Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Znak: PB.6740.1.63.2018.Z
Nr rej. wniosku 4/2018
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 11 d  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 – J.T.), zawiadamiam, że:
                                                               
Prezydent Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A,
 
działający przez pełnomocnika Pana Dariusza Niemczyka, złożył w dniu 11 stycznia 2021 r., w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy, zmodyfikowany i uzupełniony wniosek wraz z projektem budowlanym, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego” – odcinek od ul. Walslebena do ul. Czajkowskiego w Krośnie, na poniższych działkach:
 
 1. Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji – projektowany pas drogowy:

 
L.p. Nr TERYT działki po podziale Nr TERYT działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi
1 186101_1.0005.971/1 186101_1.0005.971
2 186101_1.0005.974/1 186101_1.0005.974
3 nie dotyczy 186101_1.0005.975
4 186101_1.0005.976/1 186101_1.0005.976
5 186101_1.0005.976/2 186101_1.0005.976
6 186101_1.0005.977/1 186101_1.0005.977
7 186101_1.0005.985/1 186101_1.0005.985
8 186101_1.0005.986/1 186101_1.0005.986
9 186101_1.0005.986/2 186101_1.0005.986
10 186101_1.0005.986/3 186101_1.0005.986
11 186101_1.0005.991/9 186101_1.0005.991/3
12 186101_1.0005.991/7 186101_1.0005.991/5
13 186101_1.0005.992/1 186101_1.0005.992
14 186101_1.0005.1008/1 186101_1.0005.1008
15 186101_1.0005.1011/1 186101_1.0005.1011
16 nie dotyczy 186101_1.0005.1012
17 186101_1.0005.1013/1 186101_1.0005.1013
18 186101_1.0005.1013/2 186101_1.0005.1013
19 186101_1.0005.1014/1 186101_1.0005.1014
20 186101_1.0005.1014/2 186101_1.0005.1014
21 186101_1.0005.1015/3 186101_1.0005.1015/1
22 186101_1.0005.1017/1 186101_1.0005.1017
23 186101_1.0005.1017/2 186101_1.0005.1017
24 nie dotyczy 186101_1.0005.1018
25 nie dotyczy 186101_1.0005.1019
26 186101_1.0005.1020/1 186101_1.0005.1020
27 186101_1.0005.1023/1 186101_1.0005.1023
28 186101_1.0005.1023/2 186101_1.0005.1023
29 nie dotyczy 186101_1.0005.2375
30 nie dotyczy 186101_1.0005.2376/10
31 186101_1.0005.2376/17 186101_1.0005.2376/11
32 nie dotyczy 186101_1.0005.2376/12
33 186101_1.0005.2376/15 186101_1.0005.2376/13
34 nie dotyczy 186101_1.0005.2376/14
35 186101_1.0005.2377/1 186101_1.0005.2377
36 186101_1.0005.2378/1 186101_1.0005.2378
37 186101_1.0005.2379/1 186101_1.0005.2379
38 nie dotyczy 186101_1.0005.2383
39 186101_1.0005.2416/1 186101_1.0005.2416
40 nie dotyczy 186101_1.0005.2444/4
41 nie dotyczy 186101_1.0005.2463/1
42 nie dotyczy 186101_1.0005.2463/2
43 nie dotyczy 186101_1.0005.2464
44 186101_1.0005.2474/1 186101_1.0005.2474
45 186101_1.0005.2475/1 186101_1.0005.2475
46 nie dotyczy 186101_1.0005.2964/1
47 186101_1.0005.2964/3 186101_1.0005.2964/2
 

 
Wg poniższej tabeli:
 
Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny
Kod TERYT Nazwa Kod TERYT Nazwa
186101_1 Krosno 0005 Śródmieście
 
 
 1. Działki objęte inwestycją w stosunku, do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych) – art. 20a ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 
L.p. Nr TERYT działki Oznaczenie właściciela / użytkowania wieczystego / zarządcy Cel zajęcia działki/zakres prac
1 186101_1.0005.1666 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
ul. Grzybowska 80 m. 82; 00-844 Warszawa
wykonanie obiektu mostowego, prace związane z odtworzeniem i wykonaniem umocnienia brzegów i dna potoku Lubatówka
 
