Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Krosno, dnia 21 stycznia 2022 r.
PB.6733.19.2021.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735  z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 21 stycznia 2022 r. na wniosek: Gminy Miasto Krosno z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Krajnika, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.19.2021.E dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ul. Grodzką z ul. Piastowską w Krośnie wraz z budową oświetlenia i odwodnienia, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” - inwestycja planowana na działkach o nr ewid. 2958/3, 2960/2, 2961/14 położonych w Krośnie, obręb Śródmieście”.

Załączniki:

Decyzja PB.6733.19.2021.E Plik pdf 5.51 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłEwa Tomoń2022-01-21
Publikujący Ewa Tomoń 2022-01-21 13:54
Modyfikacja Ewa Tomoń 2022-01-21 13:58
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Rozbudowa linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko na odcinku od km 69+700 do km 72+100, a także budowa, przebudowa i rozbudowa niezbędnej infrastruktury technicznej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2022-01-20
Publikujący Marek Bednarz 2022-01-20 14:18
Modyfikacja Marek Bednarz 2022-01-21 14:17
OS.6220.17.2020.A
Krosno, dnia 20.01.2022 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.), dalej ustawa ooś,
zawiadamiam strony postępowania,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji parafiny oraz lekkich frakcji olejowych z tworzyw sztucznych, na działce nr ew. 2483/17, obręb Suchodół, Krosno, przy ul. Lotników, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. ze względu na skomplikowany charakter sprawy, oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji – wyjaśnień Inwestora, oraz konieczność ponownego przeanalizowania materiału dowodowego, wyznacza się nowy termin jej załatwienia – do dnia 22 lutego 2022 r.
Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem tut. organu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna www.bip.um.krosno.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 stycznia 2022 r.


Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa,
2. KSL a/a.
Do wiadomości:
1. Pan Dariusz Chrastina, Business Promotors Sp. z o.o. Sp. k.

Załączniki:

Zawiadomienie - Obwieszczenie Plik pdf 239.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2022-01-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2022-01-20 10:12
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
 
         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
 
po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Dariusza Bajorka, zawiadamiam o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Budowa dwutorowej napowietrzno – kablowej linii 110 kV relacji Krosno – Iskrzynia do istniejącej linii Krosno - Strzyżów”. Wyżej opisana decyzja wydana została w oparciu o art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) tj. dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Krośnie, obręb Białobrzegi, oznaczonej jako działka ewidencyjna:
 
nr 2505, o pow. 0,1385 ha – działka objęta jest dawną księgą gruntową LWH 503 gm. katastralna Białobrzegi, oznaczona jako parcela gruntowa nr 2524/3 (w skład której weszła działka nr 2505 położona w Krośnie, obręb Białobrzegi), w której prawo własności wpisane jest na rzecz Pani Marii Wójtowiczówny, nieznanej z miejsca zamieszkania, według operatu ewidencji gruntów i budynków właścicielem przedmiotowej działki jest Pani Katarzyna Luśnia, nieznana z miejsca zamieszkania – decyzja znak: G.6821.4.2021.W z dnia 13.01.2022 r.
 
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, pok. 113, w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530.
 
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego    (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty doręczenia (zgodnie z art. 49 kpa).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2022-01-19
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2022-01-19 12:15
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2022-01-19 12:21
Krosno, dnia 19.01.2022 r.
KSL.6220.6.2021.MF     
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych w podziale na 9 etapów z miejscami postojowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, w budynku nr 1 funkcja usługowo – handlowa, na działkach nr ew. 1193/3, 1209/2, 1193/9, 1193/5, 1193/6, 1193/7 przy ul. Stapińskiego w Krośnie, obręb Krościenko Niżne, organ właściwy do wydania żądanej decyzji w dalszym ciągu oczekuje na wyrażenie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który pismem znak WOOŚ.4220.7.4.2021.BL.25 z dnia 10 stycznia 2022 r. wyznaczył nowy termin wyrażenia opinii tj. do dnia 24 stycznia.2022 r.
Wnioskodawca: Dar Sp. z o.o., Sp. k., ul. ks. S. Dubiela 34, 38-420 Korczyna, reprezentowana przez Pana Piotra Kamieńca.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami - Referat Ochrony Środowiska, przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro) w Krośnie, w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 13 47 43 666.
W świetle art. 33 KPA strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: bip.umkrosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia na w/w stronie BIP.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Fiejdasz2022-01-19
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-01-19 11:29
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji  zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności
 
         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
 
po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Dariusza Bajorka, zawiadamiam o wydaniu decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Budowa dwutorowej napowietrzno – kablowej linii 110 kV relacji Krosno – Iskrzynia do istniejącej linii Krosno - Strzyżów”. Wyżej opisana decyzja wydana została w oparciu o art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) tj. dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Krośnie, obręb Białobrzegi, oznaczonej jako działka ewidencyjna:
 
nr 2505, o pow. 0,1385 ha – działka objęta jest dawną księgą gruntową LWH 503 gm. katastralna Białobrzegi, oznaczona jako parcela gruntowa nr 2524/3 (w skład której weszła działka nr 2505 położona w Krośnie, obręb Białobrzegi), w której prawo własności wpisane jest na rzecz Pani Marii Wójtowiczówny, nieznanej z miejsca zamieszkania, według operatu ewidencji gruntów i budynków właścicielem przedmiotowej działki jest Pani Katarzyna Luśnia, nieznana z miejsca zamieszkania – decyzja znak: G.6821.4.1.2021.W z dnia 17.01.2022 r.
 
