Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałami Nr LXII/1772/23 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI”, Nr XXXIX/1119/21 Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół I” i Nr LIX/1631/23 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
•    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI”
•    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół I”
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz
•    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna
w dniach od  4 czerwca 2024 r. do 25 czerwca 2024 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno, pokój 105, w godz. od 730 do 1430
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2024-05-23
Publikujący Marek Bednarz 2024-05-23 13:19
Modyfikacja Marek Bednarz 2024-05-23 13:23
Krosno, 21.05.2024 r.
KSL.6220.2.2024.MF           
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), zwanej dalej Kpa, w związku z wnioskiem Pani Hanny Burdziak pełnomocnika Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy pl. Staszica 9, 64-920 Piła w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu na terenie Bazy w Krośnie zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 m3”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA
STRONY POSTĘPOWANIA,
że w dniu 21 maja 2024 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu na terenie Bazy w Krośnie zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 m3”.
Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 – 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 – 15:30, w piątek: od 7:30 – 14:30 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. kontaktowy: 13 47 43 666).
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 21 maja 2024 r.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-05-21
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-05-21 13:34

OBWIESZCZENIE z dnia 21.05.2024 r.

             Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)
PREZYDENT MIASTA KROSNA
z a w i a d a m i a,
że w dniu 21.05.2024 r. zostało wydane zawiadomienie informujące o uzupełnieniu, zgodnie z postanowieniem znak: PB.6740.1.63.2018.Z z dnia 22.03.2022 r., przez pełnomocnika zarządcy drogi – Prezydenta Miasta Krosna – Pana Dariusza Niemczyka w dniu 10.05.2024 r. dokumentacji projektowej w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2450R  - ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego – odcinek od ul. Walslebena do ul. Czajkowskiego w Krośnie, obręb ewid. Śródmieście, wraz z budową mostu na potoku Lubatówka, wraz z odcinkami nawiązania, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do
ul. Czajkowskiego w Krośnie.
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania.
Wnioski i zastrzeżenia w niniejszej sprawie można składać do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia, tj. decyzji kończącej postępowanie.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać dodatkowe informacje w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, I piętro, pokój nr 105, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 13 47 43 013.
Za dzień publicznego ogłoszenia wskazuje się dzień 21.05.2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2024-05-21
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2024-05-21 10:54
Modyfikacja Renata Uliasz - Podinspektor 2024-05-21 10:54
Krosno, dn. 21.05.2024 r.
Znak: PB.6740.1.80.2024.R
Nr rej.: 79/2024

I N F O R M A C J A  
o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego
realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
 
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) informuję, że na wniosek:
P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
z dniem 14.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY Nr KRO7136B wraz z kablową linią zasilającą, kanalizacją kablową oraz tablicą reklamową na działce nr ewid. 279/1 przy ul. prof. dr. J. Dmochowskiego w Krośnie (obręb Suchodół).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2024-05-21
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2024-05-21 11:48
Krosno, 21 maja 2024 r.
KSL.6220.2.2024.MF                                                                            
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z wnioskiem Pani Hanny Burdziak pełnomocnika Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy pl. Staszica 9, 64-920 Piła w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu na terenie Bazy w Krośnie zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 m3”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,
że w dniu 21 maja 2024 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu na terenie Bazy w Krośnie zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 m3”.
O terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia) na okres 14 dni, tj. od 21.05.2024 r. do 05.06.2024 r.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 - 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 - 15:30, w piątek: od 7:30 - 14:30 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. kontaktowy: 13 47 43 666).
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna – karta nr 7/2024.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-05-21
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-05-21 13:38
Krosno, dnia 21 maja 2024 r.
PB.6733.8.2024.E
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Krosna
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 21 maja 2024 r. na wniosek: Gminy Miasto Krosno z siedzibą przy ul. Lwowskiej 28a, 38–400 Krosno, działającej przez pełnomocnika – Panią Iwonę Rabczak, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.8.2024.E dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid.: 3416/1, 3416/2 i 3416/5 położonych w Krośnie, obręb Krościenko Niżne, w ramach zadania pn.: „Utworzenie strefy inwestycyjnej „KROSNO 2” – uzbrojenie terenów inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2024-05-21
Publikujący Ewa Tomoń 2024-05-21 09:19
Krosno, dnia 20.05.2024 r.
KSL.6220.16.2024.MF         
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek z dnia 30 kwietnia 2024 r. (data wpływu: 6 maja 2024 r.), Pana Michała Hula pełnomocnika Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów”. Dodatkowo informuję, że pismami z dnia 20 maja 2024 r. tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie i Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami, przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro) w Krośnie, w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 13 47 43 666.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy informuję, że zgodnie z art. 35 §3 Kpa sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W świetle art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia na ww. stronie BIP.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-05-20
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-05-20 09:04
                                                                                                                                                                        Krosno, dnia 20 maja 2024 r.
Znak: PB.6733.10.2024.H
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
 
Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
że w dnia 17maja 2024 r. na wniosek spółki: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02 – 677 Warszawa – działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Rachwał, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa stacji bazowej KRO7123C z wewnętrzna linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce o nr ewid. 1424 położonej w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej (obręb Suchodół)”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2024-05-20
Publikujący Agnieszka Henczel 2024-05-20 12:23
Krosno, dnia 20.05.2024 r.
KSL.6220.17.2024.MF         
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek z dnia 8 maja 2024 r. (data wpływu: 9 maja 2024 r.), Pana Mariana Kaszyckiego pełnomocnika TIGER MEBEL TARAS Sp. j., ul. K. Pużaka 18, 38-400 Krosno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji instalacji do lakierowania”. Dodatkowo informuję, że pismami z dnia 20 maja 2024 r. tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie i Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami, przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro) w Krośnie, w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 13 47 43 666.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy informuję, że zgodnie z art. 35 §3 Kpa sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W świetle art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia na ww. stronie BIP.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-05-20
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-05-20 15:53
Krosno, dnia 15 maja 2024 r.
RK.ZUZ.4210.172.2024. DS
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie:
1. Wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 sierpnia 2020 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.256.2020.KKn
2. Udzielnie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni samochodowej, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego go urządzeń kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krosno Spółka z o.o.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2024-05-15
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-05-20 16:22
                                                                                                                                                                                Krosno, dnia 15 maja 2024 r.
Znak: PB.6733.4.2024.H
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977
z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 15 maja 2024 r. na wniosek spółki: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38 – 400 Krosno  – działającej przez pełnomocnika Pana Janusza Kalamarz, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.4.2024.H dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 1237, 1240, 1242, 1276, 1277, 1538, 1539, 1552, 1553, 1570, 1571, 1587, 1640/2, 1640/7, 1640/9, 1641/4, 1642, 1643, 1646, 1649, 1650, 1653, 1654, 1657, 1658, 1659, 1660, 1663, 1664, 1667, 1671, 1672 i 2527 położonych w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej, (obręb Suchodół)”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2024-05-15
Publikujący Agnieszka Henczel 2024-05-15 14:40
Krosno, dnia 15 maja 2024 r.
RK.ZUZ.4210.159.2024. MK
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 czerwca 2020 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.109.2020.KKn na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 297/2 i 298/2 obręb 0003 Krosno - Przemysłowa, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krosno Spółka z o.o.
 
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2024-05-15
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-05-20 08:59
Krosno, 13 maja 2024 r.
KSL.6220.22.2023.MF                                                                            
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z wnioskiem Pani Aleksandry Kordyś, pełnomocnika Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o., ul. F. Żwirki i S. Wigury 6a, 38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii technologicznej polegająca na montażu kabiny HVOF nr 2 wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie Zakładu Produkcyjnego Goodrich Aerospace Poland w Krośnie.”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,
że w dniu 13 maja 2024 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii technologicznej polegająca na montażu kabiny HVOF nr 2 wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie Zakładu Produkcyjnego Goodrich Aerospace Poland w Krośnie.”
O terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia) na okres 14 dni, tj. od 13.05.2024 r. do 27.05.2024 r.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 - 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 - 15:30, w piątek: od 7:30 - 14:30 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. kontaktowy: 13 47 43 666).
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-05-13
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-05-13 15:48
Krosno, 13.05.2024 r.
KSL.6220.22.2023.MF           
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), zwanej dalej Kpa, w związku z wnioskiem Pani Aleksandry Kordyś, pełnomocnika Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o., ul. F. Żwirki i S. Wigury 6a, 38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii technologicznej polegająca na montażu kabiny HVOF nr 2 wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie Zakładu Produkcyjnego Goodrich Aerospace Poland w Krośnie.”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA
STRONY POSTĘPOWANIA,
że w dniu 13 maja 2024 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii technologicznej polegająca na montażu kabiny HVOF nr 2 wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie Zakładu Produkcyjnego Goodrich Aerospace Poland w Krośnie.”
Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 – 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 – 15:30, w piątek: od 7:30 – 14:30 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. kontaktowy: 13 47 43 666).
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 6 maja 2024 r.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-05-13
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-05-13 15:45
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/1469/2022 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE”, zmienionej uchwałą Nr LXV/1849/23 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE”,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno, pokój 105, w godz. od 730 do 1430 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2024-04-30
Publikujący Marek Bednarz 2024-04-30 09:41
Modyfikacja Marek Bednarz 2024-04-30 09:42
G.6821.2.2024.W                                                                                                                                                                 Krosno, 2024-04-10
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a w zw. z art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
 
