Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Krosno, 22.02.2024 r.
KSL.6220.23.2023.MF     
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 października 2023 r. (data wpływu: 6 listopada 2023 r.) Pana Łukasza Wyżykowskiego, Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19” i zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie,
postanawiam
I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19”.
II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zawierać informacje zgodnie z art. 66 bez ust. 1 pkt. 10 i 10 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ponadto w raporcie należy:
1. Przedstawić charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym dane odnośnie zajętości terenu na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych. Wskazać przewidywaną lokalizację zaplecza budowy, placów składowych, parkingów, tras dojazdowych maszyn i materiałów budowlanych do placu budowy, itp., miejsca składowania i sposobu przechowywania warstwy próchniczej zdjętej z placu budowy, miejsca składowania i sposobu zagospodarowania mas ziemnych. Przedstawić zakres i charakter ingerencji w kolidujące z inwestycją cieki wodne i zadrzewienia wraz ze stosownym uzasadnieniem. Powyższe zagadnienia przedstawić w formie opisowej i graficznej na tle zinwentaryzowanych zasobów przyrodniczych.
2. Przedstawić opisowo i graficznie strefy możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego (wraz z podaniem kryteriów, w oparciu o które zostały te strefy wyznaczone). Przedstawić możliwe powiazania ekologiczne pomiędzy terenem inwestycyjnym, a jego otoczeniem.
3. Przedstawić aktualną ocenę stanu zasobów, tworów i składników przyrody (wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)) występujących w obszarze możliwego oddziaływania przedsięwzięcia. W przypadku braku aktualnych danych przyrodniczych należy przeprowadzić (metodami stosowanymi w nauce) stosowną inwentaryzację przyrodniczą. Przedstawić metodykę prowadzenia prac terenowych, daty wizyt w terenie, pory dnia, czas trwania, warunki pogodowe panujące podczas inwentaryzacji oraz informacje o wszelkich innych czynnikach mających wpływ na wyniki inwentaryzacji i pozwalających na weryfikację prawidłowości jej przeprowadzenia i wiarygodności uzyskanych wyników. Wskazać na uzyskanie jakich danych przyrodniczych ukierunkowane były poszczególne kontrole. Opis elementów przyrodniczych należy dokonać w stopniu szczegółowości pozwalającym na dostarczenie danych mogących stanowić podstawę do dokonania analizy i oceny wpływu tego rodzaju przedsięwzięć. Zakres przestrzenny inwentaryzacji powinien być dostosowany nie tylko do skali i zasięgu oddziaływań samego przedsięwzięcia, ale również do oddziaływań skumulowanych, jakie mogą wystąpić w związku z realizacją innych przedsięwzięć. Przedstawić charakter stwierdzeń poszczególnych taksonów i ich siedlisk, ich liczebność, zagęszczenie (czyli opisać podstawowe parametry populacji), wskazać miejsca rozrodu, lęgów, żerowania, zimowania, itp. oraz wykorzystanie i znaczenie omawianego terenu dla zidentyfikowanych gatunków. Uzyskane dane przyrodnicze należy zwaloryzować z wykorzystaniem literatury tematu (ocenić znaczenie analizowanego obszaru dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego w różnych okresach fenologicznych). Największą uwagę należy zwrócić na elementy przyrodnicze najbardziej zagrożone ze strony tego typu przedsięwzięć.  Ponadto należy określić niepewność danych oraz wskazać luki w zebranym materiale.
4. Dokonać identyfikacji i oceny (z wykorzystaniem literatury tematu) wszystkich zagrożeń środowiska przyrodniczego związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia.
5. Określić i opisać zależności pomiędzy generowanymi oddziaływaniami (bezpośrednimi, pośrednimi, wtórnymi, skumulowanymi, krótko-, średnio- i długoterminowymi, stałymi i chwilowymi) oraz przedstawić prognozy oddziaływań odnoszące się specyficznie do obszaru opracowania w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Należy określić istotność oddziaływań wraz z przedstawieniem przyjętych do tego celu kryteriów. Przedstawić metody, którymi wnioskuje się o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie lub jego brak powinno zostać określone dla konkretnych (grup) gatunków, ponieważ mają one najczęściej różne wymagania życiowe.
6. Ocenić wpływ przedsięwzięcia na znajdujące się w zasięgu możliwego oddziaływania  obszary sieci Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci obszarów Natura 2000.
7. Ocenić wpływ przedsięwzięcia na funkcjonalność zidentyfikowanych lokalny korytarzy migracyjnych, szlaków migracyjnych płazów, nietoperzy, itp. Zidentyfikować kluczowe dla funkcjonowania ww. korytarzy odcinki kolidujące z inwestycją.
8. Zdefiniować i poddać analizie wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane i planowane, (nie tylko te o podobnym charakterze) mogące oddziaływać w sposób skumulowany; należy określić strefę oddziaływania skumulowanego i podać kryteria, w oparciu o które ją wyznaczono. Wskazać wszystkie elementy przyrodnicze, w stosunku do których mogą wystąpić oddziaływania skumulowane. Do oddziaływań skumulowanych należy zaliczyć również istnienie innych przedsięwzięć, zarówno obecnych, jak i planowanych, które wspólnie z przedmiotowym przedsięwzięciem mogą powodować kumulację oddziaływań na elementy przyrodnicze – dotyczy to również przedsięwzięć realizowanych przez inne podmioty oraz przedsięwzięć o innym charakterze.
