Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno
 • Dyrektor: p. Robert Guzik
 • Nr telefonu: (013) 47 439 40
 • E-mail: sp14@mzszoi.eu
 • Adres strony www: http://www.sp14krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie

 • Szkoła Podstawowa nr 14  - jest ośmioletnią szkoła publiczną, prowadzącą działalność dydaktyczno -wychowawczą i opiekuńczą w 27 oddziałach.W szkole znajdują się oddziały integracyjne oraz  na poziomie klas      I-III oddziały z poszerzonym programem wychowania fizycznego ukierunkowanym na koszykówkę i pływanie. Na poziomie klas IV-VIII klasy sportowe o profilu pływanie.
 • Szkoła przystosowana jest pod względem technicznym do przyjmowania uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym z następującymi niepełnosprawnościami: spektrum autyzmu, wzroku, słuchu, niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim. Szkoła posiada oznaczenia dla uczniów z dysfunkcją narządu wzroku, windę oraz schodołaz dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a także sale terapeutyczne.


III. Struktura organizacyjna

 • Dyrektor Szkoły - p. Robert Guzik
 • Z-ca Dyrektora - p. Alicja Szepelak
 • Główny księgowy - p. Dorota Wiśniewska
 • Kierownik gospodarczy - p. Remigiusz Krowicki


IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony: wtorek  14.00 -  15.00 , piątek  13.00 -  14.00
 • Sekretariat czyny w godzinach: poniedziałek 7.00 - 16.00;  wtorek - czwartek 7.00 - 15.00; piątek 7.00 - 14.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek - czwartek 7.45 - 13.00;  piątek 7.45 - 11.30
 • Logopeda: poniedziałek - piątek 7.45 - 13.00
 • Psycholog szkolny: piątek 7.45 - 15.00
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek - piątek 7.30 - 14.30
 • Biblioteka szkolna: poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.00; piątek 7.30 - 14.30

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

 • Ewidencja dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • Ewidencja środków trwałych i nietrwałych,
 • Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych,
 • Ewidencja zbiorów bibliotecznych,
 • Ewidencja delegacji służbowych,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • Rejestr wypadków,
 • Ewidencja czasu pracy,
 • Księga zastępstw,
 • Księga protokołów Rady Pedagogicznej,
 • Rejestr korespondencji,
 • Rejestr kart rowerowych.
Sposób udostępniania:
 • Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły,
 • Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Sporządzane są odpisy i duplikaty świadectw, kart rowerowych uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w dokumentów.

Dokumentacja klasowa:
 • Dziennki lekcyjne,
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy. Nauczyciele i wychowawcy powinni umożliwić dostęp rodzicom / opiekunom prawnym do wyżej wymienionych dokumentów z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Rodzice/ Opiekunowie prawni mają możliwość wglądu do dokumentów szkolnych:
 • Statut Szkoły,
 • Podstawy pogramowe.

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów:
Szkoła wydaje świadectwa, karty rowerowe, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Ponadto szkoła na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, może wydać zaświadczenie dotyczące przebiegu naucznia.

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub mailem . Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych

OGŁOSZENIA I KONKURSY:
 

 

2015.01.20
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie informuje o przetargu na wykonanie wyceny na temat dokumentacji technicznej termodernizacji budynku MZSZOI w Krośnie.
 

Termin wykonania: do 26.01.2015 r.
 

Zapytanie ofertowe + audyt MZSZOI w Krośnie w załączniku do pobrania.

 

 

2015.05.25
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty na wykonanie roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: Wymiana posadzki na korytarzu II piętra w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45. 

Zapytanie ofertowe + dokumenty są w poniższym załączniku do pobrania.

 

 

2015.06.11
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty na wynajem stołówki w celu dostarczania posiłków dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45. 

Zapytanie ofertowe + dokumenty są w poniższym załączniku do pobrania.

 

 

2015.10.12
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztownej dla zadania: „Poprawa warunków dydaktyczno-wychowawczych poprzez nadbudowę budynku  w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi   w Krośnie” przy ul. Wojska Polskiego 45.

 

 

2015.11.02
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztorysowej  dla zadania: „Wymiana instalacji elektrycznej wraz  z wymianą oświetlenia w budynku    Miejskiego  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45”.

 

 

2016.01.22
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztorysowej dla zadania: „Wykonanie projektu budowlanego paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją i montażem konstrukcji na dachu budynku Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie o mocy 2 x 20 kW odrębnie dla każdego przyłącza”.

 

 

2016.10.21
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: roboty remontowe - zagospodarowanie placu siłowni zewnętrznej na nawierzchni z kostki betonowej oraz dojścia do placu i chodnika przy Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, Remont chodnika.

 

 

2017.08.01
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniu stołówki I piętra segmentu A oraz trzech pomieszczeń lekcyjnych I piętra segmentu A i B w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, Remont chodnika.

 

 

2018.04.18
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem są roboty remontowo-budowlane polegające na wymianie obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi oraz montaż instalacji odgromowej

 

 

2019.08.22
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacji oświetlenia zewnętrznego wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

 

 

2019.11.07
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

 

 

2019.11.25
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

 

 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłRobert Guzik2016-05-20
Publikujący Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 2016-05-20 10:46
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 2024-04-17 13:04
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 00:54:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.