Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Krosno, 25 maja 2023 r.
KSL.6220.23.2022.MF                                                                            
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w związku z wnioskiem Pan Adrian Rejman pełnomocnik Przedsiębiorstwa Przemysłu Włókienniczego „Filtrex” s.c. Małgorzata Szmidt, Piotr Jarecki, ul. Tysiąclecia 11b, 38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż urządzenia do odzysku odpadów włókienniczych”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,
że w dniu 25 maja 2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż urządzenia do odzysku odpadów włókienniczych”.
O terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia) na okres 14 dni, tj. od 25.05.2023 r. do 09.06.2023 r.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. kontaktowy: 13 47 43 666).
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna na stronie – karta nr 12/2023.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2023-05-25
Publikujący Monika Fiejdasz 2023-05-25 12:40
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
 
         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm) oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
 
        po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Zdzisława Głowackiego, zawiadamiam o wydaniu decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Krosno – Wisze na kablową od stanowiska słupowego nr 46 do stacji transformatorowej Krosno Okrzei 1 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Krosno Meteo”. Wyżej opisane decyzje wydane zostały w oparciu o art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) tj. dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Krośnie, obręb Białobrzegi, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
 1. nr 2109 o pow. 0,1765 ha – dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00003522/9, w której ujawnionymi właścicielami są: nieżyjący Stefan Sowa (s. Wojciecha i Józefy) oraz nieżyjąca Stanisława Maria Sowa (c. Jana i Julii) – decyzja znak: G.6821.5.2022.W z dnia 23.05.2023 r.
 2. nr 2427 o pow. 0,1957 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00002186/4, w której ujawnionymi właścicielami są: Gmina Miasto Krosno w 2064/5120 części, z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, Jan Stanisław Niezgoda (s. Józefa i Julii) w 5/40 części, zam. Brzyska 152, 38-212 Brzyska, nieżyjąca Anna Niezgoda (c. Wawrzyńca i Zofii) w 80/640 części, nieżyjący Edward Józef Niezgoda (s. Stanisława i Stanisławy) w 9/640 części, nieżyjący Franciszek Niezgoda (s. Piotra i Anny) w 48/640 części, nieżyjąca Helena Niezgoda (c. Stanisława i Stanisławy) w 9/640 części, nieżyjący Jan Niezgoda (s. Piotra i Anny) w 48/640 części, nieżyjący Jan Stanisław Niezgoda (s. Józefa i Julii) w 48/640 części, nieżyjący Kazimierz Niezgoda (s. Piotra i Anny) w 48/640 części, nieżyjąca Stanisława Niezgoda (c. Jana i Marii) w 12/640 części – decyzja znak : G.6821.6.2022.W z dnia 25.05.2023 r.
 
Z treścią ww. decyzji można zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy  ul. Lwowskiej 28A, pok. 114, w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530.
 
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego    (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty doręczenia (zgodnie z art. 49 kpa).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2023-05-25
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2023-05-25 13:41
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2023-05-25 13:49
Krosno, dnia 24 maja 2023r.
RZ.ZUZ.1.4217.31.2023. MK
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 190 ust. 15 w zw. z art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na właściciela urządzenia wodnego, obowiązku likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku, tj. wylotu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 3176/1 – obręb 0005 Krosno – Śródmieście, Gmina Miasto Krosno, woj. podkarpackie.

Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2023-05-24
Publikujący Monika Fiejdasz 2023-05-30 12:11
OGŁOSZENIE
z dnia 17 stycznia 2023 r.
Stosownie do art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 2, art. 30 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.)
 
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
 
o prowadzonym przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Zamiejscowy w Krośnie, postepowaniu administracyjnym pod sygnaturą N-V.7570.3.214.2022, w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta Krosna, obręb Krościenko Niżne, jako działka nr 581, w związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr 1/4/16 z 28 września 2016 r. znak: I-IV.747.1.4.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wydaną w celu realizacji Inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi".

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do działki nr 581, mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, w Wydziale Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - Oddział w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, VI piętro, pokój nr 607, w godz. 800-1500 (tel. 13 43 72 872).

