Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego KROSNO wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 
       Działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), art. 8 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz art. 34 ust. 6. pkt. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

w związku z opracowaniem projektu "Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027"

zapraszamy

 
mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych.
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt "Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027" i  "Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii ZIT MOF Krosno".
Dokumenty swoim zasięgiem obejmują 7 gmin:
• Gminę Miasto Krosno,
• Gminę Chorkówka,
• Gminę Jedlicze,
• Gminę Korczyna,
• Gminę Krościenko Wyżne,
• Gminę Miejsce Piastowe,
• Gminę Wojaszówka.

Projekt Strategii ZIT MOF Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do publicznego wglądu w wersji elektronicznej na stronach internetowych BIP gmin współtworzących MOF Krosno, na Platformie Online Konsultacji Społecznych Miasta Krosna oraz w wersji piapierowej dostępnej w Urzędzie Miasta Krosna w Biurze Obsługi przy ul. Lwowskiej 28 a. Konsultacje prowadzone są w dniach od 14 marca do 05 kwietnia 2024 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgnieszka Rajchel2024-03-14
Publikujący Agnieszka Rajchel 2024-03-14 13:35
W dniu 31 sierpnia 2018 r. Rada Miasta Krosna przyjęła Uchwałę Nr LXI/1401/18 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Kucharska2018-09-24
Publikujący Anna Kucharska 2018-09-24 13:14
Modyfikacja Anna Kucharska 2018-09-24 13:24
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA  
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 48, ust. 4, art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Kucharska2018-08-24
Publikujący Anna Kucharska 2018-08-24 07:43
Modyfikacja Anna Kucharska 2018-08-24 07:50
OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU ZAKTUALIZOWNEGO DOKUMENTU
„STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000), art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089), uchwały Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, zmienionej uchwałą Nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz uchwały Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 30.07.2018 r. do 19.08.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Kucharska2018-07-30
Publikujący Anna Kucharska 2018-07-30 16:26
Modyfikacja Anna Kucharska 2018-07-30 16:34
 
OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU ZAKTUALIZOWNEGO DOKUMENTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 02.05.2018 r. do 23.05.2018 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMateusz Gac2018-05-02
Publikujący Mateusz Gac 2018-05-02 10:39
Modyfikacja Mateusz Gac 2018-05-08 15:44
Krosno, 4 stycznia 2018 r.
 

OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ZAKTUALIZOWNEGO DOKUMENTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 04.01.2018 r. do 25.01.2018 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMateusz Gac2018-01-03
Publikujący Mateusz Gac 2018-01-04 13:00
Modyfikacja Mateusz Gac 2018-01-04 13:09

W dniu 28 czerwca 2017 r. na sesji Rady Miasta Krosna została przyjęta aktualizacja Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno. 

Treść uchwały wraz z dokumentem Strategii do pobrania w załączniku.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMateusz Gac2017-06-28
Publikujący Mateusz Gac 2017-07-27 08:19
Modyfikacja Mateusz Gac 2017-07-27 08:26
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Kustroń2016-10-25
Publikujący Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-10-31 08:48
Modyfikacja Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-11-02 08:09

Załączniki:

Uchwała XXXIV/687/16 Plik pdf 184.44 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Kustroń2016-10-24
Publikujący Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-10-24 09:57
Modyfikacja Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-10-25 14:31
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Kustroń2016-10-20
Publikujący Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-10-20 13:04
Modyfikacja Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-10-20 16:02
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Kustroń2016-10-20
Publikujący Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-10-20 12:57
Modyfikacja Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-10-20 16:02
RI.033.9.2016.N                                                                                                  Krosno, 22 września 2016 r.
OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 22.09.2016 r. do 13.10.2016 r.
 
Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Krosno tworzy miasto Krosno oraz sześć sąsiadujących z nim gmin: Gmina Jedlicze, Gmina Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojaszówka.
„Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno – gospodarcza Obszaru, główne problemy i wyzwania stojące przed MOF, a także projekty, które przyczynią się do rozwoju MOF Krosno.
Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska akademickiego w proces tworzenia „Strategii MOF Krosno”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.
Projekt „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny:
  • na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Miejski Obszar Funkcjonalny”:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”:
  • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka. 
  • na stronach internetowych Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
  • na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl w zakładce aktualności:
  • do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta), a także w siedzibach Gmin Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka.
 
W dniach od 22.09.2016 r. do 13.10.2016 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.
 
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:
  • pocztą elektroniczną na adres strategiamof@um.krosno.pl,
  • osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
  • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Strategii MOF Krosno”.
Ponadto opinie uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. w godz. od 15.30 do 17.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.  
Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: strategiamof@um.krosno.pl.
Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.
W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych gmin tworzących MOF Krosno oraz na BIP-ach tychże gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.
UWAGA !
Chcieliśmy również poinformować, iż powyższe ogłoszenie stanowi rozwiązanie konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno ogłoszonych
dnia 14.09.2016 i mających trwać od dnia ogłoszenia do 05.10.2016 r. (Nr sprawy: RI.033.6.2016.N). Osoby, które wniosły już swoje opinie, uwagi lub wnioski w ramach rozwiązanych konsultacji zostaną poinformowane o obecnych konsultacjach społecznych projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko drogą mailową według informacji podanych w formularzu konsultacyjnym.
 
 
Prezydent Miasta Krosna 
 
 
Załączniki:
1.Formularz konsultacyjny    
2.Prognoza oddziaływania na środowisko MOF Krosno    
3.Projekt Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno    
4.Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko MOF Krosno    
5.Załącznik nr 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko MOF Krosno    
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Kustroń2016-09-22
Publikujący Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-09-14 09:49
Modyfikacja Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-09-22 10:44
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 maja 2024r. 18:55:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.