Z treścią ww. decyzji można zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy  ul. Lwowskiej 28A, pok. 113, w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530.
 
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty doręczenia (zgodnie z art. 49 kpa).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2022-01-19
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2022-01-19 12:32
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2022-01-19 12:26
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
 
         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Krosna
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
 
po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Dariusza Bajorka, zawiadamiam o wydaniu decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Budowa dwutorowej napowietrzno – kablowej linii 110 kV relacji Krosno – Iskrzynia do istniejącej linii Krosno - Strzyżów”. Wyżej opisane decyzje wydane zostały w oparciu o art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) tj. dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Krośnie, obręb Krościenko Niżne, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
 1. nr 1283, o pow. 0,0894 ha – działka objęta jest dawną księgą gruntową LWH 961 gm. katastralna Krościenko Niżne, w której ujawnionymi właścicielami są: nieżyjący Kazimierz Michał Wojnar (s. Antoniego, Anieli) w ½ cz., nieżyjący Bolesław Władysław Janas (s. Alojzego, Małgorzaty) w 1/8 cz. oraz Zofia Helena Janas (c. Bolesława i Bronisławy) w 3/8 cz., według ewidencji gruntów i budynków władającym na zasadach samoistnego posiadania przedmiotowej działki jest Pani Zofia Helena Szewczyk z domu Janas (c. Bolesława i Bronisławy) – decyzja znak: G.6821.83.2020.W z dnia 10.01.2022 r.
 2. nr 1265, o pow. 0,1637 ha – według ewidencji gruntów i budynków władanie na zasadach samoistnego posiadania wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa, a zarząd na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, ww. działka powstała z parcel gruntowych nr 577/6 i 576/5, które objęte są księgą wieczystą nr KS1K/00006156/3, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącej Jadwigi Findysz z domu Lenik (c. Franciszka, Anny), nieżyjącego Józefa Lenik (s. Franciszka, Anny), nieżyjącej Zofii Habrat z domu Lenik (c. Franciszka, Anny), nieżyjącej Karoliny Lenik z domu Gonet (c. Andrzeja, Apolonii), nieżyjącej Heleny Wilusz z domu Lenik (c. Franciszka, Karoliny), nieżyjącego Stanisława Lenika (s. Franciszka, Karoliny), nieżyjącej Anieli Zajdel z domu Lenik (c. Franciszka, Karoliny), nieżyjącej Kazimiery Lenik (c. Franciszka, Karoliny), nieżyjącej Katarzyny Lenik z domu Barnat (c. Kazimierza, Anny), nieżyjącej Ludmiły Zajdel (c. Jana, Anieli), nieżyjącego Andrzeja Zajdla (s. Jana, Anieli), Zofii Wojteckiej (c. Jana, Anieli), Janusza Zajdla (s. Jana, Anieli), Zygmunta Zajdla (s. Jana, Anieli) – decyzja znak : G.6821.2.2021.W z dnia 11.01.2022 r.
 3. nr 1497, o pow. 0,0631 ha – działka objęta jest dawną księgą gruntową LWH 251 gm. katastralna Krościenko Niżne, w której prawo własności do parceli gruntowej nr 3913/1 (w skład której weszła działka nr 1497 położona w Krośnie, obręb Krościenko Niżne) wpisane jest na rzecz Gminy Krościenko Niżne – dobro gminne, natomiast zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków działka nr 1497, obręb Krościenko Niżne wpisana jest jako będąca we władaniu na zasadach samoistnego posiadania Skarbu Państwa, w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna – decyzja znak : G.6821.3.2021.W z dnia 13.01.2022 r.
 
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, pok. 113, w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530.
 
