Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od

    Krosno, dn. 03.03.2014 r.

znak:  BA.6740.2.1.2014.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 03 marca 2014 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 2/2014 znak: BA.6740.2.1.2014.B, dla tematu  p.n:  „Budowa drogi kategorii G zapewniającej dojazd do terenów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia: Budowa drogi „G” i „Z” odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie, w ramach inwestycji:  ROZWÓJ  STREFY  AKTYWNOŚCI  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W SĄSIEDZTWIE KROŚNIEŃSKIEGO LOTNISKA”, na nieruchomościach lub ich częściach  objętych  wnioskiem,   w   obrębach   ewidencyjnych:  Przemysłowa,  Śródmieście i  Suchodół.

          O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej   zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/  na  okres 14 dni,  tj.  w  dniach od 04.03.2014 r. do 18.03.2014 r.  oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 05.03.2014 r.

           Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-03-04
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-03-04 09:30

Znak: BA.6740.2.16.2014.D

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Prezydenta Miasta Krosna

        

         Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu w dniu 24 lutego 2014 r.  postanowienia znak: BA.6740.2.16.2014.D o wyrażeniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, odnośnie zachowania wymogu §  62 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), dla zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa ulicy Reymonta w Krośnie” na działkach wymienionych we wniosku z dnia 30 stycznia 2014 r., w obrębie ewidencyjnym Suchodół.

         Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a  pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530.

 

          Ponadto informacja została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25.02.2014 r. do 10.03.2014 r. oraz w prasie lokalnej - tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 26.02.2014 r.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-25 09:20

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu w dniu  24-02-2014 r.  postanowienia  znak: BA.6740.1.28.2014.B, na odstępstwo  od  warunków usytuowania budowli  i  budynków  określonych w  art. 53  ustawy  z  dnia 28 marca 2003 r.  o  transporcie  kolejowym  (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 z późn. zm.) oraz wykonywania robót ziemnych określonych w art. 54 ww. ustawy w sąsiedztwie linii kolejowych, dla zadania inwestycyjnego   pn.   „Rozbudowa  ulicy  Pużaka  w  rejonie  skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na działkach wymienionych w postanowieniu, w obrębie geodezyjnym Przemysłowa.

          Z  treścią  ww. postanowienia  zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-24
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-24 14:14

Znak: BA.6740.2.16.2014.D

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Prezydenta Miasta Krosna

           

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687), zawiadamiam,  że na wniosek:

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  30 stycznia 2014 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Reymonta w Krośnie”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół:

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 741/2.                                                                  
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 742/1 (742); 740/1 (740); 739/1 (739); 738/1 (738); 737/1 (737); 731/1 (731); 730/1 (730); 726/1 (726); 725/1 (725); 722/1 (722); 721/1 (721); 714/1 (714); 713/1 (713); 712; 1045/1 (1045); 1048/4 (1048/2); 700/1 (700); 711/1 (711);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 741/5; 781; 749; 740/2 (740); 739/2 (739); 738/2 (738); 733; 732; 729; 727; 724; 723; 720; 715; 710; 711/2 (711); 700/2 (700); 924; 741/3; 1047; 1045/2 (1045); 1048/3; 714/2 (714); 721/2 (721); 722/2 (722); 1043; 725/2 (725); 1039; 1038.

  W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 21.02.2014 r. do 10.03.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 26.02.2014 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-21
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-21 12:30

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z  dniem  14 luty 2014 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie”,  na  działkach  nr  ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 120/12; 95/6.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 99/139 (99/4); 100/2 (100); 120/14 (120/11); 120/16 (120/11); 122/46 (122/20); 122/50 (122/25); 122/52 (122/24); 122/54 (122/16); 122/43; 122/42; 122/56 (122/13); 122/58 (122/45); 122/44; 121/5 (121/4); 121/3; 122/7 (121/2); 145/1 (145); 146/1 (146); 26/21 (26/17).

