Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od

Znak: BA.6740.2.125.2013.D

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 5/2013

z dnia 5 września  2013 r. znak: BA.6740.2.125.2013.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ulicy Zręcińskiej  w Krośnie od ul. Lotników do granic miasta”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na  działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Polanka. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 05.09.2013 r. do 19.09.2013 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 11.09.2013 r.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-09-05
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-09-05 09:12

    Krosno, 22.08.2013 r.

 

znak:  BA.6740.1.118.2013.C

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy                   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Prezydenta Miasta Krosna Nr 251/2013 z dnia 21.08.2013 r., znak: BA.6740.1.118.2013.C, zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 12.07.2013 r., złożonego przez SPLAST Sp. z o. o.  sp. komandytowa, 38-460 Jedlicze ul. Łukasiewicza 43, w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji nr 133/2013, znak: BA.6740.1.59.2013.C z dnia 15.05.2013 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę - budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym pn. „Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych w krośnieńskiej strefie ekonomicznej” z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjną, grzewczą, systemu sygnalizacji pożarowej i gazową – kat. obiektu XVIII, parkingu z drogami wewnętrznymi – kat. obiektu XXII oraz wnętrzowej stacji transformatorowej i policznikowej linii oświetlenia terenu, na dz. nr 400/3 przy ul. Lotników w Krośnie oraz budowę trzech zjazdów publicznych z ulicy Lotników i  drogi gminnej - kat. obiektu IV, na dz. nr 400/3, 240/10, 301/2, 399 przy ul. Lotników w Krośnie,

 

w zakresie projektu budowlanego.

 

 

               Informacja o decyzji zmieniającej ww. pozwolenie na budowę została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy  ul.  Lwowskiej 28A) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 22.08.2013 r. do 05.09.2013 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 216 w godz. od 730 do 1530 , do dnia 05.09.2013 r.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-08-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-08-22 09:48

Znak: BA.6740.2.125.2013.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  24 czerwca 2013 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ulicy Lotników do granic miasta”, na nw. działkach w obrębie ewidencyjnym Polanka:

 

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 239/1 w obrębie ewid. Przemysłowa oraz 1732/1 w obrębie ewid. Polanka,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1735/1 (1735); 1734/6 (1734/5); 1734/8 (1734/2); 1734/10 (1734/1); 1732/3 (1732/2); 1728/4 (1728/3); 1729/1 (1729); 1730/5 (1730/4); 1730/7 (1730/3); 1730/9 (1730/2); 1730/11 (1730/1); 1709/1 (1709); 1708/5 (1708/3); 1702/7 (1702/3); 1702/5 (1702/4); 1698/1 (1698); 1697/1 (1697); 1696/1 (1696); 1695/1 (1695); 1694/1 (1694); 1692/6 (1692/3); 1693/3 (1693/2); 1693/5 (1693/1); 1691/11 (1691/1); 1691/9 (1691/8); 1690/5 (1690/1); 1689/10 (1689/6); 1689/12 (1689/1); 1688/1 (1688); 1687/3 (1687/2); 1687/5 (1687/1); 1686/10 (1686/2); 1685/13 (1685/5); 1685/11 (1685/8); 1684/9 (1684/8); 1684/11 (1684/3); 1683/1 (1683); 1682/1 (1682); 509/1 (509); 1681/5 (1681/4); 1681/9 (1681/2); 1681/7 (1681/3);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1737; 1736; 1735/2  (1735); 1734/9 (1734/2); 1734/11 (1734/1); 1732/4 (1732/2); 1729/2 (1729); 1730/6 (1730/4); 1730/8 (1730/3); 1730/12 (1730/1); 1709/2 (1709);  1731; 1708/1; 1695/2 (1695); 1694/2 (1694); 1692/7 (1692/3); 1693/4 (1693/2); 1693/6 (1693/1); 1691/12 (1691/1); 1691/10 (1691/8); 1690/6 (1690/1); 1689/11 (1689/6); 1689/13 (1689/1); 1688/2 (1688); 1685/14 (1685/5); 1685/12 (1685/8); 1684/10 (1684/8); 1684/12 (1684/3); 1682/2 (1682); 509/2 (509); 1681/10 (1681/2); 1681/8 (1681/3).

