Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki:Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica

 • Adres : ul. Tysiącecia 5, 38-400 Krosno

 • Dyrektor : Bogdan Adamski

 • Nr telefonu : 13 43 215 61

 • Fax : 13 43 215 61

 • E-mail : zsm@mkrosno.pl

 • Adres strony www : www.zsm.krosno.plII. Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie jest publiczną szkołą ponadpodstawową utworzoną przez Radę Miasta Krosna. Siedzibą szkoły jest zespół budynków znajdujący się przy ul. Tysiąclecia 5 w Krośnie. Patronem szkoły jest ks. Stanisław Staszic i Szkoła nosi Jego imię. Zespół Szkół Mechanicznych zwany w dalszej części statutu Szkołą jest jednostką organizacyjną Miasta Krosna. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Krosno na prawach powiatu grodzkiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych:

 1. Technikum nr 3 im. Stanisława Staszica

które zapewnia uczniom wykształcenie średnie zawodowe z możliwością uzyskania dyplomu maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego i dyplomu zawodowego technika, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dające podstawę do podjęcia studiów wyższych lub pracy zawodowej.

 1. Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Stanisława Staszica

Ukończenie tej szkoły zapewnia absolwentom wykształcenie zasadnicze branżowe z możliwością uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie, po zdaniu egzaminu a także kontynuowania nauki w celu zdobycia wykształcenia średniego.

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stanisława Staszica

które zapewnia realizację zajęć praktycznych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych oraz praktyki zawodowe przewidziane programem nauczania dla kierunków kształcenia i zawodów występujących w ZSM oraz innych jednostkach edukacyjnych występujących w szkołach zawodowych ponadgimnazjalnych zlecających różne rodzaje zajęć edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej dla szkół publicznych.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7  września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

III. Struktura organizacyjna
 

Dyrektor Bogdan Adamski
 
Wicedyrektor -  Grzegorz Kuźniarowicz
 
Wicedyrektor - Jacek Kafel

Główny księgowy -  Dorota Raś


Sekretarz szkoły -  Joanna Zygar
 


IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 

O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.  z 2011 Nr 14 poz. 67
 z póź. zm.).

 • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, elektronicznym lub faksem.
 • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem   postępowania administracyjnego.
 • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

■Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
■Księgi inwentarzowe,
■Ewidencja akt osobowych pracowników,
■Księga  zastępstw,
■Księga Protokołów Rady Pedagogicznej,
■Ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
■Księgi uczniów,
■Księga druków ścisłego zarachowania
■Rejestr legitymacji szkolnych
■Rejestr zaświadczeń uczniowskich
■Rejestr korespondencji,
■Ewidencja czasu pracy,
■Ewidencja pieczęci i pieczątek,
■Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
■Archiwum dokumentacji szkolnej.

Sposób udostępniania:

■ Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
■ Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
■ Sporządzane są odpisy i duplikaty świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów:

Szkoła wydaje świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Ponadto szkoła na wniosek ucznia lub absolwenta, może wydać zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania.


IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania


VI. Informacje o zamówieniach

Informacja o udzieleniu zamówienia na remont parkietu
Informacja o udzieleniu zamówienia na remont klasopracowni

Informacja o udzieleniu zamówienia na wynajem pomieszczenia gastronomicznego

VII. Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Wyniki naboru

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłBogdan Adamski2021-12-30
Publikujący Zespół Szkół Mechanicznych 2021-12-30 10:07
Modyfikacja Zespół Szkół Mechanicznych 2024-05-16 13:23
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 01:13:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.