Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Otwarty nabór ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=Krosno”

Krosno, dnia 23 lipca 2020 r.
 
 OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERÓW
DO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

 
„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy +Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO”

w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 
W związku z ogłoszonym w dniu 23 stycznia 2020 r. przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej drugim etapem naboru wniosków (kompletnych propozycji projektów) w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 Gmina Miasto Krosno ogłasza otwarty nabór na Partnerów projektu pochodzących spoza sektora finansów publicznych, którzy będą współpracować z Gminą Miasto Krosno na etapie przygotowania i realizacji projektu pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno”.
 
Celem głównym projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji samorządowej do potrzeb obywateli. Zakłada się, że cel ten realizowany będzie poprzez szereg działań, które poprzedzone zostaną opracowaniem kompleksowych programów wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, rozwoju/doradztwa zawodowego młodzieży/absolwentów, aktywizacji społecznej grup zagrożonych wykluczeniem, rozwoju miasta inteligentnego oraz działań inwestycyjnych/wdrożeniowych obejmujących kompleksowe i zintegrowane działania realizowane w różnych wymiarach, umożliwiając spójny rozwój Krosna i poprawę sytuacji mieszkańców w zdiagnozowanych obszarach problemowych.
 
Wnioskodawcą i Liderem projektu będzie Gmina Miasto Krosno.
 
 1. Adresaci naboru
Partnerami mogą być podmioty niezależne względem Lidera Projektu (tj. Gminy Miasto Krosno), które w sposób aktywny zaangażują się we wspólne przygotowanie i realizację projektu, których udział w projekcie jest uzasadniony i pozwoli na osiągnięcie założonych celów. Wspólne przygotowanie i realizacja projektu polegać będzie na wniesieniu przez Partnerów zasobów ludzkich, technicznych, organizacyjnych lub finansowych, które będą adekwatne do zakresu realizowanych przez Partnera działań.

Partner musi przynależeć do grupy podmiotów spoza sektora przedsiębiorstw.
 
Poszukiwani partnerzy: organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia firm/przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe, których działalność prowadzona jest w obszarach:

a) środowiskowym
b) społecznym
c) gospodarczym
d) kulturowym
e) przestrzennym
 
i które prowadzą działania wzmacniające  spójność  społeczną  i  gospodarczą Krosna, zmierzające do poprawy życia mieszkańców.
 
Partnerzy muszą prowadzić swoją działalność na terenie miasta Krosna.
 
 1. Cel partnerstwa i projektu
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu planowanego do złożenia w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY. Szczegóły dotyczące współpracy określone zostały w Regulaminie naboru (stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
Z wyłonionymi w drodze naboru Partnerami podpisany zostanie list intencyjny określający zakres i sposób współpracy.
 
 1. Termin obowiązywania partnerstwa
Partnerstwo zawarte zostanie na okres przygotowania projektu (co najmniej do czasu pozyskania informacji o wynikach oceny merytorycznej projektów w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY i upublicznienia listy rankingowej projektów).
W przypadku pozyskania dofinansowania dla projektu, z wyłonionymi Partnerami zawarte zostaną umowy partnerskie ściśle regulujące wszystkie kwestie związane z realizacją projektu.
 
 1. Miejsce i termin składania ofert
Nabór ofert na Partnerów projektu trwać będzie od 23.07.2020 r. do 06.08.2020 r., a ogłoszenie o naborze zostało upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna pod adresem: www.krosno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna w zakładce Ogłoszenia i konkursy.
 
Termin składania ofert upływa dnia 06.08.2020 r. o  godz. 10:00.
 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).
 
Koperta powinna być oznaczona zapisem:
Otwarty nabór ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”                 
Nie otwierać przed dniem 06.08.2020 r. przed godz. 10:30.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 313 w dniu 06.08.2020 r. o godz. 10:30.

 1. Wymagania względem ofert
a) Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
b) Oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową według kryteriów określonych w Regulaminie naboru, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
c) Oferty, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 4 nie będą brane pod uwagę.
 
 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
Pani Miranda Trojanowka – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna
 
 1. Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno,
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ri@um.krosno.pl.   
 1. Informacja o wyborze ofert
Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna pod adresem: www.krosno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna w zakładce Ogłoszenia i konkursy, a także zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu oferty.
 
 1. Postanowienia końcowe:
Gmina Miasto Krosno zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów.
 
 1. Załączniki do ogłoszenia:
a) Załącznik nr 1 – Regulamin naboru.
b) Załącznik nr 2 – Formularz oferty.
powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Kustroń2020-07-23
Publikujący Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2020-07-23 12:20
Modyfikacja Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2020-07-23 14:43
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 października 2021r. 01:18:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.