Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

Załącznik do uchwały Nr LXIV/1498/14

Rady Miasta Krosna z dnia 7 listopada 2014 r.

 

STATUT OSIEDLA

…………………………..

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Osiedle ……………. jest jednostką pomocniczą Miasta Krosna, która poprzez wybrane demokratycznie przedstawicielstwo uzewnętrznia wolę jej mieszkańców.

§ 2

Osiedle ……………. jest podmiotem prawa publicznego nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 3

Osiedle ……………. działa w oparciu o postanowienia ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zwanej w dalszej części „ustawą”, innych ustaw, Statutu Miasta Krosna oraz w oparciu o niniejszy statut.

 

§ 4

Obszar Osiedla ……………. wraz z ulicami określony jest na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.

 

§ 5

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania Osiedla ……………. jako jednostki pomocniczej Miasta Krosna, zasady wyboru i funkcjonowania jej organów oraz ich kompetencje oraz zasady gospodarowania mieniem Miasta oddanym jej organom do korzystania.

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA OSIEDLA

§ 6

1. Osiedle ……………. poprzez swoje organy, bądź poprzez bezpośrednie działania jej mieszkańców współuczestniczy w procesie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, ciążących na gminie w myśl postanowień ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Osiedla …………….

2. Do zadań Osiedla ………….. należy w szczególności:

1) rozwijanie działań na rzecz integracji mieszkańców Osiedla oraz organizowania samopomocy mieszkańców;

2) inspirowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych, w tym organizowanie z czynnym udziałem mieszkańców:

a) konkursów aktywizujących mieszkańców do podnoszenia estetyki miejsca zamieszkania;

b) prac mających na celu poprawę stanu i sposobu zagospodarowania terenów zielonych służących ogółowi mieszkańców;

c) prac mających na celu organizowanie bądź poprawę stanu miejsc zabaw dzieci i młodzieży;

d) prac mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa terenów służących do wspólnego użytkowania;

e) przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych na rzecz poprawy infrastruktury Osiedla;

3) organizowanie w ramach Osiedla, bądź wspólnie z innymi jednostkami pomocniczymi, albo z organami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi, szkołami, zakładami pracy i innymi, przedsięwzięć o charakterze kulturalno – oświatowym, imprez sportowo – rekreacyjnych i innych;

4) wydawanie na żądanie organów Gminy bądź z własnej inicjatywy opinii w sprawie funkcjonowania w Osiedla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, handlu i targowisk, komunikacji publicznej, obiektów kulturalno – oświatowych, sportowych i innych;

5) utrzymywanie kontaktów z rodzicami i wychowawcami, współuczestniczenie w pracach mających na celu wykształcenie u dzieci i młodzieży postaw obywatelskich, poczucia współzarządzania oraz współodpowiedzialności za Gminę;

6) utrzymywanie kontaktów ze strażą pożarną i organami ścigania w celu likwidacji źródeł zagrożeń pożarowych oraz zapewnienia przestrzegania zasad porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla;

7) współuczestniczenie w tworzeniu programów gospodarczych Miasta, budżetu Miasta Krosna i w innych sprawach określonych przez Radę Miasta Krosna;

8) uczestniczenie w procesie konsultacji społecznych;

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu Osiedla,

10) przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców dotyczących Osiedla.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY OSIEDLA I ZASADY ICH WYBORU

§ 7

1. Organami Osiedla ……………… są: Rada Osiedla……………. i Zarząd Osiedla ……………. zwane odpowiednio w dalszej części Radą i Zarządem.

2. Rada jest organem uchwałodawczym i kontrolnym Osiedla ……………. , zaś Zarząd organem wykonawczym.

3. Nie rzadziej niż jeden raz w roku zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady Osiedla ……………. lub Prezydenta Miasta Krosna zebranie mieszkańców Osiedla ……………. na którym organy, o których mowa w ust. 1, składają sprawozdanie ze swej działalności.

 

§ 8

1. Organy Osiedla ……………. wybierane są na okres kadencji, która trwa cztery lata.

2. Wybory do Rady Osiedla ……………. odbywają się w okresie do pięciu miesięcy po wyborach do Rady Miasta Krosna.

 

§ 9

1. Rada Osiedla ……………. liczy 15 radnych.

2. Zasady i tryb wyboru radnych Rady określa ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 10

1. Do kompetencji Rady Osiedla ……………. należy:

1) wybór i odwoływanie członków Zarządu;

2) określanie kierunków działania Zarządu;

3) zatwierdzanie planów pracy Zarządu;

4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;

5) kontrolowanie pracy Zarządu;

6) uchwalanie planów wydatków Osiedla …………….

7) określanie priorytetowych zadań Osiedla ……………. w okresie kadencji oraz zadań na dany rok;

8) organizowanie kulturalnego i społecznego życia mieszkańców;

9) organizowanie pomocy i samopomocy społecznej;

10) współdziałanie:

a) z kierownictwem placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Osiedla,

b) z placówkami służby zdrowia działającymi na terenie Osiedla w realizowaniu ich działań,

c) z właściwymi organizacjami i instytucjami w celu umacniania rodziny, poszanowania własności, kształtowania właściwej kultury współżycia mieszkańców, umacniania i poszanowania prawa oraz zwalczania chuligaństwa i wandalizmu,

d) z radnymi Rady Miasta Krosna;

11) organizowanie i wspomaganie działań podejmowanych na rzecz Osiedla przez mieszkańców;

12) przygotowanie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawach dotyczących mieszkańców lub terenu Osiedla …………….

13) zatwierdzenie sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych Osiedlu ……………. w budżecie Miasta Krosna.

2. Rada ma prawo zgłaszać wnioski w szczególności:

1) do projektu budżetu Miasta,

2) do projektów planów inwestycyjnych,

3) do projektów planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład Osiedla,

4) dotyczące sposobów utrzymania ładu i porządku publicznego na terenie Osiedla oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

3. Rada ma prawo opiniować plany, projekty i realizacje decyzji podejmowanych przez Miasto w odniesieniu do terenu Osiedla, dotyczących w szczególności:

1) inżynierii ruchu,

2) nazw ulic, rond, mostów i zmian tych nazw,

3) rozmieszczenia przystanków komunikacji miejskiej i przebiegu tras linii komunikacji zbiorowej,

4) usuwania odpadów oraz utrzymywania czystości i porządku.

4. Sprawy, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 należą do wyłącznej kompetencji Rady.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 3 właściwe komórki służb miejskich mogą zwrócić się do Rady o opinię.

6. Rada wydaje opinie, o których mowa w ust. 3, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Jeżeli Rada nie określi w terminie stanowiska w sprawie, to rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę.

 

§ 11

Rada spośród swych członków wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady.

§ 12

1. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady, każdego oddzielnie, wybiera się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, jeżeli na kandydowanie wyrażą zgodę.

2. Kandydata uważa się za wybranego jeżeli w głosowaniu uczestniczyła co najmniej połowa członków Rady. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.

3. Jeżeli w przeprowadzonym głosowaniu wyboru nie dokonano, albo dwóch lub więcej kandydatów, pomiędzy którymi wybór ma być dokonany uzyskało tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu uczestniczą najwyżej dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów bądź kandydaci, którzy uzyskali tę samą, największą liczbę głosów.

