Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

Załącznik do uchwały Nr LXIV/1498/14

Rady Miasta Krosna z dnia 7 listopada 2014

 

 

 

STATUT DZIELNICY

……………………………

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

Dzielnica ……………. jest jednostką pomocniczą Miasta Krosna, która poprzez wybrane demokratycznie przedstawicielstwo uzewnętrznia wolę jej mieszkańców.

 

§ 2

Dzielnica ……………. jest podmiotem prawa publicznego nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 3

Dzielnica ……………. działa w oparciu o postanowienia ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zwanej w dalszej części „ustawą”, innych ustaw, Statutu Miasta Krosna oraz w oparciu o niniejszy statut.

 

§ 4

Obszar Dzielnicy ……………. wraz z ulicami określony jest na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.

§ 5

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania Dzielnicy ……………. jako jednostki pomocniczej Miasta Krosna, zasady wyboru i funkcjonowania jej organów oraz ich kompetencje oraz zasady gospodarowania mieniem Miasta oddanym jej organom do korzystania.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA DZIELNICY

 

§ 6

1. Dzielnica ……………. poprzez swoje organy, bądź poprzez bezpośrednie działania jej mieszkańców współuczestniczy w procesie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, ciążących na gminie w myśl postanowień ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy …………….

2. Do zadań Dzielnicy ……………. należy w szczególności:

1) rozwijanie działań na rzecz integracji mieszkańców Dzielnicy oraz organizowania samopomocy mieszkańców;

2) inspirowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych, w tym organizowanie z czynnym udziałem mieszkańców:

a) konkursów aktywizujących mieszkańców do podnoszenia estetyki miejsca zamieszkania;

b) prac mających na celu poprawę stanu i sposobu zagospodarowania terenów zielonych służących ogółowi mieszkańców;

c) prac mających na celu organizowanie bądź poprawę stanu miejsc zabaw dzieci i młodzieży;

d) prac mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa terenów służących do wspólnego użytkowania;

e) przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych na rzecz poprawy infrastruktury Dzielnicy;

3) organizowanie w ramach Dzielnicy, bądź wspólnie z innymi jednostkami pomocniczymi, albo z organami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi, szkołami, zakładami pracy i innymi, przedsięwzięć o charakterze kulturalno – oświatowym, imprez sportowo – rekreacyjnych i innych;

4) wydawanie na żądanie organów Gminy bądź z własnej inicjatywy opinii w sprawie funkcjonowania w Dzielnicy urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, handlu i targowisk, komunikacji publicznej, obiektów kulturalno – oświatowych, sportowych i innych;

5) utrzymywanie kontaktów z rodzicami i wychowawcami, współuczestniczenie w pracach mających na celu wykształcenie u dzieci i młodzieży postaw obywatelskich, poczucia współzarządzania oraz współodpowiedzialności za Gminę;

6) utrzymywanie kontaktów ze strażą pożarną i organami ścigania w celu likwidacji źródeł zagrożeń pożarowych oraz zapewnienia przestrzegania zasad porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego na terenie Dzielnicy;

7) współuczestniczenie w tworzeniu programów gospodarczych Miasta, budżetu Miasta Krosna i w innych sprawach określonych przez Radę Miasta Krosna;

8) uczestniczenie w procesie konsultacji społecznych;

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu Dzielnicy,

10) przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców dotyczących Dzielnicy.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY DZIELNICY I ZASADY ICH WYBORU

 

§ 7

1. Organami Dzielnicy ……………. są: Rada Dzielnicy   ……………. i Zarząd Dzielnicy   zwane odpowiednio w dalszej części Radą i Zarządem.

2. Rada jest organem uchwałodawczym i kontrolnym Dzielnicy …………., zaś Zarząd organem wykonawczym.

3. Nie rzadziej niż jeden raz w roku zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy ……………. lub Prezydenta Miasta Krosna zebranie mieszkańców Dzielnicy ……………. na którym organy, o których mowa w ust. 1, składają sprawozdanie ze swej działalności.

§ 8

1. Organy Dzielnicy ……………. wybierane są na okres kadencji, która trwa cztery lata.

2. Wybory do Rady Dzielnicy ……………. odbywają się w okresie do pięciu miesięcy po wyborach do Rady Miasta Krosna.

 

§ 9

1. Rada Dzielnicy ……………. liczy 15 radnych.

2. Zasady i tryb wyboru radnych Rady określa ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 10

1. Do kompetencji Rady Dzielnicy …………….  należy:

1) wybór i odwoływanie członków Zarządu;

2) określanie kierunków działania Zarządu;

3) zatwierdzanie planów pracy Zarządu;

4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;

5) kontrolowanie pracy Zarządu;

6) uchwalanie planów wydatków Dzielnicy …………….

7) określanie priorytetowych zadań Dzielnicy ……………. w okresie kadencji oraz zadań na dany rok;

8) organizowanie kulturalnego i społecznego życia mieszkańców;

9) organizowanie pomocy i samopomocy społecznej;

10) współdziałanie:

a) z kierownictwem placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Dzielnicy,

b) z placówkami służby zdrowia działającymi na terenie Dzielnicy w realizowaniu ich działań,

c) z właściwymi organizacjami i instytucjami w celu umacniania rodziny, poszanowania własności, kształtowania właściwej kultury współżycia mieszkańców, umacniania i poszanowania prawa oraz zwalczania chuligaństwa i wandalizmu,

d) z radnymi Rady Miasta Krosna;

11) organizowanie i wspomaganie działań podejmowanych na rzecz Dzielnicy przez mieszkańców;

12) przygotowanie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawach dotyczących mieszkańców lub terenu Dzielnicy …………….

13) zatwierdzenie sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy…………….  w budżecie Miasta Krosna.

2. Rada ma prawo zgłaszać wnioski w szczególności:

1) do projektu budżetu Miasta,

2) do projektów planów inwestycyjnych,

3) do projektów planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład Dzielnicy,

4) dotyczące sposobów utrzymania ładu i porządku publicznego na terenie Dzielnicy oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

3. Rada ma prawo opiniować plany, projekty i realizacje decyzji podejmowanych przez Miasto w odniesieniu do terenu Dzielnicy, dotyczących w szczególności:

1) inżynierii ruchu,

2) nazw ulic, rond, mostów i zmian tych nazw,

3) rozmieszczenia przystanków komunikacji miejskiej i przebiegu tras linii komunikacji zbiorowej,

4) usuwania odpadów oraz utrzymywania czystości i porządku.

4. Sprawy, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 należą do wyłącznej kompetencji Rady.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 3 właściwe komórki służb miejskich mogą zwrócić się do Rady o opinię.

6. Rada wydaje opinie, o których mowa w ust. 3, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Jeżeli Rada nie określi w terminie stanowiska w sprawie, to rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę.

 

§ 11

Rada spośród swych członków wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady.

§ 12

1. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady, każdego oddzielnie, wybiera się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, jeżeli na kandydowanie wyrażą zgodę.

2. Kandydata uważa się za wybranego jeżeli w głosowaniu uczestniczyła co najmniej połowa członków Rady. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.

3. Jeżeli w przeprowadzonym głosowaniu wyboru nie dokonano, albo dwóch lub więcej kandydatów, pomiędzy którymi wybór ma być dokonany uzyskało tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu uczestniczą najwyżej dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów bądź kandydaci, którzy uzyskali tę samą, największą liczbę głosów.

4. W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się 3-osobową komisję skrutacyjną, której zadaniem jest przyjęcie zgłoszeń kandydatów, ich zgody na kandydowanie, sporządzenie kart do głosowania i ich stosowne oznakowanie, przeprowadzenie wyborów i podanie ich wyniku do wiadomości.

5. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą być kandydatami w głosowaniu.

 

§ 13

Rada wybiera ze swego grona Zarząd.

 

§ 14

1. Zarząd składa się z 3 - 5 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady nie może pełnić funkcji członka Zarządu.

§ 15

Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Rady;

2) opracowywanie projektów uchwał w tym:

a) planów priorytetowych zadań Dzielnicy ……………. na okres kadencji i na dany rok;

b) rocznych planów pracy Zarządu;

3) opracowywanie projektów planów wydatków Dzielnicy;

4) składanie Radzie sprawozdań z działalności Zarządu;

5) wykonywanie całokształtu czynności należących do zadań Dzielnicy……………. o ile nie są one zastrzeżone do kompetencji Rady;

6) przyjmowanie wniosków od mieszkańców Dzielnicy i kierowanie ich do odpowiednich instytucji i Urzędu Miasta Krosna;

7) uczestniczenie w procesach inwestycyjnych na terenie Dzielnicy ……………. łącznie z odbiorem końcowym.

§ 16

1. Członkowie Zarządu wybierani są przez Radę w głosowaniu tajnym.

2. Wyboru dokonuje się oddzielnie na funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków Zarządu. Wyboru zastępcy i sekretarza dokonuje się na wniosek przewodniczącego zarządu.

 

§ 17

1. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Rady.

2. W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję o której mowa w § 12 ust. 4.

3. Nazwiska kandydatów na karcie głosowania zamieszcza się w porządku alfabetycznym.

4. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata na którego oddaje się głos. Wstrzymanie się od głosowania uzewnętrznia się poprzez pozostawienie wszystkich nazwisk kandydatów bez postawienia znaku „X”, bądź przez przekreślenie całej karty.

§ 18

Postawienie znaku „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata powoduje nieważność głosu.

§ 19

Wyboru przewodniczącego Zarządu dokonuje się bezwzględną większością głosów składu Rady. Przepis § 12 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 20

1. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Dzielnicę ……………. na zewnątrz.

2. Oświadczenia woli związane z prowadzeniem działalności Dzielnicy składa przewodniczący Zarządu.

§ 21

Wybór zastępcy przewodniczącego i pozostałych członków zarządu uważa się za dokonany, jeżeli w głosowaniu uczestniczyła co najmniej połowa składu Rady. O wyborze decyduje zwykła większość głosów. W przypadku konieczności powtórzenia głosowania na kartach nie umieszcza się nazwisk kandydatów już wybranych. Przy wyborze zastępcy przewodniczącego postanowienia § 12 ust. 1 i 3 mają odpowiednie zastosowanie.

 

§ 22

Rada może odwołać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady odpowiednio w trybie w jakim dokonała ich wyboru.

 

§ 23

Rada może odwołać Zarząd bądź poszczególnych jego członków. Odwołanie poszczególnych członków Zarządu następuje odpowiednio w trybie w jakim nastąpił ich wybór. Jeżeli odwołany ma być cały Zarząd, odwołanie następuje w trybie dotyczącym wyboru przewodniczącego Zarządu.

§ 24

Działalność członków organów Dzielnicy …….............. ma charakter pracy społecznej z zastrzeżeniem, iż na zasadach określonych przez Radę Miasta Krosna przewodniczący Zarządu ma prawo do diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.

 

 

ROZDZIAŁ IV

TRYB OBRADOWANIA RADY I ZARZĄDU

§ 25

1. Rada i Zarząd obradują na posiedzeniach.

2. Rada i Zarząd swoje stanowiska wyrażają w formie uchwał.

 

§ 26

Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Krosna w terminie do jednego miesiąca od dnia dokonania wyboru radnych.

 

§ 27

Przedmiotem pierwszego posiedzenia Rady winno być dokonanie wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady.

 

§ 28

Pierwszemu posiedzeniu Rady do chwili wyboru przewodniczącego Rady przewodniczy najstarszy wiekiem radny.

 

§ 29

1. W przypadkach innych niż określony w § 26 posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący. Posiedzenie Rady zwołać może w uzasadnionych przypadkach także Prezydent Miasta Krosna.

2. Posiedzenia Rady zwoływane winny być nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Zwołując posiedzenie Rady, Przewodniczący ustala proponowany porządek obrad, ustala miejsce i czas posiedzenia oraz wykaz osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu. W porządku obrad uwzględnione winny zostać tematy zgłoszone przez Prezydenta Miasta Krosna lub przez co najmniej 1/4 członków Rady.

4. Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić członków Rady o posiedzeniu i o proponowanym porządku posiedzenia.

5. Członkowie Rady Dzielnicy ……………. i członkowie Zarządu Dzielnicy ……………. zobowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniu.

6. O każdym posiedzeniu Rady przewodniczący zawiadamia radnych Rady Miasta Krosna z terenu Dzielnicy …………….

7. Powiadomienie członków Rady o posiedzeniu nastąpić winno z 7 – dniowym wyprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach powiadomienie może nastąpić z 3 – dniowym wyprzedzeniem.

§ 30

W przypadku braku kworum przewodniczący przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

§ 31

1. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Rady lub w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy wymagana liczba radnych przewodniczący proponuje uchwalenie porządku obrad i przystępuje do prowadzenia obrad.

§ 32

1. Posiedzenie toczy się według uchwalonego porządku obrad.

2. Rada może porządek obrad zmienić w każdej chwili. Nie może jednak objąć porządkiem obrad spraw odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka Zarządu.

 

§ 33

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje przewodniczącemu Rady, trzem radnym, Zarządowi Dzielnicy, Prezydentowi Miasta Krosna.

 

§ 34

1. Każdy radny ma prawo zabrać głos w każdej sprawie stanowiącej przedmiot posiedzenia. O kolejności zabierania głosu decyduje przewodniczący biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie formalnej.

2. Przewodniczący może udzielić głosu każdej osobie spoza Rady, która uczestniczy w posiedzeniu.

3. Przewodniczący może odebrać głos każdej osobie, która zabierając głos mówi nie na temat, bez uzasadnienia przedłuża wystąpienie, narusza powagę posiedzenia, zniesławia bądź znieważa inną osobę lub w inny sposób uniemożliwia sprawne prowadzenie posiedzenia.

4. Przewodniczący może upomnieć osobę, która swym postępowaniem narusza powagę posiedzenia, a w razie braku poprawy może nakazać sprawcy zakłóceń opuszczenie sali posiedzeń.

§ 35

1. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zarządza głosowanie. Głosowanie nad każdą sprawą stanowiącą przedmiot posiedzenia przeprowadza się oddzielnie.

2. Zarządzając głosowanie przewodniczący zapoznaje radnych z projektem uchwały, do treści której radni mogą zgłaszać uwagi.

3. W przypadku zgłoszenia do projektu uchwały poprawek głosuje się nad nimi według kolejności zgłoszenia, z tym, że w pierwszej kolejności głosuje się nad poprawkami których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

4. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki. Każdy radny może oddać głos za uchwałą, przeciw niej, bądź wstrzymać się od głosu.

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 36

1. Głosowanie tajne Rada przeprowadza jedynie w sprawach, w których postanowienia niniejszego Statutu tryb taki przewidują. W przypadku takim powołuje się 3 osobową komisję, której zadaniem jest sporządzenie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania.

2. Na kartach do głosowania wpisuje się słowa „za” i „przeciw”. Głosujący skreśla na karcie słowo, które nie odpowiada jego stanowisku. Wstrzymanie się od głosowania zaznacza się przez przekreślenie karty do głosowania, bądź przez pozostawienie karty bez skreślenia.

3. Jednoczesne skreślenie słów „za” i „przeciw” powoduje nieważność głosu.

 

§ 37

1. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący Zarządu w terminie do dwóch tygodni od wyboru Zarządu.

