Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie

                                                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr 1025/21
                                                                                                              Prezydenta Miasta Krosna
                                                                                                               z dnia 3 marca 2021 r.

Prezydent Miasta Krosna
dnia 3 marca 2021 r.
ogłasza konkurs

NA STANOWISKO DYREKTORA

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie, ul. Marii Konopnickiej 5.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 z późn. zm.).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. poz. 1587 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,   
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia /orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydanego przez lekarza uprawnionego do badań  z zakresu medycyny pracy nie później niż na miesiąc przed złożeniem oferty,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.289),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38 – 400 Krosno w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz adresem zwrotnym i dopiskiem ”Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie” w terminie do dnia 18 marca 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.
Oferty które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Krosna.
Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38–400 Krosno.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

5. Przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a. W przypadku pytań o swoje dane osobowe kandydat może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.krosno.pl.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia dyrektora. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez złożoną na piśmie prośbę w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli, ul. Lwowska 28a, pok. 321. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kandydat uczestniczący w konkursie na stanowisko dyrektora ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów konkursu jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. poz. 1587 z późn. zm.).

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania.

Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Podanie przez kandydatów danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest dobrowolne, lecz niepodanie ich uniemożliwia udział w konkursie.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2021-03-03
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2021-03-03 12:36
Modyfikacja Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2021-03-03 12:40

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza - Sekcja Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

 
INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKA PRACY
W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA W KROŚNIE
SEKCJA ETNOCENTRUM ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska w sekcji Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej wybrano do zatrudnienia następujące osoby:
 
  1. Stanowisko rękodzielnik
 wymiar pracy ½ etatu
Pani Katarzyna Bartuś
  1. Stanowisko instruktor/animator kultury regionalnej
wymiar pracy 1 etat
Pani Paulina Pabis Boczar
 
 
Kandydatki spełniły niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu naborze na stanowiska. Analiza złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne pozwoliły wysoko ocenić obie kandydatki, w szczególności ich wykształcenie, umiejętności, predyspozycje, dające gwarancję należytego wykonywania zakresu powierzonych zadań.

Załączniki:

Wyniki naboru Plik pdf 42.31 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2021-02-12
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-02-12 11:56
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-02-12 11:57

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. kadr i płac w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie


Informacja o wynikach naboru
w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie
na stanowisko

REFERENTA DS. KADR i PŁAC

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Szajner zamieszkała w Besku.

Pełna treść informacji w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWiktor Więcek2021-02-01
Publikujący Wiktor Więcek 2021-02-02 13:55
Modyfikacja Wiktor Więcek 2021-02-02 13:58

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ogłasza nabór na wolne stanowiska w Etoncentrum Ziemi Krośnieńskiej:

1. Animator kultury regionalnej - 1 etat,
2. Prowadzacy warsztaty/rękodzielnik - 1/2 etatu
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2020-12-31
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2020-12-31 09:54
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2020-12-31 10:00
OFERTA PRACY
 
Oferent: Biuro Wystaw Artystycznych
Nazwa stanowiska: Specjalista
Miejsce pracy: 38-400 Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4
www. http://www.bwakrosno.pl
e-mail: finanse@bwakrosno.pl
nr. tel. +48 134 326 187
rodzaj zatrudnienia: 1 etat; umowa o pracę
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2020-11-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2020-11-05 12:57
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2020-11-05 13:06

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi pracownika socjalnego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie

Treść ogłoszenia w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-08-19
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-19 13:54
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-19 13:54

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - Specjalista świadczący poradnictwo rodzinne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - Specjalista świadczący poradnictwo rodzinne w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie w ramach projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna".

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru. Plik pdf 160.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-07-30
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-31 11:31
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-31 11:32

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - Specjalista świadczący poradnictwo prawne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - Specjalista świadczący poradnictwo prawne w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie w ramach projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna".

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru. Plik pdf 157.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-07-29
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-31 11:27
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-31 11:29

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie

Treść informacji o wynikach naboru w załączeniu.