9. Przedstawić działania minimalizujące wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz ocenić ich skuteczność z wykorzystaniem literatury tematu. Winny one być dostosowane do specyfiki i logistyki rozbudowy drogi, jak również ich działanie winno zostać zabezpieczone w długoterminowej perspektywie. Wskazać sposób realizacji wszystkich działań minimalizujących dla poszczególnych elementów przyrodniczych, sposób ten ma mieć charakter szczegółowego, nie budzącego wątpliwości i eliminującego dowolność w interpretacji co do wykonania instruktażu. Przedstawić opisowo i graficznie jak środki minimalizujące wpisują się w specyfikę, logistykę i harmonogram prowadzenia prac budowlanych, przedstawić szczegółowy harmonogram prac uwzględniający środki minimalizujące (mając na uwadze, iż rozbudowa potrwa pewien okres czasu). Szczególną uwagę należy zwrócić na środki minimalizujące barierowe oddziaływanie drogi, jakimi będą przejścia dla zwierząt (ocena ich zasadności, parametry i czynniki determinujące ich funkcjonalność, zagospodarowanie otoczenia przejść).
10. Przeanalizować realizację przedmiotowej inwestycji pod kątem możliwości łamania zakazów obowiązujących w stosunku do dziko występujących gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową.
11. Dokonać analizy oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny  najbliżej położonych terenów chronionych pod względem akustycznym, z częścią opisową, obliczeniową i graficzną dla natężenia ruchu prognozowanego dla jednego roku od oddania inwestycji do użytkowania. W przypadku przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na najbliżej położonych terenach chronionych pod względem akustycznym, należy zaproponować rozwiązania minimalizujące, które pozwolą na dotrzymanie wartości normatywnych hałasu na terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym oraz dokonać weryfikacji skuteczności przyjętych rozwiązań. Załącznik graficzny obrazujący zasięg izolinii dopuszczalnych poziomów hałasu powinien być czytelny, wykonany na podkładzie np. ortofotomapy, w odpowiedniej skali (np. 1:1000) umożliwiającej odczyt lokalizacji źródeł i budynków chronionych pod względem akustycznym.
Uzasadnienie
Wniosku z dnia 31 października 2023 r. (data wpływu: 6 listopada 2023 r.) Pan Łukasz Wyżykowski, Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zwrócił się o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19”.
Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy ooś.
Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)
Obwieszczeniem znak: KSL.6220.23.2023.MF z dnia 15 listopada 2023 r., Prezydent Miasta Krosna zawiadomił strony niniejszego postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy oos organ prowadzący postępowanie zwrócił się pismami znak: KSL.6220.23.2023.MF z dnia 20 listopada 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Dodatkowo w związku z art. 75 ust. 4 ustawy ooś pismami znak: KSL.6220.23.2023.MF z dnia 20 listopada 2023 r. organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Wójta Gminy Miejsce Piastowe oraz do Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Ww. organy nie wydały opinii w terminie, o którym mowa w art. 75 ust. 5b ustawy oos, w związku z tym uznano to za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczeniem znak: KSL.6220.23.2023.MF z dnia 15 listopada 2023 r., Prezydent Miasta Krosna zawiadomił strony niniejszego postępowania o zwróceniu się do organów opiniujących o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Postanowieniem znak: WOOŚ.4220.7.6.2023.NH.4 z dnia 5 grudnia 2023 r. wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie wezwaniem znak: RZ.ZZŚ.1.4901.175.2023.MG z dnia 5 grudnia 2023 r. (data wpływu: 6 grudnia 2023 r.) wezwał o uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Opinią znak: PSNZ.9020.2.32.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. (data wpływu: 8 grudnia 2023 r.) uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4220.7.6.2023.NH.6 z dnia 14 lutego 2024 r. podtrzymał stanowisko wyrażone w postanowieniu znak: WOOŚ.4220.7.6.2023.NH.4 z dnia 5 grudnia 2023 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Opinią znak: RZ.ZZŚ.1.4901.175.2023.MG z dnia 9 lutego 2024 r. (data wpływu: 13 lutego 2024 r.) stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod następującymi warunkami:
1. Umocnienie koryta potoku Przecznica w obrębie wylotu kanalizacji deszczowej zostanie wykonane na odcinku o długości 5 m w górę oraz 10 m w dół potoku za pomocą narzutu kamiennego.
2. Projektowany wylot kanalizacji deszczowej oraz dno i skarp rowu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do rzeki Wisłok zostaną zabezpieczone narzutem kamiennym o długości około 37,5 m.
3. Powyżej wymienione prace będę prowadzone ze stanowisk brzegowych, etapowo, przy niskim stanie wód, poza okresem tarła ryb, tj. z wyłączeniem terminy od 1 marca do 30 czerwca, a także pod nadzorem przyrodniczym.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: PSNZ.9020.2.32.2023 z dnia 15 lutego 2024 r. (data wpływu: 19 lutego 2024 r.) podtrzymał stanowisko zajęte w opinii znak: PSNZ.9020.2.32.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.
Mając na uwadze powyższe okoliczności na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej postanowiono jak w osnowie.
POUCZENIE
Na powyższe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Opinia Wody Polskie Plik pdf 3.54 MB
Opinia sanitarna Plik pdf 965.33 KB
Postanowienie RDOŚ Plik pdf 227.12 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-02-22
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-02-22 09:45
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 06:22:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.