Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

§ 1.

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2.

Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

a)   uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego,

b)   informacji o statusie prawnym lub formie prawnej,

c)   informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów,

d)   informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencje,

e)   informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa,

f)    informacje o zasadach i trybie działania organów.

§ 3.

Nie udziela się dostępu do:

a)   informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej,

b)   informacji niejawnych,

c)   informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki,

d)   informacji zawierający dane osobowe, chyba, że po uprzednim zanonimizowaniu,

e)   informacji stanowiących tajemnice skarbowe,

f)   informacji stanowiących tajemnice statystyczne.

§ 4.

1.   Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie następuje poprzez:

a)   ogłoszenie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie,

b)   udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,

c)   udostępnianie na wniosek zainteresowanego (ustny lub pisemny),

d)   wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce, tj. tablicy ogłoszeń na parterze.

2.   Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP SOSW jest udostępniana na wniosek.

3.   Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 5.

1.   Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

2.   Wnioski nie zawierające imienia i  nazwiska lub nazwy instytucji i adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.

3.   Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzonym w sekretariacie ośrodka.

§ 6.

1.   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.

2.   W przypadku ustnego zgłoszenia wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

3.   Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.

4.   Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub formie określonych w ust. 1, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie
z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępniania informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji
w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się,

5.   W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej  w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

6.   W przypadku gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuję się w zwykłej formie korespondencyjnej.

7.   Odmowa udostępniania informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8.

W przypadku gdy udostępnienie informacji, o którą wnosi wnioskodawca, wymaga dokonania analizy, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych, tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:

a)   wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądaną informację oraz wskazania w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne,

b)   dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przestawionej przez wnioskodawcę,

c)   w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej.

§ 9.

Zmiany w Regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalanie.

§ 10.

Regulamin obowiązuje od dnia  1 listopada 2017 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek Plik doc 33.50 KB
powrot
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłJolanta Znój2017-11-01
Publikujący Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 2017-11-06 20:39
Modyfikacja Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 2017-11-06 20:43
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 18:15:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.