2. Zarząd może, na pierwszym bądź kolejnych posiedzeniach, wyłonić ze swego składu skarbnika zobowiązanego do prowadzenia spraw finansowych Dzielnicy …………….

§ 38

1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący Zarządu, zapraszając do udziału w nich osoby, których udział uzna za niezbędny. Powiadomienie przewodniczącego Rady jest obowiązkowe. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy przewodniczący Zarządu. Radni Dzielnicy ……………. mogą bez zaproszenia przewodniczącego Zarządu uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

3. O każdym posiedzeniu Zarządu przewodniczący powiadamia radnych Rady Miasta Krosna z terenu Dzielnicy. Radni Rady Miasta Krosna mają prawo być obecni podczas posiedzeń Zarządu.

4. Pod nieobecność przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego Zarządu.

§ 39

1. Przedmiotem posiedzenia Zarządu winny być sprawy objęte planem pracy Zarządu. Przewodniczący Zarządu może zaproponować objęcie porządkiem posiedzenia innych spraw istotnych dla Dzielnicy.

2. O terminie i miejscu posiedzenia Zarządu przewodniczący powiadamia członków Zarządu z 3-dniowym wyprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach powiadomienie może być dokonane z jednodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Zarząd określi harmonogram posiedzeń na dany okres powiadamianie członków Zarządu o posiedzeniu jest zbędne, chyba że przedmiotem posiedzenia mają być sprawy nie objęte planem pracy Zarządu.

 

§ 40

Postanowienia § 31 – 35 mają odpowiednie zastosowanie do posiedzeń Zarządu.

 

§ 41

1. Z przebiegu posiedzeń Rady i Zarządu sporządza się protokół. Protokół pod nadzorem przewodniczącego sporządza sekretarz Rady lub Zarządu przez organ ten wybrany.

2. W protokole zamieszcza się dane o terminie i miejscu odbywania się posiedzenia, o uczestniczących w nim osobach, o porządku posiedzenia i jego realizacji oraz wynikach przeprowadzonych głosowań. Dane o przebiegu dyskusji wpisuje się poprzez ujęcie istotnych myśli osób zabierających głos.

3. Do protokołu wpisuje się także treść podjętych uchwał, chyba że treść uchwały spisana została na odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do protokołu.

4. Protokół podpisują przewodniczący i protokolant.

 

§ 42

1. Przewodniczący Rady i Zarządu zobowiązani są przesłać w terminie 7 dniowym oryginały uchwał Prezydentowi Miasta Krosna. Spoczywa na nich także obowiązek przekazania danych o treści podjętych uchwał podmiotom, których uchwały dotyczą, bądź adresatom uchwał.

2. Przewodniczący przechowują kopie protokołów i uchwał.

 

§ 43

Wiceprzewodniczący Rady i zastępca przewodniczącego Zarządu pełnią funkcję przewodniczącego Rady i przewodniczącego Zarządu w czasie ich nieobecności lub niemożności pełnienia przez nich funkcji.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK DZIELNICY

§ 44

1. Dzielnica ………….. zarządza mieniem komunalnym przekazanym mu w drodze odrębnej uchwały Rady Miasta Krosna.

2. Mieniem komunalnym, o którym mowa w ust. 1, są nieruchomości oraz majątek ruchomy niezbędny do realizacji statutowych zadań.

3. Organ wykonawczy Dzielnicy lub wyznaczona przez niego osoba ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie.

 

§ 45

1. Dzielnica ma prawo decydować o przeznaczeniu środków finansowych przyznanych jej do dyspozycji w ramach budżetu Miasta poprzez przedstawienie rocznego planu wydatków.

2. W przypadku realizacji zadań o charakterze ogólnodzielnicowym – ogólnoosiedlowym, których skala kosztów przekracza możliwość realizacji ze środków przyznanych do dyspozycji Dzielnicy Zarząd uzgadnia z Prezydentem Miasta Krosna możliwość realizacji zadania, jego celowość, spójność z zamierzeniami Miasta, możliwość zapewnienia wykonawstwa oraz zapewnienie niezbędnych środków finansowych.

§ 46

1. Projekt rocznego planu wydatków Dzielnicy ……………. Zarząd przekazuje Prezydentowi Miasta Krosna w terminach wskazanych przez Prezydenta.

2. W terminie miesiąca od dnia uchwalenia przez Radę Miasta Krosna budżetu miasta Prezydent Miasta Krosna przekazuje zarządowi informację o ostatecznych kwotach na zadania o których mowa w § 44 ust. 1. Informacja ta stanowi podstawę dostosowania projektu planu wydatków do uchwały budżetowej i podjęcia przez Radę uchwały w sprawie nowego planu wydatków.

3. Plan wydatków Dzielnicy może być zmieniany w każdym czasie z powodu:

1) wystąpienia dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy,

2) oszczędności związanych z realizacja zadań,

3) niewykorzystania w poprzednim planie wydatków pełnej puli środków,

4) rozliczenia środków do dyspozycji w roku poprzednim.

4. Rada, zatwierdzając plan wydatków Dzielnicy może upoważnić Zarząd do dokonywania we własnym zakresie zmian w planie wydatków Dzielnicy pod warunkiem, że nie przekroczy wydatków pod przyznane Dzielnicy środki.

 

 

ROZDZIAŁ VI

NADZÓR I KONTROLA

 

§ 47

1. Nadzór nad działalnością Dzielnicy ……………..  sprawuje Prezydent Miasta Krosna.

2. Nadzór ten jest sprawowany na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości i gospodarności uchwał podejmowanych przez organy Dzielnicy.

3. Uchwały Rady i Zarządu przesyłane są do Prezydenta Miasta Krosna w terminie siedmiu dni od daty ich podjęcia.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Prezydent Miasta Krosna, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, występuje do Rady lub Zarządu o ponowne jej rozpatrzenie wskazując naruszenie prawa i wyznaczając termin do ich usunięcia.

5. W przypadku nie usunięcia wskazanych naruszeń Prezydent Miasta Krosna stwierdza nieważność uchwały.

§ 48

Kompleksową kontrolę organów Dzielnicy ……………. przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna się, co najmniej raz w ciągu kadencji.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Statutu nastąpić mogą w drodze uchwały Rady Miasta Krosna.

 

 

 

 

 

Załącznik  do Statutu Dzielnicy

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY DZIELNICY ……………….

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Ordynacja określa zasady i tryb wyboru radnych Rady Dzielnicy ……………..będącego jednostką pomocniczą Miasta Krosna.

 

§ 2

1. Wybory są powszechne, prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Dzielnicy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.                

2. Prawo wybierania do Rady Dzielnicy przysługuje osobom, które ujęte są w rejestrze wyborców Miasta Krosna, prowadzonym na mocy odrębnych przepisów, na obszarze Dzielnicy.

§ 3

Nie mają prawa wybierania osoby:        

1) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu,    

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.             

 

§ 4

1. Kandydatem na radnego Rady Dzielnicy może być obywatel polski, który:

1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2) stale zamieszkuje na obszarze działania Rady, do której kandyduje,

3) jest wpisany do rejestru wyborców Miasta Krosna na obszarze działania Rady,

4) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

5) nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

6) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydatem na radnego Rady Dzielnicy może być również mający prawo wybierania obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, stale zamieszkujący na obszarze działania Rady do której kandyduje, jeżeli nie był skazany prawomocnym wyrokiem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 5

Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach.

 

§ 6

1. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają radnych Rady Dzielnicy bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych w tych jednostkach.

2. Głosować można tylko osobiście.

 

§ 7

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. W lokalu wyborczym muszą znajdować się urządzenia, zapewniające tajność głosowania. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.

