Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
Krosno, 29 września 2023 r.

RI.061.2.2023.J

Obwieszczenie
 
o przyjęciu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 i możliwości zapoznania się z jej treścią
 
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Miasta Krosna uchwały Nr LXIII/1773/23 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030.
 
Treść Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna, pod adresem: https://bip.umkrosno.pl, w zakładce: Strategia Rozwoju Miasta Krosna.
Ponadto z wyżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, pokój 305, w godzinach pracy urzędu.

Z up. Prezydenta Miasta
dr Tomasz Soliński
Zastępca Prezydenta
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2023-10-02
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-10-02 15:02
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-10-02 15:56
Krosno, 4 września 2023 r.
RI.061.2.2023.J
 
Obwieszczenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030.
 
Z dokumentacją, tj. treścią projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, pokój nr 301, 305, w godzinach pracy Urzędu lub elektronicznie poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (https://bip.umkrosno.pl), w dziale STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KROSNA, lub poprzez stronę internetową Miasta Krosna (https://www.krosno.pl), w dziale DLA MIESZKAŃCÓW -> STRATEGIA ROZWOJU MIASTA -> AKTUALNOŚCI.
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie do 25 września 2023 r.:
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno;
 • ustnie do protokołu w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, pokój 301, 305;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: strategia@um.krosno.pl.
 
Uwagi i wnioski wniesione po  upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

Z up. Prezydenta Miasta
dr Tomasz Soliński
Zastępca Prezydenta
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2023-09-04
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-09-04 14:28
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-09-04 14:30
Krosno, 20 lipca 2023 r.
RI.061.2.2023.J
 
Obwieszczenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030.
 
Z dokumentacją, tj. treścią projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, pokój nr 305, w godzinach pracy Urzędu lub elektronicznie poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (https://bip.umkrosno.pl), w dziale STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KROSNA, lub poprzez stronę internetową Miasta Krosna (https://www.krosno.pl), w dziale DLA MIESZKAŃCÓW -> STRATEGIA ROZWOJU MIASTA -> AKTUALNOŚCI.
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie do 11 sierpnia 2023 r.:
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno;
 • ustnie do protokołu w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, pokój 305;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: strategia@um.krosno.pl.
 
Uwagi i wnioski wniesione po  upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

Z up. Prezydenta Miasta
dr Tomasz Soliński
Zastępca Prezydenta
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2023-07-21
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-07-21 08:55
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-07-21 08:58
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2023-06-12
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-06-12 12:43
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-06-12 12:52
Krosno, 7 kwietnia 2023 r.
RI.061.1.2023.J
 
OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA KROSNA NA LATA 2023-2030


PREZYDENT MIASTA KROSNA

 
działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm.), uchwały nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2413) zmienionej uchwałą nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2775) oraz uchwały nr XLV/1288/22 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r. poz. 1538)

zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, opracowany w modelu partycypacyjno-eksperckim, z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych badań społecznych, warsztatów strategicznych, otwartego naboru propozycji projektów kluczowych oraz w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą.

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu Strategii, a także włączenie ich w proces tworzenia Strategii. Konsultacje prowadzone są w dniach od 7 kwietnia do 12 maja 2023 r.

Z projektem Strategii można zapoznać się:
 • na stronie internetowej miasta: www.krosno.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.umkrosno.pl/Strategia_Rozwoju_Miasta_Krosna,
 • na Portalu Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje,
 • w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, pokój 305.
Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni są: mieszkańcy Miasta Krosna, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy (w szczególności działające na terenie Krosna instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy), sąsiednie gminy oraz ich związki, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:
 • zbierania uwag i opinii w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • zbierania uwag i opinii ustnych do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można zgłaszać w wybrany sposób:

a) poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego oraz złożenie go osobiście lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno,
b) poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl,
c) poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego za pomocą systemu ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Krosna: /UMKrosna/skrytka (rodzaj e-usługi: pismo ogólne do urzędu),
d) poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na Platformie Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 9 maja 2023 r. w godz. 17:00 – 19:00 w Urzędzie Miasta Krosna, ul. ks. S. Staszica 2, w sali obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej miasta: www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.umkrosno.pl oraz na Portalu Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów. Osobą do kontaktu jest Pani Miranda Trojanowska – Naczelnik Wydziału, tel. 13 47 43 301, tel. kom. 609 064 887, e-mail: ri@um.krosno.pl.