W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 04.07.2013 r. do 17.07.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 10.07.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-07-04
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-07-04 11:41

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2008 r.  Nr 193  poz. 1194 z późn. zm.),  

ZAWIADAMIAM

 

o  wydaniu  decyzji  Nr  3/2013,  znak: BA.6740.1.48.2013.B,   z  dnia  26  czerwca  2013 r. o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  pod  nazwą  „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie ul. Kletówki w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na działkach  wymienionych w decyzji, w  obrębie geodezyjnym Przemysłowa.

          Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-06-26
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-26 15:21
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-26 15:27

Znak: BA.6740.2.121.2013.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  18 czerwca 2013 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Prusa w Krośnie – budowa chodnika”, na nw. działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół:

 

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 885,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1046/2 (1046); 1046/3 (1046); 1114/1 (1114); 1115/1 (1115); 1042/2 (1042); 1116/4 (1116/1); 1041/2 (1041); 1122/4 (1122/1); 1123/3 (1123/1); 1036/4 (1036/1); 1035/2 (1035); 1134/1 (1134); 1135/1 (1135); 1136/1 (1136); 1159/1 (1159); 1170/1 (1170); 1171/1 (1171); 1188/1 (1188); 1189/3 (1189/1); 1018/2 (1018); 1017/2 (1017); 1201/1 (1201); 1202/1 (1202); 1221/1 (1221); 1222/1 (1222); 1008/2 (1008); 1225/1 (1225); 1253/1 (1253); 1255/1 (1255); 1256/1 (1256); 1294/1 (1294); 1297/1 (1297); 1298/3 (1298/1); 1299/1 (1299); 1322/6 (1322/1); 1323/5 (1323/1); 1323/3 (1323/2); 1324/1 (1324); 1346/1 (1346); 1347/1 (1347); 1348/1 (1348); 1356/1 (1356); 1357/1 (1357); 1373/1 (1373); 1375/3 (1375/1); 1376/1 (1376);  1377/1 (1377); 952/2 (952); 1394/3 (1394/1); 951/4 (951/1); 951/5 (951/1); 951/7 (951/2); 946/5 (946/3); 1395/1 (1395); 1420/3 (1420/1); 945/2 (945); 1421/6 (1421/1); 1434/11; 1435/6 (1435/3); 931/4 (931/2); 930/2 (930); 1449/1 (1449); 1450/1 (1450); 918/2 (918); 911/2 (911); 1473/1 (1473);  1474/1 (1474); 1503/6 (1503/1); 1504/1 (1504); 1507/1 (1507); 1531/1 (1531); 1532/1 (1532); 1547/1 (1547). 
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1047; 1046/1 (1046); 1042/1 (1042); 1041/1 (1041); 1036/3 (1036/1); 1035/1 (1035); 1030; 1029; 1027; 1026; 1021/1; 1018/1 (1018); 1171/2 (1171); 1188/2 (1188); 1017/1 (1017);  1016; 1015; 1014; 1013; 1202/2 (1202); 1221/2 (1221); 1222/2 (1222); 1009; 1008/1 (1008); 1007/2; 1006; 996/1; 990;  985; 984; 1297/2 (1297); 1298/4 (1298/1); 980; 1299/2 (1299); 1322/7 (1322/1); 979;  975; 970; 1323/6 (1323/1); 1323/4 (1323/2); 1324/2 ( 1324); 964; 963; 960; 952/1 (952); 951/3 (951/1); 946/4 (946/3); 945/1 (945); 939; 931/3 (931/2); 930/1 (930); 918/1 (918); 911/1 (911);  909;  908; 1503/7 (1503/1); 1504/2 (1504); 900.

      W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 26.06.2013 r. do 9.07.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 3.07.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-06-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-25 14:25

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że

Prezydent Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

przedłożył nowy projekt p.n: „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie”, na wyszczególnionych w projekcie działkach w obrębie ewidencyjnym  Przemysłowa,   w   trakcie  prowadzonego  postępowania  administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

 

           O możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym zawiadomiono     wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych we wniosku działek.

          Ponadto przedmiotowa informacja została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.06.2013 r. do 24.06.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 12.06.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-06-10
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-06-10 16:16

Krosno, 24.05.2013 r.

