Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Krosno, 15.04.2024 r.
KSL.6220.26.2023.MF               
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmianie mocy przerobowej istniejącej Instalacji Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w bioreaktorach żelbetowych zlokalizowanej na terenie RCO w Krośnie”, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
- o postanowieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-I.7220.1.2024.MD z dnia 18.01.2024 r., że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, podtrzymane pismem z dnia 24.03.2024 r oraz pismem z dnia 08.04.2024 r.,
- o opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie znak: PSNZ.9020.3.1.2024 z dnia 01.02.2024 r. (data wpływu: 02.02.2024 r.), która opiniuje pozytywnie ww. przedsięwzięcie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz wskazuje warunki jego realizacji, opinia została podtrzymana pismem z dnia 12.03.2024 r. (data wpływu: 13.03.2024 r.),
- o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4221.7.1.2024.PM.7 z dnia 18.03.2024 r., uzgadniającym środowiskowe warunki realizacji ww. przedsięwzięcia w wariancie inwestycyjnym, podtrzymane pismem z dnia 03.04.2024 r.,
- o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Rzeszowie znak: R.RZŚ.4900.1.2024.MK z dnia 27.03.2024 r. (data wpływu: 28.03.2024 r.) uzgadniającego warunki realizacji ww. przedsięwzięcia,
oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z Kpa.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5 (II piętro), tel.: 13 47 43 666.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Data udostępnienia niniejszego Obwieszczenia na stronie BIP: 15.04.2024 r.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-04-15
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-04-15 15:32
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 27 maja 2024r. 01:59:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.