Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2017-09-22
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2017-09-22 12:27
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2017-07-03
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2017-07-03 13:31
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2017-06-21
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2017-06-26 08:49

W Urzędzie Miasta Krosna przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli.

Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju nr 314 (III piętro) w budynku Urzędu Miasta Krosna – ul. Lwowska 28A, w godzinach pracy Urzędu.

Zgłaszający się do Urzędu obywatele w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są również przez Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, naczelników wydziałów lub ich zastępców oraz kierowników biur.

Prezydent oraz Zastępcy Prezydenta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w wyznaczone dni, po uprzednim zgłoszeniu dokonanym w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli - pokój nr 314 – numer telefonu 134743314.

Pisemne skargi i wnioski można składać bezpośrednio w Biurze Obywatela i Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Prezydent Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.

Skargi i wnioski można składać także za pośrednictwem:
1) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UMKrosna/skrytka lub bezpośredni link do formularza,
2) poczty elektronicznej: ok@um.krosno.pl,
3) telefaksu: 134362865.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2014-08-04
Publikujący Maciej Gernand - Maciej Gernand 2014-04-22 09:49

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Dział VIII – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 263 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2014-08-01
Publikujący Maciej Gernand - Maciej Gernand 2014-08-05 16:36

Podstawowe pojęcia:

Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze. Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.

Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

 

Czas realizacji:

- do 1 miesiąca,

- do 7 dni - gdy złożono skargę lub wniosek do niewłaściwego organu – organ obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ,

- 14 dni - gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego - art. 237 §2 kpa.

 

Wymagane dokumenty:

Skarga lub wniosek, a także załączniki w formie dokumentów (w przypadku skarg - wskazujące na błędy i zaniedbania).

 

Opłaty:

Brak opłat.

 

Tryb odwoławczy:

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną – tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego.

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2014-08-01
Publikujący Maciej Gernand - Maciej Gernand 2014-08-04 16:59
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 00:57:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.