 
wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta dr Tomasz Soliński
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2023-04-07
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-04-07 11:30
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-04-07 13:04
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2023-03-23
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-03-23 14:12
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-03-23 14:13
Krosno, 6 lutego 2023 r.
RI.061.11.2022.J
 
OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU PROPOZYCJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA KROSNA NA LATA 2023-2030
 

Prezydent Miasta Krosna zaprasza do składania propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta  Krosna na lata 2023-2030.
Trwa opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, która powstaje w modelu partycypacyjno-eksperckim. Nabór projektów kluczowych zaplanowanych do realizacji w ramach wdrażania Strategii stanowi kolejny etap jej tworzenia.
Nabór jest formą konsultacji, prowadzonych zgodnie z uchwałą nr XLV/1288/22 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
Szczegółowe zasady naboru i oceny propozycji projektów określa załącznik nr 1 – Regulamin naboru.
 
Cel naboru
Celem naboru jest:
 • wyłonienie projektów kluczowych dla rozwoju Miasta Krosna, które zostaną wpisane do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030,
 • włączenie mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych w proces tworzenia Strategii Rozwoju Miasta.
Adresaci naboru
Nabór skierowany jest do mieszkańców Miasta Krosna oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Propozycje projektów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak również instytucje i organizacje.

Sposób przygotowania propozycji projektów
Wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszenia projektu kluczowego – według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia lub poprzez Platformę Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje .
 
Termin i sposób składania propozycji projektów
Propozycje projektów należy złożyć w wybrany sposób:
 1. przesyłając skan wypełnionego formularza na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl,
 2. składając formularz w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A,
 3. wypełniając formularz w wersji elektronicznej i przesyłając go poprzez Platformę Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje.
Propozycje projektów należy złożyć w terminie od 6 do 21 lutego 2023 r.

Postanowienia końcowe
Prezydent Miasta Krosna zastrzega sobie prawo do odwołania naboru, zmiany treści ogłoszenia oraz żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od osób składających propozycje projektów kluczowych.

Jednostka odpowiedzialna
Za przeprowadzenie naboru odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów. Osobą do kontaktu jest Pani Miranda Trojanowska – Naczelnik Wydziału, tel. 13 47 43 301, tel. kom. 609 064 887, e-mail: ri@um.krosno.pl.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2023-02-06
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-02-06 11:34
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-02-06 11:39
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2014-10-31
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2014-10-31 08:34
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2014-10-31 08:36

Krosno, 24 września 2014 r.

R.061.3.2014.C

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA KROSNA NA LATA 2014 – 2022

 

PREZYDENT MIASTA KROSNA

działając na podstawie § 5 pkt 2a Uchwały Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz na podstawie § 2 ust . 1 pkt 3 Uchwały Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

ZAPRASZA

do udziału w konsultacjach społecznych

 projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014 – 2022

 

Celem konsultacji jest:

 • poznanie opinii mieszkańców oraz partnerów społeczno – gospodarczych na temat projektu Strategii,
 • włączenie mieszkańców oraz partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia Strategii,
 • uwzględnienie potrzeb społecznych w Strategii.

 

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014 – 2022 został udostępniony na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta”,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Strategia Rozwoju Miasta Krosna”, na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl oraz w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, pokój 218.

Uwagi i opinie dotyczące projektu Strategii można zgłaszać w terminie od 24 września 2014 r. do 10 października 2014 r. poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go do Urzędu Miasta Krosna:

 • pocztą elektroniczną na adres: strategia@um.krosno.pl,
 • osobiście albo korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.

Ponadto uwagi i opinie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 3 października w godz. 15.00 – 17.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.  

Raport z przebiegu konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Krosna www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl, na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krosna (Zbigniew Piwka – Kierownik, Anna Śnieżek – Inspektor), ul. Lwowska 28 A, p. 218-219, tel. 13 47 43 219, e-mail: strategia@um.krosno.pl.

 

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2014-09-24
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2014-09-24 15:29
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2014-09-24 15:35
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 maja 2024r. 18:51:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.