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego    (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty doręczenia (zgodnie z art. 49 kpa).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2022-01-19
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2022-01-19 11:04
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2022-01-19 11:01
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji  zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności
 
         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
 
po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Dariusza Bajorka, zawiadamiam o wydaniu decyzji zezwalających na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Budowa dwutorowej napowietrzno – kablowej linii 110 kV relacji Krosno – Iskrzynia do istniejącej linii Krosno - Strzyżów”. Wyżej opisane decyzje wydane zostały w oparciu o art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) tj. dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Krośnie, obręb Krościenko Niżne, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
 1. nr 1283, o pow. 0,0894 ha – działka objęta jest dawną księgą gruntową LWH 961 gm. katastralna Krościenko Niżne, w której ujawnionymi właścicielami są: nieżyjący Kazimierz Michał Wojnar (s. Antoniego, Anieli) w ½ cz., nieżyjący Bolesław Władysław Janas (s. Alojzego, Małgorzaty) w 1/8 cz. oraz Zofia Helena Janas (c. Bolesława i Bronisławy) w 3/8 cz., według ewidencji gruntów i budynków władającym na zasadach  samoistnego posiadania przedmiotowej działki jest Pani Zofia Helena Szewczyk z domu Janas (c. Bolesława i Bronisławy) – decyzja znak: G.6821.83.1.2020.W z dnia 12.01.2022 r.
 2. nr 1265, o pow. 0,1637 ha – według ewidencji gruntów i budynków władanie na zasadach samoistnego posiadania wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa, a zarząd na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, ww. działka powstała z parcel gruntowych nr 577/6 i 576/5, które objęte są księgą wieczystą nr KS1K/00006156/3, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącej Jadwigi Findysz z domu Lenik (c. Franciszka, Anny), nieżyjącego Józefa Lenik (s. Franciszka, Anny), nieżyjącej Zofii Habrat z domu Lenik (c. Franciszka, Anny), nieżyjącej Karoliny Lenik z domu Gonet (c. Andrzeja, Apolonii), nieżyjącej Heleny Wilusz z domu Lenik (c. Franciszka, Karoliny), nieżyjącego Stanisława Lenika (s. Franciszka, Karoliny), nieżyjącej Anieli Zajdel z domu Lenik (c. Franciszka, Karoliny), nieżyjącej Kazimiery Lenik (c. Franciszka, Karoliny), nieżyjącej Katarzyny Lenik z domu Barnat (c. Kazimierza, Anny), nieżyjącej Ludmiły Zajdel (c. Jana, Anieli), nieżyjącego Andrzeja Zajdla (s. Jana, Anieli), Zofii Wojteckiej (c. Jana, Anieli), Janusza Zajdla (s. Jana, Anieli), Zygmunta Zajdla (s. Jana, Anieli) – decyzja znak : G.6821.2.1.2021.W z dnia 13.01.2022 r.
 3. nr 1497, o pow. 0,0631 ha – działka objęta jest dawną księgą gruntową LWH 251 gm. katastralna Krościenko Niżne, w której prawo własności do parceli gruntowej nr 3913/1 (w skład której weszła działka nr 1497 położona w Krośnie, obręb Krościenko Niżne) wpisane jest na rzecz Gminy Krościenko Niżne – dobro gminne, natomiast zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków działka nr 1497, obręb Krościenko Niżne wpisana jest jako będąca we władaniu na zasadach samoistnego posiadania Skarbu Państwa, w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna – decyzja znak : G.6821.3.1.2021.W z dnia 14.01.2022 r.
 
Z treścią ww. decyzji można zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy  ul. Lwowskiej 28A, pok. 113, w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530.
 
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego    (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty doręczenia (zgodnie z art. 49 kpa).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2022-01-19
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2022-01-19 11:22
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2022-01-19 11:15

I-IV.746.2.61.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53
w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek złożony przez Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zostało wszczęte przez Wojewodę Podkarpackiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączących ul. Grodzką z ul. Piastowską w Krośnie wraz z budową oświetlenia i odwodnienia realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie Krosna”, na działce ewid. nr 2939/11 obręb 0005 Śródmieście, miasto Krosno, na terenie kolejowym zamkniętym”.

W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15 w pok. 355 Wydziału Infrastruktury, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Marta Jakowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Infrastruktury

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2022-01-17
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2022-01-18 15:24
Obwieszczenie  z dnia 12 stycznia 2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.603.2021.DS
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2022-01-12
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2022-01-18 12:42
Krosno, 11 stycznia 2022 r.
KSL.6220.13.2021.MF    