Wg poniższej tabeli:
 
Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny
Kod TERYT Nazwa Kod TERYT Nazwa
186101_1 Krosno 0005 Śródmieście
 
 
 1. Działki objęte terenem niezbędnym, w celu wykonania:
 • budowy tymczasowych obiektów budowlanych,
 • rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
 • budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
 • budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji szczegółowych,
 • budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,
 • budowy lub przebudowy zjazdów,
 
L.p. Nr TERYT działki po podziale Nr TERYT działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi Cel zajęcia działki
1 186101_1.0005.971/2 186101_1.0005.971 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
2 nie dotyczy 186101_1.0005.972 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
3 186101_1.0005.974/2 186101_1.0005.974 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
4 186101_1.0005.977/2 186101_1.0005.977 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
5 nie dotyczy 186101_1.0005.978 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej
6 nie dotyczy 186101_1.0005.984/1 uzbrojenie terenu - przebudowa przyłącza sieci gazowej do obiektu; przebudowa zjazdów; rozbiórka odcinków likwidowanej sieci gazowej
7 nie dotyczy 186101_1.0005.984/2 przebudowa zjazdu
8 186101_1.0005.985/2 186101_1.0005.985 przebudowa zjazdu
9 nie dotyczy 186101_1.0005.990 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej
10 186101_1.0005.991/10 186101_1.0005.991/3 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej; budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu
11 186101_1.0005.991/8 186101_1.0005.991/5 budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu
12 186101_1.0005.992/2 186101_1.0005.992 budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu
13 186101_1.0005.992/3 186101_1.0005.992 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej; budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu; przebudowa zjazdu
14 nie dotyczy 186101_1.0005.993/1 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej
15 nie dotyczy 186101_1.0005.993/2 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej; przebudowa zjazdu
16 186101_1.0005.1008/2 186101_1.0005.1008 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci wodociągowej, przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej; przebudowa ul. Olejarskiej
17 186101_1.0005.1008/3 186101_1.0005.1008 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci wodociągowej, przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej; przebudowa ul. Olejarskiej
18 nie dotyczy 186101_1.0005.1009 przebudowa skrzyżowania ul. Czajkowskiego z ul. Olejarską
19 186101_1.0005.1011/2 186101_1.0005.1011 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej; przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa napowietrznego przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku
20 186101_1.0005.1014/3 186101_1.0005.1014 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego przyłącza sieci teletechnicznej do budynku; przebudowa sieci kanalizacyjnej
21 186101_1.0005.1023/3 186101_1.0005.1023 prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
22 nie dotyczy 186101_1.0005.1024 przebudowa sieci gazowej; przebudowa napowietrznego przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku
23 nie dotyczy 186101_1.0005.1025 przebudowa zjazdu
24 nie dotyczy 186101_1.0005.1031 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego odcinka przyłącza sieci teletechnicznej do budynku, przebudowa sieci gazowej
25 nie dotyczy 186101_1.0005.1032 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej; przebudowa sieci wodociągowej
26 nie dotyczy 186101_1.0005.1033/1 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci wodociągowej
27 nie dotyczy 186101_1.0005.1035/1 przebudowa zjazdu
28 nie dotyczy 186101_1.0005.2369/12 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
29 nie dotyczy 186101_1.0005.2369/9 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
30 nie dotyczy 186101_1.0005.2374/7 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci teletechnicznej
31 186101_1.0005.2376/18 186101_1.0005.2376/11 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci oświetlenia, przebudowa sieci wodociągowej; budowa zjazdu
32 186101_1.0005.2376/16 186101_1.0005.2376/13 przebudowa sieci wodociągowej
33 186101_1.0005.2377/2 186101_1.0005.2377 rozbiórka zjazdu; uzbrojenie terenu - przebudowa sieci elektroenergetycznej; przebudowa sieci wodociągowej
34 186101_1.0005.2378/2 186101_1.0005.2378 przebudowa zjazdu
35 186101_1.0005.2379/2 186101_1.0005.2379 prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
36 nie dotyczy 186101_1.0005.2380/4 budowa urządzenia wodnego – mostu i wału przeciwpowodziowego; uzbrojenie terenu - budowa odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia
37 nie dotyczy 186101_1.0005.2380/5 budowa urządzenia wodnego – mostu wraz z umocnieniem potoku Lubatówka
38 nie dotyczy 186101_1.0005.2381 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego odcinka przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku, przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
39 nie dotyczy 186101_1.0005.2382 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego odcinka przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku, przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
40 nie dotyczy 186101_1.0005.2464 uzbrojenie terenu - przebudowa kanalizacji deszczowej; przebudowa odcinka ul. Walslebena
41 186101_1.0005.2474/2 186101_1.0005.2474 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej; przebudowa zjazdu
42 186101_1.0005.2475/2 186101_1.0005.2475 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej; przebudowa zjazdu
43 186101_1.0005.2964/4 186101_1.0005.2964/2 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci elektroenergetycznej
 