4. W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się 3-osobową komisję skrutacyjną, której zadaniem jest przyjęcie zgłoszeń kandydatów, ich zgody na kandydowanie, sporządzenie kart do głosowania i ich stosowne oznakowanie, przeprowadzenie wyborów i podanie ich wyniku do wiadomości.

5. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą być kandydatami w głosowaniu.

 

§ 13

Rada wybiera ze swego grona Zarząd.

 

§ 14

1. Zarząd składa się z 3 - 5 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady nie może pełnić funkcji członka Zarządu.

§ 15

Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Rady;

2) opracowywanie projektów uchwał w tym:

a) planów priorytetowych zadań Osiedla ……………. na okres kadencji i na dany rok;

b) rocznych planów pracy Zarządu;

3) opracowywanie projektów planów wydatków Osiedla;

4) składanie Radzie sprawozdań z działalności Zarządu;

5) wykonywanie całokształtu czynności należących do zadań Osiedla ……………. o ile nie są one zastrzeżone do kompetencji Rady;

6) przyjmowanie wniosków od mieszkańców Osiedla i kierowanie ich do odpowiednich instytucji i Urzędu Miasta Krosna;

7) uczestniczenie w procesach inwestycyjnych na terenie Osiedla ……………. łącznie z odbiorem końcowym.

 

§ 16

1. Członkowie Zarządu wybierani są przez Radę w głosowaniu tajnym.

2. Wyboru dokonuje się oddzielnie na funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków Zarządu. Wyboru zastępcy i sekretarza dokonuje się na wniosek przewodniczącego zarządu.

 

§ 17

1. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Rady.

2. W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję o której mowa w § 12 ust. 4.

3. Nazwiska kandydatów na karcie głosowania zamieszcza się w porządku alfabetycznym.

4. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata na którego oddaje się głos. Wstrzymanie się od głosowania uzewnętrznia się poprzez pozostawienie wszystkich nazwisk kandydatów bez postawienia znaku „X”, bądź przez przekreślenie całej karty.

 

§ 18

Postawienie znaku „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata powoduje nieważność głosu.

 

§ 19

Wyboru przewodniczącego Zarządu dokonuje się bezwzględną większością głosów składu Rady. Przepis § 12 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 20

1. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Osiedle ………….. . na zewnątrz.

2. Oświadczenia woli związane z prowadzeniem działalności Osiedla ……………. składa przewodniczący Zarządu.

§ 21

Wybór zastępcy przewodniczącego i pozostałych członków zarządu uważa się za dokonany, jeżeli w głosowaniu uczestniczyła co najmniej połowa składu Rady. O wyborze decyduje zwykła większość głosów. W przypadku konieczności powtórzenia głosowania na kartach nie umieszcza się nazwisk kandydatów już wybranych. Przy wyborze zastępcy przewodniczącego postanowienia § 12 ust. 1 i 3 mają odpowiednie zastosowanie.

 

§ 22

Rada może odwołać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady odpowiednio w trybie w jakim dokonała ich wyboru.

 

§ 23

Rada może odwołać Zarząd bądź poszczególnych jego członków. Odwołanie poszczególnych członków Zarządu następuje odpowiednio w trybie w jakim nastąpił ich wybór. Jeżeli odwołany ma być cały Zarząd, odwołanie następuje w trybie dotyczącym wyboru przewodniczącego Zarządu.

§ 24

Działalność członków organów Osiedla ……………. ma charakter pracy społecznej z zastrzeżeniem, iż na zasadach określonych przez Radę Miasta Krosna przewodniczący Zarządu ma prawo do diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.

 

ROZDZIAŁ IV

TRYB OBRADOWANIA RADY I ZARZĄDU

§ 25

1. Rada i Zarząd obradują na posiedzeniach.

2. Rada i Zarząd swoje stanowiska wyrażają w formie uchwał.

 

§ 26

Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Krosna w terminie do jednego miesiąca od dnia dokonania wyboru radnych.

 

§ 27

Przedmiotem pierwszego posiedzenia Rady winno być dokonanie wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady.

 

§ 28

Pierwszemu posiedzeniu Rady do chwili wyboru przewodniczącego Rady przewodniczy najstarszy wiekiem radny.

 

§ 29

1. W przypadkach innych niż określony w § 26 posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący. Posiedzenie Rady zwołać może w uzasadnionych przypadkach także Prezydent Miasta Krosna.

2. Posiedzenia Rady zwoływane winny być nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Zwołując posiedzenie Rady, Przewodniczący ustala proponowany porządek obrad, ustala miejsce i czas posiedzenia oraz wykaz osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu. W porządku obrad uwzględnione winny zostać tematy zgłoszone przez Prezydenta Miasta Krosna lub przez co najmniej 1/4 członków Rady.

4. Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić członków Rady o posiedzeniu i o proponowanym porządku posiedzenia.

5. Członkowie Rady Osiedla ……………. i członkowie Zarządu Osiedla ……………. zobowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniu.

6. O każdym posiedzeniu Rady przewodniczący zawiadamia radnych Rady Miasta Krosna z terenu Osiedla ……………….

7. Powiadomienie członków Rady o posiedzeniu nastąpić winno z 7 – dniowym wyprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach powiadomienie może nastąpić z 3 – dniowym wyprzedzeniem.

§ 30

W przypadku braku kworum przewodniczący przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

§ 31

1. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Rady lub w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy wymagana liczba radnych przewodniczący proponuje uchwalenie porządku obrad i przystępuje do prowadzenia obrad.

§ 32

1. Posiedzenie toczy się według uchwalonego porządku obrad.

2. Rada może porządek obrad zmienić w każdej chwili. Nie może jednak objąć porządkiem obrad spraw odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka Zarządu.

 

§ 33

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje przewodniczącemu Rady, trzem radnym, Zarządowi Osiedla, Prezydentowi Miasta Krosna.

 

§ 34

1. Każdy radny ma prawo zabrać głos w każdej sprawie stanowiącej przedmiot posiedzenia. O kolejności zabierania głosu decyduje przewodniczący biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie formalnej.

2. Przewodniczący może udzielić głosu każdej osobie spoza Rady, która uczestniczy w posiedzeniu.

3. Przewodniczący może odebrać głos każdej osobie, która zabierając głos mówi nie na temat, bez uzasadnienia przedłuża wystąpienie, narusza powagę posiedzenia, zniesławia bądź znieważa inną osobę lub w inny sposób uniemożliwia sprawne prowadzenie posiedzenia.

4. Przewodniczący może upomnieć osobę, która swym postępowaniem narusza powagę posiedzenia, a w razie braku poprawy może nakazać sprawcy zakłóceń opuszczenie sali posiedzeń.

 

§ 35

1. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zarządza głosowanie. Głosowanie nad każdą sprawą stanowiącą przedmiot posiedzenia przeprowadza się oddzielnie.

2. Zarządzając głosowanie przewodniczący zapoznaje radnych z projektem uchwały, do treści której radni mogą zgłaszać uwagi.

3. W przypadku zgłoszenia do projektu uchwały poprawek głosuje się nad nimi według kolejności zgłoszenia, z tym, że w pierwszej kolejności głosuje się nad poprawkami których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

4. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki. Każdy radny może oddać głos za uchwałą, przeciw niej, bądź wstrzymać się od głosu.

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 36

1. Głosowanie tajne Rada przeprowadza jedynie w sprawach, w których postanowienia niniejszego Statutu tryb taki przewidują. W przypadku takim powołuje się 3 osobową komisję, której zadaniem jest sporządzenie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania.

