Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

Informacja

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
Adres : 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16
Dyrektor : Dariusz Niepokój
Nr telefonu : 134321681
Fax : 134321681
E-mail : szkola@zspg1.krosno.pl
Adres strony www : zsp1.fc.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie jest szkołą publiczną, dla której Organem Prowadzącym jest Gmina Krosno wykonująca zadania powiatu.
Szkoła nosi imię Jana Szczepanika, posiada własny sztandar oraz logo.

Celem działalności szkół skupionych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza skierowana na:

- pełny rozwój intelektualny, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej i  wolności światopoglądowej,
- kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji szkoły,
- przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, współpracy ze środowiskiem lokalnym i wychodzenia naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego,
- umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
- umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej,
- wszechstronne przygotowanie do zawodu, do dalszej nauki,
- wspieranie i wszechstronną pomoc uczniom w kształtowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, planowania kariery zawodowej i dalszego kształcenia.

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie wchodzą trzy szkoły, w których kształci się młodzież na podbudowie programowej gimnazjum:
1) V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika, w którym nauka trwa 3 lata,
2) Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika, w którym nauka trwa 4 lata,
3) Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika o okresie nauczania 3 lata.

W V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Szczepanika w Krośnie młodzież kształci się w 5 profilach:

 • humanistyczno-prawniczym,
 • humanistyczno-artystycznym,
 • językowo-medialnym,
 • promedycznym,
 • mundurowym.


Niezależnie od profilu realizacja kształcenia na poziomie rozszerzonym odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

W Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie młodzież kształci się w zawodach:

 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik spedytor,
 • technik technologii odzieży  - do 31 sierpnia 2019 roku,
 • technikum przemysłu mody - od 1 września 2016 roku.


Aktualnie nie kształcimy w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

III. Struktura organizacyjna

 

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.


Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni mgr Andrzej Gregorczyk

Dyrektor Szkoły m. in.:

 • kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły,
 • reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
 • sprawuje  nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich  kompetencji stanowiących,
 • ustala podział zadań wśród kadry kierowniczej i innych pracowników Szkoły,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
 • wykonuje inne zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, Statucie Szkoły oraz innych przepisach szczególnych.

Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.


W kierowaniu Szkołą dyrektor korzysta z pomocy innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze:

 • wicedyrektora  do spraw dydaktyczno-wychowawczych; obowiązki te pełni mgr Małgorzata Hejnar
 • wicedyrektora  do spraw dydaktyczno-zawodowych; obowiązki te pełni mgr Angelika Majkut.


Zakres kompetencji i obowiązków dla wyżej wymienionych nauczycieli określają ustalone przez dyrektora szczegółowe przydziały czynności.

W Szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
Za sprawy finansowe odpowiada główna księgowa szkoły; obowiązki te pełni mgr Beata Lubojemska.
Sprawy kadrowe, statystyczne, organizacyjne szkoły, nadzór nad dokumentacją przebiegu nauczania prowadzi sekretarz szkoły; obowiązki te pełni mgr Dorota Lenik.
Sprawy gospodarcze, sprawy związane organizacją egzaminów, z bezpieczeństwem, higieną nauki i pracy prowadzi kierownik gospodarczy i inspektor ds. bhp; obowiązki te pełni mgr Maria Wdowiarz.
Zakres kompetencji i obowiązków dla wyżej wymienionych pracowników określają ustalone przez dyrektora szczegółowe przydziały czynności.


Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły, który realizuje zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki wynikające ze
Statutu Szkoły. W skład Rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców wszystkich uczniów szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
Na szczeblu klasowym działają Rady Klasowe rodziców wybierane przez rodziców uczniów klasy na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym w ilości 3 - 5 osób.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Uczniów, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich rad klasowych.

 

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

Dyrektor przyjmuje strony: w środy od godz. 14.00 do 15.30 oraz w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu
Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
Pedagog szkolny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-13.00
Pielęgniarka szkolna: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00
Psycholog szkolny poniedziałek 8.30 - 12.30, środa 8.30-12.30, czwartek 8.30-11.30
blioteka szkolna czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach: 7.45 - 15.00, środa i piątek w godzinach: 7.45 - 14.00

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy - (Plik)
 • Środki trwałe - 6 924 943,60 zł
         w tym budynki - 5 566 958,64 zł
 • Bilans  - (Plik)
 • RZiS - (Plik)
 • ZZwFJ - (Plik)
 • Informacja dodatkowa  - (Plik)

III. Rejestry i ewidencje

 

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje - (PLIK)


IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (LINK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

V. Ogłoszenia

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłDariusz Niepokój - Dyrektor2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2013-03-21 10:05
Modyfikacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2020-12-18 15:03
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 07 marca 2021r. 19:22:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.