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pana Adama Braziewicza Pracownia Drogowa „Pylon” Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,
że w dniu 3 stycznia 2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie” na działkach o nr ewid. 2293/21, 2293/20, 2292/14, 2179/3, 2292/16, 2292/18, 2291/3, 2289, 2088/9, 2088/18, 2088/19, 2088/10, 2179/4, 2102/2, 2102/1, 2112, 2113, 2114/1, 2115, 2118/1, 2118/6, 2118/12, 2118/17, 2118/18, 2118/20, 2118/26, 2118/25, 2118/27, 2118/30, 2118/39, 2118/47, 2118/48, 2118/51, 2118/53, 2118/59, 2118/60, 2118/61, 2118/62, 2118/63, 2118/83, 2118/85, 2118/89, 2118/92, 2118/93, 2118/95, 2118/112, 2118/105, 2118/106, 2118/108, 2118/109, 2118/110, 2119/3, 2128, 2129, 2134, 2135, 2138, 2139, 2140, 2147/6, 2147/7, 2147/8, 2148/4, 2149/4, 2150/2, 2151, 2153/2, 2154/2, 2155/4, 2156/1, 2473/3, 2473/8, 2469/4, 2163/3, 2163/8, 2179/2, 2180/1, 2164, 2167, 2168, 2160, 2171, 2172, 2178, 2177, 2174, 2176 Miasto Krosno, obręb Suchodół, 3405, 3407, 3412, 2406 Miasto Krosno, obręb Krościenko Niżne, 947, 948, 949, 950/3, 950/2, 950/6, 951/5, 942/4, 941/3, 909, 964 Miejsce Piastowe obręb Łężany.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. kontaktowy: 13 47 43 666, os@um.krosno.pl).
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna na stronie – karta nr 1/2022.
 

Załączniki:

Decyzja KSL.6220.13.2021.MF Plik pdf 3.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Fiejdasz2022-01-11
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-01-11 08:36
Modyfikacja Monika Fiejdasz 2022-01-11 08:40

OBWIESZCZENIE

z dnia 12 stycznia 2022r.

 

Stosownie do art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2021r., poz. 247, ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm./,

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

 

o wydaniu decyzji z dnia 30.11.2021r., znak: I-III.7821.9.2021, uchylającej w całości decyzję znak: PB.6740.1.63.2018.Z, nr 2/2021 wydaną w dniu 4 maja 2021r. przez Prezydenta Miasta Krosna, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego” w Krośnie, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38 - 400 Krosno, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, wskazanych w sentencji decyzji, położonych w obrębie ewidencyjnym Śródmieście 0005, jednostce ewidencyjnej Miasto Krosno i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2022-01-10
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2022-01-12 07:35
Krosno, 10.01.2022 r.
KSL.6220.13.2021.MF

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej Kpa, w związku z wnioskiem Pana Adama Braziewicza Pracownia Drogowa „Pylon” Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA
STRONY POSTĘPOWANIA,
że w dniu 3 stycznia 2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie”.
Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. kontaktowy: 13 4743666, os@um.krosno.pl).
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna bip.umkrosno.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 10 stycznia 2022 r.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 

Załączniki:

Decyzja KSL.6220.13.2021.MF Plik pdf 3.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Fiejdasz2022-01-10
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-01-10 15:28
Modyfikacja Monika Fiejdasz 2022-01-11 07:42
Dot. przedsięwzięcia pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kładki dla pieszych na zadaniu pn. Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28"
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2021-12-29
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2022-01-04 14:53
Działając na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) informuję o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym na działce nr 2581/2, z dwoma zjazdami z drogi dojazdowej 1.KDD9 – ul. kpt. Stanisława Betleja: przebudowa zjazdu, budowa dodatkowego zjazdu, zatoki parkingowej, wewnętrznego układu komunikacyjnego (parkingi, chodniki, dojazdy); przekładka sieci na działce nr 2581/2; wraz z przyłączami oraz likwidacją infrastruktury kolidującej; na działkach nr 2581/1, 2581/2, 2533/11, 2585/4, 2580/1 obr. 5 Śródmieście, przy ul. Lwowskiej 13 w Krośnie” wraz z dołączonymi do niego dokumentami, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna w zakładce: Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, pod adresem: https://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-581-33296
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2021-12-13
Publikujący Marek Bednarz 2021-12-13 14:51
Modyfikacja Marek Bednarz 2021-12-13 14:49
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. studni kopanej

Załączniki:

Studnie cz.1 Plik pdf 5.16 MB
Studnie cz.3 Plik pdf 2.01 MB
Studnie cz.2 Plik pdf 3.78 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2020-12-03
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2020-12-10 13:37
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2020-12-10 13:39
OS.6540.1.2020.B
Krosno, 28 kwietnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