2. Na kartach do głosowania wpisuje się słowa „za” i „przeciw”. Głosujący skreśla na karcie słowo, które nie odpowiada jego stanowisku. Wstrzymanie się od głosowania zaznacza się przez przekreślenie karty do głosowania, bądź przez pozostawienie karty bez skreślenia.

3. Jednoczesne skreślenie słów „za” i „przeciw” powoduje nieważność głosu.

 

§ 37

1. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący Zarządu w terminie do dwóch tygodni od wyboru Zarządu.

2. Zarząd może, na pierwszym bądź kolejnych posiedzeniach, wyłonić ze swego składu skarbnika zobowiązanego do prowadzenia spraw finansowych Osiedla  …………….                

§ 38

1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący Zarządu, zapraszając do udziału w nich osoby, których udział uzna za niezbędny. Powiadomienie przewodniczącego Rady jest obowiązkowe. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy przewodniczący Zarządu. Radni Osiedla ……………. mogą bez zaproszenia przewodniczącego Zarządu uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

3. O każdym posiedzeniu Zarządu przewodniczący powiadamia radnych Rady Miasta Krosna z terenu Osiedla. Radni Rady Miasta Krosna mają prawo być obecni podczas posiedzeń Zarządu.

4. Pod nieobecność przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego Zarządu.

§ 39

1. Przedmiotem posiedzenia Zarządu winny być sprawy objęte planem pracy Zarządu. Przewodniczący Zarządu może zaproponować objęcie porządkiem posiedzenia innych spraw istotnych dla Osiedla.

2. O terminie i miejscu posiedzenia Zarządu przewodniczący powiadamia członków Zarządu z 3-dniowym wyprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach powiadomienie może być dokonane z jednodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Zarząd określi harmonogram posiedzeń nadany okres powiadamianie członków Zarządu o posiedzeniu jest zbędne, chyba że przedmiotem posiedzenia mają być sprawy nie objęte planem pracy Zarządu.

 

§ 40

Postanowienia § 31 – 35 mają odpowiednie zastosowanie do posiedzeń Zarządu.

 

§ 41

1. Z przebiegu posiedzeń Rady i Zarządu sporządza się protokół. Protokół pod nadzorem przewodniczącego sporządza sekretarz Rady lub Zarządu przez organ ten wybrany.

2. W protokole zamieszcza się dane o terminie i miejscu odbywania się posiedzenia, o uczestniczących w nim osobach, o porządku posiedzenia i jego realizacji oraz wynikach przeprowadzonych głosowań. Dane o przebiegu dyskusji wpisuje się poprzez ujęcie istotnych myśli osób zabierających głos.

3. Do protokołu wpisuje się także treść podjętych uchwał, chyba że treść uchwały spisana została na odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do protokołu.

4. Protokół podpisują przewodniczący i protokolant.

 

§ 42

1. Przewodniczący Rady i Zarządu zobowiązani są przesłać w terminie 7 dniowym oryginały uchwał Prezydentowi Miasta Krosna. Spoczywa na nich także obowiązek przekazania danych o treści podjętych uchwał podmiotom, których uchwały dotyczą, bądź adresatom uchwał.

2. Przewodniczący przechowują kopie protokołów i uchwał.

 

§ 43

Wiceprzewodniczący Rady i zastępca przewodniczącego Zarządu pełnią funkcję przewodniczącego Rady i przewodniczącego Zarządu w czasie ich nieobecności lub niemożności pełnienia przez nich funkcji.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK OSIEDLA

§ 44

1. Osiedle ……………… zarządza mieniem komunalnym przekazanym mu w drodze odrębnej uchwały Rady Miasta Krosna.

2. Mieniem komunalnym, o którym mowa w ust. 1, są nieruchomości oraz majątek ruchomy niezbędny do realizacji statutowych zadań.

3. Organ wykonawczy Osiedla lub wyznaczona przez niego osoba ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie.

 

§ 45

1. Osiedle ma prawo decydować o przeznaczeniu środków finansowych przyznanych jej do dyspozycji w ramach budżetu Miasta poprzez przedstawienie rocznego planu wydatków.

2. W przypadku realizacji zadań o charakterze ogólnodzielnicowym – ogólnoosiedlowym, których skala kosztów przekracza możliwość realizacji ze środków przyznanych do dyspozycji Osiedla Zarząd uzgadnia z Prezydentem Miasta Krosna możliwość realizacji zadania, jego celowość, spójność z zamierzeniami Miasta, możliwość zapewnienia wykonawstwa oraz zapewnienie niezbędnych środków finansowych.

 

§ 46

1. Projekt rocznego planu wydatków Osiedla ……………. Zarząd przekazuje Prezydentowi Miasta Krosna w terminach wskazanych przez Prezydenta.

2. W terminie miesiąca od dnia uchwalenia przez Radę Miasta Krosna budżetu miasta Prezydent Miasta Krosna przekazuje zarządowi informację o ostatecznych kwotach na zadania o których mowa w § 44 ust. 1. Informacja ta stanowi podstawę dostosowania projektu planu wydatków do uchwały budżetowej i podjęcia przez Radę uchwały w sprawie nowego planu wydatków.

3. Plan wydatków Osiedla może być zmieniany w każdym czasie z powodu:

1) wystąpienia dodatkowych środków do dyspozycji Osiedla,

2) oszczędności związanych z realizacja zadań,

3) niewykorzystania w poprzednim planie wydatków pełnej puli środków,

4) rozliczenia środków do dyspozycji w roku poprzednim.

4. Rada, zatwierdzając plan wydatków Osiedla może upoważnić Zarząd do dokonywania we własnym zakresie zmian w planie wydatków Osiedla pod warunkiem, że nie przekroczy wydatków pod przyznane Osiedlu środki.

 

ROZDZIAŁ VI

NADZÓR I KONTROLA

§ 47

1. Nadzór nad działalnością Osiedla ……………. sprawuje Prezydent Miasta Krosna.

2. Nadzór ten jest sprawowany na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości i gospodarności uchwał podejmowanych przez organy Osiedla.

3. Uchwały Rady i Zarządu przesyłane są do Prezydenta Miasta Krosna w terminie siedmiu dni od daty ich podjęcia.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Prezydent Miasta Krosna, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, występuje do Rady lub Zarządu o ponowne jej rozpatrzenie wskazując naruszenie prawa i wyznaczając termin do ich usunięcia.

5. W przypadku nie usunięcia wskazanych naruszeń Prezydent Miasta Krosna stwierdza nieważność uchwały.

§ 48

Kompleksową kontrolę organów Osiedla ……………. przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna się, co najmniej raz w ciągu kadencji.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Statutu nastąpić mogą w drodze uchwały Rady Miasta Krosna.

 

Załącznik do Statutu Osiedla

 

ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY OSIEDLA …………………………………..

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Ordynacja określa zasady i tryb wyboru radnych Rady Osiedla …………… będącego jednostką pomocniczą Miasta Krosna.

 

§ 2

1. Wybory są powszechne, prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Osiedla, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.                

2. Prawo wybierania do Rady Osiedla przysługuje osobom, które ujęte są w rejestrze wyborców Miasta Krosna, prowadzonym na mocy odrębnych przepisów, na obszarze Osiedla.

§ 3

Nie mają prawa wybierania osoby:        

1) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu,    

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.             

