Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.krosno.pl

Urząd Miasta Krosna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP Urzędu Miasta Krosna.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-06-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Juszczyk, um@um.krosno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134743001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Urząd Miasta Krosna, budynek przy ulicy Lwowskiej 28A

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów Urzędu dostępne jest wejście od ul. Lwowskiej. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z podjazdu dla niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony południowej budynku, nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Obywatela, Kancelaria Ogólna oraz PFRON. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Do głównego wejścia budynku oprócz schodów prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych, na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna dla klientów Urzędu.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przed budynkiem wydzielono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miasta Krosna. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Urzędzie zapewniona jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Urząd Miasta Krosna, budynek przy ulicy Staszica 2

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów Urzędu dostępne są trzy wejścia do budynku. Wejście główne od ul. Staszica, wejście od strony Placu Konstytucji 3-go Maja oraz weście od ul. Grodzkiej.
  Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest winda z wejściem z podwórza od strony ul. Staszica.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Z każdego wejścia na poszczególne kondygnacje budynku prowadzą schody.  Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest winda z wejściem z podwórza od strony ul. Staszica.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna dla klientów Urzędu.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przed budynkiem od strony ul. Staszica wydzielone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz dwa miejsca parkingowe od strony ul. Grodzkiej.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miasta Krosna. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Urzędzie zapewniona jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Urząd Miasta Krosna, budynek przy ulicy Prochownia 4

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów Urzędu dostępne jest jedno wejście do budynku. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne od strony parkingu.
  Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Biura znajdują się na pierwszej kondygnacji budynku, do wejścia prowadzą schody zewnętrzne, brak rozwiązań technicznych umożliwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych. 
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Informacje dla klientów Urzędu znajdują się bezpośrednio przy drzwiach do pomieszczeń biurowych.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przed budynkiem wydzielone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miasta Krosna. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Urzędzie zapewniona jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

   
Podmiot publikujący
WytworzyłRadosław Banasiak2020-02-24 00:00
Publikujący - Administrator 2020-02-24 09:00
Modyfikacja - Administrator 2021-03-18 09:17
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 19:23:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.