Załączniki:

OGŁOSZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO Plik pdf 64.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2023-05-23
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2023-05-23 09:32
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2023-05-23 09:36
Krosno, dnia 22 maja 2023 r.
Znak: PB.6733.8.2023.N
 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 dalej: k.p.a.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 22 maja 2023 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Rusinka została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.8.2023.N  dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr ewid. 1691/4, 1691/5, 1692/8 położonych w Krośnie przy ul. Zręcińskiej, obręb Polanka”. 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-05-22
Publikujący Jolanta Maziarz 2023-05-22 11:43
Krosno, dnia19 maja 2023 r.
PB.6733.7.2023.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 19 maja 2023 r. na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry 12, działającego przez pełnomocnika Pana Ireneusza Marczaka, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.7.2023.E dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia strefy inwestycyjnej Krosno 2 w rejonie ul. Sikorskiego w Krośnie inwestycja planowana na działkach o nr ewid. 3415, 3417/1 i 3417/2 obręb Krościenko Niżne”.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-05-19
Publikujący Ewa Tomoń 2023-05-19 08:49
Modyfikacja Ewa Tomoń 2023-05-19 08:53
Informacja
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Załączniki:

Formularz uwag Plik doc 22.54 KB
Projekt uchwały Plik pdf 1.77 MB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-05-17
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-17 09:17
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-17 11:41
KOMUNIKAT
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 877)

ogłasza,
 
że z dniem 11 maja rozpoczyna sprzedaż końcową paliwa stałego w ramach preferencyjnego zakupu dla mieszkańców gminy.

Termin składania wniosków w ramach sprzedaży końcowej upływa 30 czerwca 2023 r.

Miasto Krosna dysponuje sortymentem do sprzedaży w ilości:

• Orzech – 4,45 tony
• Ekogroszek – 11,66 tony

Cena za tonę węgla została ustalona na poziomie 1700 zł.

O zakup preferencyjny węgla mogą ubiegać się osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, zniesiony został limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe.
Wnioski będą realizowane w kolejności złożenia do wyczerpania zapasów paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2023-05-11
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2023-05-11 08:37
Krosno, dnia 10 maja 2023 r.
RZ.ZUZ.1.4210.124.2023.AKo
OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie,
działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – dalej zwane Kpa, w związku z art. 390 ust. 1 pkt. 1b, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022. poz. 2625 t.j.) – dalej zwane Prawo wodne,

zawiadamiam o:
I. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat Q1% nowych obiektów budowlanych, tj. linii energetycznej kablowej SN 15 kV wraz z budową słupa elektroenergetycznego
II. Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 2809, 2811/5 obręb 0005 Śródmieście oraz działki 2650, 2597, 2645, 2648, 2606, 2621, 2633, 2624, 2660, 2651, 2656, 2602, 2603, 2659, 2622/1, 2654, 2631, 2614, 2613, 2662, 2604/1, 2605/1, 2652/2, 2653, 2617, 2634, 2616, 2655/2, 2601/2, 2632, 2661, obr. 0006 Krościenko Niżne, miasto Krosno.

W związku z powyższym Strony mogą zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, osobiście lub pisemnie pod adresem: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno w godzinach od 8:00 do 16:00.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 Kpa.

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2233 t.j.) nieuregulowany stan sprawny nieruchomości o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e, lub brak danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie właściciela nieruchomości nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, wydania i doręczenia decyzji wydawanych w tych sprawach oraz zawiadomień o ich wydaniu. Do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie ww. terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2023-05-10
Publikujący Monika Fiejdasz 2023-05-18 14:53
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-05-09
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-09 08:15
PREZYDENT MIASTA KROSNA
             38-400  KROSNO
              ul. Lwowska 28a
......................................................................................................
Znak: PB.6740.1.65.2023.U                                                                                                               Krosno, dnia  8.05.2023 r.
Nr rej.  66/2023                                                                                                                                                 
 
I N F O R M A C J A
o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
                        
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) informuję, że na wniosek:
                            