 

§ 4

1. Kandydatem na radnego Rady Osiedla może być obywatel polski, który:

1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2) stale zamieszkuje na obszarze działania Rady, do której kandyduje,

3) jest wpisany do rejestru wyborców Miasta Krosna na obszarze działania Rady,

4) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

5) nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

6) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydatem na radnego Rady Osiedla może być również mający prawo wybierania obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, stale zamieszkujący na obszarze działania Rady do której kandyduje, jeżeli nie był skazany prawomocnym wyrokiem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 5

Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach.

 

§ 6

1. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają radnych Rady Osiedla bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych w tych jednostkach.

2. Głosować można tylko osobiście.

 

§ 7

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. W lokalu wyborczym muszą znajdować się urządzenia, zapewniające tajność głosowania. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.

§ 8

Granice obwodu głosowania stanowią granice Osiedla …………….

 

ROZDZIAŁ II

ZARZĄDZANIE WYBORÓW

           § 9

1. Wybory do Rady Osiedla zarządza się nie później niż na 2 miesiące przed upływem kadencji Rady Osiedla.

2. Wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy.

3. Wybory do Rady Osiedla zarządza Rada Miasta Krosna w drodze uchwały.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 2, określa dni, w których upływają terminy przewidziane w niniejszej ordynacji (kalendarz wyborczy).

 

§ 10

Rada Osiedla liczy 15 członków.

 

ROZDZIAŁ III

SPISY WYBORCÓW

§ 11

1. W Urzędzie Miasta Krosna sporządza się spisy wyborców.

2. Spisy wyborców sporządza się na podstawie rejestru wyborców, prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

3. W spisie wyborców wymienia się nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.

4. Spis sporządza się w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za jego sporządzenie oraz opatrzony pieczęcią Urzędu Miasta Krosna.

§ 12

Najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów, wykłada się spisy wyborców do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta na okres 5 dni w godzinach pracy Urzędu, podając do wiadomości wyborców miejsce i godziny wyłożenia spisów.

 

§ 13

1. W okresie wyłożenia spisów wyborców do publicznego wglądu każdy może wnieść reklamację w sprawie nieprawidłowości spisu do Prezydenta Miasta Krosna.

2. Reklamacje wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

3. Reklamację rozpatruje się w ciągu 3 dni roboczych od daty jej wniesienia.

4. W wyniku rozpatrzenia reklamacji:

1) uzupełnia lub prostuje się spis bądź

2) skreśla ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, doręczając jej rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem, bądź

3) pozostawia reklamację bez uwzględnienia, doręczając reklamującemu rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

 

§ 14

Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się najpóźniej w trzecim dniu przed dniem wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.

 

ROZDZIAŁ IV

KOMISJE WYBORCZE

§ 15

1. Wybory przeprowadza:

1) Miejska Komisja Wyborcza,

2) obwodowa komisja wyborcza. 

2. Rada Miasta Krosna określi w odrębnej uchwale regulamin Miejskiej Komisji Wyborczej oraz regulamin obwodowych komisji wyborczych.

 

§ 16

Nadzór nad pracami Miejskiej Komisji Wyborczej sprawuje Prezydent Miasta Krosna.

 

§ 17

Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:

1) powoływanie obwodowych komisji wyborczych,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze i udzielenie im w miarę potrzeby wytycznych i wyjaśnień,

3) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych,

4) rejestrowanie kandydatów i sporządzanie list kandydatów do rad,

5) zarządzenie druku obwieszczeń oraz dostarczenie tych obwieszczeń obwodowym komisjom wyborczym,

6) zarządzenie druku kart do głosowania,

7) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszej ordynacji.

 

§ 18

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

1) podanie do wiadomości wyborców informacji o kandydatach przez rozplakatowanie obwieszczeń na obszarze głosowania,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem niniejszej ordynacji w miejscu i czasie głosowania,

4) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej oraz przesłanie protokołu głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej.

 

§ 19

1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i członkowie.                                                                

2. Miejska Komisja Wyborcza liczy od 5 do 9 osób i powoływana jest spośród przedstawicieli Urzędu Miasta i radnych Rady Miasta Krosna.

 

§ 20

Miejską Komisję Wyborczą powołuje Prezydent Miasta, najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów.

§ 21

Obwodowa Komisja Wyborcza w liczbie 3-5 osób powoływana jest przez Miejską Komisję Wyborczą, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów spośród przedstawicieli Osiedla zgłoszonych przez kandydatów na radnych oraz spośród pracowników Urzędu Miasta.

§ 22

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo komisji od chwili zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na radnego jednostki pomocniczej.

 

§ 23

( skreślony )

§ 24

Techniczno – materialne warunki pracy Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowej komisji wyborczej zapewnia Prezydent Miasta Krosna.

 

§ 25

Miejską i obwodową komisję wyborczą rozwiązuje organ, który je powołał, po zakończeniu ich działalności.

 

ROZDZIAŁ V

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA RADNYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

§ 26

1. Kandydatów na radnych jednostek pomocniczych zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

2. Zgłaszając kandydata na radnego jednostki pomocniczej należy podać jego nazwisko, imię, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zamieszkania, wskazując jednocześnie dzielnicę (osiedle) do której następuje zgłoszenie kandydata.

3. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

4. Kandydować można tylko w jednej dzielnicy lub osiedlu w którym kandydat zamieszkuje.

§ 27

1. Zgłoszenie kandydata na radnego Rady dzielnicy (osiedla) powinno być podpisane przez co najmniej 15 wyborców zamieszkałych w danej dzielnicy (osiedlu).

2. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata na radnego rady dzielnicy (osiedla) obok podpisu, podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania. Wycofanie się wyborcy ze zgłoszenia kandydata jest nieskuteczne.

3. Uprawnionym do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jest pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być każda z trzech pierwszych osób, które podpisały zgłoszenie kandydata na radnego jednostki pomocniczej lub sam kandydat.

 

§ 28

1. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydaturę na radnego, zgłoszoną zgodnie z przepisami niniejszej ordynacji, sporządzając protokół rejestracji zgłoszenia, i zawiadamia o tym zgłaszających.

2. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających.

3. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje inne wady, komisja wzywa niezwłocznie zgłaszających do ich usunięcia w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie usunięte, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.

4. Stwierdzenie nieważności kandydata zgłaszający mogą zaskarżyć w ciągu 2 dni do Prezydenta Miasta Krosna. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczna.

 

§ 29

1. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszona liczba kandydatur, co najmniej równa liczbie miejsc w radzie dzielnicy (osiedla), Miejska Komisja Wyborcza wzywa wyborców przez rozplakatowanie, następnego dnia po upływie tego terminu, obwieszczenia do zgłoszenia kolejnych kandydatów. W takim wypadku termin zgłoszenia i zarejestrowania kandydatów upływa 5-go dnia od dnia rozplakatowania obwieszczenia.

2. Jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zarejestrowana wymagana ilość kandydatur, wyborów w dzielnicy (osiedlu) nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

 

§ 30

Miejska Komisja Wyborcza, w razie ustalenia, że liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych jest równa liczbie radnych wybieranych do rady dzielnicy (osiedla), stwierdza to w formie uchwały oraz sporządza niezwłocznie obwieszczenie zawierające informację, że w dzielnicy (osiedlu) głosowanie nie będzie przeprowadzane, a za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

§ 31

1. Po zarejestrowaniu kandydatur Miejska Komisja Wyborcza ustala w porządku alfabetycznym listę kandydatów.

2. Po ustaleniu listy kandydatów Miejska Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie obwieszczeń.

3. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 2, powinny być przekazane do obwodowej komisji wyborczej z poleceniem rozplakatowania w dzielnicy (osiedlu) najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.