Wg poniższej tabeli:
 
Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny
Kod TERYT Nazwa Kod TERYT Nazwa
186101_1 Krosno 0005 Śródmieście
 
 
              O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
             Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (przy ul. Lwowskiej 28A i przy ul. S. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.02.2021 r. do 24.02.2021 r. oraz w prasie lokalnej.
            Pan(i) może w ciągu 14-tu dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z wnioskiem  i  zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa  Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A,  pok. nr 204 w godzinach pracy urzędu.
 
 
                                                                                                                       Z up. PREZYDENTA
                                                                                                                         Zbigniew Kasiński
                                                                                                                        Naczelnik Wydziału
                                                                                                      Planowania Przestrzennego i Budownictwa
                                                                                                                           Architekt Miasta
 
Znak: PB.6740.1.63.2018.Z
Nr rej. wniosku 4/2018
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 11 d  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 – J.T.), zawiadamiam, że:
                                                               
Prezydent Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A,
 
działający przez pełnomocnika Pana Dariusza Niemczyka, złożył w dniu 11 stycznia 2021 r., w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy, zmodyfikowany i uzupełniony wniosek wraz z projektem budowlanym, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego” – odcinek od ul. Walslebena do ul. Czajkowskiego w Krośnie, na poniższych działkach:
 
 1. Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji – projektowany pas drogowy:

 
L.p. Nr TERYT działki po podziale Nr TERYT działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi
1 186101_1.0005.971/1 186101_1.0005.971
2 186101_1.0005.974/1 186101_1.0005.974
3 nie dotyczy 186101_1.0005.975
4 186101_1.0005.976/1 186101_1.0005.976
5 186101_1.0005.976/2 186101_1.0005.976
6 186101_1.0005.977/1 186101_1.0005.977
7 186101_1.0005.985/1 186101_1.0005.985
8 186101_1.0005.986/1 186101_1.0005.986
9 186101_1.0005.986/2 186101_1.0005.986
10 186101_1.0005.986/3 186101_1.0005.986
11 186101_1.0005.991/9 186101_1.0005.991/3
12 186101_1.0005.991/7 186101_1.0005.991/5
13 186101_1.0005.992/1 186101_1.0005.992
14 186101_1.0005.1008/1 186101_1.0005.1008
15 186101_1.0005.1011/1 186101_1.0005.1011
16 nie dotyczy 186101_1.0005.1012
17 186101_1.0005.1013/1 186101_1.0005.1013
18 186101_1.0005.1013/2 186101_1.0005.1013
19 186101_1.0005.1014/1 186101_1.0005.1014
20 186101_1.0005.1014/2 186101_1.0005.1014
21 186101_1.0005.1015/3 186101_1.0005.1015/1
22 186101_1.0005.1017/1 186101_1.0005.1017
23 186101_1.0005.1017/2 186101_1.0005.1017
24 nie dotyczy 186101_1.0005.1018
25 nie dotyczy 186101_1.0005.1019
26 186101_1.0005.1020/1 186101_1.0005.1020
27 186101_1.0005.1023/1 186101_1.0005.1023
28 186101_1.0005.1023/2 186101_1.0005.1023
29 nie dotyczy 186101_1.0005.2375
30 nie dotyczy 186101_1.0005.2376/10
31 186101_1.0005.2376/17 186101_1.0005.2376/11
32 nie dotyczy 186101_1.0005.2376/12
33 186101_1.0005.2376/15 186101_1.0005.2376/13
34 nie dotyczy 186101_1.0005.2376/14
35 186101_1.0005.2377/1 186101_1.0005.2377
36 186101_1.0005.2378/1 186101_1.0005.2378
37 186101_1.0005.2379/1 186101_1.0005.2379
38 nie dotyczy 186101_1.0005.2383
39 186101_1.0005.2416/1 186101_1.0005.2416
40 nie dotyczy 186101_1.0005.2444/4
41 nie dotyczy 186101_1.0005.2463/1
42 nie dotyczy 186101_1.0005.2463/2
43 nie dotyczy 186101_1.0005.2464
44 186101_1.0005.2474/1 186101_1.0005.2474
45 186101_1.0005.2475/1 186101_1.0005.2475
46 nie dotyczy 186101_1.0005.2964/1
47 186101_1.0005.2964/3 186101_1.0005.2964/2
 

