Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI” i „Suchodół I” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałami Nr LXII/1772/23 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI”, Nr XXXIX/1119/21 Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół I” i Nr LIX/1631/23 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
•    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI”
•    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół I”
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz
•    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna
w dniach od  4 czerwca 2024 r. do 25 czerwca 2024 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno, pokój 105, w godz. od 730 do 1430
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r. w sali obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 o godzinie 1615.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu miejscowego lub zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektów oraz do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Krosna, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2024 r., w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno, w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: pb@um.krosno.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki podawczej: /UMKrosna/skrytka.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi należy składać z wykorzystaniem formularza, dostępnego pod adresem:
https://www.krosno.pl/zalatw-sprawe/planowanie-przestrzenne/formularz-pisma-do-aktu-planowania-przestrzennego/
lub w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 105.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Krosna.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna. Powyższe jest równoznaczne z brakiem obowiązku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla przywołanego projektu zmiany planu.

Projekty planów i prognozy oddziaływania na środowisko oraz projekt zmiany planu znajdują się w zakładce Planowanie przestrzenne / Plany w toku - bezpośrednie linki do dokumentów:

Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Prezydent Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno (dane kontaktowe: tel. 13 47 43 625, email: um@um.krosno.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Krosna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2024-05-23
Publikujący Marek Bednarz 2024-05-23 13:19
Modyfikacja Marek Bednarz 2024-05-23 13:23
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 18:42:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.