§ 8

Granice obwodu głosowania stanowią granice Dzielnicy …………………..

 

 

 

ROZDZIAŁ II

ZARZĄDZANIE WYBORÓW

§ 9

1. Wybory do Rady Dzielnicy zarządza się nie później niż na 2 miesiące przed upływem kadencji Rady Dzielnicy.

2. Wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy.

3. Wybory do Rady Dzielnicy zarządza Rada Miasta Krosna w drodze uchwały.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 2, określa dni, w których upływają terminy przewidziane w niniejszej ordynacji (kalendarz wyborczy).

 

§ 10

Rada Dzielnicy liczy 15 członków.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

SPISY WYBORCÓW

§ 11

1. W Urzędzie Miasta Krosna sporządza się spisy wyborców.

2. Spisy wyborców sporządza się na podstawie rejestru wyborców, prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

3. W spisie wyborców wymienia się nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.

4. Spis sporządza się w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za jego sporządzenie oraz opatrzony pieczęcią Urzędu Miasta Krosna.

§ 12

Najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów, wykłada się spisy wyborców do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta na okres 5 dni w godzinach pracy Urzędu, podając do wiadomości wyborców miejsce i godziny wyłożenia spisów.

 

§ 13

1. W okresie wyłożenia spisów wyborców do publicznego wglądu każdy może wnieść reklamację w sprawie nieprawidłowości spisu do Prezydenta Miasta Krosna.

2. Reklamacje wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

3. Reklamację rozpatruje się w ciągu 3 dni roboczych od daty jej wniesienia.

4. W wyniku rozpatrzenia reklamacji:

1) uzupełnia lub prostuje się spis bądź

2) skreśla ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, doręczając jej rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem, bądź

3) pozostawia reklamację bez uwzględnienia, doręczając reklamującemu rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

 

§ 14

Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się najpóźniej w trzecim dniu przed dniem wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

KOMISJE WYBORCZE

§ 15

1. Wybory przeprowadza:

1) Miejska Komisja Wyborcza,

2) obwodowa komisja wyborcza. 

2. Rada Miasta Krosna określi w odrębnej uchwale regulamin Miejskiej Komisji Wyborczej oraz regulamin obwodowych komisji wyborczych.

 

§ 16

Nadzór nad pracami Miejskiej Komisji Wyborczej sprawuje Prezydent Miasta Krosna.

 

§ 17

Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:

1) powoływanie obwodowych komisji wyborczych,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze i udzielenie im w miarę potrzeby wytycznych i wyjaśnień,

3) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych,

4) rejestrowanie kandydatów i sporządzanie list kandydatów do rad,

5) zarządzenie druku obwieszczeń oraz dostarczenie tych obwieszczeń obwodowym komisjom wyborczym,

6) zarządzenie druku kart do głosowania,

7) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszej ordynacji.

 

§ 18

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

1) podanie do wiadomości wyborców informacji o kandydatach przez rozplakatowanie obwieszczeń na obszarze głosowania,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem niniejszej ordynacji w miejscu i czasie głosowania,

4) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej oraz przesłanie protokołu głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej.

 

§ 19

1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i członkowie.                                                                

2. Miejska Komisja Wyborcza liczy od 5 do 9 osób i powoływana jest spośród przedstawicieli Urzędu Miasta i radnych Rady Miasta Krosna.

 

§ 20

Miejską Komisję Wyborczą powołuje Prezydent Miasta, najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów.

§ 21

Obwodowa Komisja Wyborcza w liczbie 3-5 osób powoływana jest przez Miejską Komisję Wyborczą, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów spośród przedstawicieli Dzielnicy zgłoszonych przez kandydatów na radnych oraz spośród pracowników Urzędu Miasta.

§ 22

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo komisji od chwili zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na radnego jednostki pomocniczej.

 

§ 23

( skreślony)

 

§ 24

Techniczno – materialne warunki pracy Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowej komisji wyborczej zapewnia Prezydent Miasta Krosna.

 

§ 25

Miejską i obwodową komisję wyborczą rozwiązuje organ, który je powołał, po zakończeniu ich działalności.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA RADNYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

§ 26

1. Kandydatów na radnych jednostek pomocniczych zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

2. Zgłaszając kandydata na radnego jednostki pomocniczej należy podać jego nazwisko, imię, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zamieszkania, wskazując jednocześnie dzielnicę (osiedle) do której następuje zgłoszenie kandydata.

3. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

4. Kandydować można tylko w jednej dzielnicy lub osiedlu w którym kandydat zamieszkuje.

§ 27

1. Zgłoszenie kandydata na radnego Rady dzielnicy (osiedla) powinno być podpisane przez co najmniej 15 wyborców zamieszkałych w danej dzielnicy (osiedlu).

2. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata na radnego rady dzielnicy (osiedla) obok podpisu, podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania. Wycofanie się wyborcy ze zgłoszenia kandydata jest nieskuteczne.

3. Uprawnionym do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jest pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być każda z trzech pierwszych osób, które podpisały zgłoszenie kandydata na radnego jednostki pomocniczej lub sam kandydat.

 

§ 28

1. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydaturę na radnego, zgłoszoną zgodnie z przepisami niniejszej ordynacji, sporządzając protokół rejestracji zgłoszenia, i zawiadamia o tym zgłaszających.

2. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających.

3. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje inne wady, komisja wzywa niezwłocznie zgłaszających do ich usunięcia w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie usunięte, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.

4. Stwierdzenie nieważności kandydata zgłaszający mogą zaskarżyć w ciągu 2 dni do Prezydenta Miasta Krosna. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczna.

 

§ 29

1. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszona liczba kandydatur, co najmniej równa liczbie miejsc w radzie dzielnicy (osiedla), Miejska Komisja Wyborcza wzywa wyborców przez rozplakatowanie, następnego dnia po upływie tego terminu, obwieszczenia do zgłoszenia kolejnych kandydatów. W takim wypadku termin zgłoszenia i zarejestrowania kandydatów upływa 5-go dnia od dnia rozplakatowania obwieszczenia.

2. Jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zarejestrowana wymagana ilość kandydatur, wyborów w dzielnicy (osiedlu) nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

 

§ 30

Miejska Komisja Wyborcza, w razie ustalenia, że liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych jest równa liczbie radnych wybieranych do rady dzielnicy (osiedla), stwierdza to w formie uchwały oraz sporządza niezwłocznie obwieszczenie zawierające informację, że w dzielnicy (osiedlu) głosowanie nie będzie przeprowadzane, a za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

§ 31

1. Po zarejestrowaniu kandydatur Miejska Komisja Wyborcza ustala w porządku alfabetycznym listę kandydatów.

2. Po ustaleniu listy kandydatów Miejska Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie obwieszczeń.

3. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 2, powinny być przekazane do obwodowej komisji wyborczej z poleceniem rozplakatowania w dzielnicy (osiedlu) najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.

§ 32

1. Miejska Komisja Wyborcza skreśla z listy nazwisko kandydata na radnego rady dzielnicy (osiedla) który zmarł, utracił prawo wybieralności lub pisemnie wycofał zgodę na kandydowanie.

2. O skreśleniu nazwiska kandydata komisja niezwłocznie zawiadamia wyborców.

 

§ 33

1. Kandydat na radnego rady dzielnicy (osiedla) może wyznaczyć swojego męża zaufania uprawnionego do reprezentowania go wobec komisji wyborczych.

2. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w szczególności w czasie głosowania, przy obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników wyborów przez komisje wyborczą.

3. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniającego go do obecności w lokalu komisji wyborczej w czasie wykonywania przez nią czynności.

