Przejdź do treści
Włącz kontrast
Miasta Krosna
Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Projekty uchwał przedstawione pod obrady III sesji Rady Miasta Krosna w dn. 27 czerwca 2024 r.

 1. Projekt uchwały Nr III/36/24 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Krosna.
 2. Projekt uchwały Nr III/37/24 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2023 rok.
 3. Projekt uchwały Nr III/38/24 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Krosna za 2023 rok.
 4. Projekt uchwały Nr III/39/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta Krosna.
 5. Projekt uchwały Nr III/40/24 w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Krosna.
 6. Projekt uchwały Nr III/41/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 7. Projekt uchwały Nr III/42/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym.
 8. Projekt uchwały Nr III/43/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2024 roku i wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.
 9. Projekt uchwały Nr III/44/24 w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis.
 10. Projekt uchwały Nr III/45/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno.
 11. Projekt uchwały Nr III/46/24 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Krosno na rok 2024”.
 12. Projekt uchwały Nr III/47/24 w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Krosno i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu".
 13. Projekt uchwały Nr III/48/24 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 14. Projekt uchwały Nr III/49/24 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 15. Projekt uchwały Nr III/50/24 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 16. Projekt uchwały Nr III/51/24 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 17. Projekt uchwały Nr III/52/24 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 18. Projekt uchwały Nr III/53/24 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 19. Projekt uchwały Nr III/54/24 w sprawie nabycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały Nr III/55/24 w sprawie nabycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały Nr III/56/24 w sprawie obciążenia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały Nr III/57/24 w sprawie obciążenia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały Nr III/58/24 w sprawie obciążenia nieruchomości.
 24. Projekt uchwały Nr III/59/24 w sprawie obciążenia nieruchomości.
 25. Projekt uchwały Nr III/60/24 w sprawie zamiany nieruchomości.
 26. Projekt uchwały Nr III/61/24 w sprawie  wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez Gminę Krosno.
 27. Projekt uchwały Nr III/62/24 w sprawie  wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez Gminę Krosno.
 28. Projekt uchwały Nr III/63/24 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno. 
 29. Projekt uchwały Nr III/64/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowej kamienicy mieszczańskiej przy ul. Blich 1 w Krośnie - I etap prac".
 30. Projekt uchwały Nr III/65/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości z terenu Miasta Krosna w 2025 roku”.
 31. Projekt uchwały Nr III/66/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym".
 32. Projekt uchwały Nr III/67/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.