Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Informacja

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
Adres : 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16
Dyrektor : Andrzej Gregorczyk
Nr telefonu : 134321681
Fax : 134321681
E-mail : szkola@zspg1.krosno.pl
Adres strony www : zsp1.fc.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie jest szkołą publiczną, dla której Organem Prowadzącym jest Gmina Krosno wykonująca zadania powiatu.
Szkoła nosi imię Jana Szczepanika, posiada własny sztandar oraz logo.

Celem działalności szkół skupionych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza skierowana na:

- pełny rozwój intelektualny, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej i  wolności światopoglądowej,
- kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji szkoły,
- przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, współpracy ze środowiskiem lokalnym i wychodzenia naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego,
- umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
- umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej,
- wszechstronne przygotowanie do zawodu, do dalszej nauki,
- wspieranie i wszechstronną pomoc uczniom w kształtowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, planowania kariery zawodowej i dalszego kształcenia.

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie wchodzą trzy szkoły, w których kształci się młodzież na podbudowie programowej gimnazjum:
1) V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika, w którym nauka trwa 3 lata,
2) Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika, w którym nauka trwa 4 lata,
3) Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika o okresie nauczania 3 lata.

W V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Szczepanika w Krośnie młodzież kształci się w 5 profilach:

 • humanistyczno-prawniczym,
 • humanistyczno-artystycznym,
 • językowo-medialnym,
 • promedycznym,
 • mundurowym.


Niezależnie od profilu realizacja kształcenia na poziomie rozszerzonym odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

W Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie młodzież kształci się w zawodach:

 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik spedytor,
 • technik technologii odzieży  - do 31 sierpnia 2019 roku,
 • technikum przemysłu mody - od 1 września 2016 roku.


Aktualnie nie kształcimy w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

III. Struktura organizacyjna

 

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.


Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni mgr Andrzej Gregorczyk

Dyrektor Szkoły m. in.:

 • kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły,
 • reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
 • sprawuje  nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich  kompetencji stanowiących,
 • ustala podział zadań wśród kadry kierowniczej i innych pracowników Szkoły,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
 • wykonuje inne zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, Statucie Szkoły oraz innych przepisach szczególnych.

Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.


W kierowaniu Szkołą dyrektor korzysta z pomocy innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze:

 • wicedyrektora  do spraw dydaktyczno-wychowawczych; obowiązki te pełni mgr Dariusz Niepokój,
 • wicedyrektora  do spraw dydaktyczno-zawodowych; obowiązki te pełni mgr Angelika Majkut.


Zakres kompetencji i obowiązków dla wyżej wymienionych nauczycieli określają ustalone przez dyrektora szczegółowe przydziały czynności.

W Szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
Za sprawy finansowe odpowiada główna księgowa szkoły; obowiązki te pełni mgr Beata Lubojemska.
Sprawy kadrowe, statystyczne, organizacyjne szkoły, nadzór nad dokumentacją przebiegu nauczania prowadzi sekretarz szkoły; obowiązki te pełni mgr Dorota Lenik.
Sprawy gospodarcze, sprawy związane organizacją egzaminów, z bezpieczeństwem, higieną nauki i pracy prowadzi kierownik gospodarczy i inspektor ds. bhp; obowiązki te pełni mgr Maria Wdowiarz.
Zakres kompetencji i obowiązków dla wyżej wymienionych pracowników określają ustalone przez dyrektora szczegółowe przydziały czynności.


Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły, który realizuje zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki wynikające ze
Statutu Szkoły. W skład Rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców wszystkich uczniów szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
Na szczeblu klasowym działają Rady Klasowe rodziców wybierane przez rodziców uczniów klasy na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym w ilości 3 - 5 osób.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Uczniów, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich rad klasowych.

 

IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (LINK)
 • Ustawa - Prawo oświatowe - (LINK)
 • Akt założycielski
  • Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krośnie - (PLIK)
  • Uchwała w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład ZSZ Nr 1im. J. Szczepanika w Krośnie - (PLIK)
  • Uchwała Nr XL/839/17 Rady Miasta Krosna w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjlanych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno - (PLIK)
 • Statut - (PLIK)


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

Dyrektor przyjmuje strony: w środy od godz. 14.00 do 15.30 oraz w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu
Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
Pedagog szkolny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-13.00
Pielęgniarka szkolna: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00
Biblioteka szkolna czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach: 7.45 - 15.00, środa i piątek w godzinach: 7.45 - 14.00

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy - (Plik)
 • Środki trwałe - 6 706 742,72 zł
         w tym budynki - 5 544 159,48 zł
 • Bilans  - (Plik)
 • RZiS - (Plik)
 • ZZwFJ - (Plik)
 • Informacja dodatkowa  - (Plik)

III. Rejestry i ewidencje

 

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje - (PLIK)


IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (LINK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

V. Ogłoszenia
1. Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko: pomoc administracyjna (w terminie do 24 sierpnia 2018, godz. 13.00)

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłAndrzej Gregorczyk2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 2013-03-21 10:05
Modyfikacja Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 2020-02-03 08:33
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 lutego 2020r. 10:29:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.