 

 

ROZDZIAŁ VI

KAMPANIA WYBORCZA

§ 34

( skreślony)

 

§ 35

( skreślony)

 

 

ROZDZIAŁ VII

KARTY DO GŁOSOWANIA

 

§ 36

1. Karta do głosowania w wyborach do Rady Dzielnicy jest drukowana na papierze koloru białego, rodzajem i wielkością czcionki jednakowymi dla wszystkich kandydatów.

2. Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A-5, A-4 lub A-3, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów na radnych na tych listach.

 

§ 37

1. Karta do głosowania w górnej części, z lewej strony jest opatrzona oznaczeniem Wybory do Rady Dzielnicy ………………….., a pośrodku, w górnej części karty, jest umieszczony napis „Karta do głosowania w wyborach do Rady Dzielnicy w dniu ……. Kandydaci na radnych Rady Dzielnicy  …………………..

2. Kandydatów na karcie umieszcza się w kolejności alfabetycznej, w kolumnie pionowej, podając nazwiska i imiona. W przypadku zarejestrowania większej liczby kandydatów nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się w kolumnach oddzielonych linią pionową.

§ 38

Na karcie do głosowania w jej dolnej części podaje się informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci Obwodowej Komisji Wyborczej oznacza się w lewej dolnej części karty do głosowania.

 

§ 39

Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

GŁOSOWANIE

§ 40

1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, bez przerwy w godzinach 700 do 1900.

2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy na miejscu znajdują się spisy wyborców oraz potrzebna ilość kart do głosowania, jak również czy w lokalu wyborczym znajdują się w dostatecznej ilości pomieszczenia zapewniające tajność głosowania, po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji.

3. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

 

§ 41

1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch członków komisji.

2. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników głosowania w lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie zaufania.

 

§ 42

Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania oraz nad zapewnieniem tajności głosowania i może w tym celu wydawać odpowiednie zarządzenia porządkowe.

 

§ 43

1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wyborcy.

2. Komisja sprawdza, czy dana osoba jest objęta spisem wyborców.

3. Wyborca ujęty w spisie, a nie posiadający dokumentu uznanego przez komisję za wystarczający do stwierdzenia jego tożsamości, może powołać się na świadectwo dwóch wiarygodnych osób, znanych komisji. Decyzja komisji w sprawie stwierdzenia tożsamości jest ostateczna.

4. Wyborca nie umieszczony w spisie wyborców zostanie dopisany do spisu w dniu wyborów i dopuszczony do głosowania, jeżeli pracownik ewidencji ludności Urzędu Miasta Krosna potwierdzi, że figuruje on w rejestrze wyborców w danej jednostce pomocniczej.

5. Wyborca objęty spisem lub dopisany do spisu zgodnie z ust. 4 otrzymuje od komisji kartę do głosowania. Fakt otrzymania karty do głosowania wyborca potwierdza swoim podpisem w spisie wyborców.

§ 44

1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.

2. Każdemu wyborcy przysługuje liczba głosów równa liczbie radnych rady dzielnicy (osiedla).

3. Wyborca stawia znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje, następnie wrzuca do urny kartę do głosowania.

 

§ 45

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy głosowaniu z pomocy innych osób, z wyłączeniem członków komisji i mężów zaufania.

 

§ 46

1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń czynności wyborcze były na czas przejściowy uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może przedłużyć je lub odroczyć do dnia następnego. Zarządzenie takie powinno być natychmiast przesłane do wiadomości Miejskiej Komisji Wyborczej oraz podane do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w danej dzielnicy lub osiedlu.

2. W razie przerwania głosowania komisja pieczętuje urnę i oddaje ją na przechowanie przewodniczącemu. Po podjęciu głosowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęci nie zostały naruszone.

§ 47

O godzinie 1900 przewodniczący zarządza zamknięcie lokalu wyborczego. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed godziną 1900.

 

 

ROZDZIAŁ IX

USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

§ 48

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie. Przy ustalaniu wyników głosowania mogą być obecni mężowie zaufania.

§ 49

1. Komisja ustala na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.

2. Przewodniczący komisji w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania, ustalając w ten sposób liczbę oddanych głosów.

3. Przedartych kart do głosowania nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

4. Gdyby liczba oddanych głosów różniła się od liczby wydanych kart do głosownia, komisja poda w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

 

§ 50

1. Głos uważa się za nieważny, jeżeli:

1) na karcie do głosowania umieszczono więcej znaków „x” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów – niż jest miejsc w Radzie Dzielnicy lub

2) nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.

 

§ 51

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone, nie opatrzone pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej lub obwodowej komisji wyborczej są nieważne.

 

§ 52

Po ustaleniu liczby głosów ważnych obwodowa komisja wyborcza przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

 

§ 53

1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.

2. W protokole należy wymienić liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) oddanych głosów,

3) głosów nieważnych,

4) głosów ważnych,

5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i wydane decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

5. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

6. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje wyniki głosowania do wiadomości publicznej.

§ 54

1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz protokołu głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej.

2. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów ustala Miejska Komisja Wyborcza.

 

§ 55

Po dokonaniu czynności wymienionej w § 54 ust. 1 przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przesyła niezwłocznie Miejskiej Komisji Wyborczej dokumenty z głosowania: oddane karty do głosowania, spis wyborców i drugi egzemplarz protokołu głosowania.

 

ROZDZIAŁ X

USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

§ 56

1. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy otrzymali najwięcej ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniająca do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności członków komisji i mężów zaufania. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.

 

§ 57

1. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) oddanych głosów,

3) głosów nieważnych,

4) głosów ważnych,

5) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona wybranych członków Rady Dzielnicy.

2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

3. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

§ 58

Protokół, o którym mowa w § 57, wraz z załącznikami oraz protokołami obwodowych komisji wyborczych jednostek pomocniczych, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej przesyła niezwłocznie Przewodniczącemu Rady Miasta Krosna.

 

§ 59

Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyników wyborów, Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w Dzielnicy, liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) oddanych głosów,

3) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona wybranych radnych Rady Dzielnicy.

 

§ 60

Na podstawie protokołu wyników wyborów, Miejska Komisja Wyborcza wydaje zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Dzielnicy.

 

§ 61

Drugi egzemplarz protokołu wyników wyborów wraz z załącznikami Miejska Komisja Wyborcza przekazuje Prezydentowi Miasta Krosna, który przechowuje te materiały dla celów archiwalnych.

 

 

ROZDZIAŁ XI

WAŻNOŚĆ WYBORÓW

§ 62

1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszej ordynacji, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów.

2. Protest wnosi się na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna. Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego udokumentowania zarzutów, Prezydent Miasta Krosna może wezwać osobę wnoszącą protest do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 7 dni od wniesienia protestu.

§ 63

1. Rada Miasta Krosna na wniosek Prezydenta unieważnia wybory w całości lub w części, jeżeli w wyborach w tej jednostce dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszej ordynacji, które wywarły istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie.

2. Unieważniając wybory, Rada Miasta Krosna określa w uchwale, w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.

 

§ 64

1. W razie unieważnienia wyborów Rada Miasta Krosna zarządza w ciągu 14 dni od daty unieważnienia ponowne wybory przy uwzględnieniu decyzji, o której mowa w § 63, ustalając jednocześnie kalendarz czynności wyborczych.

2. Ponowne wybory, w zakresie określonym decyzją Rady Miasta Krosna, przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszej ordynacji. Kalendarz wyborczy może przewidywać krótsze terminy.

3. Wybory ponowne, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadzają te same komisje wyborcze na podstawie tych samych spisów wyborców, chyba że podstawą unieważnienia były zarzuty odnoszące się do komisji lub spisów. W tych wypadkach należy niezwłocznie powołać nowe komisje lub sporządzić nowe spisy.

