XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

OGŁOSZENIE

G.6821.44.2020.W                                                                                                                            Krosno, 2021-02-24
                                            
 
OGŁOSZENIE
 
            Na podstawie art. 49 ust. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
 
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Krośnie, obręb Białobrzegi, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr:
1600 – według ewidencji gruntów i budynków władającym na zasadach samoistnego posiadania jest zmarły Władysław Zeman
(s. Stanisława, Anny), działka objęta jest dawną księgą wieczystą LWH 321 gm. katastralna Białobrzegi, w której ujawnionymi właścicielami są: Anna z Hejnarów Zajdlowa w ½ cz., Anna z Hejnarów Zajdel-Zeman w 1/8 cz., Jan Zajdel w 3/8 cz.,
 
zmierzającego do udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, na zajęcie ww. nieruchomości w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa dwutorowej napowietrzno – kablowej linii 110 kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno - Strzyżów”.
Zgodnie z art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65
z późn. zm.) zamiar ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podaje się do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych urzędu, a także przez ogłoszenie w prasie
o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone w gazecie „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 22.10.2020 r., na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Krosna oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, co skutkuje wszczęciem przedmiotowego postępowania administracyjnego.
Niniejsze ogłoszenie stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Krosna. W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pok. 113,
w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530, w terminie 7 dni od dnia publicznego dokonania ogłoszenia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 919.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2021-02-25
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2021-02-25 13:03
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2021-02-25 13:05