Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
Adres : 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16
Dyrektor : Dariusz Niepokój
Nr telefonu : 134321681
Fax : 134321681
E-mail : szkola@zspg1.krosno.pl
Adres strony www : zsp1.fc.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie jest szkołą publiczną, dla której Organem Prowadzącym jest Gmina Krosno wykonująca zadania powiatu.
Szkoła nosi imię Jana Szczepanika, posiada własny sztandar oraz logo.

Celem działalności szkół skupionych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza skierowana na:

- pełny rozwój intelektualny, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej i  wolności światopoglądowej,
- kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji szkoły,
- przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, współpracy ze środowiskiem lokalnym i wychodzenia naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego,
- umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
- umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej,
- wszechstronne przygotowanie do zawodu, do dalszej nauki,
- wspieranie i wszechstronną pomoc uczniom w kształtowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, planowania kariery zawodowej i dalszego kształcenia.

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie wchodzą trzy szkoły, w których kształci się młodzież na podbudowie programowej szkoły podstawowej z oddziałami na podbudowie gimnazjum:
1) V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika, w którym nauka trwa 4 lata, po gimnazjum 3 lata,
2) Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika, w którym nauka trwa 5 lat, po gimnazjum 4 lata,
3) Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika o okresie nauczania 3 lata.

W V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Szczepanika w Krośnie młodzież kształci się w 4 profilach:

 • humanistyczno-językowym,
 • językowo-medialnym,
 • promedycznym,
 • pożarniczym.

W Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie młodzież kształci się w 6 zawodach:

 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik hotelarstwa,
 • technik spedytor,
 • technikum przemysłu mody


Aktualnie nie kształcimy w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

III. Struktura organizacyjna

 

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.


Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni mgr Dariusz Niepokój

Dyrektor Szkoły m. in.:

 • kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły,
 • reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
 • sprawuje  nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich  kompetencji stanowiących,
 • ustala podział zadań wśród kadry kierowniczej i innych pracowników Szkoły,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
 • wykonuje inne zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, Statucie Szkoły oraz innych przepisach szczególnych.

Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.


W kierowaniu Szkołą dyrektor korzysta z pomocy innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze:

 • wicedyrektora  do spraw dydaktyczno-wychowawczych; obowiązki te pełni mgr Małgorzata Hejnar
 • wicedyrektora  do spraw dydaktyczno-zawodowych; obowiązki te pełni mgr Angelika Majkut.


Zakres kompetencji i obowiązków dla wyżej wymienionych nauczycieli określają ustalone przez dyrektora szczegółowe przydziały czynności.

W Szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
Za sprawy finansowe odpowiada główna księgowa szkoły; obowiązki te pełni mgr Beata Lubojemska.
Sprawy kadrowe, statystyczne, organizacyjne szkoły, nadzór nad dokumentacją przebiegu nauczania prowadzi sekretarz szkoły; obowiązki te pełni mgr Dorota Lenik.
Sprawy gospodarcze, sprawy związane organizacją egzaminów, z bezpieczeństwem, higieną nauki i pracy prowadzi kierownik gospodarczy i inspektor ds. bhp; obowiązki te pełni mgr Maria Wdowiarz.
Zakres kompetencji i obowiązków dla wyżej wymienionych pracowników określają ustalone przez dyrektora szczegółowe przydziały czynności.


Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły, który realizuje zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki wynikające ze
Statutu Szkoły. W skład Rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców wszystkich uczniów szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
Na szczeblu klasowym działają Rady Klasowe rodziców wybierane przez rodziców uczniów klasy na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym w ilości 3 - 5 osób.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Uczniów, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich rad klasowych.

 

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

Dyrektor przyjmuje strony: w środy od godz. 14.00 do 15.30 oraz w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu
Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
Pedagog szkolny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-13.00
Pielęgniarka szkolna: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00
Psycholog szkolny poniedziałek 8.30 - 12.30, środa 8.30-12.30, czwartek 8.30-11.30
Pedagog specjalny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-11.00
blioteka szkolna czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach: 7.45 - 15.00, środa i piątek w godzinach: 7.45 - 14.00

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy - (Plik)
 • Środki trwałe - 6 924 943,60 zł
         w tym budynki - 5 566 958,64 zł
 • Bilans  - (Plik)
 • RZiS - (Plik)
 • ZZwFJ - (Plik)
 • Informacja dodatkowa  - (Plik)

III. Rejestry i ewidencje

 

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje - (PLIK)


IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (LINK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Ogłoszenia
 

1. Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) 25.01.2023 r.
 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie zaprasza do udziału w przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż stacji transformatorowej w dniu 16 lutego 2023 r. o godz. 13.00 w sali B6.
  1. Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji)
  2. Załącznik nr 1 - oświadczenie
  3. Załącznik nr 2 - fotografie poglądowe
  4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna


2. Ogłoszenie o sprzedaży stacji transformatorowej 14.12.2022 r.  (ARCHIWALNE)
 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż stacji transformatorowej. Termin składania ofert do 11 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje zamieszczone w ogłoszeniu o sprzedaży
  1. Ogłoszenie o sprzedaży stacji transformatorowej
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 - fotografie poglądowe
 2. Informacja o negatywnym wyniku przetargu na sprzedaż stacji transformatorowej z dnia 12.01.2023 r.


3. Ogłoszenie o sprzedaży stacji transformatorowej 31.10.2022 r.  (ARCHIWALNE)
 1. Informacja o negatywnym wyniku przetargu pisemnego na sprzedaż stacji transformatorowej z dnia 18.11.2022 r.
 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż stacji transformatorowej. Termin składania ofert do 17 listopada 2022 r. Szczegółowe informacje zamieszczone w ogłoszeniu o sprzedaży

 


VII. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie (plik)
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika w Krośnie (plik)
 • Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie (plik)
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłDariusz Niepokój - Dyrektor2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2013-03-21 10:05
Modyfikacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2023-05-09 12:08
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 02 października 2023r. 22:25:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.