P4 Sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
 
z dniem 2.05.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej KRO7123B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 1727 w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej – obręb ewid. Suchodół.
Opis projektowanego obiektu - w skład planowanej stacji bazowej wchodzą:
 • Stalowa wieża kratowa typu BOT-E2/48 o całkowitej wysokości 49,95 m n.p.t. (z odgromnikiem
  i cokołem fundamentowym), posadowiona na kwadratowej płycie o boku 6,5 m i grubości 0,6 m na głębokości 2,2 m p.p.t.
 • Anteny sektorowe – 6 sztuk pracujących w systemach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz oraz 2600 MHz: Huawei 6xATR4518R6 – skierowane azymutami 80°, 190°, 350° o wysokości zawieszenia 47,30 m n.p.t. – instalowane do wsporników antenowych W-1.
 • Anteny radioliniowe – 2 sztuki ⵁ 0,6 m – skierowane azymutami 2°, 62° o wysokości zawieszenia 45,00 m n.p.t. i 1 sztuka ⵁ 0,3 m – skierowana azymutem 164° o wysokości zawieszenia 45,00 m n.p.t. – wszystkie instalowane bezpośrednio do krawężników wieży.
 • Urządzenia sterujące 2xE6130+B154 wraz ze skrzynką rozdzielczą TBSB postawione u podnóża wieży (poziom gruntu) za pośrednictwem stalowych konstrukcji wsporczych.
 •  Urządzenia sterujące RRU – 12 sztuk, instalowane do wsporników antenowych W-1.
 •  Drogi kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami.
 • Instalacja elektroenergetyczna zasilająca urządzenia stacji bazowej – wewnętrzna linia zasilająca.
 • Szynodrabina SOLL zamocowana do ścian wieży, zapewniająca wejście na projektowaną wieżę.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-05-08
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-05-08 12:39
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/1426/22 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Strefa inwestycyjna - Krosno 2”,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Strefa inwestycyjna - Krosno 2”.
Wyłożenie ww. projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 26 kwietnia 2023 r. do 17 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 105 w godz. od 730 do 1430.
 

Załączniki:

część graficzna Plik image 11.48 MB
prognoza Plik pdf 5.63 MB
projekt uchwały Plik pdf 263.86 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2023-04-19
Publikujący Marek Bednarz 2023-04-19 15:29
OBWIESZCZENIE z dnia 05.04.2023 r.
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162),

PREZYDENT MIASTA KROSNA

z a w i a d a m i a
o wydaniu decyzji
z dnia 04.04.2023 r., Nr 2/2023, znak: PB.6740.2.19.2022.A  umarzającej postępowanie administracyjne w całości w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej – ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie” na działkach w jednostce ewidencyjnej miasto Krosno w obrębach ewidencyjnych 0001 Turaszówka i 0002 Polanka.
 
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, I piętro, pokój nr 105, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 13 47 43 217.

Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w ww. decyzji.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna oraz w prasie lokalnej.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-04-05
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-04-05 07:57
Modyfikacja Agata Ziarkowska 2023-04-05 07:59INFORMACJA

 
W związku z zakończeniem przez Gminę Miasto Krosno naboru wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informuję, że powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna Komisja dokonała oceny wniosków, które będą ubiegać się o przyznanie środków. Podmioty, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostały wyszczególnione w protokołach z obrad Komisji z dnia 10 marca 2023 r. oraz z dnia 22 marca 2023 r., które stanowią załączniki do niniejszej informacji.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-03-23
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-03-23 11:58
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-03-23 12:05
Działając na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) informuję o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wraz z dołączonymi do niego dokumentami, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna w zakładce: Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, pod adresem: https://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-581-37617
Inwestycja planowana jest na działkach nr ew. 67/1, 66, 78 i 74 położonych w Krośnie, w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, przy ul. S. Okrzei.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2023-03-15
Publikujący Marek Bednarz 2023-03-15 08:46
Termin składania wniosków o dofinansowanie
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków został wydłużony do 24.02.2023 r.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
przy ul. Józefa Piłsudskiego 19 w Krośnie
do dnia 24.02.2023 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik image 294.47 KB
Wniosek Plik doc 149.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-31
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-31 11:17
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-31 11:30


 
OGŁOSZENIE

w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków Gmina Miasto Krosno ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych.


Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach następujących obszarów inwestycyjnych:

1) finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy;

2) udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik image 4.46 MB
Wniosek Plik doc 149.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-10
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-11 09:55
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-11 10:15

 
Informacja
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-12-14
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-12-14 08:23
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-12-14 08:26
                                                                                                                                                                                         Krosno 2.12.2022 r.
 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-12-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-12-06 07:30
Działając na postawie UCHWAŁY NR XXXI/892/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków Prezydent Miasta Krosna ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Miasta Krosna.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-09-02
Publikujący Marta Rymar - Miejski Konserwator Zabytków 2022-09-02 14:23
Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2022-06-30
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-06-30 08:43
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2022-07-22 08:53

OBWIESZCZENIE z dnia 20.11.2019 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) – zwanej dalej specustawą,

PREZYDENT MIASTA KROSNA

z a w i a d a m i a
o wszczęciu postępowania administracyjnego
(sprawa znak: PB.6740.2.188.2019.A)
na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie na działkach w obrębie ewidencyjnym Turaszówka 0001, jednostka ewidencyjna gmina Miasto Krosno:
I.         Wszystkie nieruchomości objęte wnioskiem położone w liniach lub poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (W nawiasie nr działek po podziale, działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
64/1; 598; 334/3 (334/5, 334/6); 208/2 (208/3, 208/4); 597/2; 223/7; 223/6 (223/8, 223/9); 224/11; 224/13; 225/1 (225/8, 225/9); 341/6 (341/7, 341/8); 341/5; 384/24; 384/25; 1386/1; 389; 1392/3 (1392/7, 1392/8); 332/4; 179/7; 335; 339/4; 339/2; 340/1; 224/12; 333.
II.        Nieruchomości dzielone pod inwestycję, położone w liniach rozgraniczających teren
(W nawiasie nr działki przed podziałem, działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
(334/3) 334/5; (208/2) 208/3; (223/6) 223/8; (225/1) 225/8; (341/6) 341/7; (1392/3) 1392/7.
III.      Pozostałe nieruchomości (nie podlegające podziałowi) położone w liniach rozgraniczających teren wchodzące pod inwestycję:
589; 224/11; 224/13; 341/5; 384/24; 389.
IV.      Nieruchomości  położone poza pasem drogowym, dla których występuje obowiązek wykonania obiektów budowlanych z których korzystanie będzie ograniczone zgodnie z § 11f ust. 1 pkt 8 specustawy (W nawiasie działki przed podziałem, działki po podziale nie przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
(334/3) 334/6; (225/1) 225/9; (341/6) 341/8; (1392/3) 1392/8; (208/2) 208/4; (223/6) 223/9; 597/2; 223/7; 332/4; 384/25; 1386/1; 179/7; 335; 339/4; 339/2; 340/1; 224/12, 64/1.
V.        Działki stanowiące teren wód płynących, dla których zachodzą skutki wynikające
z art. 20a specustawy:
333.
 
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za doręczone stronom postępowania. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, II piętro, pokój 217, tel. 13 4743217 w godzinach pracy urzędu.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2019-11-20
Publikujący Agata Ziarkowska 2019-11-20 08:40
Znak: PB.6740.2.179.2017.D
Nr rej. 2/2017                                                                                              Krosno, 2019-01-14
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu postanowienia z dnia 14.01.2019 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D
 
 
w przedmiocie zmiany terminu na uzupełnienie dokumentacji projektowej do dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’.
           
            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu.
          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14.01.2019 r. do 28.01.2019 r., oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-01-14
Publikujący Danuta Knap 2019-01-14 15:39
OBWIESZCZENIE
z dnia 27.11.2018r.