 

ROZDZIAŁ XII

WYGAŚNIĘCIE MANDATU RADNEGO RADY DZIELNICY

§ 65

1. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Dzielnicy następuje wskutek:

1) śmierci,

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne.

2. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Dzielnicy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, stwierdza Rada Dzielnicy w drodze uchwały najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ich wystąpienia.

3. Niepodjęcie przez Radę Dzielnicy uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji radnego z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

4. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Dzielnicy następuje również w wypadku rozwiązania Rady Dzielnicy z mocy prawa lub rozwiązania Rady Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

5. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Dzielnicy następuje w przypadku zmian w podziale terytorialnym miasta stosownie do § 67.

 

§ 66

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Rada stwierdzając wygaśnięcie mandatu radnego Rady podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność zamieszczenia kandydata na liście.

2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Radzie Dzielnicy na piśmie w ciągu trzech dni od daty doręczenia zawiadomienia o przyznaniu mandatu.

3. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzenie w trybie ust. 1 i 2 nie było możliwe, skład Rady zmniejszył się więcej niż o jedną piątą, przeprowadza się wybory uzupełniające do danej Rady, chyba że do zakończenia kadencji Rady zostało mniej niż sześć miesięcy.

§ 67

1. Zmiany w podziale terytorialnym Krosna zachodzące w toku kadencji samorządów powodują następujące zmiany:

1) jeżeli z jednej jednostki tworzy się dwie lub więcej jednostki pomocnicze, dotychczasowa rada dzielnicy lub osiedla zostaje z mocy prawa rozwiązana,

2) jeżeli jednostka pomocnicza zostaje włączona do innej jednostki albo dwie lub więcej jednostek łączą się w nową jednostkę, rady tych jednostek zostają z mocy prawa rozwiązane.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się wybory do nowych rad dzielnic lub osiedli w trybie i na zasadach określonych niniejszą ordynacją.

3. Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości, informację o rozwiązaniu z mocy prawa rady dzielnicy lub osiedla z przyczyn, o których mowa w ust. 1.

§ 68

Kadencja radnych wybranych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych oraz w wyborach, o których mowa w § 67 ust. 2, upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 9 niniejszej ordynacji.

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 69

Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu Miasta Krosna, z tym, że nie dotyczy to kosztów związanych z prowadzoną przez kandydatów kampanią wyborczą.

 

§ 70

Wykładni przepisów ordynacji od chwili zarządzenia przez Radę Miasta Krosna wyborów dokonuje na bieżąco Prezydent Miasta Krosna. Rozstrzygnięcie Prezydenta jest ostateczne i nie przysługuje na nie środek zaskarżenia.

 

§ 71

Postanowienia ordynacji mają zastosowanie po raz pierwszy do wyborów, które odbędą się w 2015 r.

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Jakubczyk2015-10-09
Publikujący Monika Stryjak 2015-10-09 10:37
Modyfikacja Monika Stryjak 2015-10-09 11:10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V / 89 / 03
Rady Miasta Krosna z dnia 26.02.2003 r.


STATUT DZIELNICY ……………..

I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE.

§ 1

Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta Krosna w rozumieniu art. 5 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym.

§ 2

1.Organizację i zakres działania Dzielnicy określa niniejszy statut.
2.Statut określa w szczególności :
   1/ nazwę i obszar Dzielnicy,
   2/ zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy,
   3/ organizację i zadania organów Dzielnicy,
   4/ zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez Miasto oraz sposób ich realizacji,
   5/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Miasta nad działalnością Dzielnicy.

§ 3

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :
   1/ Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Krosno,
   2/ Dzielnicy - należy przez to rozumieć Dzielnicę
   3/ Radzie - należy przez to rozumieć Radę Dzielnicy,
   3/ Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Dzielnicy,
   4/ Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Krosna,
   5/ Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Krosna,
   6/ statucie - należy przez to rozumieć statut Dzielnicy

II NAZWA I OBSZAR DZIELNICY

§ 4

Nazwa Dzielnicy brzmi ……………

§ 5

Obszar Dzielnicy, wraz z ulicami określony jest na mapie stanowiącej załącznik do statutu.


III.  ZASADY  I  TRYB  WYBORÓW  ORGANÓW  DZIELNICY.

§ 6

Organami Dzielnicy są :
   1/ rada,
   2/ zarząd.

§ 7

Organem uchwałodawczym w Dzielnicy jest rada.

§ 8

Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

§ 9.
W skład rady wchodzą radni w liczbie 15.

§ 10.
Ogólne zebranie mieszkańców wybiera radnych w liczbie określonej w § 9 statutu.

§ 11.

1. Rada Miasta  zarządza  wybory  w  Dzielnicy oraz ustala termin odbycia ogólnego zebrania
    mieszkańców, na którym wybiera się radnych, zwanego dalej zebraniem wyborczym.
2. Pierwsze  wybory  odbywają  się  nie  później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia
    uchwały o utworzeniu dzielnicy.
3. Kolejne  wybory  w  Dzielnicy  odbywają się  nie  później niż  w ciągu dwóch  miesięcy po
     upływie  kadencji.
4. Uchwała, o której mowa w ust.1 podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 12.

1. Prezydent  Miasta  powołuje  5-osobowy   zespół   do   spraw   przeprowadzenia   wyborów
    w Dzielnicy.
2. Członków  zespołu  powołuje  się  spośród radnych Rady Miasta oraz pracowników Urzędu
    Miasta.
3. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 13.

Do zadań zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów w Dzielnicy należy :
   1/ powiadomienie  mieszkańców  Dzielnicy  o  terminie  zebrania   wyborczego   oraz   jego
       zwołanie,
  2/ czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,
  3/ ogłoszenie wyników wyborów.

§ 14.

1. Miejsce  i  termin  zebrania  wyborczego ustala się w taki sposób, aby było najdogodniejsze
    dla mieszkańców Dzielnicy.
2. O  terminie  i  miejscu  zebrania  wyborczego  zawiadamia się, na 7 dni przed datą zebrania
    wyborczego,  poprzez  wywieszenie   ogłoszeń   w   miejscach   publicznych   i   najczęściej
    uczęszczanych w Dzielnicy oraz w inny zwyczajowy sposób.

§ 15.

Celem zebrania wyborczego jest :
   1/ zapoznanie mieszkańców Dzielnicy z zadaniami i celami samorządu,
   2/ zapoznanie mieszkańców Dzielnicy ze statutem i zasadami wyboru organów Dzielnicy,
   3/ przedstawienie sprawozdania z działalności przez ustępujący zarząd,
   4/ dokonanie wyboru radnych do rady Dzielnicy.

§ 16.

1. Pierwsze  zebranie  wyborcze, o  którym  mowa  w  § 11 ust.2 statutu prowadzi przewodni-
    czący zebrania wyborczego.
2. Kolejne zebrania wyborcze prowadzi przewodniczący  ustępującej  rady do czasu wyboru
    przewodniczącego zebrania wyborczego.
3. Przewodniczącego  i  protokolanta  zebrania wyborczego wybiera się spośród mieszkańców
    uczestniczących w zebraniu wyborczym, mających czynne prawo wyborcze.

§ 17.

1. Czynne  prawo  wyborcze (prawo wybierania) mają osoby, które ukończyły 18 lat i na stałe
    mieszkają w Dzielnicy.
2. Mieszkańcy  Dzielnicy  uczestniczący  w  zebraniu  wyborczym  wpisują na listę obecności
    imię  i  nazwisko,  datę  urodzenia  oraz   adres   zamieszkania.    Lista   obecności   stanowi
    podstawę ustalenia prawomocności zebrania. Osoba wpisująca się na listę obecności  
    wyraża zgodę na  przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wyborów.

