Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy/opinii w celu określenia czy działania właścicieli działek o numerach ewidencyjnych 166/1 i 166/5, obręb Przemysłowa, Krosno polegające na zmianie ukształtowania powierzchni w/w działek, poprzez nawiezienie mas ziemnych, kruszywa i innych materiałów, doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz w przypadku stwierdzenia zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie tj. przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
Data składania ofert:
2017-08-10 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-08-01 14:45:00
PublikującyDorota Nitka 2017-08-01 14:45:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Druk oferty 27.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-07-24 11:32:01: Dodano plik Krościenko piętro.pdf
2017-07-24 11:31:32: Dodano plik SIWZ, Zał. Nr 1-3.doc
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Dzielnicowego Domu Ludowego „Puchatek” w Krośnie zlokalizowanego na działce nr ew. 2805/1, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne.

Dokumentacja projektowa winna uwzględniać następujący zakres rzeczowy robót:
  1. Modernizacja kuchni zlokalizowanej na piętrze budynku, która po modernizacji powinna spełniać wymagania sanitarne do pełnej obsługi kuchennej tj. do przygotowywania i wydawania posiłków dla ok. 50 osób,
  2. Przygotowanie dla w/w funkcji zaplecza wraz z magazynkiem (napoje produkty itp.),
  3. Zabezpieczenie wejścia na strych, które znajduje się obok wejścia do kuchni na klatce schodowej.
Data składania ofert:
2017-07-31 12:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2017-07-24 11:30:00
PublikującyPaweł Kustroń 2017-07-24 11:30:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2017-07-24 11:32:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ, Zał. Nr 1-3 134.50 KbPlik doc
2. Rzut piętra 483.99 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000 - 7 Roboty budowlane
45223100 - 7 Montaż konstrukcji metalowych 
45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 
 
Data składania ofert:
2017-07-10 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-06-30 13:50:00
PublikującyDorota Nitka 2017-06-30 13:55:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie+ załączniki 1-3 100.50 KbPlik doc
2. Armii Krajowej 1.20 MBPlik zip
3. Kolejowa 1 1.17 MBPlik zip
4. Kolejowa 2 1.10 MBPlik zip
5. Popiełuszki 1.03 MBPlik zip

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2017-06-28 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2017-06-26 08:00:00
PublikującyWiktor Więcek 2017-06-26 08:05:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie ofertowe zakwaterowania. 15.08 KbPlik doc
2. wzór oferty zakwaterowania 1.98 MBPlik doc
3. wzór umowy zakwaterowania 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich nagrobka Maniusi Banickiej, usytuowanego na starym cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie.
Generalnym założeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie pełnej konserwacji, w wyniku której zostanie przybliżony oryginalny wygląd estetyczny nagrobka, równocześnie z szeroko zakrojonymi działaniami naprawczymi skoncentrowanymi przede wszystkim na przywróceniu właściwości technicznych uszkodzonym elementom. Szczegółowy zakres prac zawarty został w Programie Prac Konserwatorskich stanowiąc załącznik do SIWZ.
Data składania ofert:
2017-06-19 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2017-05-31 12:47:00
PublikującyMarta Rymar 2017-05-31 12:47:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + Zał_MBanicka-1 108.00 KbPlik doc
2. Program prac kons. Maniusia Banicka 835.59 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich grobowca z końca XIX wieku, usytuowanego w części centralnej na starym cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie. Grobowiec w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym. Wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej o charakterze ratunkowym.
Szczegółowy zakres prac zawarty został w Programie Prac Konserwatorskich stanowiąc załącznik do SIWZ.
Data składania ofert:
2017-06-19 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2017-05-31 12:44:00
PublikującyMarta Rymar 2017-05-31 12:44:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + Zał_grobowiec 100.50 KbPlik doc
2. Program prac kons. Ceglany grobowiec z końca XIX wieku 732.94 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich nagrobka Tomasza Banickiego, usytuowanego na starym cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie.
Generalnym założeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie pełnej konserwacji, w wyniku której zostanie przybliżony oryginalny wygląd estetyczny nagrobka, równocześnie z szeroko zakrojonymi działaniami naprawczymi skoncentrowanymi przede wszystkim na przywróceniu właściwości technicznych uszkodzonym elementom. Szczegółowy zakres prac zawarty został w Programie Prac Konserwatorskich stanowiąc załącznik do SIWZ.
Data składania ofert:
2017-06-19 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2017-05-31 12:52:00
PublikującyMarta Rymar 2017-05-31 12:52:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + Zał_TomaszBanicki 106.00 KbPlik doc
2. Program prac kons. Nagrobek Tomasz Banicki 1.38 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-05-31 12:46:14: Dodano plik odpowiedzi do przetargu.doc
2017-05-30 14:59:58: Dodano plik zmiana terminu.docx
Zakres prac obejmuje budowę wiat śmietnikowych przy ulicy: Kolejowej (2 szt.), Armii Krajowej (1 szt.), Popiełuszki (1 szt.)
 
Data składania ofert:
2017-06-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-05-18 14:48:00
PublikującyAnna Danecka 2017-05-18 14:48:00
Modyfikował(a) Anna Danecka 2017-05-31 12:46:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załączniki 1 -Oferta 50.00 KbPlik doc
2. Załącznik 2-Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat prac 55.00 KbPlik doc
3. Załącznik 3-Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane 53.50 KbPlik doc
4. Załączniki 4.50 MBPlik zip
5. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 13.62 KbPlik doc
6. Odpowiedzi do przetargu 51.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
MKZ.4125.03.01.2017.R                                                                  Krosno, dnia 18.04.2017 r.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
 
„PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE ELEWACJI ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DOMU LUDOWEGO W SUCHODOLE” 
w ramach zadania „PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE DOMU LUDOWEGO
W SUCHODOLE”

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (§ 8 pkt 2 regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15 kwietnia 2014 r.) – publikacja na stronie internetowej Zamawiającego (www.krosno.pl).
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego
GMINA KROSNO
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
faks (0-13) 47 43 625
e-mail: rymar.marta@um.krosno.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl
 
 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Adres obiektu: 38 400 Krosno, ul. Grunwaldzka 12
Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45231400-9 Roboty budowlane
50800000-3-Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
 
1.1 Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich elewacji oraz schodów zewnętrznych budynku Domu ludowego w Suchodole w ramach zadania „Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole”.
Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej
Data składania ofert:
2017-05-08 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2017-04-18 15:21:00
PublikującyMarta Rymar 2017-04-18 15:21:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ Suchodół. 112.52 KbPlik doc
2. 01 897.37 KbPlik pdf
3. 02 568.39 KbPlik pdf
4. 03 1.09 MBPlik pdf
5. 04 360.77 KbPlik pdf
6. 05 364.37 KbPlik pdf
7. A-1 225.61 KbPlik pdf
8. A-2 220.46 KbPlik pdf
9. A-3 185.17 KbPlik pdf
10. A-4 224.06 KbPlik pdf
11. A-5 174.92 KbPlik pdf
12. A-6 206.68 KbPlik pdf
13. A-7 214.41 KbPlik pdf
14. A-8 183.92 KbPlik pdf
15. A-9 204.29 KbPlik pdf
16. A-10 232.87 KbPlik pdf
17. A-11 331.96 KbPlik pdf
18. ZAGOSPODAROWANIE 1_500_SUCHODÓŁ_633 2.32 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 16 sierpnia 2017r. 17:04:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.