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru. Plik pdf 430.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-07-15
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-07-15 13:48
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-07-15 13:48

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

Treść ogłoszenia w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-06-30
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-06-30 08:57
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-06-30 08:58

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

Treść ogłoszenia w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-06-30
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-06-30 08:54
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-06-30 08:56

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Dyrektor  Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza ogłasza nabór na stanowiska pracy w  Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza:

- animator kultury 
-  instruktor amatorskiego ruchu artystycznego 
instruktor amatorskiego ruchu artystycznego ds. plastyki
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2020-01-20
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2020-01-20 15:17
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2020-01-21 14:01

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Dyrektor  Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza ogłasza nabór na stanowiska pracy w sekcji Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza - Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej:

- specjalista ds. multimediów
- pracownik warsztatu gastronomicznego
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-11-20
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-11-20 13:46

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-11-08
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-11-08 08:29
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-11-08 08:32

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Dyrektor  Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza ogłasza nabór na stanowiska pracy w sekcji Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza - Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej:
  1. Księgowy –½ etatu
  2. Pracownik obsługi/ kasjer – 2 etaty
  3. Instruktor/ animator kultury regionalnej  2 etaty
  4. Specjalista ds. multimediów/informatyk – 1 etat
  5. Pracownik ds. technicznych – ½ etatu
  6. Pracownik gospodarczy  2 etaty
  7. Prowadzący warsztaty rękodzieła artystycznego – 4 x ½ etatu
  8. Pracownik obsługi warsztatu gastronomicznego – 1 etat
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-10-10
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-10-10 12:47
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-10-14 09:15

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie infomuje o naborze na wolne stanowisko: referent ds. administracji nieruchomościami

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 167.42 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-08-13
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-08-13 09:46
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-08-13 09:48

ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w BWA Krosno

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-06-18
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-06-18 13:06
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-06-18 13:07

Informacja o przedłużeniu składania ofert o pracę w RCKP

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur informuje o  przedłużeniu składania ofert o pracę na na stanowisko Kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej/ sekcja RCKP. Dokumenty należy złożyć do dnia 26 czerwca 2019 roku. Liczy się data stempla pocztowego.Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-06-12
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-06-12 11:48

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ogłasza konkurs na Kierownika Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 226.25 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-06-06
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-06-06 14:19
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-06-06 14:21

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko do Biura Wystaw Artystycznych

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych ogłasza nabór na wolne stanowisko - Referent
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-04-17
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-04-17 12:33
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-04-17 12:38

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych ogłasza nabór na wolne stanowiska:

1. Edukator filmu.
2. Edukator historii sztuki.
3. Edukator.
4. Specjalista ds. Marketingu i PR.
5. Informatyk.
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłEwelina Jurasz - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych2019-02-07
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-02-07 11:18
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-02-07 11:25

Ogłoszenie o naborze na stanowisko szefa kuchni w Żłobku Miejskim w Krośnie

Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2018-08-24
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:56
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:57

Ogłoszenie o naborze na stanowisko woźnej w Żłobku Miejskim

Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2018-08-24
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 10:00
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 10:01

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w Żłobku Miejskim w Krośnie

Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2018-08-24
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:50
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:52

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

MOPR. 1162-1/1/17                                                                                             
                                                                                                      Krosno, dnia 28 kwiecień 2017  r.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego mieszczącej się w Osiedlowym Domu Ludowym, 38-400 Krosno, Turaszówka, ul. J. Pawła II 33
- została wybrana i będzie zatrudniona Pani Aleksandra Orlik.
                                                                                                                      
 
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego. Osoba została wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną. Wymieniona wyżej osoba posiada należyte wykształcenie.
Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydatka jest należycie przygotowana do realizacji zadań przewidzianego na stanowisku wychowawcy placówki wsparcia dziennego.


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2017-04-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-04 12:19
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-04 12:22

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Dziale Finansowo - Księgowym (0,25 etatu) w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2017-04-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-05 10:24
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-05 10:26

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20.

                                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 137/15

                                                                                                                   Prezydenta Miasta Krosna

                                                                                                                    z dnia 6 maja 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Prezydent Miasta Krosna

ogłasza konkurs na stanowisko

 

 DYREKTORA

 

Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie,

ul. Wyspiańskiego 20.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 1 lub § 5 ust. 1 lub § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.).

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) koncepcję funkcjonowania zespołu i rozwoju szkoły, której oferta dotyczy,          

3) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

4) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 4,

6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,

7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) nie później niż na miesiąc przed złożeniem oferty,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013, poz. 1388),

13) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

14) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia ostatniej karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

17) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listownie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38 – 400 Krosno z podanym telefonem kontaktowym oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20” w terminie do dnia 22 maja 2015 r. włącznie  w godzinach pracy Urzędu. Oferty które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta Krosna, nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Krosna.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38 – 400 Krosno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni listownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2015-05-06
Publikujący - Administrator 2015-05-07 09:56
Modyfikacja - Administrator 2015-05-07 10:00

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona Pani Bożena Cząstka, zam. Krościenko Wyżne.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, a jej kandydatura została pozytywnie oceniona w ramach przeprowadzonego konkursu, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Administrator2014-04-15
Publikujący - Administrator 2014-04-15 13:49
Modyfikacja - Administrator 2014-04-15 13:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 07 marca 2021r. 18:23:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.