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 123; 122/47 (122/20); 122/19; 122/18; 122/51 (122/25); 122/53 (122/24); 122/55 (122/16); 122/57 (122/13); 122/59 (122/45); 121/6 (121/4); 121/8 (121/2); 145/2 (145); 146/2 (146); 122/9; 122/3; 148; 147; 26/20 (26/17); 99/138 (99/4); 100/1 (100); 120/15 (120/11); 101/1.

W nawiasie działki przed podziałem.

 

           O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację      ww.      inwestycji     drogowej      zawiadomiono     wnioskodawcę     oraz      właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 18.02.2014 r. do 04.03.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 19.02.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-18
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-18 10:02

Krosno, 14.02.2014 r.

Znak: BA.6740.2.5.2014.D                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

           

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r., poz. 687), zawiadamiam,  że na wniosek:

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  10 stycznia 2014 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie – etap I” w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne:

 

 1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1980/3 (1980/1); 1978/1 (1978); 1979/1 (1979); 1983/1 (1983); 1984; 1985; 1986/1 (1986); 2444/2 (2444); 2443; 2445;

 

 1. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1979/2 (1979); 1980/4 (1980/1); 1978/3 (1978); 1980/2; 2435; 2444/1 (2444); 1986/2 (1986); 1988;  1983/2 (1983);

      W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14.02.2014 r. do 28.02.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 19.02.2014 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-14
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-14 10:24

    Krosno, dn. 06.02.2014 r.

znak:  BA.6740.2.12.2014.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 06 lutego 2014 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2014 znak: BA.6740.2.12.2014.B, dla tematu  p.n:  „Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie”, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Suchodół.

 

          O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej   zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/  na  okres 14 dni,  tj.  w  dniach od 06.02.2014 r. do 20.02.2014 r.  oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 12.02.2014 r.

           Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom    prawo    odwołania   do   Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-06
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-06 09:15

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 11d  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.687), zawiadamiam, że  na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z dniem  02  stycznia  2014  r.  zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  o  wydanie  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:

„Budowa drogi klasy G zapewniającej dojazd do terenów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia:  Budowa  drogi  „G”  i  „Z”  odcinek  od  ul.  Zręcińskiej  do  ul.  Korczyńskiej w Krośnie, w ramach inwestycji: ROZWÓJ STREFY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ  W  SĄSIEDZTWIE  KROŚNIEŃSKIEGO  LOTNISKA”,

na działkach nr ew. gr. w następujących obrębach ewidencyjnych:

A. W obrębie ewidencyjnym Przemysłowa:

1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 363/1 (363); 301/13 (301/2); 373/1 (373); 300/2.

2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 301/12 (301/2).

B. W obrębie ewidencyjnym Śródmieście:

1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1472/2 (1472); 1412/2 (1412); 1473/4 (1473/2); 1596/9 (1596/7).

2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1412/1 (1412); 1473/3 (1473/2); 1596/8 (1596/7); 1595/3; 1595/1; 1594/1; 1664/2; 1647; 1648.

