Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2015

Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2016-04-30
Publikujący Anna Danecka 2016-04-30 09:03
Modyfikacja Anna Danecka 2016-05-11 09:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.11.2016.C                                                                                                       Krosno, 29.04.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że:
W dniu 27 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  ,,Budynek wystawienniczo - handlowy "Merkury Market" z magazynem oraz budynek biurowy z częścią usługowo - handlową w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej, na działkach nr 1946/4, 1951/4, 1951/6, 1957/3, 1958/1, 1958/2, 1964/8, 1964/9, 1952/2, 1966/2, 1966/3, 1966/11, 1966/12, 1966/13, 1970/11, 1971/1, 19972/5, 1974/3, 1975/1, 1981/2, 1982/3, 1928/15 i 1941/4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 730 do 1630, wtorek-czwartek od 730 do 1530,  w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 134743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-30 08:41

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: OS-IV.7440.04.2016.WZ z dnia 8 kwietnia 2016 r., którą zatwierdzony został Dodatek Nr 2 do Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla Inwestycji "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MPO 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola - Etap II".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-13
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:40
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:40

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.57 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w związku z wnioskiem z dnia 2 października 2015 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Jendrasiak, Arcadis Sp. z o.o., ul Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” o przedłożeniu w dniu 4 kwietnia 2016 r., przy piśmie z dnia 31 marca 2016 r., Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko celem kontynuowania postępowania. Jednocześnie Pełnomocnik Inwestora, przy piśmie z dnia 31 marca 2016 r. dokonał korekty nazwy przedmiotowego przedsięwzięcia. Ostateczna nazwa przedmiotowego przedsięwzięcia otrzymała brzmienie: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.
W dniu 7 kwietnia 2016 r. zostało wydane postanowienie dotyczące podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pismami z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, o wystąpił do Państwowego Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i do Państwowego Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pismem z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i ewentualne określenie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji, w odniesieniu do województwa małopolskiego.
Ze zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-13
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:01
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:03

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.58 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w związku z wnioskiem z dnia 2 października 2015 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Jendrasiak. Arcadis Sp. z o.o., ul Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” o podaniu do publicznej wiadomości:
I. W dniu 16 października    2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wszczął postępowanie administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,
II. Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie,
III. Organem właściwym do wydania opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Państwowy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz Państwowy Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie,
IV. Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod nr 1130/2015,
V. Informacja o postanowieniu określającym zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostę nym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod nr 1364/2015,
VI. Informacja o Raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, pod nr 421/2016,
VII. W dniu 7 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się pismami do Państwowego Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i do Państwowego Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
VIII. W dniu 7 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i ewentualne określenie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji, w odniesieniu do województwa małopolskiego,
IX. W dniach od 13 kwietnia 2016 r. do 4 maja 2016 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem. Raportem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty te znajdują się do wglądu w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane,
X. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-13
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:17
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno złożony przez Pana Zbigniewa Święcińskiego – ARCHIT-STUDIO Swięciński Architekci, ul. Niepodległości 44, 38-400 Krosno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku biurowego i miejsc postojowych wraz ze zjazdem publicznym, utwardzonymi podejściami i dojazdami, przebudową i budową przyłączy oraz nasadzeniem drzew, roślinności położnej i niskiej oraz wykonaniem elementów małej architektury na działkach o nr ewid.: 691/4, 691/5, 679/2, 508/9 i 508/8 w Krośnie, gm. M. Krosno, pow. M. Krosno, woj. podkarpackie, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisłok.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, od 730 do 1530 (tel. kontaktowy: 13 4743656), w terminie 7 dni od daty otrzymania przez strony postępowania niniejszego zawiadomienia.
W podanym terminie strony postępowania mogą zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania administracyjnego.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-07
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-07 14:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu melioracyjnego przed i za drogą powiatową nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka wraz z łącznikami w postaci przepustów pod w/w drogą powiatową w km 2+312 o długości 8,50 m.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, od 730 do 1530 (tel. kontaktowy: 13 4743656), w terminie 7 dni od daty otrzymania przez strony postępowania niniejszego zawiadomienia.
W podanym terminie strony postępowania mogą zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania administracyjnego.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-06
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-07 14:56