 
       Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA

 
o wydaniu postanowienia z dnia 27.11.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 września 2018 r. znak: PB.6740.2.115.2018.Z, udzielającej Prezydentowi Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”. Sprostowanie polega na tym, że w treści punktu 4 na stronie 2 decyzji, zawierającego oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren, które na mocy prawa, stają się własnością Gminy Miasta Krosna, w wykazie zamiast działki o nr ewid. 877/1 (877/4) winna być działka nr ewid. 877/4 (877/1). Ponadto na stronie 5 decyzji, w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 (2.1 do 2.14) – mapa w skali 1 : 1000 zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne powinno być Suchodół.
            Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A, II piętro, pokój 204, tel. 134743204, w godzinach pracy Urzędu.
            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.
Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-11-28
Publikujący Katarzyna Grochmal 2018-11-28 09:55
    
  Krosno, dn. 09.10.2018 r.
 
znak: PB.6740.1.94.2018.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 09.10.2018 r. znak: PB.6740.1.94.2018.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 24.08.2018 r., złożonego przez Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
budowę budynku magazynowo-biurowego Centrum Logistycznego, budynku portierni, budynków produkcyjnych, układu dróg wewnętrznych, parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz etapowaniem inwestycji – dwa etapy i rozbiórką kolidujących elementów zagospodarowania nadziemnego i podziemnego, na działkach nr ew. 417, 3/67, 3/69, 3/78, 3/79, 3/75, 3/73, 3/71, 3/52, 3/51, 3/36, 3/34, 3/35, 3/33 i 2/6 w obrębie Przemysłowa przy ul. Tysiąclecia 13 w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 09.10.2018 r. do 23.10.2018 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2018-10-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:04
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:09
Krosno, 2018-08-22
Znak: BA.6740.2.202.2013.D
 
O B W I E S Z C Z E N I E
           
            Działając na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),  
 
Prezydent Miasta Krosna
Z A W I A D A M I A
o wznowieniu z urzędu postępowania
 
w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27.12.2013 r. nr 8/2013 znak: BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-tu  dni  od  dnia  publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. od dnia 22 sierpnia 2018 r. do dnia 5 września 2018 r.) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna : http://www.bip.umkrosno.pl/.
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-08-22
Publikujący Danuta Knap 2018-08-22 14:16

 

 

PREZYDENT MIASTA KROSNA

Z A W I A D A M I A
 
o wydaniu w dniu 18.07.2018 r. postanowienia znak: PB.6740.2.107.2018.D w sprawie uzupełnienia wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n.: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół,  w zakresie projektu budowlanego.
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28A, pok. 217, w godzinach pracy urzędu.
Ww. postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 19.07.2018 r. do dnia 2. 08.2018 r.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-07-19
Publikujący Danuta Knap 2018-07-19 09:10
Krosno, 19.06.2018 r.
Znak: PB.6740.2.107.2018.D                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           
            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1496), zawiadamiam,  że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,
 
z  dniem  12 czerwca 2018 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie” na działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół:
 