§ 32

1. Miejska Komisja Wyborcza skreśla z listy nazwisko kandydata na radnego rady dzielnicy (osiedla) który zmarł, utracił prawo wybieralności lub pisemnie wycofał zgodę na kandydowanie.

2. O skreśleniu nazwiska kandydata komisja niezwłocznie zawiadamia wyborców.

 

§ 33

1. Kandydat na radnego rady dzielnicy (osiedla) może wyznaczyć swojego męża zaufania uprawnionego do reprezentowania go wobec komisji wyborczych.

2. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w szczególności w czasie głosowania, przy obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników wyborów przez komisje wyborczą.

3. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniającego go do obecności w lokalu komisji wyborczej w czasie wykonywania przez nią czynności.

ROZDZIAŁ VI

KAMPANIA WYBORCZA

§ 34

( skreślony )

 

§ 35

( skreślony )

 

ROZDZIAŁ VII

KARTY DO GŁOSOWANIA

§ 36

1. Karta do głosowania w wyborach do Rady Osiedla jest drukowana na papierze koloru białego, rodzajem i wielkością czcionki jednakowymi dla wszystkich kandydatów.

2. Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A-5, A-4 lub A-3, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów na radnych na tych listach.

 

§ 37

1. Karta do głosowania w górnej części, z lewej strony jest opatrzona oznaczeniem „Wybory do Rady Osiedla ……………., a pośrodku, w górnej części karty, jest umieszczony napis „Karta do głosowania w wyborach do Rady Osiedla w dniu ……. Kandydaci na radnych Rady Osiedla …………….

2. Kandydatów na karcie umieszcza się w kolejności alfabetycznej, w kolumnie pionowej, podając nazwiska i imiona. W przypadku zarejestrowania większej liczby kandydatów nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się w kolumnach oddzielonych linią pionową.

§ 38

Na karcie do głosowania w jej dolnej części podaje się informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci Obwodowej Komisji Wyborczej oznacza się w lewej dolnej części karty do głosowania.

 

§ 39

Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza.

 

ROZDZIAŁ VIII

GŁOSOWANIE

§ 40

1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, bez przerwy w godzinach 700 do 1900.

2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy na miejscu znajdują się spisy wyborców oraz potrzebna ilość kart do głosowania, jak również czy w lokalu wyborczym znajdują się w dostatecznej ilości pomieszczenia zapewniające tajność głosowania, po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji.

3. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

 

§ 41

1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch członków komisji.

2. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników głosowania w lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie zaufania.

 

§ 42

Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania oraz nad zapewnieniem tajności głosowania i może w tym celu wydawać odpowiednie zarządzenia porządkowe.

 

§ 43

1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wyborcy.

2. Komisja sprawdza, czy dana osoba jest objęta spisem wyborców.

3. Wyborca ujęty w spisie, a nie posiadający dokumentu uznanego przez komisję za wystarczający do stwierdzenia jego tożsamości, może powołać się na świadectwo dwóch wiarygodnych osób, znanych komisji. Decyzja komisji w sprawie stwierdzenia tożsamości jest ostateczna.

4. Wyborca nie umieszczony w spisie wyborców zostanie dopisany do spisu w dniu wyborów i dopuszczony do głosowania, jeżeli pracownik ewidencji ludności Urzędu Miasta Krosna potwierdzi, że figuruje on w rejestrze wyborców w danej jednostce pomocniczej.

5. Wyborca objęty spisem lub dopisany do spisu zgodnie z ust. 4 otrzymuje od komisji kartę do głosowania. Fakt otrzymania karty do głosowania wyborca potwierdza swoim podpisem w spisie wyborców.

§ 44

1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.

2. Każdemu wyborcy przysługuje liczba głosów równa liczbie radnych rady dzielnicy (osiedla).

3. Wyborca stawia znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje, następnie wrzuca do urny kartę do głosowania.

 

§ 45

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy głosowaniu z pomocy innych osób, z wyłączeniem członków komisji i mężów zaufania.

 

§ 46

1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń czynności wyborcze były na czas przejściowy uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może przedłużyć je lub odroczyć do dnia następnego. Zarządzenie takie powinno być natychmiast przesłane do wiadomości Miejskiej Komisji Wyborczej oraz podane do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w danej dzielnicy lub osiedlu.

2. W razie przerwania głosowania komisja pieczętuje urnę i oddaje ją na przechowanie przewodniczącemu. Po podjęciu głosowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęci nie zostały naruszone.

§ 47

O godzinie 1900 przewodniczący zarządza zamknięcie lokalu wyborczego. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed godziną 1900.

 

ROZDZIAŁ IX

USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

§ 48

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie. Przy ustalaniu wyników głosowania mogą być obecni mężowie zaufania.

§ 49

1. Komisja ustala na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.

2. Przewodniczący komisji w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania, ustalając w ten sposób liczbę oddanych głosów.

3. Przedartych kart do głosowania nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

4. Gdyby liczba oddanych głosów różniła się od liczby wydanych kart do głosownia, komisja poda w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

 

§ 50

1. Głos uważa się za nieważny, jeżeli:

1) na karcie do głosowania umieszczono więcej znaków „x” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów – niż jest miejsc w Radzie Osiedla lub

2) nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.

 

§ 51

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone, nie opatrzone pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej lub obwodowej komisji wyborczej są nieważne.

 

§ 52

Po ustaleniu liczby głosów ważnych obwodowa komisja wyborcza przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

 

§ 53

1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.

2. W protokole należy wymienić liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) oddanych głosów,

3) głosów nieważnych,

4) głosów ważnych,

5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i wydane decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

5. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

6. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje wyniki głosowania do wiadomości publicznej.

§ 54

1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz protokołu głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej.

2. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów ustala Miejska Komisja Wyborcza.

 

§ 55

Po dokonaniu czynności wymienionej w § 54 ust. 1 przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przesyła niezwłocznie Miejskiej Komisji Wyborczej dokumenty z głosowania: oddane karty do głosowania, spis wyborców i drugi egzemplarz protokołu głosowania.

 

ROZDZIAŁ X

USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

§ 56

1. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy otrzymali najwięcej ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniająca do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności członków komisji i mężów zaufania. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.

 

§ 57

1. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) oddanych głosów,

3) głosów nieważnych,

4) głosów ważnych,

5) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona wybranych członków Rady Osiedla.

2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

3. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

§ 58

Protokół, o którym mowa w § 57, wraz z załącznikami oraz protokołami obwodowych komisji wyborczych jednostek pomocniczych, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej przesyła niezwłocznie Przewodniczącemu Rady Miasta Krosna.

 

§ 59

Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyników wyborów, Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w Osiedla, liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) oddanych głosów,

3) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona wybranych radnych Rady Osiedla.

 

§ 60

Na podstawie protokołu wyników wyborów, Miejska Komisja Wyborcza wydaje zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Osiedla.

 

§ 61

Drugi egzemplarz protokołu wyników wyborów wraz z załącznikami Miejska Komisja Wyborcza przekazuje Prezydentowi Miasta Krosna, który przechowuje te materiały dla celów archiwalnych.