§ 18.

1. Kandydatów na radnych Dzielnicy zgłasza się na zebraniu wyborczym.
2. Kandydatów, o których  mowa  w  ust.1 może zgłosić każdy mieszkaniec Dzielnicy mający
    czynne  wyborcze  prawo,  grupa  mieszkańców,  organizacja społeczna działająca w Dziel-
    nicy.
3. Kandydat  musi  mieć  bierne  prawo wyborcze, może uczestniczyć w zebraniu wyborczym
    i  wyrazić  zgodę  na  kandydowanie  oraz  dokonać  autoprezentacji  albo  nie uczestnicząc
    w  zebraniu  wyborczym  wyrazić  zgodę  na  kandydowanie  na piśmie dołączając pisemną
    autoprezentację.
4. Bierne   prawo   wyborcze   (prawo   wybieralności)   przysługuje   osobie   mającej   prawo
    wybierania do rady.
5. Liczba kandydatów jest nieograniczona i musi być przynajmniej równa ilości mandatów.

§ 19.

1. Zebranie  wyborcze dokonuje wyboru, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
    trzyosobowej komisji skrutacyjnej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy :
    1/ sprawdzenie prawidłowości kart do głosowania,
    2/ rozdanie kart do głosowania uprawnionym do głosowania,
    3/ przeprowadzenie tajnych głosowań,
    4/ obliczanie głosów,
    5/ ogłaszanie wyników głosowania.
3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat na radnego Dzielnicy.

§ 20.

1. Karta do głosowania zawiera nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym.
2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie oraz musi być opatrzo-
    na pieczęcią Rady Miasta.

§ 21.

Na karcie do głosowania skreśla się co najmniej tylu kandydatów ilu zgłoszono ponad liczbę miejsc mandatowych. Skreślenie mniejszej ilości kandydatów powoduje nieważność głosu.

§ 22.

1. Z  zebrania  wyborczego sporządza  się  protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania
    i protokolant.
2. Dokumenty  z  przeprowadzonych  wyborów  komisja skrutacyjna przekazuje zespołowi do
    spraw przeprowadzenia wyborów w Dzielnicy.

§ 23.

1. Wyniki wyborów ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w Dzielnicy.
2. Koszty  związane  z  wyborami  pokrywa  się z budżetu Miasta, z wyjątkiem kosztów zwią-
    zanych ze zgłaszaniem kandydatów na radnych i kampanią wyborczą.

§ 24.

1. W  ciągu  7  dni  od  dnia  wyborów,  każdy  mieszkaniec  Dzielnicy  mający czynne prawo
    wyborcze,   może   wnieść  protest  przeciwko  wyborom,  jeżeli  naruszono  postanowienia
    określające zasady wyborów.
2. Protesty  wnosi  się  do  Prezydenta  Miasta,  który  rozstrzyga  je  w  terminie 7 dni od daty
    otrzymania.
3. Prezydent Miasta może protest odrzucić albo go uwzględnić.
4. W  przypadku  uwzględnienia protestu Rada Miasta unieważnia wybory i zarządza, w ciągu
    miesiąca od daty unieważnienia, ponowne wybory w Dzielnicy.

§ 25.

1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek :
    1/ śmierci,
    2/ zrzeczenia się mandatu,
    3/ utraty biernego prawa wyborczego.
2. Zrzeczenie  się  mandatu następuje w dniu doręczenia Prezydentowi Miasta pisma zawiera-
    jącego oświadczenie woli o zrzeczeniu się mandatu.

§ 26.

Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów skład rady zmniejszy się o co najmniej 30%, to rada Miasta zarządza wybory uzupełniające, do których stosuje się przepisy niniejszego rozdziału.

§ 27.

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, w głosowaniu tajnym.

§ 28.

1. Odwołanie  przewodniczącego  rady  lub wiceprzewodniczącego może nastąpić na wniosek
    co najmniej 1 składu rady, w trybie określonym w § 27 statutu.
2. W przypadku  rezygnacji  przewodniczącego  rady  lub wiceprzewodniczącego, rada podej-
    muje  uchwałę  w  sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia
    złożenia rezygnacji.
3. Niepodjęcie  uchwały, o której mowa w ust. 2 w terminie określonym również w ust. 2, jest
    równoznaczne  z  przyjęciem  rezygnacji  przez radę  z  upływem  ostatniego dnia miesiąca,
    w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 29.

1. Organem wykonawczym Dzielnicy jest zarząd.
2. W  skład  zarządu  wchodzą   przewodniczący,   wiceprzewodniczący,   sekretarz   oraz 
    4 członków.
3. Rada wybiera zarząd w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia wyborów w Dzielnicy.

§ 30.

1. Rada  wybiera  przewodniczącego zarządu, bezwzględną większością składu rady, w głoso-
    waniu tajnym.
2. Rada  wybiera  wiceprzewodniczącego,  sekretarza  oraz   pozostałych   członków   zarządu
    zwykłą większością głosów, w obecności  co najmniej  połowy składu rady, w głosowaniu
    tajnym.
3. Kandydaci do zarządu muszą wyrazić zgodę na kandydowanie  i dokonać autoprezentacji .

§ 31.

1. Rada  może  odwołać  przewodniczącego  zarządu,  cały  zarząd  na  wniosek  co   najmniej
    1 składu rady.
2. Wniosek,  o  którym  mowa  w  ust. 1,   wymaga  formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny
    odwołania.
3. Odwołanie  przewodniczącego  zarządu  lub  całego  zarządu  następuje  bezwzględną  wię-
    kszośćcią składu rady, w głosowaniu tajnym.
4. Odwołany przewodniczący zarządu lub cały  zarząd  pełnią swoje funkcje do czasu wyboru
    nowego przewodniczącego zarządu lub całego zarządu.
5. Rada  może  odwołać  poszczególnych  członków  zarządu,  na  wniosek przewodniczącego
    zarządu,  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co   najmniej   połowy   składu   rady,
    w głosowaniu tajnym.

§ 32.

1. Przewodniczący  zarządu,  cały  zarząd oraz poszczególni członkowie zarządu mogą złożyć
    rezygnację.
2. Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji, zwykła większością głosów, w ciągu mie-
    siąca od daty złożenia rezygnacji.
3. Niepodjęcie  uchwały,  o której mowa w ust.1 w terminie o którym mowa również w ust. 1,
    jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca,
    w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 33.

1.W przypadku śmierci albo odwołania  przewodniczącego  zarządu,  całego  zarządu  lub
    poszczególnych  członków  zarządu  albo  złożenia  rezygnacji  przez  przewodniczącego
    zarządu,  całego  zarządu  lub  poszczególnych  członków  zarządu,  rada  dokonuje  
    wyboru, w trybie    o którym  mowa  w  § 30  statutu,  nowego  przewodniczącego zarządu,
    całego zarządu lub poszczególnych  członków  zarządu  w  ciągu  miesiąca  od     dnia
    odwołania  lub  przyjęcia rezygnacji albo od dnia o którym mowa w § 32 ust. 3 statutu.
2. W  przypadku śmierci przewodniczącego zarządu, zadania przewodniczącego do czasu wy-
    boru  nowego  przewodniczącego  zarządu  wykonuje wiceprzewodniczący, a gdy wieprze-
    wodniczący  nie  mógł  wykonywać tych zadań, to wykonuje je najstarszy wiekiem członek
    zarządu.

IV.  ORGANIZACJA  I  ZADANIA  ORGANÓW  DZIELNICY.

§ 34.

Do zadań rady należy :
   1/ wybór i odwoływanie zarządu,
   2/ przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu,
   3/ podejmowanie  uchwał  w  sprawach  przeznaczenia  i   sposobu   wykorzystania   mienia
       komunalnego przekazanego Dzielnicy w zarząd,
   4/ określanie kierunków działania zarządu.