 

znak:  BA.6740.1.59.2013.C

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Prezydenta Miasta Krosna Nr 133/2013 z dnia 15.05.2013 r., znak: BA.6740.1.59.2013.C, zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 17.04.2013 r., złożonego przez SPLAST Sp. z o. o.  sp. komandytowa, 38-460 Jedlicze ul. Łukasiewicza 43, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

- budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym pn. „Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych w krośnieńskiej strefie ekonomicznej” z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjną, grzewczą, systemu sygnalizacji pożarowej i gazową – kat. obiektu XVIII, parkingu z drogami wewnętrznymi – kat. obiektu XXII oraz wnętrzowej stacji transformatorowej i policznikowej linii oświetlenia terenu,

 

na dz. nr 400/3 przy ul. Lotników w Krośnie,

 

- budowę trzech zjazdów publicznych z ulicy Lotników i  drogi gminnej – kat. obiektu IV,

 

na dz. nr 400/3, 240/10, 301/2, 399 przy ul. Lotników w Krośnie,

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 27.05.2013 r. do 10.06.2013 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 216 w godz. od 730 do 1530 , do dnia 10.06.2013 r. 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-05-24
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-05-27 08:55

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu w dniu 07.05.2013 r. postanowienia znak: BA.6740.1.48.2013.B, na odstępstwo od warunków usytuowania budowli i budynków określonych w art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 z późn. zm.) oraz wykonywania robót ziemnych określonych w art. 54 ww ustawy w sąsiedztwie linii kolejowych, dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na działkach wymienionych w postanowieniu, w obrębie geodezyjnym Przemysłowa.

          Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-05-07
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-05-07 09:16
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-05-07 09:18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z  dniem 22 marca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie”,   na  działkach  nr ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 120/12; 95/6.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 99/139 (99/4); 100/2 (100); 120/14 (120/11); 122/20; 122/52 (122/19); 122/54 (122/18); 122/46 (122/25); 122/48 (122/24); 122/16; 122/43; 122/42; 122/13; 122/45; 122/44; 121/4; 121/3; 121/2; 122/9; 145; 146/1 (146); 122/51 (122/3); 148/2 (148); 26/21 (26/17).

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 123; 122/31; 122/53 (122/19); 122/55 (122/18); 122/47 (122/25); 122/49 (122/24); 122/26; 122/28; 146/2 (146); 147; 101/1; 99/138 (99/4); 100/1 (100); 120/13 (120/11); 26/20 (26/17).

W nawiasie działki przed podziałem.

 

           O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację      ww.      inwestycji     drogowej      zawiadomiono     wnioskodawcę     oraz      właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 28.03.2013 r. do 10.04.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 03.04.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-03-28
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-03-28 10:11

 

Znak: BA.6740.2.258.2012.D

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 2/2013

z dnia 8 lutego  2013 r znak: BA.6740.2.258.2012.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie” na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Turaszówka, Białobrzegi i Polanka. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 8.02.2013 r. do 21.02.2013 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 13.02.2013 r.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-02-08
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-02-08 11:28

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2008 r.  Nr 193  poz. 1194 z późn. zm.),  

ZAWIADAMIAM

 

o  wydaniu  decyzji Nr  1/2013,  znak:  BA.6740.2.269.2012.B,  z  dnia 30  stycznia  2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg lokalnych 1.KDL.1 i 1.KDL.5 w ramach realizacji zapisów MPZP Krościenko XI”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna,  na  działkach  wymienionych  w  decyzji,  w  obrębach  geodezyjnych   Suchodół i Śródmieście.

          Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-01-31
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-01-31 15:10

 

    Krosno, dnia 7.01.2013 r.

 

znak:  BA.6740.2.255.2012.D

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy                   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31.12.2012 r. znak: BA.6740.2.255.2012.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 16.11.2012 r., złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca 8, 35-065, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

pola linii 110 kV Krosno Iskrzynia – Krosno na terenie rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Krosno, na działce nr ewid.: 445 w Krośnie przy ul. Krakowskiej (obręb ewidencyjny Białobrzegi).

