Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkachOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Działając na postawie UCHWAŁY NR XXXI/892/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków Prezydent Miasta Krosna ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Miasta Krosna.
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Działając na postawie UCHWAŁY NR XXXI/892/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków
Prezydent Miasta Krosna  ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Miasta Krosna.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach położonych na terenie miasta Krosna, wpisanych do rejestru zabytków województwa podkarpackiego lub gminnej ewidencji zabytków dla miasta Krosna.  Zakres tych prac określa art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i poz. 954).
 2. Dotacja z budżetu Miasta Krosna na wykonanie prac lub robót budowlanych może być udzielona w wysokości do 75% ogółu koniecznych nakładów na te prace lub roboty. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku – dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych. W przypadku gdy na prace lub roboty budowlane przy zabytku podmiot  otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Miasta Krosna wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Przy ustalaniu wysokości przyznawanej dotacji Rada Miasta Krosna uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Miasta Krosna.
 3. Uprawnieni wnioskodawcy: o dotację może się starać każdy podmiot, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 4. Zasady przyznawania dotacji określa uchwała Rady Miasta Krosna stanowiąca załącznik do ogłoszenia.
 5. Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji podejmuje Rada Miasta Krosna w drodze uchwały. Od decyzji Rady Miasta Krosna nie przysługuje tryb odwoławczy. Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację a Prezydentem Miasta Krosna.
 6. Wymagania formalne:
  Wnioski należy składać na formularzu dostępnym pod adresem internetowym: www.krosno.pl lub w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Józefa Piłsudskiego 19 w Krośnie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Do wniosku należy dołączyć:
  1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
  2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;
  3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót i pozwolenie na budowę;
  4) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł finansowania;
  5) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów;
  6) wykaz wykonanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 5 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku z podaniem wysokości wydatków poniesionych   na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych;
  7) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania.

  Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część wniosku. Kopie dokumentów powinny być  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

  Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron (nie bindować).
 8. Miejsce i termin składania wniosków:
  Wnioski należy składać – do dnia 30.09.2021 r. w Urzędzie Miasta Krosna w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy tego Urzędu lub przesłać pocztą na  adres Urząd Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a  lub do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. J. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
Informacji udziela:  Biuro Miejski Konserwator Zabytków, ul. Józefa Piłsudskiego 19
38-400 Krosno tel. (13) 432 41 88

Podmiot publikujący
WytworzyłMarta Rymar - Miejski Konserwator Zabytków2022-09-02 00:00
Publikujący Marta Rymar - Miejski Konserwator Zabytków 2022-09-02 14:23
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2024r. 21:00:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.