C. W obrębie ewidencyjnym Suchodół:

1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2370/1 (2370); 2371/1 (2371); 2371/3 (2371); 2373/1 (2373); 2374/1 (2374); 2374/3 (2374); 2376/6 (2376/1); 2372/2 (2372); 2380/2 (2380); 2380/4 (2380); 2385/2 (2385); 2386/2 (2386); 2387/2 (2387); 2391/1 (2391); 2392/1 (2392); 2392/3 (2392); 2393/1 (2393); 2393/3 (2393); 2394/1 (2394); 2414/1 (2414); 2414/3 (2414); 2413/1 (2413); 2413/3 (2413); 2409/1 (2409); 2408/1 (2408); 2407/1 (2407); 2406/1 (2406); 2440/2 (2440); 2453/4 (2453/1); 2453/6 (2453/2); 2455/1 (2455); 2456/1 (2456); 2456/3 (2456); 2457/1 (2457); 2458/12 (2458/1); 2459/10 (2459/1); 2458/14 (2458/5); 2452/2 (2452); 2449/2 (2449); 2448/2 (2448); 2447/2 (2447); 2445/2 (2445); 2468/1 (2468); 84/1 (84); 81/1 (81); 81/3 (81); 83/1 (83); 83/3 (83); 83/5 (83); 85/1 (85); 85/3 (85); 85/5 (85); 86/2 (86); 86/4 (86); 88/1 (88); 89/3 (89/1); 89/5 (89/2); 99/5 (99/2); 78/2 (78); 77/2 (77); 76/1 (76); 75/2 (75); 74/2 (74); 73/2 (73); 72/2 (72); 70/2 (70); 69/1 (69); 68/2 (68); 67/2 (67); 65/2 (65); 64/2 (64); 64/4 (64); 61/2 (61); 60/2 (60); 59/2 (59); 58/2 (58); 56/2 (56); 55/2 (55); 52/2 (52); 51/2 (51); 49/2 (49); 48/2 (48); 46/4 (46/1); 45/2 (45); 44/2 (44); 43/2 (43); 40/2 (40); 39/2 (39); 38/2 (38); 119/6 (119/2); 33/2 (33); 32/6 (32/4); 31/6 (31/4); 28/2 (28); 15/2 (15); 14/2 (14); 13/2 (13); 12/2 (12); 143/1 (143); 144/1 (144); 145/1 (145); 146/1 (146); 147/1 (147); 148/1 (148); 149/1 (149); 150/1 (150); 151/1 (151); 152/1 (152); 153/1 (153); 154/1 (154); 155/1 (155); 156/1 (156); 157/1 (157); 158/1 (158); 159/1 (159); 160/1 (160); 161/1 (161); 162/1 (162); 163/1 (163); 164/1 (164); 165/1 (165); 166/1 (166); 167/1 (167); 168/1 (168); 169/1 (169); 170/1 (170); 171/1 (171); 172/1 (172); 173/1 (173); 174/1 (174); 175/1 (175); 176/1 (176); 177/1 (177); 178/1 (178); 179/1 (179); 180/1 (180); 181/1 (181); 182/1 (182); 183/1 (183); 184/1 (184); 185/1 (185); 186/1 (186); 187/1 (187); 188/1 (188); 189/1 (189); 190/1 (190); 191/1 (191); 192/1 (192); 193/1 (193); 194/1 (194); 195/1 (195); 196/1 (196); 197/1 (197); 201/1 (201); 202/1 (202); 203/1 (203); 204/1 (204); 205/1 (205); 206/1 (206); 210/4 (210/1); 2366; 2367; 2368; 2369; 2388; 2389; 2390; 2412; 2411; 2410; 2454/1; 2454/2; 99/1; 100/1; 79/2; 46/2; 207.

2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2371/2 (2371); 2373/2 (2373); 2374/2 (2374); 2376/7 (2376/1); 175/2 (175); 176/2 (176); 210/5 (210/1); 205/2 (205).

W nawiasie działki przed podziałem.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 20.01.2014 r. do 03.02.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodnik „Nowe Podkarpacie” w dniu 22.01.2014 r.

Pan(i) może w ciągu 14-tu dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a  pok. nr 204 w godz. od 730 do 1530

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-01-20
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-01-20 13:46

    Krosno, dn.16.01.2014 r.

 

znak:  BA.6740.1.226.2013.L

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 95 ust. 3 i  art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.01.2014 r. znak: BA.6740.1.226.2013.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 17.12.2013 r., złożonego przez KROSGLASS S.A., 38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 17,

w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:

przebudowę wnętrza części hali produkcyjnej firmy KROSGLASS S.A., związanego z montażem linii produkcyjnej do produkcji maty szklanej, na działce nr ew. 3/23 przy ul.  Tysiąclecia w Krośnie - obręb Przemysłowa.

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 16.01.2014 r. do 30.01.2014 r.

         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie  pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 06.02.2014 r.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-01-16
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-01-16 10:12

Krosno, 03.01.2014 r.