 
Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 41 oraz art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.), zwanej dalej Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 15zzs ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.),
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża dla zadania pn. „Rozbudowa linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko na odcinku od km 69+700 do km 72+100 wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego w obszarze skrzyżowań z linią kolejową, a także budowę, przebudowę i rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”, zwanego dalej „Projektem…”, na działkach nr ew. 2407, 2533/8, 2538/17, 2540, 2990/1, 2934, 2939/3, 2939/11, 2944, 2958/3, 2960, 2961/11, 2964/1, 2971/2, 3014/2, 3022/1, 3044, 3080/9, 3081/6, 3082/5, 3175/1 obręb Śródmieście, działkach nr ew. 1990, 1982/1, 1984, obręb Suchodół i na działce nr ew. 3348/2, obręb Krościenko Niżne, Krosno, województwo podkarpackie.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję, że w związku z art. 80 ust. ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Prezydenta Miasta Krosna o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych. Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2020 r. znak: PB.6724.2.4.2020.M Prezydent Miasta Krosna zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie w/w terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, to zgodnie z art. 41 ust.  3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna bip.umkrosno.pl.
Zgodnie z art. 49 §2  Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Data udostępnienia niniejszego Zawiadomienia na stronie BIP: 28.04.2020 r.
Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 w/w ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Mając na uwadze ważny interes strony, Wnioskodawcy, na podstawie art. 15zzs ust. 4 w/w ustawy z dnia 2 marca 2020 r., informuję, że w okresie, o którym mowa w art. 15zzs ust. 1 w/w ustawy, organ, sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego. Strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu.
W oparciu o ww. przepis tut. organ wyznaczył stronom postępowania termin do zgłoszenia uwag, o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu.
Zgodnie z art. 15zzs ust.10 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w okresie, o którym mowa w ust. 1 przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2020-04-28
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-04-28 15:31
OS.6220.5.2020.A
Krosno, dnia 22.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZENIE
o wszczęciu postępowania

 
Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 6 marca 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 2 kwietnia 2020 r., Gminy Miasto Krosno, działającej przez pełnomocnika Pana Dariusza Niemczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2020-04-22
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-04-22 09:55
OS.6220.6.2020.A
Krosno, dnia 20.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZENIE
o wszczęciu postępowania

 
Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 2 marca 2020 r. (data wpływu: 6 marca 2020 r.), uzupełniony pismem z dnia 27 marca 2020 r. (data wpływu: 31 marca 2020 r.), Pana Mateusza Królickiego, reprezentującego biuro projektowe S.C. „ATTILA” M. Królicki, W. Jóźwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszów, pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2020-04-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-04-21 14:41
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2020-04-21 14:41
OS.6540.1.2020.B
Krosno, 10.04.2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

 
Na podstawie art. 10 §1  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt. 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Pana Mariusza Krajnik, reprezentującego biuro projektowe firmę Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów, pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna – Pana Piotra Przytockiego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża dla zadania pn. „Rozbudowa linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko na odcinku od km 69+700 do km 72+100 wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego w obszarze skrzyżowań z linią kolejową, a także budowę, przebudowę i rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”, zwanego dalej „Projektem…”, na działkach nr ew. 2407, 2533/8, 2538/17, 2540, 2990/1, 2934, 2939/3, 2939/11, 2944, 2958/3, 2960, 2961/11, 2964/1, 2971/2, 3014/2, 3022/1, 3044, 3080/9, 3081/6, 3082/5, 3175/1 obręb Śródmieście, działkach nr ew. 1990, 1982/1, 1984, obręb Suchodół i na działce nr ew. 3348/2, obręb Krościenko Niżne, Krosno, województwo podkarpackie.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2020-04-10
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-04-10 11:17
DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.86.2019.MW.11
Warszawa, dnia 31.03.2020 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 t.j.), dalej jako ustawa ooś, zawiadamiam społeczeństwo, że decyzją z dnia 31 marca 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.86.2019.MW.10, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2019 r., znak: WOOŚ.4260.7.8.2017.AD.46, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie części biologicznej instalaji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie” przy ul. Białobrzeskiej na działkach nr ewid. 1995/1, 1996/1, 2019/1, 2023/1, 2029/1, 2033/1, 2034/4, 2035, 2036, 2037, 2126/2, 2127/1, 2128/4, 2129/1, 2130, 2132/2, 2133/1, 2179, 2180/2, 2181/2, 2182, 2183, 2184, 2185/2, 2186, 2187, obręb Białobrzegi.
Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Urzędzie Miasta Krosna.
Podmiot publikującyGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wytworzył Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska2020-03-31
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-04-09 11:55

OBWIESZCZENIE z dnia 20.11.2019 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) – zwanej dalej specustawą,