 

ROZDZIAŁ XI

WAŻNOŚĆ WYBORÓW

§ 62

1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszej ordynacji, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów.

2. Protest wnosi się na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna. Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego udokumentowania zarzutów, Prezydent Miasta Krosna może wezwać osobę wnoszącą protest do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 7 dni od wniesienia protestu.

§ 63

1. Rada Miasta Krosna na wniosek Prezydenta unieważnia wybory w całości lub w części, jeżeli w wyborach w tej jednostce dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszej ordynacji, które wywarły istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie.

2. Unieważniając wybory, Rada Miasta Krosna określa w uchwale, w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.

 

§ 64

1. W razie unieważnienia wyborów Rada Miasta Krosna zarządza w ciągu 14 dni od daty unieważnienia ponowne wybory przy uwzględnieniu decyzji, o której mowa w § 63, ustalając jednocześnie kalendarz czynności wyborczych.

2. Ponowne wybory, w zakresie określonym decyzją Rady Miasta Krosna, przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszej ordynacji. Kalendarz wyborczy może przewidywać krótsze terminy.

3. Wybory ponowne, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadzają te same komisje wyborcze na podstawie tych samych spisów wyborców, chyba że podstawą unieważnienia były zarzuty odnoszące się do komisji lub spisów. W tych wypadkach należy niezwłocznie powołać nowe komisje lub sporządzić nowe spisy.

 

ROZDZIAŁ XII

WYGAŚNIĘCIE MANDATU RADNEGO RADY OSIEDLA

§ 65

1. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Osiedla następuje wskutek:

1) śmierci,

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne.

2. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Osiedla z przyczyn, o których mowa w ust. 1, stwierdza Rada Osiedla w drodze uchwały najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ich wystąpienia.

3. Niepodjęcie przez Radę Osiedla uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji radnego z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

4. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Dzielnicy następuje również w wypadku rozwiązania Rady Dzielnicy z mocy prawa lub rozwiązania Rady Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

5. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Osiedla następuje w przypadku zmian w podziale terytorialnym miasta stosownie do § 67.

 

§ 66

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Rada stwierdzając wygaśnięcie mandatu radnego Rady podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność zamieszczenia kandydata na liście.

2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Radzie Osiedla na piśmie w ciągu trzech dni od daty doręczenia zawiadomienia o przyznaniu mandatu.

3. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzenie w trybie ust. 1 i 2 nie było możliwe, skład Rady zmniejszył się więcej niż o jedną piątą, przeprowadza się wybory uzupełniające do danej Rady, chyba że do zakończenia kadencji Rady zostało mniej niż sześć miesięcy.

§ 67

1. Zmiany w podziale terytorialnym Krosna zachodzące w toku kadencji samorządów powodują następujące zmiany:

1) jeżeli z jednej jednostki tworzy się dwie lub więcej jednostki pomocnicze, dotychczasowa rada dzielnicy lub osiedla zostaje z mocy prawa rozwiązana,

2) jeżeli jednostka pomocnicza zostaje włączona do innej jednostki albo dwie lub więcej jednostek łączą się w nową jednostkę, rady tych jednostek zostają z mocy prawa rozwiązane.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się wybory do nowych rad dzielnic lub osiedli w trybie i na zasadach określonych niniejszą ordynacją.

3. Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości, informację o rozwiązaniu z mocy prawa rady dzielnicy lub osiedla z przyczyn, o których mowa w ust. 1.

§ 68

Kadencja radnych wybranych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych oraz w wyborach, o których mowa w § 67 ust. 2, upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 9 niniejszej ordynacji.

 

 

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 69

Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu Miasta Krosna, z tym, że nie dotyczy to kosztów związanych z prowadzoną przez kandydatów kampanią wyborczą.

§ 70

Wykładni przepisów ordynacji od chwili zarządzenia przez Radę Miasta Krosna wyborów dokonuje na bieżąco Prezydent Miasta Krosna. Rozstrzygnięcie Prezydenta jest ostateczne i nie przysługuje na nie środek zaskarżenia.

 

§ 71

Postanowienia ordynacji mają zastosowanie po raz pierwszy do wyborów, które odbędą się w 2015 r.

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Jakubczyk2015-10-09
Publikujący Monika Stryjak 2015-10-09 10:14
Modyfikacja Monika Stryjak 2015-10-09 11:26

Załącznik do uchwały Nr V/88/03
Rady Miasta Krosna z dnia 26.02.2003 r.


STATUT  OSIEDLA ………………….

I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE.

§ 1

Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta Krosna w rozumieniu art. 5 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym.

§ 2

1. Organizację i zakres działania Osiedla określa niniejszy statut.
2. Statut określa w szczególności :
    1/ nazwę i obszar Osiedla,
    2/ zasady i tryb wyborów organów Osiedla,
    3/ organizację i zadania organów Osiedla,
    4/ zakres zadań przekazywanych Osiedlu przez Miasto oraz sposób ich realizacji,
    5/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Miasta nad działalnością Osiedla.

§ 3

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :
   1/ Mieście - należy przez to rozumieć Gminę  Krosno,
   2/ Osiedlu - należy przez to rozumieć Osiedle
   3/ Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla
   4/ Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Krosna,
   5/ Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Krosna,
   6/ statucie - należy przez to rozumieć statut Osiedla


II.  NAZWA  I  OBSZAR  OSIEDLA.

§ 4

Nazwa Osiedla brzmi ……………..

§ 5

Obszar Osiedla, wraz z ulicami, określony jest na mapie stanowiącej załącznik do statutu.


III.  ZASADY  I  TRYB  WYBORÓW  ORGANÓW  OSIEDLA.

§ 6

Organami Osiedla są :
   1/ ogólne zebranie mieszkańców,
   2/ zarząd.

§ 7

Organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców.

§ 8

1. Organem wykonawczym jest zarząd.
2. W  skład  zarządu  wchodzą   przewodniczący,   wiceprzewodniczący,   sekretarz   oraz  6 członków.

§ 9

1. Ogólne  zebranie  mieszkańców wybiera przewodniczącego zarządu bezwzględną większo-
     ścią głosów, w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
2. Ogólne  zebranie mieszkańców wybiera pozostałych członków zarządu zwykłą większością
    głosów, w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
3. Zarząd  wybiera  wiceprzewodniczącego  i  sekretarza  spośród  członków  zarządu, zwykłą
    większością głosów, w głosowaniu tajnym.

§ 10

1.Rada  Miasta Krosna zarządza wybory w Osiedlu i ustala termin odbycia ogólnego zebrania      
   mieszkańców, zwanego dalej zebraniem wyborczym.
2. Pierwsze  wybory  odbywają  się  nie  później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia
    uchwały o utworzeniu osiedla.
3. Kolejne  wybory  w  Osiedlu  odbywają  się  nie  później  niż   w ciągu dwóch    miesięcy  
    po upływie kadencji.
4. Uchwała o której mowa w ust.1 podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11

1. Prezydent  Miasta  powołuje  5-osobowy  zespół   do   spraw   przeprowadzenia    wyborów
    w Osiedlu.
2. Członków  zespołu  powołuje  się  spośród radnych Rady Miasta oraz pracowników Urzędu
    Miasta.
3. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 12

Do zadań zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów w Osiedlu należy :
1/ powiadomienie mieszkańców Osiedla o terminie zebrania wyborczego oraz jego zwołanie,
2/ czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,
3/ ogłoszenie wyników wyborów.