 

znak:  BA.6740.2.226.2013.D

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy                   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Nr 3/2014 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 03.01.2014 r. znak: BA.6740.2.226.2013.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 07.11.2013 r., złożonego przez Pana Kamila Supel zam. 38-420 Korczyna, ul. Leszczyńska 7, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

stacji demontażu pojazdów samochodowych oraz obiektów towarzyszących tj. budynku magazynowego, wagi najazdowej, parkingów, placu manewrowego, na działce nr ewid. 1072/46 w Krośnie przy ul. Korczyńskiej (obręb Krościenko Niżne).

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 07.01.2014 r. do 21.01.2014 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 . 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-01-07
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-01-07 12:08

Znak: BA.6740.2.202.2013.D                                                                                    Krosno, 2013-12-27

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 8/2013

z dnia 27 grudnia  2013 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 27.12.2013 r. do 09.01.2014 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-12-27
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-12-27 14:19

Krosno, dn. 10.12.2013 r.

znak:  BA.6740.1.172.2013.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 10 grudnia 2013 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 7/2013 znak: BA.6740.1.172.2013.B, dla tematu  p.n:  „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.

 

          O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej   zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/  na  okres 14 dni,  tj.  w  dniach od 11.12.2013 r. do 27.12.2013 r.  oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 18.12.2013 r.

           Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom    prawo    odwołania   do   Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-12-11
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-12-11 08:31

    Krosno, dn. 31.10.2013 r.

znak:  BA.6740.1.48.2013.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

             Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) zawiadamiam, że na  wniosek z dnia 17.10.2013 r,

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

decyzją Nr 6/2013, znak: BA.6740.1.48.2013.B, z dnia 31.10.2013 r., umorzono postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.

              O wydaniu przedmiotowej  decyzji  zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz  właścicieli i użytkowników wieczystych działek położonych w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy) oraz położonych w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta Krosna  (na budynku Urzędu Miasta  przy  ul. Lwowskiej 28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 04.11.2013 r. do 18.11.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 06.11.2013 r.

 

              Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-11-04
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-11-04 09:15

Znak: BA.6740.2.202.2013.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687), zawiadamiam,  że:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

w  dniu 18 października  2013 r.  doprecyzował wniosek z dnia 1 października 2013 r. znak: D.7011.25/2011/2013.O w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie” o działkę nr 625 położoną w liniach rozgraniczających (pas drogowy)  w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.

            Zatem przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne jednostka ewidencyjna miasto Krosno:

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 571/6; 678; 336/17 (336/11); 541/4 (541/2); 647/3 (647/2);
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 625; 638/8 (638/4); 633/1 (633); 553/8 (553/1); 628/26 (628/19); 628/24 (628/3); 628/22 (628/10); 627/8 (627/1); 3354/1 (3354); 627/6; 626/13 (626/8); 624/1 (624); 623/1 (623); 554/2 (554); 621/1 (621); 620/1 (620); 617/1 (617); 616/14 (616/2); 616/16 (616/11); 614/3 (614/2); 557/7 (557/3); 556/2 (556); 557/5 (557/1); 564/2 (564); 565/2 (565); 616/12 (616/10); 611/7 (611/4); 611/5 (611/3); 610/1; 609/1 (609); 608/5 (608/2); 608/3 (608/1); 603/10 (603/6); 603/12 (603/7); 603/8 (603/1); 602/1 (602); 566/7 (566/2); 566/5 (566/1); 570/2 (570); 244/11 (244/6); 244/9 (244/4); 243/14 (243/7); 243/12 (243/8); 242/2 (242); 596/1 (596); 595/1 (595); 594/1 (594); 585/3; 585/7 (585/1); 585/11 (585/5); 585/9 (585/4); 584/1 (584); 241/13 (241/5); 241/15 (241/9); 241/11 (241/4); 240/2 (240); 239/11 (239/4); 239/9 (239/3); 239/7 (239/2); 238/15 (238/8); 238/17 (238/9); 238/13 (238/5); 238/11 (238/2); 233/2 (233); 232/2 (232); 231/2 (231); 230/2 (230); 229/2 (229); 228/2 (228); 222/2 (222); 221/9 (221/1); 221/13 (221/6); 221/11 (221/5); 583/1 (583); 582/1 (582); 572/1 (572); 573/1 (573); 574/5 (574/1);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 679/2; 508/6; 510/1;   677; 336/2; 638/9; (638/4); 637; 528; 636/1; 635; 541/3 (541/2); 633/2 (633); 647/4 (647/2); 553/6; 553/5; 553/7 (553/1); 628/17; 628/16; 628/25 (628/3); 628/23 (628/10); 627/9 (627/1);  3354/2 (3354); 554/1 (554); 626/14 (626/8); 624/2 (624); 623/2 (623); 621/2 (621); 555; 614/1; 557/6 (557/3); 559/3; 556/1 (556); 557/4 (557/1); 564/1 (564); 565/1 (565); 566/6 (566/2); 614/4 (614/2); 616/13 (616/10); 611/8 (611/4); 570/1 (570); 609/2 (609); 244/7; 244/10  (244/6); 244/8 (244/4); 243/13 (243/7); 243/6; 243/11 (243/8); 242/1 (242); 241/12 (241/5); 240/1 (240); 239/10 (239/4); 596/2 (596); 595/2 (595); 594/2 (594); 585/8 (585/1); 585/12 (585/5); 585/10 (585/4); 584/2 (584); 232/1 (232); 231/1 (231); 230/1 (230); 226; 572/2 (572); 221/8 (221/1); 221/12 (221/6); 1122/2;