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej  28 A) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach                 od 7.01.2013 r. do 21.01.2013 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie,  pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 do dnia 21.01.2013 r.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-01-10
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-01-10 10:28

 

Krosno, 2012-12-21

Znak: BA.6740.2.269.2012.B

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na  podstawie  art. 57  ust. 2  ustawy  z  dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 grudnia 2012 r. Prezydenta Miasta Krosna,  38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

 

p o s t a n a w i a m   w y r a z i ć   z g o d ę

 

Prezydentowi Miasta Krosna - 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

 

na odstępstwo od przepisu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z 2007 r. z późn. zm.), w zakresie zachowania odległości 10 m od granicy obszaru kolejowego i 20 m.  od osi skrajnego toru, w jakiej Inwestor zamierza usytuować inwestycję pn.  „Budowa  odcinków  dróg lokalnych  1.KDL.1 i 1.KDL.5  w Krośnie w ramach realizacji zapisów MPZP Krościenko XI”, umożliwiające :

 

- realizację przedmiotowej inwestycji w odległościach mniejszych niż 10,00 m od granicy obszaru kolejowego i 20,00 m od osi skrajnego toru,

- wykonywanie robót ziemnych związanych z przedmiotową inwestycją w sąsiedztwie linii kolejowej od 0,00 m do 4,00 m od granicy obszaru kolejowego,

 

Pod warunkami określonymi w piśmie z dnia 14 maja 2012 r. znak: Nr IZDK11-505-26/2012 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli 35—005 Rzeszów, ul. Batorego 24.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-12-21
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-12-21 13:34
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-12-21 13:35

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

        

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem 19 listopada  2012 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:„Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie”.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-12-13
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-12-13 12:12
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-12-13 12:26

    Krosno, dn. 30.11.2012 r.

znak:  BA.6740.2.252.2012.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

               Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28-11-2012 r:

Zbigniewa Braji – zam. 38-400 Krosno ul. Szklarska 39

– pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna,

decyzją Nr 9/2012, znak: BA.6740.2.252.2012.B, z dnia 30 listopada 2012 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, umorzyłem postępowanie dla tematu p.n: „Budowa dróg lokalnych  1.KDL.1  i  1.Kdl.5   w   ramach  realizacji  zapisów  MPZP  Krościenko  XI w Krośnie”, na   nieruchomościach   lub   ich   częściach   objętych   wnioskiem, w obrębach ewidencyjnych Suchodół i Sródmieście.

 

               O wydaniu przedmiotowej  decyzji  zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz  właścicieli i użytkowników wieczystych działek położonych w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy) oraz położonych w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta Krosna  (na budynku Urzędu Miasta  przy  ul. Lwowskiej 28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 30.11.2012 r. do 14.12.2012 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 05.12.2012 r.

 

           Od    niniejszej    decyzji    służy    stronom    prawo    odwołania   do   Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-11-30
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-11-30 12:13

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2008 r.  Nr 193  poz. 1194 z późn. zm.),  

ZAWIADAMIAM

 

o  wydaniu  decyzji Nr  8/2012,  znak:  BA.6740.2.203.2012.B,  z  dnia 20  listopada  2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „rozbudowa ul. Konopnickiej wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna,  na  działkach  wymienionych  w  decyzji,  w  obrębach  geodezyjnych   Śródmieście i Białobrzegi.

          Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-11-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-11-22 13:17

Znak: BA.6740.2.233.2012.D

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

        

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  15 października 2012 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie”, na nw. działkach  w obrębie ewidencyjnym Turaszówka:

 

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: brak,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 957/22 (957/2); 957/20 (957/12); 957/18 (957/13); 957/16 (957/15); 911/1 (911); 886/4 (886/1); 780/1 (780); 789/3 (789/1); 789/2; 790/10 (790/5); 790/8 (790/7); 1159/3 (1159/1); 1158/3 (1158/1); 1170/1 (1170); 1194/1 (1194); 1195/1 (1195); 1157/2 (1157); 1158/2;
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 911/2 (911); 789/4 (789/1); 790/11 (790/5); 790/9 (790/7); 1159/4 (1159/1); 1158/4 (1158/1); 1170/2 (1170); 1195/2 (1195); 1197; 1196/1;

 

 W nawiasie działki przed podziałem.