PREZYDENT MIASTA KROSNA

z a w i a d a m i a
o wszczęciu postępowania administracyjnego
(sprawa znak: PB.6740.2.188.2019.A)
na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie na działkach w obrębie ewidencyjnym Turaszówka 0001, jednostka ewidencyjna gmina Miasto Krosno:
I.         Wszystkie nieruchomości objęte wnioskiem położone w liniach lub poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (W nawiasie nr działek po podziale, działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
64/1; 598; 334/3 (334/5, 334/6); 208/2 (208/3, 208/4); 597/2; 223/7; 223/6 (223/8, 223/9); 224/11; 224/13; 225/1 (225/8, 225/9); 341/6 (341/7, 341/8); 341/5; 384/24; 384/25; 1386/1; 389; 1392/3 (1392/7, 1392/8); 332/4; 179/7; 335; 339/4; 339/2; 340/1; 224/12; 333.
II.        Nieruchomości dzielone pod inwestycję, położone w liniach rozgraniczających teren
(W nawiasie nr działki przed podziałem, działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
(334/3) 334/5; (208/2) 208/3; (223/6) 223/8; (225/1) 225/8; (341/6) 341/7; (1392/3) 1392/7.
III.      Pozostałe nieruchomości (nie podlegające podziałowi) położone w liniach rozgraniczających teren wchodzące pod inwestycję:
589; 224/11; 224/13; 341/5; 384/24; 389.
IV.      Nieruchomości  położone poza pasem drogowym, dla których występuje obowiązek wykonania obiektów budowlanych z których korzystanie będzie ograniczone zgodnie z § 11f ust. 1 pkt 8 specustawy (W nawiasie działki przed podziałem, działki po podziale nie przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
(334/3) 334/6; (225/1) 225/9; (341/6) 341/8; (1392/3) 1392/8; (208/2) 208/4; (223/6) 223/9; 597/2; 223/7; 332/4; 384/25; 1386/1; 179/7; 335; 339/4; 339/2; 340/1; 224/12, 64/1.
V.        Działki stanowiące teren wód płynących, dla których zachodzą skutki wynikające
z art. 20a specustawy:
333.
 
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za doręczone stronom postępowania. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, II piętro, pokój 217, tel. 13 4743217 w godzinach pracy urzędu.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2019-11-20
Publikujący Agata Ziarkowska 2019-11-20 08:40
Znak: PB.6740.2.179.2017.D
Nr rej. 2/2017                                                                                              Krosno, 2019-01-14
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu postanowienia z dnia 14.01.2019 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D
 
 
w przedmiocie zmiany terminu na uzupełnienie dokumentacji projektowej do dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’.
           
            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu.
          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14.01.2019 r. do 28.01.2019 r., oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-01-14
Publikujący Danuta Knap 2019-01-14 15:39
OBWIESZCZENIE
z dnia 27.11.2018r.

 
       Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA

 
o wydaniu postanowienia z dnia 27.11.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 września 2018 r. znak: PB.6740.2.115.2018.Z, udzielającej Prezydentowi Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”. Sprostowanie polega na tym, że w treści punktu 4 na stronie 2 decyzji, zawierającego oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren, które na mocy prawa, stają się własnością Gminy Miasta Krosna, w wykazie zamiast działki o nr ewid. 877/1 (877/4) winna być działka nr ewid. 877/4 (877/1). Ponadto na stronie 5 decyzji, w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 (2.1 do 2.14) – mapa w skali 1 : 1000 zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne powinno być Suchodół.
            Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A, II piętro, pokój 204, tel. 134743204, w godzinach pracy Urzędu.
            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.
Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-11-28
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-11-28 09:55
    
  Krosno, dn. 09.10.2018 r.
 
znak: PB.6740.1.94.2018.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 09.10.2018 r. znak: PB.6740.1.94.2018.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 24.08.2018 r., złożonego przez Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
budowę budynku magazynowo-biurowego Centrum Logistycznego, budynku portierni, budynków produkcyjnych, układu dróg wewnętrznych, parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz etapowaniem inwestycji – dwa etapy i rozbiórką kolidujących elementów zagospodarowania nadziemnego i podziemnego, na działkach nr ew. 417, 3/67, 3/69, 3/78, 3/79, 3/75, 3/73, 3/71, 3/52, 3/51, 3/36, 3/34, 3/35, 3/33 i 2/6 w obrębie Przemysłowa przy ul. Tysiąclecia 13 w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 09.10.2018 r. do 23.10.2018 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2018-10-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:04
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:09
Krosno, 2018-08-22
Znak: BA.6740.2.202.2013.D
 
O B W I E S Z C Z E N I E
           
            Działając na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),  
 
Prezydent Miasta Krosna
Z A W I A D A M I A
o wznowieniu z urzędu postępowania
 
w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27.12.2013 r. nr 8/2013 znak: BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-tu  dni  od  dnia  publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. od dnia 22 sierpnia 2018 r. do dnia 5 września 2018 r.) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna : http://www.bip.umkrosno.pl/.
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-08-22
Publikujący Danuta Knap 2018-08-22 14:16

 

 

PREZYDENT MIASTA KROSNA

Z A W I A D A M I A
 
o wydaniu w dniu 18.07.2018 r. postanowienia znak: PB.6740.2.107.2018.D w sprawie uzupełnienia wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n.: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół,  w zakresie projektu budowlanego.
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28A, pok. 217, w godzinach pracy urzędu.
Ww. postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 19.07.2018 r. do dnia 2. 08.2018 r.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-07-19
Publikujący Danuta Knap 2018-07-19 09:10
Krosno, 19.06.2018 r.
Znak: PB.6740.2.107.2018.D                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           
            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1496), zawiadamiam,  że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,
 
z  dniem  12 czerwca 2018 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie” na działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół:
 