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2289.
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2179/3 (2179/1);
   2043/1 (2043); 2044/1 (2044); 2068/1 (2068); 2058/44 (2058/24); 2058/46 (2058/28); 2058/48 (2058/29); 2058/50 (2058/30); 2058/52 (2058/33); 2058/34 (2058/4); 2058/36 (2058/7); 2058/38 (2058/10); 2058/40 (2058/19); 2058/42 (2058/23); 2088/20 (2088/8); 2088/12 (2088/2); 2088/14 (2088/3); 2088/16 (2088/4); 2088/9 (2088/5); 2088/18 (2088/6); 2088/1 (2288); 2180/3 (2180/2);  2287/12 (2287/7); 2287/10 (2287/6); 2287/8 (2287/4); 2286/1 (2286); 2285/3 (2285/2); 2284/14 (2284/9); 2284/12 (2284/3); 2284/16 (2284/10); 2284/18 (2284/11); 2283/7 (2283/2); 2283/9 (2283/6); 2281/2 (2281/1); 2280/1 (2280); 2279/7 (2279/5); 2279/9 (2279/6); 2278/12 (2278/8); 2278/14 (2278/9); 2278/10 (2278/7); 2277/3 (2277/1); 2276/1 (2276); 2275/3 (2275/2); 2274/3 (2274/2); 2273/5; 2272/7 (2272/5); 2272/9 (2272/6); 2271/1 (2271); 2270/1 (2270); 2269/1 (2269); 2268/1 (2268); 2267/1 (2267); 2265/1 (2265); 2264/1 (2264); 2263/1 (2263); 2261/1 (2261); 2260/1 (2260); 2259/1 (2259); 2258/1 (2258); 2247/1 (2247); 2246/1 (2246); 2245/1 (2245); 2244/1 (2244); 2243/1 (2243); 2242/1 (2242); 2241/1 (2241); 2240/1 (2240); 2239/1 (2239); 2238/1 (2238); 2237/6 (2237/2); 2237/8 (2237/5); 2218/1 (2218); 2217/1 (2217); 2216/1 (2216); 2215/1 (2215); 2214/8 (2214/5); 2214/6 (2214/4); 2213/5 (2213/3); 2213/7 (2213/4); 2212/3 (2212/1); 2298/1; 2298/3 (2298/2); 2297/1 (2297); 2296/3 (2296/2); 2295/10 (2295/3); 2295/12 (2295/4); 2295/18 (2295/9); 2295/16 (2295/8); 2295/14 (2295/7); 2294/8 (2294/1); 2294/12 (2294/5); 2294/10 (2294/2); 2293/22 (2293/6); 2293/24 (2293/7); 2293/16 (2293/2); 2293/18 (2293/3); 2293/20 (2293/4); 2292/14 (2292/3); 2292/16 (2292/5); 2292/18 (2292/9); 2291/3 (2291/1); 2291/5 (2291/2); 2290/1 (2290); 2305/1 (2305); 2306/1 (2306); 2307/4 (2307/1); 2308/1 (2308); 2309/5 (2309/1); 2310/1 (2310); 2311/1 (2311); 2312/1 (2312); 2313/1 (2313); 2314/5 (2314/1); 2315/5 (2315/1); 2316/6 (2316/1); 2316/8 (2316/2); 2317/7 (2317/3); 2317/9 (2317/5); 2317/11 (2317/6); 2319/6 (2319/1);2319/8 (2319/2); 2320/5 (2320/1); 2321/1 (2321); 2322/3 (2322/1); 2323/10 (2323/3); 2323/12 (2323/4); 2323/14 (2323/5); 2323/8 (2323/1); 2326/1 (2326); 2327/1 (2327); 2328/1 (2328); 2329/5 (2329/1); 2346/1 (2346); 2329/7 (2329/2), 2330/8 (2330/3); 2330/10 (2330/4); 2330/12 (2330/5); 2332/1 (2332); 2333/1 (2333); 2336/1 (2336); 2337/1 (2337); 2339/1 (2339); 2340/1 (2340); 2341/1 (2341); 2342/1 (2342); 2343/3 (2343/1); 2344/1 (2344); 2345/1 (2345); 2347/1 (2347); 2348/3 (2348/1); 2348/5 (2348/2); 2349/8 (2349/4); 2349/6 (2349/1); 2350/1 (2350); 2351/7 (2351/3); 2351/9 (2351/4); 2351/5 (2351/2); 2352/1 (2352); 2353/1 (2353); 2354/1 (2354); 2355/3 (2355/1); 2476/7 (2476/1); 2476/9 (2476/2); 2357/1 (2357).
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2179/4 (2179/1);
  2043/2 (2043); 2044/2 (2044); 2058/45 (2058/24); 2058/49 (2058/29); 2058/51 (2058/30); 2058/53 (2058/33); 2058/35 (2058/4); 2058/37 (2058/7); 2058/39 (2058/10);
  2058/41 (2058/19); 2058/43 (2058/23); 2088/13 (2088/2); 2088/15 (2088/3);
  2088/17 (2088/4); 2088/10 (2088/5); 2288/2 (2288); 2180/4 (2180/2); 2287/13 (2287/7);
  2287/11 (2287/6); 2287/9 (2287/4); 2286/2 (2286); 2285/4 (2285/2); 2284/15 (2284/9); 2284/13 (2284/3); 2284/17 (2284/10); 2284/19 (2284/11); 2283/8 (2283/2);
  2283/10 (2283/6); 2281/3 (2281/1); 2280/2 (2280); 2279/8 (2279/5); 2279/10 (2279/6);