§ 13

1. Miejsce  i  termin  zebrania  wyborczego ustala się w taki sposób, aby było najdogodniejsze
    dla mieszkańców Osiedla.
2. O terminie  i  miejscu  zebrania  wyborczego  zawiadamia  się,  na  7  dni  przed   terminem
    zebrania wyborczego, poprzez wywieszenie ogłoszeń  w miejscach  publicznych  i najczęś-
    ciej uczęszczanych w Osiedlu oraz w inny zwyczajowy sposób.

§ 14

Celem zebrania wyborczego jest :
1/ zapoznanie mieszkańców Osiedla z zadaniami i celami samorządu,
2/ zapoznanie mieszkańców Osiedla ze statutem i zasadami wyboru organu Osiedla,
3/ przedstawienie sprawozdania z działalności przez ustępujący zarząd,
4/ dokonanie wyboru zarządu Osiedla.

§ 15

1. Pierwsze zebranie wyborcze, o którym mowa w § 10 ust.2 statutu, prowadzi przewodniczą-
    cy zebrania wyborczego.
2. Kolejne  zebrania  wyborcze  prowadzi przewodniczący ustępującego zarządu do czasu wy-
    boru przewodniczącego zebrania wyborczego.
3. Przewodniczącego  i  protokolanta  zebrania  wyborczego  wybiera się, zwykłą większością
    głosów, w  głosowaniu jawnym, spośród mieszkańców uczestniczących w zebraniu wybor-
    czym i mających czynne prawo wyborcze.

§ 16

1. Czynne  prawo  wyborcze (prawo wybierania) mają osoby, które ukończyły 18 lat i na stałe
    mieszkają w Osiedlu.
2. Mieszkańcy  Osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym wpisują na listę obecności imię
    i nazwisko,  datę  urodzenia  oraz  adres  zamieszkania.  Lista  obecności  stanowi podstawę
    ustalenia prawomocności zebrania wyborczego. Osoba wpisująca się na listę obecności
    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wyborów.

§ 17.

1. Kandydatów na  przewodniczącego  zarządu  i  członków  zarządu  zgłasza  się na zebraniu
    wyborczym.
2. Kandydatów,  o  których   mowa  w  ust.1  może zgłosić każdy mieszkaniec Osiedla mający
    czynne wyborcze prawo, grupa mieszkańców, organizacje społeczne działające na Osiedlu.
3. Kandydat  musi  mieć  bierne  prawo wyborcze, może uczestniczyć w zebraniu wyborczym
    i  wyrazić  zgodę  na  kandydowanie  oraz  dokonać  autoprezentacji  albo  nie uczestnicząc
    w  zebraniu  wyborczym  wyrazić  zgodę  na  kandydowanie  na piśmie dołączając pisemną
    autoprezentację.
4. Bierne  prawo  wyborcze    (prawo   wybieralności)    przysługuje   osobie   mającej   prawo
    wybierania do zarządu.
5. Ilość kandydatów jest nieograniczona i musi być przynajmniej równa ilości mandatów.

§ 18.

1. Zebranie  wyborcze dokonuje wyboru, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
    trzyosobowej komisji skrutacyjnej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy :
   1/ sprawdzenie prawidłowości kart do głosowania,
   2/ rozdanie kart do głosowania uprawnionym do głosowania,
   3/ przeprowadzenie tajnych głosowań,
   4/ obliczanie głosów,
   5/ ogłaszanie wyników głosowania.
3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat do zarządu Osiedla.

§ 19.

1. Karta do głosowania zawiera nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym.
2. Karta do glosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie oraz musi być opatrzo-
    na pieczęcią Rady Miasta .


§ 20.

Na karcie do głosowania skreśla się co najmniej tylu kandydatów ilu zgłoszono ponad liczbę miejsc mandatowych. Skreślenie mniejszej ilości kandydatów powoduje nieważność głosu.

§ 21.

1. Z  zebrania  wyborczego  sporządza  się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania
    i protokolant.
2. Dokumenty  z  przeprowadzonych  wyborów  komisja skrutacyjna przekazuje zespołowi do
    spraw przeprowadzenia wyborów w Osiedlu.

§ 22.

1. Wyniki wyborów ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w Osiedlu.

2. Koszty  związane z wyborami pokrywa się z budżetu Miasta, z wyjątkiem kosztów związa-
    nych ze zgłaszaniem kandydatów i kampanią wyborczą.

§ 23.

1. Ogólne  zebranie  mieszkańców  może odwołać przewodniczącego zarządu, cały zarząd lub
    poszczególnych jego członków na wniosek co najmniej dwóch procent liczby mieszkańców
    Osiedla mających czynne prawo wyborcze.
2. Wniosek,  o  którym  mowa  w  ust.1,  składa  się do Prezydenta Miasta, w formie pisemnej
    z  uzasadnieniem przyczyny odwołania.
3. Prezydent Miasta zwołuje  ogólne  zebranie  mieszkańców  w terminie jednego miesiąca od
    daty otrzymania wniosku.
4. Do  ogólnego  zebrania  mieszkańców,  o  którym  mowa  w  ust.3, stosuje się odpowiednio
    przepisy rozdziału VI statutu.
5. Odwołanie  przewodniczącego  zarządu, całego zarządu lub poszczególnych jego członków
    następuje  bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  30 mieszkańców
    mających czynne prawo wyborcze, w głosowaniu tajnym.
6. Odwołany  przewodniczący  zarządu  lub  zarząd  pełnią  swoje  funkcje  do  czasu  wyboru
    nowego przewodniczącego zarządu lub zarządu.

§ 24.

1. Przewodniczący  zarządu  lub  cały  zarząd  mogą  złożyć  rezygnację,  która  jest skuteczna
    z dniem doręczenia jej Prezydentowi Miasta.
2. Dotychczasowy  przewodniczący zarządu lub zarząd pełnią swoje funkcje do czasu wyboru
    nowego przewodniczącego zarządu lub nowego zarządu.
3. Rezygnację  mogą  złożyć  również poszczególni członkowie zarządu, w trybie określonym
    w ust. 1.

§ 25.

1. W  przypadku  śmierci  albo  odwołania  przewodniczącego  zarządu  lub   całego   zarządu,
    złożenia  rezygnacji  przez  przewodniczącego  zarządu  lub  cały  zarząd oraz jeśli wskutek
    odwołania lub rezygnacji członków zarządu lub z innych przyczyn jego skład zmniejszy się
    o  co  najmniej  30%  Rada  Miasta  zarządza  wybory,   które  przeprowadza  się  w   trybie
    określonym w niniejszym rozdziale.
2. W  przypadku śmierci przewodniczącego zarządu zadania przewodniczącego, do czasu wy-
    boru nowego przewodniczącego zarządu,  wykonuje  wiceprzewodniczący,  a  gdyby  wice-
    przewodniczący  nie  mógł wykonywać  tych  zadań,  to  wykonuje  je  najstarszy  wiekiem
    członek zarządu.


VI.  ORGANIZACJA  I  ZADANIA  ORGANÓW  OSIEDLA.

§ 26.

 Do zadań ogólnego zebrania mieszkańców należy :
   1/ wybór i odwoływanie zarządu,
   2/ przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu,
   3/ podejmowanie  uchwał  w  sprawach  przeznaczenia  i   sposobu   wykorzystania   mienia
       komunalnego przekazanego Osiedlu w zarząd,
   4/ określanie kierunków działania zarządu.