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2289.
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2179/3 (2179/1);
   2043/1 (2043); 2044/1 (2044); 2068/1 (2068); 2058/44 (2058/24); 2058/46 (2058/28); 2058/48 (2058/29); 2058/50 (2058/30); 2058/52 (2058/33); 2058/34 (2058/4); 2058/36 (2058/7); 2058/38 (2058/10); 2058/40 (2058/19); 2058/42 (2058/23); 2088/20 (2088/8); 2088/12 (2088/2); 2088/14 (2088/3); 2088/16 (2088/4); 2088/9 (2088/5); 2088/18 (2088/6); 2088/1 (2288); 2180/3 (2180/2);  2287/12 (2287/7); 2287/10 (2287/6); 2287/8 (2287/4); 2286/1 (2286); 2285/3 (2285/2); 2284/14 (2284/9); 2284/12 (2284/3); 2284/16 (2284/10); 2284/18 (2284/11); 2283/7 (2283/2); 2283/9 (2283/6); 2281/2 (2281/1); 2280/1 (2280); 2279/7 (2279/5); 2279/9 (2279/6); 2278/12 (2278/8); 2278/14 (2278/9); 2278/10 (2278/7); 2277/3 (2277/1); 2276/1 (2276); 2275/3 (2275/2); 2274/3 (2274/2); 2273/5; 2272/7 (2272/5); 2272/9 (2272/6); 2271/1 (2271); 2270/1 (2270); 2269/1 (2269); 2268/1 (2268); 2267/1 (2267); 2265/1 (2265); 2264/1 (2264); 2263/1 (2263); 2261/1 (2261); 2260/1 (2260); 2259/1 (2259); 2258/1 (2258); 2247/1 (2247); 2246/1 (2246); 2245/1 (2245); 2244/1 (2244); 2243/1 (2243); 2242/1 (2242); 2241/1 (2241); 2240/1 (2240); 2239/1 (2239); 2238/1 (2238); 2237/6 (2237/2); 2237/8 (2237/5); 2218/1 (2218); 2217/1 (2217); 2216/1 (2216); 2215/1 (2215); 2214/8 (2214/5); 2214/6 (2214/4); 2213/5 (2213/3); 2213/7 (2213/4); 2212/3 (2212/1); 2298/1; 2298/3 (2298/2); 2297/1 (2297); 2296/3 (2296/2); 2295/10 (2295/3); 2295/12 (2295/4); 2295/18 (2295/9); 2295/16 (2295/8); 2295/14 (2295/7); 2294/8 (2294/1); 2294/12 (2294/5); 2294/10 (2294/2); 2293/22 (2293/6); 2293/24 (2293/7); 2293/16 (2293/2); 2293/18 (2293/3); 2293/20 (2293/4); 2292/14 (2292/3); 2292/16 (2292/5); 2292/18 (2292/9); 2291/3 (2291/1); 2291/5 (2291/2); 2290/1 (2290); 2305/1 (2305); 2306/1 (2306); 2307/4 (2307/1); 2308/1 (2308); 2309/5 (2309/1); 2310/1 (2310); 2311/1 (2311); 2312/1 (2312); 2313/1 (2313); 2314/5 (2314/1); 2315/5 (2315/1); 2316/6 (2316/1); 2316/8 (2316/2); 2317/7 (2317/3); 2317/9 (2317/5); 2317/11 (2317/6); 2319/6 (2319/1);2319/8 (2319/2); 2320/5 (2320/1); 2321/1 (2321); 2322/3 (2322/1); 2323/10 (2323/3); 2323/12 (2323/4); 2323/14 (2323/5); 2323/8 (2323/1); 2326/1 (2326); 2327/1 (2327); 2328/1 (2328); 2329/5 (2329/1); 2346/1 (2346); 2329/7 (2329/2), 2330/8 (2330/3); 2330/10 (2330/4); 2330/12 (2330/5); 2332/1 (2332); 2333/1 (2333); 2336/1 (2336); 2337/1 (2337); 2339/1 (2339); 2340/1 (2340); 2341/1 (2341); 2342/1 (2342); 2343/3 (2343/1); 2344/1 (2344); 2345/1 (2345); 2347/1 (2347); 2348/3 (2348/1); 2348/5 (2348/2); 2349/8 (2349/4); 2349/6 (2349/1); 2350/1 (2350); 2351/7 (2351/3); 2351/9 (2351/4); 2351/5 (2351/2); 2352/1 (2352); 2353/1 (2353); 2354/1 (2354); 2355/3 (2355/1); 2476/7 (2476/1); 2476/9 (2476/2); 2357/1 (2357).
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2179/4 (2179/1);
  2043/2 (2043); 2044/2 (2044); 2058/45 (2058/24); 2058/49 (2058/29); 2058/51 (2058/30); 2058/53 (2058/33); 2058/35 (2058/4); 2058/37 (2058/7); 2058/39 (2058/10);
  2058/41 (2058/19); 2058/43 (2058/23); 2088/13 (2088/2); 2088/15 (2088/3);
  2088/17 (2088/4); 2088/10 (2088/5); 2288/2 (2288); 2180/4 (2180/2); 2287/13 (2287/7);
  2287/11 (2287/6); 2287/9 (2287/4); 2286/2 (2286); 2285/4 (2285/2); 2284/15 (2284/9); 2284/13 (2284/3); 2284/17 (2284/10); 2284/19 (2284/11); 2283/8 (2283/2);
  2283/10 (2283/6); 2281/3 (2281/1); 2280/2 (2280); 2279/8 (2279/5); 2279/10 (2279/6);
