Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki:Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica

 • Adres : ul. Tysiącecia 5, 38-400 Krosno

 • Dyrektor : Bogdan Adamski

 • Nr telefonu : 13 43 215 61

 • Fax : 13 43 215 61

 • E-mail : zsm@mkrosno.pl

 • Adres strony www : www.zsm.krosno.plII. Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie jest publiczną szkołą ponadpodstawową utworzoną przez Radę Miasta Krosna. Siedzibą szkoły jest zespół budynków znajdujący się przy ul. Tysiąclecia 5 w Krośnie. Patronem szkoły jest ks. Stanisław Staszic i Szkoła nosi Jego imię. Zespół Szkół Mechanicznych zwany w dalszej części statutu Szkołą jest jednostką organizacyjną Miasta Krosna. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Krosno na prawach powiatu grodzkiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych:

 1. Technikum nr 3 im. Stanisława Staszica

które zapewnia uczniom wykształcenie średnie zawodowe z możliwością uzyskania dyplomu maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego i dyplomu zawodowego technika, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dające podstawę do podjęcia studiów wyższych lub pracy zawodowej.

 1. Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Stanisława Staszica

Ukończenie tej szkoły zapewnia absolwentom wykształcenie zasadnicze branżowe z możliwością uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie, po zdaniu egzaminu a także kontynuowania nauki w celu zdobycia wykształcenia średniego.

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stanisława Staszica

które zapewnia realizację zajęć praktycznych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych oraz praktyki zawodowe przewidziane programem nauczania dla kierunków kształcenia i zawodów występujących w ZSM oraz innych jednostkach edukacyjnych występujących w szkołach zawodowych ponadgimnazjalnych zlecających różne rodzaje zajęć edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej dla szkół publicznych.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7  września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

III. Struktura organizacyjna
 

Dyrektor Bogdan Adamski
 
Wicedyrektor -  Grzegorz Kuźniarowicz
 
Wicedyrektor - Jacek Kafel

Główny księgowy -  Dorota Raś


Sekretarz szkoły -  Joanna Zygar
 


IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 

O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.  z 2011 Nr 14 poz. 67
 z póź. zm.).

 • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, elektronicznym lub faksem.
 • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem   postępowania administracyjnego.
 • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

■Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
■Księgi inwentarzowe,
■Ewidencja akt osobowych pracowników,
■Księga  zastępstw,
■Księga Protokołów Rady Pedagogicznej,
■Ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
■Księgi uczniów,
■Księga druków ścisłego zarachowania
■Rejestr legitymacji szkolnych
■Rejestr zaświadczeń uczniowskich
■Rejestr korespondencji,
■Ewidencja czasu pracy,
■Ewidencja pieczęci i pieczątek,
■Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
■Archiwum dokumentacji szkolnej.

Sposób udostępniania:

■ Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
■ Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
■ Sporządzane są odpisy i duplikaty świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów:

Szkoła wydaje świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Ponadto szkoła na wniosek ucznia lub absolwenta, może wydać zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania.


IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania


VI. Ogłoszenie aukcji II tura

AUKCJA

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłBogdan Adamski2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Mechanicznych 2013-03-21 10:07
Modyfikacja Zespół Szkół Mechanicznych 2021-07-01 13:19
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 05 sierpnia 2021r. 16:22:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.