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 tekst jednolity) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu melioracyjnego przed i za drogą powiatową nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka wraz z łącznikami w postaci przepustów pod w/w drogą powiatową w km 2+312 o długości 8,50 m.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, od 730 do 1530 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
W podanym terminie strony postępowania mogą zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania administracyjnego.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-06
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-07 14:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.602.4.2016.C                                                                                                  Krosno, dnia 22.03.2016 r.
OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Prezydent Miasta Krosna, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji  projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne” ( zw. dalej PGN).
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu PGN.
Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 w/w ustawy, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do tych dokumentów.
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizowanego projektu PGN (znak pisma: SNZ.9020.1.30.2016.RD).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizowanego dokumentu (WOOŚ.410.1.28.2016.AP.2).
Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy ooś.
W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.
 Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne” w formie Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Krosna.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-03-22
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-03-23 11:41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 127 ust. 6, w związku z art. 64a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.) informuję, że na wniosek DYCKERHOFF POLSKA Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny, złożony przez Pana Dariusza Pabiana, Kierownika Produkcji Wytwórni Betonu Towarowego Krosno, ul. Zręcińska 10, 38-400 Krosno, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego – istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie zakładu DYCKERHOFF POLSKA Sp. z o.o., ul. Zręcińska 10, 38-400 Krosno, na działce nr ew. 1421/20 w Krośnie, obręb Polanka.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, od 730 do 1530 (tel. kontaktowy: 13 4743656), w terminie 7 dni od daty otrzymania przez strony postępowania niniejszego zawiadomienia.
W podanym terminie strony postępowania mogą zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania administracyjnego.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego, w sprawie legalizacji urządzenia wodnego – istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie zakładu DYCKERHOFF POLSKA Sp. z o.o., ul. Zręcińska 10, 38-400 Krosno, na działce nr ew. 1421/20 w Krośnie, obręb Polanka.
Przedłużenie terminu spowodowane jest koniecznością dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w sprawie. Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy wyznaczam na: 22 kwietnia 2016 r.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-03-22
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-03-22 08:32

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Krośnieńskiej Akademii Tenisa „Prince”, ul. Legionów 6, 38-400 Krosno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kortów tenisowych na części działki ewidencyjnej nr 1688/1, położonej w Krośnie, obręb Śródmieście.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-03-16
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-03-16 12:49

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Dodatku Nr 2 do Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inzynierskich dla Inwestycji "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MPO 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola - Etap II" oraz o możliwości zapoznania się z treścią Dodatku Nr 2 i treścią projektu roztsrzygnięcia (decyzją zatwierdzającą Dodatek Nr 2) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4 - Departament Ochrony Środowiska - Oddział Geologii (pok. 419) codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (17 7476344) lub w Urzędzie Miasta Krosna, Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-03-14
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-03-14 08:12
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-03-14 08:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.28.2015.C                                                                                                      Krosno, 19.02.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że:
W dniu 8 lutego 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  ,,Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłej Huty na Zakład Produkcji Preparatów Poprawiających Kondycję Gleby na terenie działek o nr ewid.: 608 i 621 w Krośnie pry ul. Popiełuszki 92”. Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach 7:30 – 15:30 (tel. kontaktowy: 0134743656).

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-03-01
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-03-01 14:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o przyjęciu przez:
- Radę Miasta Krosna, Uchwały Nr XXI/438/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.
- Radę Gminy Korczyna, Uchwały Nr XI/119/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.
- Radę Gminy Krościenko Wyżne, Uchwały Nr XIII/97/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.
- Radę Gminy Wojaszówka, Uchwały Nr XVI/131/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.
- Radę Gminy Miejsce Piastowe, Uchwały Nr XVIII/124/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.
- Radę Gminy Jedlicze, Uchwały Nr XXI/153/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.
- Radę Gminy Chorkówka, Uchwały Nr XX/153/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-02-23
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-02-23 11:12
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-02-23 11:14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do potoku Marzec z terenu Wojeódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-02-01
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-02-01 13:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.12.2015.C                                                                                                      Krosno, 28.01.2016 r.
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
 
Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 stycznia 2016 r. znak: KS.6220.12.2015.C, zakończone zostało postępowanie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa części biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Krosno Sp. z o. o.  o system w bioreaktorach kontenerowych składających się z 22 sztuk bioreaktorów oraz 4 biofiltrów wraz z zadaszaniem placu do stabilizacji odpadów po pierwszej fazie w zamkniętych reaktorach oraz procesu kompostowania odpadów zielonych”, planowanego do realizacji przez  Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno.
Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach 7:30 – 15:30 (tel. kontaktowy: 0134743656).

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-02-01
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-02-01 13:58

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2016 r. o wydaniu postanowienia, którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola", do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-01-27
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-01-27 08:35
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-01-27 08:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.21.2015.C                                                                                                      Krosno, 18.01.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE 
Prezydenta Miasta Krosna
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że:
W dniu 14  stycznia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  ,,Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłej huty na zakład produkcji suplementów diety oraz kosmetyków na terenie działek n nr ewid.: 608 i 621 w Krośnie przy ul. Popiełuszki 92”.
Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach 7:30 – 15:30 (tel. kontaktowy: 0134743656) .

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-01-19
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-01-19 14:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek SPLAST Sp. z o. o. sp. k., ul. Lotników 13, 38-400 Krosno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia melioracji wodnych szczegółowych – część drenażu o średnicy 50 mm oraz 100 mm zlokalizowanego na działce nr ew. 400/3 obręb Przemysłowa w Krośnie oraz wykonanie drenażu o średnicy 100 mm na działce nr ewid. 400/3 obręb Przemysłowa w Krośnie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-12-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-12-29 13:55

