Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

DANE O JEDNOSTCE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla miasta Krosna
Adres:
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Tel. / fax 013 42 020 50
Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego    -    Stanisław Łojek
 

 

Status prawny:

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej, jako powiatowa inspekcja.
 

 

Tryb działania:

 

Inspektorat działa na podstawie:
 • przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.z 2010 r. Nr 243, poz.1623 t,j.),
 • regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna.
Do zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna należy wykonywanie zadań  wynikających z:
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010 r. Nr 243, poz.1623 t,j.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005r.    Nr  229 poz. 1954 z późniejszymi zmianami ) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 

 

Organizacja:

 

Siedziba Inspektoratu mieści się w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.
Inspektoratem kieruje powiatowy inspektor, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników inspektoratu.
Decyzje w zakresie działalności inspektoratu podejmuje powiatowy inspektor.
Inspektorat organizacyjnie składa się z samodzielnych stanowisk pracy, realizujących zadania określone w regulaminie organizacyjnym Inspektoratu.
 

 

Mienie:

 

Działalność Inspektoratu finansowana jest z dotacji celowej, przekazywanej przez wojewodę na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 

 

Przedmiot działalności i kompetencje

 

Zakres kompetencji powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami ). Do podstawowych zadań należą sprawy:
 • przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • wydawania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez pozwolenia na budowę,
 • wstrzymania robót budowlanych,
 • wydawania nakazu wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia robót budowlanych lub obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem,
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy,
 • wydawania pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,
 • kontroli utrzymania obiektów budowlanych,
 • rozbiórki zniszczonych, nie użytkowanych obiektów budowlanych,
 • prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy budowlanej,
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Przewidziana prawem budowlanym działalność powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ma na celu kontrolę prowadzonych procesów inwestycyjnych w budownictwie, prowadzenie działań zmierzających do utrzymania obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym, porządkowania zabudowy i przestrzegania ładu przestrzennego w takiej zabudowie poprzez rozbiórkę obiektów realizowanych bez pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia, obiektów zniszczonych, nie użytkowanych i szpecących otoczenie. Realizacji tych zadań służą uprawnienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do wydawania nakazów, zakazów oraz przepisy karne umożliwiające karanie inwestorów, kierowników budów, właścicieli czy zarządców obiektów budowlanych mandatami karnymi lub też upoważniające do występowania do organów ścigania o ukaranie tych osób.
 
 
 
 

 

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Inspektoracie:
 

 

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna

jest czynny :
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30
 
Przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach pracy Inspektoratu.

 

 

 

 

 

 Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

 • pisemnie
 • telegraficznie
 • za pomocą dalekopisu, telefaksu
 • za pomoca poczty elektronicznej
 • ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski, niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5, poz.46).

 

 

 WAŻNE INFORMACJE

 

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI:

 

 
Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:
1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak - nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu.
2. Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:
- sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,
- sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,
- sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),
- sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.
 
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego.
 
3.  Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów.
4. W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz:
- czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych ( nie ma miedzy nimi rys),
- czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i czy nie jest on ugięty,
- czy okna i drzwi otwierają się łatwo ( mogło nastąpić osiadanie obiektu),
- czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesunięcie,
- czy więźba dachowa jest w należytym stanie ( czy nie jest uszkodzona)
 
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego.
 
5. Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentacje budowy i użytkowania obiektu.
 
Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany:
- sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazana w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów,
- jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906),
- odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu                 i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
- remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
- obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami                        i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci uzbrojenia   terenu.
O szczegóły zwróć się do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach
powiatu).
 
Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:
1. Zwróć się o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Zadzwoń do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - tel. nr 17 8527829.
3. Zadzwoń do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
 
 
 

 

 

 

 
PINB dla Miasta Krosna,

 

 

 

 

 

 

38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1,
( II piętro,  pok. 214) 
 

 

 

tel./fax  13 42 020 50

 


Dom po powodzi - pierwsze kroki:
 1. Sprawdzić czy instalacja gazowa lub elektryczna mogą być dalej bezpiecznie użytkowane - w tej sytuacji należy dokonać sprawdzenia instalacji przez uprawnionego gazownika lub elektryka. Nie należy dokonywać samodzielnych prac związanych z naprawą instalacji w budynku.
 2. W przypadku zauważenia uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku (ścian, dachu, stropów lub widocznego podmycia fundamentów) należy bezwzględnie powstrzymać się z wejściem do domu i zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego lub zwrócić się do osoby posiadającej uprawnienia budowlane o wydanie oceny czy zauważone uszkodzenia zagrażają konstrukcji i czy dom może być dalej użytkowany.
 3. Gdy mamy pewność, że możemy bezpiecznie wejść do domu, należy przystąpić , bezzwłocznie do usuwania błota i mułu zalegającego wewnątrz pomieszczeń lub przystąpić do wypompowywania wody z zlanych kondygnacji. Nie należy gwałtownie usuwać wody z zalanych piwnic budynków z uwagi na rozmoknięty grunt pod fundamentami. Gwałtownie wypompowywanie wody może spowodować osiadanie fundamentów wynikiem czego może ulec uszkodzeniu konstrukcja budynku.
  Należy się upewnić, że usunęliśmy błoto i muł ze wszystkich miejsc w budynku, gdyż później są to miejsca rozwoju pleśni i grzybów.
 4. Należy usunąć wszystkie zawilgocone okładziny zewnętrzne jak i wewnętrzne, takie jak: panele, boazerie, płytki ceramiczne itp. Należy skuć zawilgocone tynki na wysokości co najmniej 0,5 metra ponad poziom widocznego zawilgocenia.
 5. Jeżeli budynek został wzniesiony z elementów wielowarstwowych (np.: ściany trójwarstwowe z izolacją z wełny mineralnej) należy wykuć lub wywiercić otwory w odstępie około 1 metra tuż nad podstawą ściany po stronie zewnętrznej. Umożliwi to odpływ nagromadzonej wody w przegrodzie i osuszenie materiału izolacyjnego wewnątrz ściany. Podobną metodę możemy zastosować w przypadku zalanych stropów kanałowych.
 6. Należy dokładnie umyć i odkazić pomieszczenia, po usunięciu szlamu i błota oraz wyniesieniu wyposażenia domu.
 7. Należy zapewnić wentylację zawilgoconych pomieszczeń poprzez otwarcie wszystkich okien i drzwi. Można używać do suszenia również urządzeń grzewczych, pamiętając jednak o ich bezpiecznym wykorzystywaniu. Nie należy przegrzewać suszonych pomieszczeń (ponad 35 C) gdyż sprzyja to szybkiemu rozwojowi pleśni i grzybów. Ponadto wyższa temperatura może spowodować uszkodzenia elementów wyposażenia budynku (wypaczenie się mebli i innych elementów drewnianych), które nie uległy zniszczeniu podczas powodzi.

 

 

 

 

 

Status Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Krosna

---------

 

 

 

 

Podmiot publikujący
WytworzyłIwona Frydrych2011-02-15 00:00
Publikujący Iwona Frydrych - Frydrych Iwona 2011-02-15 10:03
Modyfikacja Iwona Frydrych - Frydrych Iwona 2012-12-19 22:05
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 06:08:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.