Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Krosno, 17.06.2024 r.
KSL.6220.16.2024.MF                                
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) w nawiązaniu do art. 86d ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.),
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA
STRONY POSTĘPOWANIA,
o wydaniu decyzji znak: KSL.6220.16.2024.MF z dnia 17 czerwca 2024 r., umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów”.
Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. kontaktowy: 13 47 43 666).
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 17 czerwca 2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Fiejdasz2024-06-17
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-06-17 15:02

Krosno, dnia 10 czerwca 2024 r.

 

Znak: PB.6733.9.2024.N

 ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, dalej: k.p.a.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn.)

zawiadamiam,

 

że w dniu 10 czerwca 2024 r. na wniosek: Gminy Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.9.2024.N dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dzienny dom pobytu dla seniorów w ramach programu wieloletniego „Senior +” na działce  nr ewid. 3184 położonej w Krośnie przy ulicy F. Czajkowskiego, obręb Śródmieście”.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2024-06-10
Publikujący Jolanta Maziarz 2024-06-10 14:23
Modyfikacja Jolanta Maziarz 2024-06-10 14:24
Krosno, 06.06.2024 r.
KSL.6220.26.2023.MF          
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), zwanej dalej Kpa, w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmianie mocy przerobowej istniejącej Instalacji Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w bioreaktorach żelbetowych zlokalizowanej na terenie RCO w Krośnie”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA
STRONY POSTĘPOWANIA,
że w dniu 6 czerwca 2024 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmianie mocy przerobowej istniejącej Instalacji Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w bioreaktorach żelbetowych zlokalizowanej na terenie RCO w Krośnie”.
Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 – 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 – 15:30, w piątek: od 7:30 – 14:30 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. kontaktowy: 13 47 43 666).
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 6 czerwca 2024 r.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-06-06
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-06-06 15:11
Krosno, 6 czerwca 2024 r.
KSL.6220.26.2023.MF                                                                        
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmianie mocy przerobowej istniejącej Instalacji Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w bioreaktorach żelbetowych zlokalizowanej na terenie RCO w Krośnie”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,
że w dniu 6 czerwca 2024 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmianie mocy przerobowej istniejącej Instalacji Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w bioreaktorach żelbetowych zlokalizowanej na terenie RCO w Krośnie”.
O terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia) na okres 14 dni, tj. od 06.06.2024 r. do 21.06.2024 r.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 - 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 - 15:30, w piątek: od 7:30 - 14:30 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. kontaktowy: 13 47 43 666).
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-06-06
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-06-06 15:13
Wójt Gminy Chorkówka
 
WIŚ.6220.5.2024                                                                               Chorkówka, 03.06.2024 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1958R Dobieszyn – Świerzowa Polska – Szczepańcowa w km 2+647.00 ÷ 3+722.00 polegająca na budowie chodnika w m. Świerzowa Polska i Szczepańcowa”, Wójt Gminy Chorkówka zawiadamia strony postępowania

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 188.06 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłBeata Pawłowska-Nicałek2024-06-04
Publikujący Jakub Jaskulski - Jaskulski Jakub 2024-06-13 07:55
Modyfikacja Jakub Jaskulski - Jaskulski Jakub 2024-06-13 07:55
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałami Nr LXII/1772/23 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI”, Nr XXXIX/1119/21 Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół I” i Nr LIX/1631/23 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
•    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI”
•    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół I”
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz
•    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna
w dniach od  4 czerwca 2024 r. do 25 czerwca 2024 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno, pokój 105, w godz. od 730 do 1430
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2024-05-23
Publikujący Marek Bednarz 2024-05-23 13:19
Modyfikacja Marek Bednarz 2024-05-23 13:23
Krosno, dn. 21.05.2024 r.
Znak: PB.6740.1.80.2024.R
Nr rej.: 79/2024

I N F O R M A C J A  
o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego
realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
 