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją znak: PSK.453-4-2-7/15 z dnia 30 listopada 2015 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW "Wisłok" Iskrzynia w dniu 20.10.2015 r. do badania w zakresie monitoringu przeglądowego z punktu poboru - Wojewódzki Szpital Podkarpacki Krosno, ul. Korczyńska 57, stwierdza, że woda z Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-12-14
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-12-14 10:04
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2015-12-14 10:17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.19.2015.C
Krosno, 09.12.2015 r.
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że:
W dniu 8 grudnia 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurową (budynek W1 / W1A) o halę produkcyjną z rozprężalnią gazów technicznych, stacją transformatorową i zapleczem higieniczno-sanitarnym, przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej i drogowej na terenie Zakładu Produkcyjnego FA Krosno S.A. na działkach o nr ewid.: 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/31 oraz budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej na działce o nr ewid.: 41/2, przy ulicy Okulickiego w Krośnie, obręb Przemysłowa”.
Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach 7:30 – 15:30 (tel. kontaktowy: 013 4743656)
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-12-09
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-12-09 15:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.9.2014.C
Krosno,02.12.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że:
W dniu 27 listopada 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowego  na cele usługowe”, planowanego do realizacji w Krośnie w obrębie ewidencyjnym Polanka na działce ewidencyjnej nr 579/38.
Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach 7:30 – 15:30 (tel. kontaktowy: 0134743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-12-04
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-12-04 11:03
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2015-12-04 11:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.18.2015.C
Krosno, 02.12.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że:
 
W dniu 13 listopada 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa, przebudowa Zakładu w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 B, 38-40 Krosno”, planowanego do realizacji przez PANMAR Czekańska, Szmyd Spółka Jawna ul. Podkarpacka 16 b, 38-400 Krosno
 
Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach 7:30 – 15:30 (tel. kontaktowy: 0134743656) .
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-12-04
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-12-04 11:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.20.2015.C                                                                                                       
Krosno 02.12.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że:
W dniu 23 listopada 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z  przyłączami z kanałowej na preizolowną o średnicy 2xDn250 - 2xDn40 wraz  z kanalizacją teletechniczną 4xHDPE na osiedlu Traugutta w Krośnie w rejonie  ul. Kisielewskiego, ul. Lelewel i ul. Batorego”.
Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach 7:30 – 15:30 (tel. kontaktowy: 0134743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-12-04
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-12-04 10:48
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2015-12-04 11:04

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją znak: PSK.453-4-3-6/15 z dnia 24 listopada 2015 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW w Szczepańcowej w dniu 18.11.2015 r. do badania w zakresie monitoringu kontrolnego z punktu poboru - Zakład Robót Górniczych Krosno, ul. Łukasiewicza 93, z punktu poboru - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Krosno, ul. Czajkowskiego 49, z punktu poboru - Przedszkole nr 8 Krosno, ul. Kisielewskiego 15, stwierdza, że woda z Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-12-03
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-12-03 10:09
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2015-12-03 10:10

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją znak: PSK.453-4-2-7/15 z dnia 24 listopada 2015 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW w Krościenku Wyznym w dniu 18.11.2015 r. do badania w zakresie monitoringu kontrolnego z punktu poboru - Wojewódzki Szpital Podkarpacki Krosno, ul. Korczyńska 57, z punktu poboru - Przychodnia Krościenko - Wyżne, ul. Szkolna 13, z punktu poboru - Przedszkole Korczyna, ul. Parkowa 6, stwierdza, że woda z Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-12-03
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-12-03 10:06
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2015-12-03 10:07

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją znak: PSK.453-4-1-8/15 po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW w Sieniawie w dniu 17.11.2015 r. do badania w zakresie monitoringu kontrolnego z punktu poboru - Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica, z punktu poboru - Starostwo Powiatowe Krosno, ul. Bieszczadzka 1, z punktu poboru - Stacja Paliw Grosar Iwonicz, ul. Floriańska 52a stwierdza, że woda z Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-12-03
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-12-03 10:02
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2015-12-03 10:02

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.3.2015.KR.13 z dnia  18.11.2015 r. w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia: „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 233+342 do km 235+000 wraz z budową drugiego obiektu mostowego oraz budową infrastruktury technicznej" w związku z ponowną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie lokalizacji i wysokości ekranów akustycznych.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-11-19
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-11-19 08:15
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2015-11-19 08:16

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją znak: PSK.453-4-1-6/15 z dnia 26 października 2015 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbki wody pobranej z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW w Sieniawie w dniu 22.09.2015 r. do badania w zakresie monitoringu przeglądowego z punktu poboru - Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica, stwierdza, że woda z Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-11-06
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-11-06 10:04
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2015-11-06 10:07

Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Krosno na wykonanie robót i czynności na terenie szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji pn.: "Rozdział kanalizacji w rejonie ulicy Cmentarnej i Piłsudskiego w Krośnie. Budowa kanalizacji deszczowej" na działka o numerach 1666, 382, 393, 394, 395 w Krośnie, obręb Śródmieście w przedmiocie: budowy odcinków kanalizacji deszczowej, budowy wylotu w km 0+230 potoku Lubatówka, składowania materiałow i poruszania się sprzętu budowlanego oraz na wprowadzanie wód opadowo-roztopowych wylotem o średnicy D=400PVC do potoku Lubatówka oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2015-10-08
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2015-10-08 07:57
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2015-10-08 07:59
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 sierpnia 2019r. 13:53:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.