§ 27.

 W ogólnym zebraniu mieszkańców mogą uczestniczyć mieszkańcy Osiedla, przy czym prawo głosowania mają wyłącznie mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 28.

1. Ogólne  zebranie  mieszkańców  zwołuje  przewodniczący  zarządu  w  miarę  potrzeb,   nie
    rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym najpóźniej do końca kwietnia.
2. Na  pisemny  wniosek  co  najmniej  30  mieszkańców  Osiedla   mających   czynne   prawo
    wyborcze,  przewodniczący  zarządu  zobowiązany  jest  do  zwołania   ogólnego   zebrania
    mieszkańców w terminie 14 dni.
3. Po upływie  terminu określonego w ust. 2 ogólne zebranie mieszkańców zwołuje Prezydent
    Miasta.
4. Do  terminu,  miejsca  i  zawiadomienia o  ogólnym zebraniu mieszkańców stosuje się § 13
    statutu.

§ 29.

1. Uchwały  ogólnego  zebrania  mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów, w głoso-
    waniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.
2. Uchwały ogólnego zebrania mieszkańców powinny określać w szczególności :
    1/ numer i datę,
    2/ tytuł,
    3/ podstawę prawną,
    4/ postanowienia merytoryczne,
    5/ określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały.
3. Uchwały ogólnego zebrania mieszkańców podpisuje przewodniczący obrad.
4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
5. Głosowanie jawne zarządza, przeprowadza i podaje wynik przewodniczący obrad.
6. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kat ostemplowanych pieczęcią zarządu, a  gło-
    sowanie  przeprowadza  komisja  skrutacyjna  wybrana  spośród mieszkańców uczestniczą-
    cych w ogólnym zebraniu mieszkańców.
7. Głosowanie  zwykłą  większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
    która   uzyskała   większą   liczbę   głosów  "za"  niż  "przeciw".   Głosów  wstrzymujących
    i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
8. Przez  bezwzględną  większość  rozumie  się liczbę głosów ważnie oddanych za wnioskiem
    lub kandydatem przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów.


§ 30.

Obrady ogólnego zebrania mieszkańców prowadzi przewodniczący zarządu, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący zarządu.

§ 31.

Z ogólnego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i protokolant wybrany na wniosek przewodniczącego obrad.

§ 32.

1. Zarząd  reprezentuje  mieszkańców  Osiedla  wobec  organów  Gminy   Krosno,   miejskich
    jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji.
2. Do zadań zarządu należy w szczególności :
   1/ przygotowywanie projektów uchwał na ogólne zebrania mieszkańców,
   2/ wykonywanie uchwał ogólnego zebrania mieszkańców,
   3/ składanie ogólnemu zebraniu mieszkańców rocznych sprawozdań z działalności,
   4/ gospodarowanie mieniem powierzonym Osiedlu.
   5/ zgłaszanie  postulatów  do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
       nego dotyczących terenu całego Osiedla,
   6/ zgłaszanie wniosków w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego w Osiedlu,
   7/ zgłaszanie i opiniowanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych w całym Osiedlu,
   8/ opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych na Osiedlu.


§ 33.

1. Zarząd  obraduje  na  posiedzeniach  zwoływanych  w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
    raz na dwa miesiące.
2. Zarząd  podejmuje  uchwały  w  obecności  co  najmniej  połowy  składu  zarządu,   zwykłą
    większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.

§ 34.

Oświadczenia woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności Osiedla składa dwóch członków zarządu, w tym przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, wiceprzewodniczący albo przewodniczący jednoosobowo na podstawie upoważnienia zarządu.

§ 35.

1. Kadencja zarządu trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji zarządu pełni on swoją funkcję do czasu wyboru nowego zarządu.

§ 36.

1. Z  posiedzenia zarządu sekretarz sporządza protokół, który jest przyjmowany na następnym
    posiedzeniu  zarządu  i  podpisywany przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego
    jeśli przewodniczył obradom oraz sekretarza. Do protokołu dołącza się listę obecności.
2. Uchwały  zarządu  podpisuje   przewodniczący   zarządu   albo   wiceprzewodniczący   jeśli
    przewodniczył obradom.
3. Do uchwał zarządu i głosowań stosuje się odpowiednio § 29 statutu.

§ 37.

1. Do zadań przewodniczącego zarządu należy w szczególności :
   1/ organizowanie pracy zarządu,
   2/ zwoływanie posiedzeń zarządu,
   3/ ustalania porządku obrad,
   4/ prowadzenie obrad,
   5/ uczestniczenie w sesjach Rady Miasta,
   6/ uczestniczenie  w  pracach  nad projektem budżetu Miasta, w zakresie spraw dotyczących
       Osiedla,
   7/ uczestniczenie w komisji dokonującej odbioru robót wykonanych na Osiedlu.
2. W  przypadku  nieobecności  przewodniczącego  zarządu zadania przewodniczącego wyko-
    nuje wiceprzewodniczący.

V.     ZAKRES  ZADAŃ  PRZEKAZANYCH  OSIEDLU  PRZEZ  MIASTO  ORAZ SPOSÓB  ICH  REALIZACJI.

§ 38.

1. Osiedle  zarządza  mieniem  komunalnym  przekazanym  mu  w  drodze  odrębnej  uchwały
    Rady Miasta.
2. Osiedle  samodzielnie  decyduje  o  przeznaczeniu  i  sposobie  wykorzystania   składników
    majątkowych przekazanego mu mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.

§ 39.

1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu.
2. Osiedle  prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach budżetu Miasta, w zakresie wydzielo-
    nych  do jego dyspozycji dochodów Osiedlowego Domu Ludowego.

§ 40.

1. Osiedle  samodzielnie  decyduje,  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami, o wykorzystaniu
    środków finansowych o których mowa w § 39 ust. 2 statutu.
2. Głównym dysponentem środków, o których mowa w ust. 1 jest zarząd.

§ 41.

Obsługę finansowo-księgową Osiedla prowadzi Urząd Miasta.


VI.      ZAKRES  I  FORMY  KONTROLI  ORAZ  NADZORU  ORGANÓW  MIASTA
NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW OSIEDLA.

§ 42.

1. Nadzór nad działalnością Osiedla sprawuje Prezydent Miasta.
2. Nadzór  ten  jest  sprawowany  na  podstawie  kryteriów  zgodności  z  prawem,   celowości
    i gospodarności uchwał podejmowanych przez organy Osiedla.
3. Uchwały  zarządu  przesyłane  są  do  Prezydenta  Miasta  w  terminie  7  dni  od   daty   ich
    podjęcia.
4. W  przypadku  stwierdzenia  naruszenia prawa Prezydent Miasta, w terminie 30 dni od daty
    doręczenia  uchwały,  występuje   do   zarządu   o   ponowne   jej   rozpatrzenie   wskazując
    naruszenia  prawa  i  wyznaczając  termin  do  ich  usunięcia.  W  przypadku  nie  usunięcia
    wskazanych naruszeń Prezydent Miasta stwierdza nieważność uchwały.

§ 43.

Kontrolę finansową Osiedla sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 44.

Kompleksową kontrolę organów Osiedla przeprowadza się co najmniej raz w ciągu kadencji. 

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 45.

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTest Testowy - Testowe2003-08-01
Publikujący -
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 02 marca 2024r. 14:03:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.