  2278/13 (2278/8); 2278/15 (2278/9); 2278/11 (2278/7); 2277/4 (2277/1); 2274/4 (2274/2);2272/10 (2272/6); 2271/2 (2271); 2270/2 (2270); 2269/2 (2269); 2268/2 (2268); 2267/2 (2267); 2264/2 (2264); 2263/2 (2263); 2260/2 (2260); 2259/2 (2259); 2258/2 (2258); 2247/2 (2247); 2243/2 (2243); 2237/7 (2237/2); 2237/9 (2237/5); 2218/2 (2218); 2217/2 (2217); 2214/7 (2214/4); 2213/6 (2213/3); 2213/8 (2213/4); 2212/4 (2212/1); 1899/4; 2298/4 (2298/2); 2296/4 (2296/2); 2295/11 (2295/3); 2295/13 (2295/4); 2295/19 (2295/9); 2295/17 (2295/8);2295/15 (2295/7); 2294/9 (2294/1); 2294/13 (2294/5); 2294/11 (2294/2); 2293/23 (2293/6); 2293/25 (2293/7); 2293/17 (2293/2); 2293/19 (2293/3); 2293/21 (2293/4); 2292/15 (2292/3); 2292/19 (2292/9); 2291/4 (2291/1); 2291/6 (2291/2); 2290/2 (2290); 2180/5 (2180/2); 2305/2 (2305); 2306/2 (2306); 2307/5 (2307/1); 2308/2 (2308); 2309/6 (2309/1); 2310/2 (2310); 2314/6 (2314/1); 2315/6 (2315/1); 2316/7 (2316/1); 2316/9 (2316/2); 2317/8 (2317/3); 2317/10 (2317/5); 2317/12 (2317/6); 2319/7 (2319/1); 2323/11 (2323/3); 2323/13 (2323/4); 2323/15 (2323/5); 2323/9 (2323/1); 2326/2 (2326); 2329/8 (2329/2); 2330/11 (2330/4); 2330/13 (2330/5); 2332/2 (2332); 2339/2 (2339); 2343/4 (2343/1); 2344/2 (2344); 2345/2 (2345); 2347/2 (2347); 2348/4 (2348/1); 2348/6 (2348/2); 2349/9 (2349/4); 2349/7 (2349/1); 2351/8 (2351/3); 2351/10 (2351/4); 2351/6 (2351/2); 2352/2 (2352); 2353/2 (2353); 2354/2 (2354); 2355/4 (2355/1); 2476/8 (2476/1); 2476/10 (2476/2); 2357/2 (2357).
  W nawiasie działki przed podziałem.
            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28A i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.06.2018 r. do 02.07.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 27.06.2018 r..
           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-06-19
Publikujący Danuta Knap 2018-06-19 12:00
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji Nr 1/2018
z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak: PB.6740.2.5.2018.D
 
 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” wydanej na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne. 
           
            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.04.2018 r. do 23.04.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.
 
            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-04-10
Publikujący Danuta Knap 2018-04-10 11:54
Krosno, 27.02.2018 r.
Znak: PB.6740.2.5.2018.D                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           
            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1496), zawiadamiam,  że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,
 
z  dniem  17 stycznia 2018 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” na działkach w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne:
 
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 571/6; 624/1; 624/2; 911/4; 996; 3335/7; 627/6;
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 625; 623/1; 626/13; 626/19 (626/14);  623/3 (623/2); 626/17 (626/10); 626/15 (626/9); 1021/1 (1021); 1022/1 (1022); 1023/1 (1023); 911/6 (911/5);
 3.  Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych626/2; 1021/2 (1021); 911/7 (911/5); 1025/1; 1025/2; 1044/4; 1068; 615/14; 623/4 (623/2); 626/20 (626/14); 626/18 (626/10).
  W nawiasie działki przed podziałem.
            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28A i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 27.02.2018 r. do 12.03.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 07.03.2018 r..
           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-02-27
Publikujący Danuta Knap 2018-02-27 09:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 31 maja 2023r. 17:21:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.