 

 

 

           O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 29.10.2012 r. do 12.11.2012 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 31.10.2012 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-10-29
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-10-29 13:13

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ), w związku z art. llf ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

o wydaniu decyzji znak: I-VII.7821.3.2012, z dnia 10 października 2012 r., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Krosna Nr 7/2012, znak: BA.6740.2.130.2012.D, z dnia 30.08.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie", w obrębie ewidencyjnym Suchodół - na działkach wymienionych.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury - Oddział Architektury i Budownictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 blok „C" pokój 303 lub 305, tel. 13 43 72 806 lub 13 43 72 820, w godzinach pracy Urzędu.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRyszard Sokołowski - Naczelnik2012-10-18
Publikujący Leszek Ziarkowski - Ziarkowski Leszek 2012-10-18 14:47

    Krosno, dn.17.09.2012 r.

znak:  BA.6740.2.203.2012.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z  dniem 04 września 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „rozbudowa ul. Konopnickiej wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w Krośnie”, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:

 

A. Śródmieście:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: brak.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 67/1 (67); 120/1 (120); 121/7 (121/4); 121/3; 122; 121/5 (121/2); 127/1 (127); 178/1 (178); 179/1 (179); 66/2 (66); 65/2 (65); 64/2 (64); 21/2 (21); 30/2 (30); 29/2 (29); 28/2 (28); 27/2 (27); 26/6 (26/3); 26/4;

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1; 2; 67/2 (67); 66/1 (66); 65/1 (65); 64/1 (64); 21/1 (21); 31; 26/5 (26/3); 26/2; 127/2 (127); 121/6 (121/2); 121/8 (121/4); 120/2 (120);

W nawiasie działki przed podziałem.

 

B. Białobrzegi:

1. Działka istniejącego pasa drogowego: brak,

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1922/2 (1922); 1925; 1926; 1927; 1928; 1930; 1933/4 (1933/1); 1929/2 (1929); 1951/1 (1951); 1949/1 (1949); 1924/2 (1924); 1923/2 (1923); 1920/2 (1920); 1840/2 (1840); 1839/2 (1839); 1838/2 (1838); 1837/2 (1837); 1654/4 (1654/2); 1831; 1832/1; 1832/2; 1833/1; 1833/2; 1834/1; 1834/2; 1835/1; 1835/2; 1836; 1921;.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1066/1; 1931/1; 1919; 1923/1 (1923); 1920/1 (1920); 1840/1 (1840); 1839/1 (1839); 1838/1 (1838). 

W nawiasie działki przed podziałem.

 

           O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację      ww.      inwestycji     drogowej      zawiadomiono     wnioskodawcę     oraz      właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 20.09.2012 r. do 03.10.2012 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 26.09.2012 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-09-17
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-09-20 11:43

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

        

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  4 czerwca 2012 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:„Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie”, na działkach nr ewid. w obrębie ewidencyjnym Suchodół:

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1899/2; 2040; 2074/13; 2085/1; 2091/3; 2097/1,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2025/4 (2025/1); 2026/2 (2026); 2027/2 (2027); 2032/2 (2032); 2033/7 (2033/5); 2036/17 (2036/8); 2037/10 (2037/1); 2039/9 (2039/3); 2048/4 (2048/2); 2054/2 (2054); 2063/2 (2063); 2066/12 (2066/2); 2066/10 (2066/3); 2072/8 (2072/1); 2072/6 (2072/4); 2073/25 (2073/21); 2073/27 (2073/20); 2074/18 (2074/11); 2074/16 (2074/14); 2081/29 (2081/20); 2081/9; 2081/27 (2081/21); 2081/31 (2081/2); 2082/20 (2082/15); 2082/1; 2082/18 (2082/16); 2084/2 (2084); 2085/8 (2085/2); 2091/13 (2091/4); 2091/11 (2091/9); 2092/11 (2092/2); 2092/1; 2098/1; 2098/12 (2098/2); 2098/10; 2099/2 (2099); 2100/1 (2100); 2101/1 (2101); 2097/3 (2097/2); 2093/9 (2093/1); 2090/11 (2090/5); 2086/5 (2086/1); 2080/5 (2080); 2076/1 (2076); 2077/1 (2077); 2070/5 (2070/4); 2070/7 (2070/4); 2070/8 (2070/3); 2069/6 (2069/5); 2069/8 (2069/4); 2060/1 (2060); 2059/1 (2059); 2056/1 (2056); 2047/1 (2047); 2046/7 (2046/2); 2046/5 (2046/4); 2046/9 (2046/1); 2045/1 (2045); 2042/5 (2042/4); 2042/7 (2042/3); 2041/1 (2041);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1899/2; 2025/3 (2025/1); 2026/1 (2026); 2027/1 (2027); 2032/1 (2032); 2033/6 (2033/5); 2036/16 (2036/8); 2037/9 (2037/1); 2039/8 (2039/3); 2048/3 (2048/2); 2054/1 (2054); 2063/1 (2063); 2066/11 (2066/2); 2066/9 (2066/3); 2073/24 (2073/21); 2073/26 (2073/20); 2092/10 (2092/2); 2098/3; 2098/4; 2098/5; 2098/9; 2014; 2100/2 (2100); 2106; 2101/2 (2101); 2097/4 (2097/2); 2093/10 (2093/1); 2080/6 (2080); 2076/2 (2076); 2077/2 (2077); 2070/6 (2070/4); 2070/9 (2070/3); 2069/7 (2069/5); 2069/9 (2069/4); 2060/2 (2060); 2059/2 (2059); 2056/2 (2056); 2047/2 (2047); 2046/8 (2046/2); 2046/6 (2046/4); 2046/10 (2046/1); 2045/2 (2045); 2042/2; 2042/6 (2042/4); 2042/8 (2042/3); 2041/2 (2041);

  W nawiasie działki przed podziałem

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-06-27
Publikujący -

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 6/2012 znak: BA.6740.2.80.2012.D z dnia 25.06.2012 r.

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ulicy ks. Władysława Sarny w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-06-25
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2008 r.  Nr 193  poz. 1194 z późn. zm.),  

ZAWIADAMIAM

 

o   wydaniu   decyzji   Nr   4/2012,  znak:  BA.6740.2.113.2012.B,  z  dnia  30  maja  2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Decowskiego – od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji, w obrębach geodezyjnych Polanka i Przemysłowa.

          Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, pok. 204, tel. 13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-06-11
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),  oraz art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Krosna

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 5/2012 o umorzeniu postępowania  znak: BA.6740.2.312.2011.D z dnia 11 czerwca 2012 r. na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie”  od ulicy Bieszczadzkiej (DK 28) do cieku wodnego na rzecz Gminy Krosno, w obrębie ewidencyjnym Suchodół na działkach wymienionych w ww. decyzji. 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-06-11
Publikujący -

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA 

o wydaniu decyzji, znak: I.VII.7821.3.2012 z dnia 21 maja 2012 r.

uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Krosna Nr 2/2012, znak: BA.6740.2.312.2011.D, z dnia 20.03.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie" na rzecz Gminy Krosno, w obrębie ewidencyjnym Suchodół - na działkach wymienionych w decyzji i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 81.96 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2012-05-29
Publikujący -

Krosno, dn.10.05.2012 r.

znak:  BA.6740.2.113.2012.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z   dniem  08  maja  2012 r.   zostało   wszczęte   postępowanie   administracyjne  o  wydanie  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:  „rozbudowa ul. Decowskiego - od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie”, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:

A. Polanka:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1213; 1275, 1552; 1442; 1975; 1112; 1906/1; 1914.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1424/2 (1424); 1427/2 (1427); 1429/22 (1429/14); 1429/20 (1429/11); 1429/18 (1429/7); 1429/16 (1429/4); 1431/2 (1431); 1432/2 (1432); 1435/7 (1435/3); 1435/5 (1435/2); 1436/11 (1436/6); 1436/9 (1436/7); 1437/2 (1437); 1438/2 (1438); 1439/2 (1439); 1440/6 (1440/4); 1454/10 (1454/3); 1454/8 (1454/2); 1274/3; 1274/6 (1274/2); 1274/4 (1274/1); 1273/1 (1273); 1272/3 (1272); 1272/1 (1272); 1120/2 (1120); 1555/1 (1555); 1892/3 (1892/1); 1892/5 (1892/2); 1893/5 (1893/3); 1893/7 (1893/4); 1893/9 (1893/2); 1894/7 (1894/3); 1894/9 (1894/5); 1895/3 (1895/1); 1897/4 (1897/1); 1898/9 (1898/7); 1898/11 (1898/2); 1899/7 (1899/5); 1899/9 (1899/6); 1899/11 (1899/3); 1900/3 (1900/1); 1901/1 (1901); 1902/1 (1902); 1903/1 (1903); 1904/1 (1904); 1914/1 (1914); 1905/1 (1905); 1906/3 (1906/2);.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1429/21 (1429/14); 1429/19 (1429/11); 1429/17 (1429/7); 1429/15 (1429/4); 1431/1 (1431); 1432/1 (1432); 1435/6 (1435/3); 1437/1 (1437); 1438/1 (1438); 1439/1 (1439); 1440/5 (1440/4); 1442 1454/6; 1454/5; 1454/4; 1454/9 (1454/3); 1454/7 (1454/2); 509; 1274/7 (1274/2); 1274/5 (1274/1); 1273/2 (1273); 1272/2 (1272); 1120/1 (1120); 1119/2; 1458; 1459; 1456; 1553; 1555/2 (1555); 1892/4 (1892/1); 1892/6 (1892/2); 1893/6 (1893/3); 1893/8 (1893/4); 1893/10 (1893/2); 1894/8 (1894/3); 1894/10 (1894/5); 1895/4 (1895/1); 1898/10 (1898/7); 1898/12 (1898/2); 1899/8 (1899/5); 1899/10 (1899/6); 1899/12 (1899/3); 1900/4 (1900/1); 1901/2 (1901); 1902/2 (1902); 1903/2 (1903); 1914/2 (1914); 1906/4 (1906/2).

B. Przemysłowa:

1. Działka istniejącego pasa drogowego: 239/1,

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): brak.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: brak. 

W nawiasie działki przed podziałem.   

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-05-10
Publikujący -

    Krosno, dn. 25.04.2012 r.

znak:  BA.6740.2.281.2011.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

               Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19-04-2012 r:

Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

decyzją Nr 3/2012, znak: BA.6740.2.281.2011.B, z dnia 25 kwietnia 2012 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, umorzyłem postępowanie dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Decowskiego – od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie, na   nieruchomościach   lub   ich   częściach   objętych   wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Polanka i Przemysłowa.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-27
Publikujący -

Krosno, 2012-04-23

Znak: BA.6740.2.80.2012.D

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na  podstawie  art. 9  ust. 2  ustawy  z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Krosna,  38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

 

p o s t a n a w i a m   w y r a z i ć   z g o d ę

 

Prezydentowi Miasta Krosna - 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, odnośnie zachowania wymogu § 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w zakresie przekroczenia dopuszczalnego spadku podłużnego projektowanej niwelety drogi – ulicy ks. Wł. Sarny przez zastosowanie 15 % pochylenia niwelety drogi na działkach nr: 2643/5, 2644/4, 2727/6, 2700, 2725, 2731 w Krośnie (obręb ewid. Białobrzegi). 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-23
Publikujący -

 

Krosno, 13.04.2012 r.
Znak: BA.6740.2.80.2012.D
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
        
         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że z dniem 2 kwietnia 2012 r. zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:„Rozbudowa ulicy ks. Władysława Sarny w Krośnie”, na działkach nr ewid. w obrębie ewidencyjnym Suchodół:
 
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2700; 2731,
 
 1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2640/2; 2641/5; 2641/3; 2643/5; 2644/4; 2645/4; 2642/3; 2727/6; 2700/2 (2700); 2725/2 (2725);
 
 
 1. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2741/1; 2641/2; 2643/4; 2644/3; 2645/2; 2642/2; 2642/1; 2727/1; 2727/2; 2727/3; 2727/4; 2727/5; 2724; 2732; 2733; 2918; 2642/5; 2642/4; 2727/8; 2727/9; 2727/10; 2727/11; 2730/1; 2730/2
 W nawiasie działki przed podziałem
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-13
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 02 grudnia 2022r. 18:13:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.