 
Wg poniższej tabeli:
 
Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny
Kod TERYT Nazwa Kod TERYT Nazwa
186101_1 Krosno 0005 Śródmieście
 
 
 1. Działki objęte inwestycją w stosunku, do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych) – art. 20a ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 
L.p. Nr TERYT działki Oznaczenie właściciela / użytkowania wieczystego / zarządcy Cel zajęcia działki/zakres prac
1 186101_1.0005.1666 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
ul. Grzybowska 80 m. 82; 00-844 Warszawa
wykonanie obiektu mostowego, prace związane z odtworzeniem i wykonaniem umocnienia brzegów i dna potoku Lubatówka
 
Wg poniższej tabeli:
 
Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny
Kod TERYT Nazwa Kod TERYT Nazwa
186101_1 Krosno 0005 Śródmieście
 
 
 1. Działki objęte terenem niezbędnym, w celu wykonania:
 • budowy tymczasowych obiektów budowlanych,
 • rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
 • budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
 • budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji szczegółowych,
 • budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,
 • budowy lub przebudowy zjazdów,
 
L.p. Nr TERYT działki po podziale Nr TERYT działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi Cel zajęcia działki
1 186101_1.0005.971/2 186101_1.0005.971 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
2 nie dotyczy 186101_1.0005.972 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
3 186101_1.0005.974/2 186101_1.0005.974 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
4 186101_1.0005.977/2 186101_1.0005.977 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
5 nie dotyczy 186101_1.0005.978 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej
6 nie dotyczy 186101_1.0005.984/1 uzbrojenie terenu - przebudowa przyłącza sieci gazowej do obiektu; przebudowa zjazdów; rozbiórka odcinków likwidowanej sieci gazowej
7 nie dotyczy 186101_1.0005.984/2 przebudowa zjazdu
8 186101_1.0005.985/2 186101_1.0005.985 przebudowa zjazdu
9 nie dotyczy 186101_1.0005.990 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej
10 186101_1.0005.991/10 186101_1.0005.991/3 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej; budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu
11 186101_1.0005.991/8 186101_1.0005.991/5 budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu
12 186101_1.0005.992/2 186101_1.0005.992 budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu
13 186101_1.0005.992/3 186101_1.0005.992 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej; budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu; przebudowa zjazdu
14 nie dotyczy 186101_1.0005.993/1 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej
15 nie dotyczy 186101_1.0005.993/2 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej; przebudowa zjazdu
16 186101_1.0005.1008/2 186101_1.0005.1008 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci wodociągowej, przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej; przebudowa ul. Olejarskiej
17 186101_1.0005.1008/3 186101_1.0005.1008 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci wodociągowej, przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej; przebudowa ul. Olejarskiej
18 nie dotyczy 186101_1.0005.1009 przebudowa skrzyżowania ul. Czajkowskiego z ul. Olejarską
19 186101_1.0005.1011/2 186101_1.0005.1011 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej; przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa napowietrznego przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku
20 186101_1.0005.1014/3 186101_1.0005.1014 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego przyłącza sieci teletechnicznej do budynku; przebudowa sieci kanalizacyjnej
21 186101_1.0005.1023/3 186101_1.0005.1023 prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
22 nie dotyczy 186101_1.0005.1024 przebudowa sieci gazowej; przebudowa napowietrznego przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku
23 nie dotyczy 186101_1.0005.1025 przebudowa zjazdu