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) informuję, że na wniosek:
P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
z dniem 14.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY Nr KRO7136B wraz z kablową linią zasilającą, kanalizacją kablową oraz tablicą reklamową na działce nr ewid. 279/1 przy ul. prof. dr. J. Dmochowskiego w Krośnie (obręb Suchodół).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Szymańska2024-05-21
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2024-05-21 11:48
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/1469/2022 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE”, zmienionej uchwałą Nr LXV/1849/23 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE”,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno, pokój 105, w godz. od 730 do 1430 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2024-04-30
Publikujący Marek Bednarz 2024-04-30 09:41
Modyfikacja Marek Bednarz 2024-04-30 09:42
KT.5410.3.76.2024.A                                                                       Krosno, dnia 5 kwietnia 2024 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Działając na podstawie art. 17  ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. poz. 1394 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
 Prezydent Miasta Krosna
 zawiadamia
1. Że, decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, tj. przed dniem 22 lipca 2023 r., wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.
 
2. Wygaśnięcie decyzji o rejestracji nie dotyczy pojazdów zabytkowych i pojazdów wolnobieżnych.
 
3. Pojazdy, których decyzje wygasną z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r. mogą podlegać powtórnej rejestracji.
 
4. Wykaz pojazdów, których decyzje o rejestracji wygasną z dniem 10 czerwca 2024 r. stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGrzegorz Kubit2024-04-10
Publikujący Marcin Machowski 2024-04-10 11:45
Modyfikacja Marcin Machowski 2024-04-10 11:46
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 
Działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 8 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz art. 34 ust. 6. pkt. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

w związku z opracowaniem projektu "Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027"

zapraszamy

 
mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych.
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt "Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027" i  "Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii ZIT MOF Krosno".
Dokumenty swoim zasięgiem obejmują 7 gmin:
• Gminę Miasto Krosno,
• Gminę Chorkówka,
• Gminę Jedlicze,
• Gminę Korczyna,
• Gminę Krościenko Wyżne,
• Gminę Miejsce Piastowe,
• Gminę Wojaszówka.

Projekt Strategii ZIT MOF Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do publicznego wglądu w wersji elektronicznej na stronach internetowych BIP gmin współtworzących MOF Krosno, na Platformie Online Konsultacji Społecznych Miasta Krosna oraz w wersji piapierowej dostępnej w Urzędzie Miasta Krosna w Biurze Obsługi przy ul. Lwowskiej 28 a. Konsultacje prowadzone są w dniach od 14 marca do 05 kwietnia 2024 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgnieszka Rajchel2024-03-14
Publikujący Agnieszka Rajchel 2024-03-14 09:22
Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2022-06-30
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-06-30 08:43
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2022-07-22 08:53
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5.09.2016 r., znak: DOZ-OAiK.660.84.2014.ML/13, wydanej w sprawie dotyczącej wpisania do rejestru zabytków, historycznego układu urbanistycznego części Krosna w rejonie ulic Kościuszki, Paderewskiego i Łukasiewicza.
 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 394.15 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Weron2016-09-19
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2016-09-19 15:36
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2016-09-19 15:43
Obwieszczenie dot. inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 272.57 KB
Podmiot publikującySamorząd Województwa Podkarpackiego
Wytworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego2016-08-19
Publikujący - Administrator 2016-08-30 12:23
Ponowne spotkanie w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami odbędzie się w dniu 4 lipca 2016 r. o godz. 17:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-06-30
Publikujący Anna Danecka 2016-06-30 14:59
Modyfikacja Anna Danecka 2016-06-30 15:01

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 443.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 474.47 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 91.24 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-08-10
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 161.17 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-09-07
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 239.10 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-16
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 229.45 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-11
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015.

Załączniki:

Opinia RDOŚ Plik pdf 430.21 KB
Opinia sanitarna Plik pdf 252.93 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2009-11-24
Publikujący -

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 219.44 KB
założenia do planu Plik pdf 1.61 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJolanta Krupa - Inspektor2008-02-26
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 18:17:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.