      W nawiasie działki przed podziałem.

          Ponadto informacja o rozszerzeniu wniosku została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 28.10.2013 r. do 12.11.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 30.10.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy Urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-10-28
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-10-28 12:45

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z dniem 16 września 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie”, na działkach nr ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 274; 246/2; 265/1; 263.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 273/29; 273/27; 273/21; 273/19; 258/47 (258/17); 258/45 (258/12); 258/49 (258/20); 258/50 (258/20); 272/43 (272/1); 272/41 (272/4); 272/33 (272/25); 272/39 (272/6); 272/37 (272/7); 272/35 (272/9); 270/3 (270/1); 270/5 (270/2); 271/1 (271); 269/1 (269); 268/13 (268/4); 268/11 (268/2); 262/1 (262); 268/9 (268/5); 383/3; 264/6; 261/5 (261/4); 261/7 (261/3); 261/9 (261/1); 260/6 (260/2); 260/7 (260/2); 260/4 (260/3).

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 258/48 (258/17); 258/46 (258/12); 258/51 (258/20); 260/5 (260/3); 260/8 (260/2); 261/10 (261/1); 261/6 (261/4); 262/2 (262); 383/3; 383/5; 262/3 (262); 268/12 (268/2); 268/14 (268/4); 269/2 (269); 271/2 (271); 270/6 (270/2); 270/4 (270/1); 272/36 (272/9); 272/38 (272/7); 272/40 (272/6); 272/34 (272/25).

W nawiasie działki przed podziałem.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-09-30
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-09-30 14:53

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu w dniu 18.09.2013 r. postanowienia znak: BA.6740.1.48.2013.B, zobowiązujące zarządcę dróg w Krośnie  –  Prezydenta Miasta Krosna, do uzupełnienia braków we  wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania  z  ulicą   Kletówki  w  Krośnie,”   na   działkach  wymienionych  we  wniosku, w obrębie geodezyjnym Przemysłowa.

          Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, pok. 204, tel. 13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu.

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-09-18
Publikujący Danuta Knap 2013-09-18 08:33

Znak: BA.6740.2.125.2013.D

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 5/2013

z dnia 5 września  2013 r. znak: BA.6740.2.125.2013.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ulicy Zręcińskiej  w Krośnie od ul. Lotników do granic miasta”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na  działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Polanka. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 05.09.2013 r. do 19.09.2013 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 11.09.2013 r.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-09-05
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-09-05 09:12

    Krosno, 22.08.2013 r.