§ 35.

1. Rada  obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
    na kwartał.
2. Pierwsze  posiedzenie  nowo  wybranej rady zwołuje przewodniczący Rady Miasta w ciągu
    7 dni od ogłoszenia wyników wyborów w Dzielnicy.
3. Pierwsze  posiedzenie  nowo  wybranej  rady,  do  czasu wyboru  przewodniczącego   rady,
    prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na posiedzeniu.
4. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 składu rady, przewodniczący rady obowiązany jest  
    zwołać posiedzenie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 36.

1. Posiedzenie przygotowuje przewodniczący rady.
2. Przygotowanie posiedzenia obejmuje w szczególności :
    1/ ustalenie czasu i miejsca obrad,
    2/ ustalenie porządku obrad,
    3/ zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał.
3. O  terminie,  miejscu i  proponowanym porządku obrad powiadamia się radnych najpóźniej
    na 7 dni przed terminem obrad.
4. Posiedzenia rady są jawne.

§ 37.

Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 38.

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza, przeprowadza i ogłasza jego wynik przewodniczący obrad.
3. W  głosowaniu  tajnym  radni  głosują  za  pomocą  kart  ostemplowanych  pieczęcią   rady,
    a samo głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna.
4. Głosowanie  zwykłą  większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
    która  uzyskała  większą  liczbę  głosów  "za"   niż  "przeciw".     Głosów   wstrzymujących
    i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
5. Przez  bezwzględną większość   rozumie  się liczbę głosów ważnie oddanych za wnioskiem
    lub kandydatem przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów.

§ 39.

Uchwały rady powinny określać w szczególności :
   1/ numer i datę,
   2/ tytuł,
   3/ podstawę prawną,
   4/ postanowienia merytoryczne,
   5/ określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały.
 
§ 40.

Inicjatywę uchwałodawczą mają :
   1/ zarząd,
   2/ co najmniej 3 radnych.

§ 41.

1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady oraz prowadzi jej obrady.
2. Do zadań przewodniczącego rady należy w szczególności :
   1/ zwoływanie posiedzeń,
   2/ przewodniczenie obradom,
   3/ zarządzanie głosowań i przeprowadzanie głosowań jawnych,
   4/ podpisywanie uchwał,
   5/ czuwanie nad zachowaniem porządku podczas obrad,
   6/ zwoływanie  zebrania  mieszkańców przynajmniej  raz  w   roku,   najpóźniej   do   końca
       kwietnia,
   7/ prowadzenie zebrania mieszkańców,
   8/ informowanie mieszkańców Dzielnicy o zamierzeniach oraz działaniach rady.
3. W  przypadku  nieobecności  przewodniczącego  rady zadania przewodniczącego wykonuje
    wiceprzewodniczący.
4. Obsługę biurowa posiedzeń rady wykonuje sekretarz wybrany spośród radnych.

§ 42.

1. Zarząd  reprezentuje  mieszkańców  Dzielnicy  wobec  organów  Gminy  Krosno, miejskich
    jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji.
2. Do zadań zarządu należy w szczególności :
   1/ przygotowywanie projektów uchwał rady,
   2/ wykonanie uchwał rady,
   3/ składanie radzie rocznych sprawozdań z działalności,
   4/ gospodarowanie mieniem powierzonym Dzielnicy,
   5/ zgłaszanie postulatów  do  projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
       nego dotyczących terenu Dzielnicy,
   6/ zgłaszanie wniosków w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego w Dzielnicy,
   7/ zgłaszanie i opiniowanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych w Dzielnicy,
   8/ opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych w Dzielnicy,
   9/ informowanie mieszkańców Dzielnicy o zamierzeniach oraz działaniach zarządu.

§ 43.

1. Zarząd  obraduje  na   posiedzeniach  zwoływanych w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
    raz na dwa miesiące.
2. Zarząd  podejmuje  uchwały  w  obecności  co  najmniej  połowy  składu  zarządu,   zwykłą
    większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.
3. Do uchwał zarządu stosuje się § 39 statutu, a do głosowań § 38 ust.1, ust.2 , ust. 4 i ust. 5
    statutu.

§ 44.

Oświadczenia woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności Dzielnicy składa dwóch członków zarządu, w tym przewodniczący zarządu, a w przypadku jego nieobecności, wiceprzewodniczący albo przewodniczący zarządu jednoosobowo na podstawie upoważnienia zarządu.

§ 45.

Po upływie kadencji rady, zarząd działa do dnia wyboru nowego zarządu.

§ 46.

1. Z posiedzenia zarządu sekretarz sporządza protokół, który jest przyjmowany na następnym
    posiedzeniu  zarządu i podpisywany przez przewodniczącego zarządu albo wiceprzewodni-
    czącego  jeśli  przewodniczył  obradom  oraz  sekretarza.  Do  protokołu  dołącza   się   listę
    obecności.
2. Uchwały  zarządu  podpisuje   przewodniczący   zarządu   albo   wiceprzewodniczący   jeśli
     przewodniczył obradom.  

§ 47.

Do zadań przewodniczącego zarządu należy w szczególności :
   1/ organizowanie pracy zarządu,
   2/ zwoływanie posiedzeń zarządu,
   3/ ustalania porządku obrad,
   4/ prowadzenie obrad,
   5/ uczestniczenie w sesjach Rady Miasta,
   6/ uczestniczenie w komisjach odbioru robót wykonanych w Dzielnicy,
   7/ uczestniczenie  w  opracowywaniu  projektu  budżetu  Miasta,  w  sprawach  dotyczących
       Dzielnicy.

V.  ZAKRES  ZADAŃ  PRZEKAZANYCH  DZIELNICY  PRZEZ  MIASTO  ORAZ SPOSÓB  ICH  REALIZACJI.

§ 48.

1. Dzielnica  zarządza  mieniem  komunalnym  przekazanym  mu  w drodze odrębnej uchwały
    Rady Miasta.
2. Dzielnica  samodzielnie  decyduje  o  przeznaczeniu  i  sposobie wykorzystania składników
    majątkowych przekazanego jej mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.

§ 49.

Dzielnica nie tworzy własnego budżetu.


§ 50.

Obsługę finansowo-księgową Dzielnicy prowadzi Urząd Miasta.


VI.  ZAKRES  I  FORMY  KONTROLI  ORAZ  NADZORU  ORGANÓW  MIASTA NAD  DZIAŁALNOŚCIĄ  ORGANÓW  DZIELNICY.

§ 51.

1. Nadzór nad działalnością Dzielnicy sprawuje Prezydent Miasta.
2. Nadzór  ten jest sprawowany na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości i gos-
    podarności uchwał podejmowanych przez organy Dzielnicy.
3. Uchwały  rady  i  zarządu  przesyłane są do Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od daty ich
    podjęcia.
4. W  przypadku  stwierdzenia  naruszenia prawa Prezydent Miasta, w terminie 30 dni od daty
    doręczenia uchwały,  występuje  do rady lub zarządu o ponowne jej rozpatrzenie wskazując
    naruszenia  prawa  i  wyznaczając  termin  do  ich  usunięcia.  W  przypadku  nie  usunięcia
    wskazanych naruszeń Prezydent Miasta stwierdza nieważność uchwały.

§ 52.

Kontrolę finansową Dzielnicy sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 53.

Kompleksową kontrolę organów Dzielnicy przeprowadza się co najmniej raz w ciągu kadencji.
 

VII.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

§ 54.

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTest Testowy - Testowe2003-08-01
Publikujący -
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2023r. 10:36:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.