  2278/13 (2278/8); 2278/15 (2278/9); 2278/11 (2278/7); 2277/4 (2277/1); 2274/4 (2274/2);2272/10 (2272/6); 2271/2 (2271); 2270/2 (2270); 2269/2 (2269); 2268/2 (2268); 2267/2 (2267); 2264/2 (2264); 2263/2 (2263); 2260/2 (2260); 2259/2 (2259); 2258/2 (2258); 2247/2 (2247); 2243/2 (2243); 2237/7 (2237/2); 2237/9 (2237/5); 2218/2 (2218); 2217/2 (2217); 2214/7 (2214/4); 2213/6 (2213/3); 2213/8 (2213/4); 2212/4 (2212/1); 1899/4; 2298/4 (2298/2); 2296/4 (2296/2); 2295/11 (2295/3); 2295/13 (2295/4); 2295/19 (2295/9); 2295/17 (2295/8);2295/15 (2295/7); 2294/9 (2294/1); 2294/13 (2294/5); 2294/11 (2294/2); 2293/23 (2293/6); 2293/25 (2293/7); 2293/17 (2293/2); 2293/19 (2293/3); 2293/21 (2293/4); 2292/15 (2292/3); 2292/19 (2292/9); 2291/4 (2291/1); 2291/6 (2291/2); 2290/2 (2290); 2180/5 (2180/2); 2305/2 (2305); 2306/2 (2306); 2307/5 (2307/1); 2308/2 (2308); 2309/6 (2309/1); 2310/2 (2310); 2314/6 (2314/1); 2315/6 (2315/1); 2316/7 (2316/1); 2316/9 (2316/2); 2317/8 (2317/3); 2317/10 (2317/5); 2317/12 (2317/6); 2319/7 (2319/1); 2323/11 (2323/3); 2323/13 (2323/4); 2323/15 (2323/5); 2323/9 (2323/1); 2326/2 (2326); 2329/8 (2329/2); 2330/11 (2330/4); 2330/13 (2330/5); 2332/2 (2332); 2339/2 (2339); 2343/4 (2343/1); 2344/2 (2344); 2345/2 (2345); 2347/2 (2347); 2348/4 (2348/1); 2348/6 (2348/2); 2349/9 (2349/4); 2349/7 (2349/1); 2351/8 (2351/3); 2351/10 (2351/4); 2351/6 (2351/2); 2352/2 (2352); 2353/2 (2353); 2354/2 (2354); 2355/4 (2355/1); 2476/8 (2476/1); 2476/10 (2476/2); 2357/2 (2357).
  W nawiasie działki przed podziałem.
            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28A i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.06.2018 r. do 02.07.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 27.06.2018 r..
           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-06-19
Publikujący Danuta Knap 2018-06-19 12:00
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji Nr 1/2018
z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak: PB.6740.2.5.2018.D
 
 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” wydanej na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne. 
           
            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.04.2018 r. do 23.04.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.
 
            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-04-10
Publikujący Danuta Knap 2018-04-10 11:54
Krosno, 27.02.2018 r.
Znak: PB.6740.2.5.2018.D                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           
            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1496), zawiadamiam,  że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,
 
z  dniem  17 stycznia 2018 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” na działkach w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne:
 
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 571/6; 624/1; 624/2; 911/4; 996; 3335/7; 627/6;
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 625; 623/1; 626/13; 626/19 (626/14);  623/3 (623/2); 626/17 (626/10); 626/15 (626/9); 1021/1 (1021); 1022/1 (1022); 1023/1 (1023); 911/6 (911/5);
 3.  Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych626/2; 1021/2 (1021); 911/7 (911/5); 1025/1; 1025/2; 1044/4; 1068; 615/14; 623/4 (623/2); 626/20 (626/14); 626/18 (626/10).
  W nawiasie działki przed podziałem.
            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28A i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 27.02.2018 r. do 12.03.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 07.03.2018 r..
           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-02-27
Publikujący Danuta Knap 2018-02-27 09:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 22 stycznia 2022r. 02:42:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.