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Krośnie, obręb Turaszówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka:
 
nr 422 o pow. 0,3249 ha, której współwłaścicielem (½ cz.) jest nieżyjąca Edmunda Kędra c. Józefa i Stanisławy,
 
zmierzające do udzielenia zezwolenia ENERGOMEDIA Sp. z o.o. z siedziba w Trzebini, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, na zajęcie ww. nieruchomości w celu realizacji inwestycji celu publicznego związanej z wykonaniem prac remontowo-eksploatacyjnych linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Krosno – Jedlicze obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznych 110 kV relacji Krosno – Jedlicze.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Urzędu Miasta Krosna - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 114 w godzinach 730-1530, tel. 134743127) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.       
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości wszczęte zostanie  postępowanie administracyjne w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124 a i art. 124 b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2024-04-12
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2024-04-12 11:11
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2024-04-12 11:16
KT.5410.3.76.2024.A                                                                       Krosno, dnia 5 kwietnia 2024 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Działając na podstawie art. 17  ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. poz. 1394 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
 Prezydent Miasta Krosna
 zawiadamia
1. Że, decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, tj. przed dniem 22 lipca 2023 r., wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.
 
2. Wygaśnięcie decyzji o rejestracji nie dotyczy pojazdów zabytkowych i pojazdów wolnobieżnych.
 
3. Pojazdy, których decyzje wygasną z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r. mogą podlegać powtórnej rejestracji.
 
4. Wykaz pojazdów, których decyzje o rejestracji wygasną z dniem 10 czerwca 2024 r. stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGrzegorz Kubit2024-04-10
Publikujący Marcin Machowski 2024-04-10 11:45
Modyfikacja Marcin Machowski 2024-04-10 11:46
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 
Działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 8 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz art. 34 ust. 6. pkt. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

w związku z opracowaniem projektu "Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027"

zapraszamy

 
mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych.
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt "Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027" i  "Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii ZIT MOF Krosno".
Dokumenty swoim zasięgiem obejmują 7 gmin:
• Gminę Miasto Krosno,
• Gminę Chorkówka,
• Gminę Jedlicze,
• Gminę Korczyna,
• Gminę Krościenko Wyżne,
• Gminę Miejsce Piastowe,
• Gminę Wojaszówka.

Projekt Strategii ZIT MOF Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do publicznego wglądu w wersji elektronicznej na stronach internetowych BIP gmin współtworzących MOF Krosno, na Platformie Online Konsultacji Społecznych Miasta Krosna oraz w wersji piapierowej dostępnej w Urzędzie Miasta Krosna w Biurze Obsługi przy ul. Lwowskiej 28 a. Konsultacje prowadzone są w dniach od 14 marca do 05 kwietnia 2024 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgnieszka Rajchel2024-03-14
Publikujący Agnieszka Rajchel 2024-03-14 09:22
Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2022-06-30
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-06-30 08:43
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2022-07-22 08:53
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5.09.2016 r., znak: DOZ-OAiK.660.84.2014.ML/13, wydanej w sprawie dotyczącej wpisania do rejestru zabytków, historycznego układu urbanistycznego części Krosna w rejonie ulic Kościuszki, Paderewskiego i Łukasiewicza.
 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 394.15 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Weron2016-09-19
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2016-09-19 15:36
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2016-09-19 15:43
Obwieszczenie dot. inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 272.57 KB
Podmiot publikującySamorząd Województwa Podkarpackiego
Wytworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego2016-08-19
Publikujący - Administrator 2016-08-30 12:23
Ponowne spotkanie w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami odbędzie się w dniu 4 lipca 2016 r. o godz. 17:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-06-30
Publikujący Anna Danecka 2016-06-30 14:59
Modyfikacja Anna Danecka 2016-06-30 15:01

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 443.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 474.47 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 91.24 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-08-10
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 161.17 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-09-07
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 239.10 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-16
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 229.45 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-11
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015.

Załączniki:

Opinia RDOŚ Plik pdf 430.21 KB
Opinia sanitarna Plik pdf 252.93 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2009-11-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 maja 2024r. 18:30:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.