Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Krosno, dnia 30 listopada 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 40, art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXX/870/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 7 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pokoju nr 105 w godzinach pracy urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Krosna: https://bip.umkrosno.pl i http://krosno.pl/nowestudium
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna, ul. S. Staszica 2, pokój 21, I piętro.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, może wnosić uwagi.
Uwagi dotyczące projektu Studium należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, lub przesłać na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: pb@um.krosno.pl lub poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP: /UMKrosna/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2023 r.
Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e mail: pb@um.krosno.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2023 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Krosna.
 
Z up. Prezydenta Miasta Krosna
dr Tomasz Soliński - Zastępca Prezydenta
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Prezydent Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno (dane kontaktowe: tel. 13 47 43 625, email: um@um.krosno.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna. Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Krosna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2022-11-29
Publikujący Marek Bednarz 2022-11-29 13:23
Modyfikacja Marek Bednarz 2022-11-30 12:05
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2024r. 19:35:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.