Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
„Usługa serwisowa dla 58 komputerów stacjonarnych DELL zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów (72 komputery stacjonarne HP oraz 36 komputerów przenośnych ACER) zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn. „Usługa serwisowa dla 58 komputerów stacjonarnych DELL zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów (72 komputery stacjonarne HP oraz 36 komputerów przenośnych ACER) zakupionych
w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.

 1. Tryb postępowania:
 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. W zakresie wsparcia serwisowego Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w ofercie wszelkich kosztów związanych z:
 1. serwisem 58 komputerów stacjonarnych zakupionych w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” (w tym 30 komputerów w gospodarstwach domowych (BO) i 28 komputerów w jednostkach podległych Zamawiającemu (JP)) oraz serwisem 108 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna” (w tym 72 komputery stacjonarne w gospodarstwach domowych (BO) i 36 komputerów przenośnych w jednostkach podległych Zamawiającemu (JP).
Zakres prac:
 • reinstalacja systemu z zainstalowaniem oprogramowania znajdującego się wcześniej na komputerze, sprawdzenie stabilności  - 25 pkt,
 • diagnostyka sprzętu komputerowego  - 25 pkt,
 • fizyczne czyszczenie i konserwacja stacji roboczych  - 40 pkt,
 • cena roboczogodziny dla innych czynności nie wymienionych powyżej  -  10 pkt.
 1. uruchomieniem telefonicznego centrum serwisowego w strefie numeracyjnej właściwej dla Zamawiającego lub bezpłatnego, zapewniającego możliwość przyjmowania, ewidencjonowania i obsługi  zgłoszeń serwisowych,
 2. bieżącej pomocy i kompleksowego wsparcia technicznego dla Beneficjentów
  w zakresie użytkowanych przez nich  zestawów komputerowych
  i oprogramowania w dni robocze w godzinach 800-2000,
 1. W zakresie ogólnego wsparcia technicznego Beneficjentów Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. podjęcie działań serwisowych w miejscu wystąpienia usterki
   w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
  2. usunięcie usterki (naprawę) w ciągu najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii,
  3. zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż  sprzęt przeznaczony do naprawy (w przypadku braku możliwości usunięcia awarii
   w miejscu eksploatacji),
  4. ewidencji zgłoszeń serwisowych, oraz ich udostępnianie na życzenie Zamawiającego.
 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 1. Warunki płatności:
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. Należności będą uregulowane w terminie do 14 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 
5. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce otwarcia ofert:
 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z następującym oznaczeniem:
 
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28 a
38-400 Krosno
 
Oferta na przetarg pod nazwą: „Usługa serwisowa dla 58 komputerów stacjonarnych DELL zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów (72 komputery stacjonarne HP oraz 36 komputerów przenośnych ACER) zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.
 
Nie otwierać przed 23 grudnia 2019 r. przed godz. 11:00.
 
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a,
  38-400 Krosno, pokój 01 – kancelaria ogólna w terminie do 23 grudnia 
  2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, pokój 317, w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 11:00.
 1. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Marcin Weron lub Tomasz Penar.
 
Sposób porozumiewania się:
 1. pocztą elektroniczną – weron.marcin@um.krosno.pl,
 2. pocztą elektroniczną – penar.tomasz@um.krosno.pl,
 3. faksem – 13 47 43 303.
 
8. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 
9. Ocena ofert
Kryterium oceny ofert jest największa liczba punktów – 100% (łączna ilość punktów za wykonanie wszystkich prac na jednym komputerze zakupionym
w poszczególnym projekcie).
 
Pk = (Cn : Cw) x ilość pkt danej pozycji
 
Cn – cena brutto najniższa wśród ofert ważnych z danej pozycji
Cw – cena brutto danej oferty z danej pozycji
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
 
10. Istotne postanowienia umowy
 1. umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
 2. szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: ogłoszenie o wszczęciu postępowania wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy,
 3. zgłoszeń serwisowych dokonywać mogą tylko osoby wskazane w umowie,
 1. zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 
11. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany warunków przetargu,
 2. odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 3. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
 4. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
Data składania ofert:
2019-12-23 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2019-12-16 13:09:00
PublikującyMarcin Weron 2019-12-16 13:06:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 639.58 KbPlik pdf
2. Załącznik ofertowy 29.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 08 lipca 2020r. 15:35:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.