 

znak:  BA.6740.1.118.2013.C

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy                   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Prezydenta Miasta Krosna Nr 251/2013 z dnia 21.08.2013 r., znak: BA.6740.1.118.2013.C, zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 12.07.2013 r., złożonego przez SPLAST Sp. z o. o.  sp. komandytowa, 38-460 Jedlicze ul. Łukasiewicza 43, w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji nr 133/2013, znak: BA.6740.1.59.2013.C z dnia 15.05.2013 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę - budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym pn. „Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych w krośnieńskiej strefie ekonomicznej” z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjną, grzewczą, systemu sygnalizacji pożarowej i gazową – kat. obiektu XVIII, parkingu z drogami wewnętrznymi – kat. obiektu XXII oraz wnętrzowej stacji transformatorowej i policznikowej linii oświetlenia terenu, na dz. nr 400/3 przy ul. Lotników w Krośnie oraz budowę trzech zjazdów publicznych z ulicy Lotników i  drogi gminnej - kat. obiektu IV, na dz. nr 400/3, 240/10, 301/2, 399 przy ul. Lotników w Krośnie,

 

w zakresie projektu budowlanego.

 

 

               Informacja o decyzji zmieniającej ww. pozwolenie na budowę została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy  ul.  Lwowskiej 28A) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 22.08.2013 r. do 05.09.2013 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 216 w godz. od 730 do 1530 , do dnia 05.09.2013 r.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-08-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-08-22 09:48

Znak: BA.6740.2.125.2013.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  24 czerwca 2013 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ulicy Lotników do granic miasta”, na nw. działkach w obrębie ewidencyjnym Polanka:

 

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 239/1 w obrębie ewid. Przemysłowa oraz 1732/1 w obrębie ewid. Polanka,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1735/1 (1735); 1734/6 (1734/5); 1734/8 (1734/2); 1734/10 (1734/1); 1732/3 (1732/2); 1728/4 (1728/3); 1729/1 (1729); 1730/5 (1730/4); 1730/7 (1730/3); 1730/9 (1730/2); 1730/11 (1730/1); 1709/1 (1709); 1708/5 (1708/3); 1702/7 (1702/3); 1702/5 (1702/4); 1698/1 (1698); 1697/1 (1697); 1696/1 (1696); 1695/1 (1695); 1694/1 (1694); 1692/6 (1692/3); 1693/3 (1693/2); 1693/5 (1693/1); 1691/11 (1691/1); 1691/9 (1691/8); 1690/5 (1690/1); 1689/10 (1689/6); 1689/12 (1689/1); 1688/1 (1688); 1687/3 (1687/2); 1687/5 (1687/1); 1686/10 (1686/2); 1685/13 (1685/5); 1685/11 (1685/8); 1684/9 (1684/8); 1684/11 (1684/3); 1683/1 (1683); 1682/1 (1682); 509/1 (509); 1681/5 (1681/4); 1681/9 (1681/2); 1681/7 (1681/3);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1737; 1736; 1735/2  (1735); 1734/9 (1734/2); 1734/11 (1734/1); 1732/4 (1732/2); 1729/2 (1729); 1730/6 (1730/4); 1730/8 (1730/3); 1730/12 (1730/1); 1709/2 (1709);  1731; 1708/1; 1695/2 (1695); 1694/2 (1694); 1692/7 (1692/3); 1693/4 (1693/2); 1693/6 (1693/1); 1691/12 (1691/1); 1691/10 (1691/8); 1690/6 (1690/1); 1689/11 (1689/6); 1689/13 (1689/1); 1688/2 (1688); 1685/14 (1685/5); 1685/12 (1685/8); 1684/10 (1684/8); 1684/12 (1684/3); 1682/2 (1682); 509/2 (509); 1681/10 (1681/2); 1681/8 (1681/3).

W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 04.07.2013 r. do 17.07.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 10.07.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-07-04
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-07-04 11:41

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2008 r.  Nr 193  poz. 1194 z późn. zm.),  

ZAWIADAMIAM

 

o  wydaniu  decyzji  Nr  3/2013,  znak: BA.6740.1.48.2013.B,   z  dnia  26  czerwca  2013 r. o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  pod  nazwą  „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie ul. Kletówki w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na działkach  wymienionych w decyzji, w  obrębie geodezyjnym Przemysłowa.

          Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-06-26
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-26 15:21
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-26 15:27

Znak: BA.6740.2.121.2013.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  18 czerwca 2013 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Prusa w Krośnie – budowa chodnika”, na nw. działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół:

 

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 885,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1046/2 (1046); 1046/3 (1046); 1114/1 (1114); 1115/1 (1115); 1042/2 (1042); 1116/4 (1116/1); 1041/2 (1041); 1122/4 (1122/1); 1123/3 (1123/1); 1036/4 (1036/1); 1035/2 (1035); 1134/1 (1134); 1135/1 (1135); 1136/1 (1136); 1159/1 (1159); 1170/1 (1170); 1171/1 (1171); 1188/1 (1188); 1189/3 (1189/1); 1018/2 (1018); 1017/2 (1017); 1201/1 (1201); 1202/1 (1202); 1221/1 (1221); 1222/1 (1222); 1008/2 (1008); 1225/1 (1225); 1253/1 (1253); 1255/1 (1255); 1256/1 (1256); 1294/1 (1294); 1297/1 (1297); 1298/3 (1298/1); 1299/1 (1299); 1322/6 (1322/1); 1323/5 (1323/1); 1323/3 (1323/2); 1324/1 (1324); 1346/1 (1346); 1347/1 (1347); 1348/1 (1348); 1356/1 (1356); 1357/1 (1357); 1373/1 (1373); 1375/3 (1375/1); 1376/1 (1376);  1377/1 (1377); 952/2 (952); 1394/3 (1394/1); 951/4 (951/1); 951/5 (951/1); 951/7 (951/2); 946/5 (946/3); 1395/1 (1395); 1420/3 (1420/1); 945/2 (945); 1421/6 (1421/1); 1434/11; 1435/6 (1435/3); 931/4 (931/2); 930/2 (930); 1449/1 (1449); 1450/1 (1450); 918/2 (918); 911/2 (911); 1473/1 (1473);  1474/1 (1474); 1503/6 (1503/1); 1504/1 (1504); 1507/1 (1507); 1531/1 (1531); 1532/1 (1532); 1547/1 (1547). 
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1047; 1046/1 (1046); 1042/1 (1042); 1041/1 (1041); 1036/3 (1036/1); 1035/1 (1035); 1030; 1029; 1027; 1026; 1021/1; 1018/1 (1018); 1171/2 (1171); 1188/2 (1188); 1017/1 (1017);  1016; 1015; 1014; 1013; 1202/2 (1202); 1221/2 (1221); 1222/2 (1222); 1009; 1008/1 (1008); 1007/2; 1006; 996/1; 990;  985; 984; 1297/2 (1297); 1298/4 (1298/1); 980; 1299/2 (1299); 1322/7 (1322/1); 979;  975; 970; 1323/6 (1323/1); 1323/4 (1323/2); 1324/2 ( 1324); 964; 963; 960; 952/1 (952); 951/3 (951/1); 946/4 (946/3); 945/1 (945); 939; 931/3 (931/2); 930/1 (930); 918/1 (918); 911/1 (911);  909;  908; 1503/7 (1503/1); 1504/2 (1504); 900.

      W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 26.06.2013 r. do 9.07.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 3.07.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-06-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-25 14:25

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że

Prezydent Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

przedłożył nowy projekt p.n: „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie”, na wyszczególnionych w projekcie działkach w obrębie ewidencyjnym  Przemysłowa,   w   trakcie  prowadzonego  postępowania  administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

 

           O możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym zawiadomiono     wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych we wniosku działek.

          Ponadto przedmiotowa informacja została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.06.2013 r. do 24.06.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 12.06.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-06-10
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-10 16:16

Krosno, 24.05.2013 r.