24 nie dotyczy 186101_1.0005.1031 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego odcinka przyłącza sieci teletechnicznej do budynku, przebudowa sieci gazowej
25 nie dotyczy 186101_1.0005.1032 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej; przebudowa sieci wodociągowej
26 nie dotyczy 186101_1.0005.1033/1 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci wodociągowej
27 nie dotyczy 186101_1.0005.1035/1 przebudowa zjazdu
28 nie dotyczy 186101_1.0005.2369/12 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
29 nie dotyczy 186101_1.0005.2369/9 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
30 nie dotyczy 186101_1.0005.2374/7 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci teletechnicznej
31 186101_1.0005.2376/18 186101_1.0005.2376/11 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci oświetlenia, przebudowa sieci wodociągowej; budowa zjazdu
32 186101_1.0005.2376/16 186101_1.0005.2376/13 przebudowa sieci wodociągowej
33 186101_1.0005.2377/2 186101_1.0005.2377 rozbiórka zjazdu; uzbrojenie terenu - przebudowa sieci elektroenergetycznej; przebudowa sieci wodociągowej
34 186101_1.0005.2378/2 186101_1.0005.2378 przebudowa zjazdu
35 186101_1.0005.2379/2 186101_1.0005.2379 prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
36 nie dotyczy 186101_1.0005.2380/4 budowa urządzenia wodnego – mostu i wału przeciwpowodziowego; uzbrojenie terenu - budowa odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia
37 nie dotyczy 186101_1.0005.2380/5 budowa urządzenia wodnego – mostu wraz z umocnieniem potoku Lubatówka
38 nie dotyczy 186101_1.0005.2381 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego odcinka przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku, przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
39 nie dotyczy 186101_1.0005.2382 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego odcinka przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku, przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
40 nie dotyczy 186101_1.0005.2464 uzbrojenie terenu - przebudowa kanalizacji deszczowej; przebudowa odcinka ul. Walslebena
41 186101_1.0005.2474/2 186101_1.0005.2474 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej; przebudowa zjazdu
42 186101_1.0005.2475/2 186101_1.0005.2475 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej; przebudowa zjazdu
43 186101_1.0005.2964/4 186101_1.0005.2964/2 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci elektroenergetycznej
 
Wg poniższej tabeli:
 
Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny
Kod TERYT Nazwa Kod TERYT Nazwa
186101_1 Krosno 0005 Śródmieście
 
 
              O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
             Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (przy ul. Lwowskiej 28A i przy ul. S. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.02.2021 r. do 24.02.2021 r. oraz w prasie lokalnej.
            Pan(i) może w ciągu 14-tu dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z wnioskiem  i  zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa  Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A,  pok. nr 204 w godzinach pracy urzędu.
 
 
                                                                                                                       Z up. PREZYDENTA
                                                                                                                         Zbigniew Kasiński
                                                                                                                        Naczelnik Wydziału
                                                                                                      Planowania Przestrzennego i Budownictwa
                                                                                                                           Architekt Miasta
 
powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-02-10
Publikujący Stanisław Kindel 2021-02-10 12:48
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2021r. 04:59:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.