 

znak:  BA.6740.1.59.2013.C

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Prezydenta Miasta Krosna Nr 133/2013 z dnia 15.05.2013 r., znak: BA.6740.1.59.2013.C, zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 17.04.2013 r., złożonego przez SPLAST Sp. z o. o.  sp. komandytowa, 38-460 Jedlicze ul. Łukasiewicza 43, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

- budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym pn. „Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych w krośnieńskiej strefie ekonomicznej” z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjną, grzewczą, systemu sygnalizacji pożarowej i gazową – kat. obiektu XVIII, parkingu z drogami wewnętrznymi – kat. obiektu XXII oraz wnętrzowej stacji transformatorowej i policznikowej linii oświetlenia terenu,

 

na dz. nr 400/3 przy ul. Lotników w Krośnie,

 

- budowę trzech zjazdów publicznych z ulicy Lotników i  drogi gminnej – kat. obiektu IV,

 

na dz. nr 400/3, 240/10, 301/2, 399 przy ul. Lotników w Krośnie,

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 27.05.2013 r. do 10.06.2013 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 216 w godz. od 730 do 1530 , do dnia 10.06.2013 r. 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-05-24
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-05-27 08:55

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu w dniu 07.05.2013 r. postanowienia znak: BA.6740.1.48.2013.B, na odstępstwo od warunków usytuowania budowli i budynków określonych w art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 z późn. zm.) oraz wykonywania robót ziemnych określonych w art. 54 ww ustawy w sąsiedztwie linii kolejowych, dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na działkach wymienionych w postanowieniu, w obrębie geodezyjnym Przemysłowa.

          Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-05-07
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-05-07 09:16
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-05-07 09:18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z  dniem 22 marca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie”,   na  działkach  nr ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 120/12; 95/6.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 99/139 (99/4); 100/2 (100); 120/14 (120/11); 122/20; 122/52 (122/19); 122/54 (122/18); 122/46 (122/25); 122/48 (122/24); 122/16; 122/43; 122/42; 122/13; 122/45; 122/44; 121/4; 121/3; 121/2; 122/9; 145; 146/1 (146); 122/51 (122/3); 148/2 (148); 26/21 (26/17).

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 123; 122/31; 122/53 (122/19); 122/55 (122/18); 122/47 (122/25); 122/49 (122/24); 122/26; 122/28; 146/2 (146); 147; 101/1; 99/138 (99/4); 100/1 (100); 120/13 (120/11); 26/20 (26/17).

W nawiasie działki przed podziałem.

 

           O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację      ww.      inwestycji     drogowej      zawiadomiono     wnioskodawcę     oraz      właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 28.03.2013 r. do 10.04.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 03.04.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-03-28
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-03-28 10:11

 

Znak: BA.6740.2.258.2012.D

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 2/2013

z dnia 8 lutego  2013 r znak: BA.6740.2.258.2012.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie” na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Turaszówka, Białobrzegi i Polanka. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 8.02.2013 r. do 21.02.2013 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 13.02.2013 r.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-02-08
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-02-08 11:28

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2008 r.  Nr 193  poz. 1194 z późn. zm.),  

ZAWIADAMIAM

 

o  wydaniu  decyzji Nr  1/2013,  znak:  BA.6740.2.269.2012.B,  z  dnia 30  stycznia  2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg lokalnych 1.KDL.1 i 1.KDL.5 w ramach realizacji zapisów MPZP Krościenko XI”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna,  na  działkach  wymienionych  w  decyzji,  w  obrębach  geodezyjnych   Suchodół i Śródmieście.

          Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-01-31
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-01-31 15:10

 

    Krosno, dnia 7.01.2013 r.

 

znak:  BA.6740.2.255.2012.D

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy                   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31.12.2012 r. znak: BA.6740.2.255.2012.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 16.11.2012 r., złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca 8, 35-065, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

pola linii 110 kV Krosno Iskrzynia – Krosno na terenie rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Krosno, na działce nr ewid.: 445 w Krośnie przy ul. Krakowskiej (obręb ewidencyjny Białobrzegi).

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej  28 A) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach                 od 7.01.2013 r. do 21.01.2013 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie,  pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 do dnia 21.01.2013 r.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-01-10
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-01-10 10:28
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 kwietnia 2021r. 07:44:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.