Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2


ZMIANY:
2017-10-17 08:34:27: Dodano plik Ogłoszenie - informacje dodatkowe.doc
2017-10-13 13:24:32: Dodano plik Załącznik nr 4 - wzór ramki do tablic rejestracyjnych.doc
Więcej >>>
2017-10-13 13:23:59: Dodano plik Załącznik nr 3 - wzór umowy.doc
2017-10-13 13:23:26: Dodano plik SIWZ wraz z zał. 1 i 2.doc
KT.0121.10.2017.H                                                                                            Krosno, dnia 13 października 2017 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO, 38 - 400  Krosno  ul. Lwowska  28a  tel. 13 4743714 fax. 13 4743714 ; NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON  370440809

OGŁASZA, że zamierza udzielić zamówienia na:
„Wykonanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych i ramek do tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Krosna”
1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30195000-2 Tablice
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych zgodnych z wymogami i wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 585) wraz z ramkami do tablic rejestracyjnych. Przedmiot zamówienia (tablice rejestracyjne) winien posiadać certyfikat ITS.
Zamawiający informuje, że przewidywana ilość tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych w okresie trwania umowy wyniesie około:
 • Tablice samochodowe zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki tych tablic - 3000 kompletów;
 • Tablice motorowerowe, w tym wtórniki - 200 sztuk;
 • Tablice na przyczepy zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki - 150 sztuk;
 • Tablice motocyklowe/ciągnikowe, w tym wtórniki - 150 sztuk;
 • Tablice indywidualne zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki tablic – 10 kompletów;
 • Tablice zabytkowe zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki – 10 kompletów;
 • Tymczasowe tablice rejestracyjne – 25 kompletów;
 • Ramki do tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych jedno rzędowych – 3000 sztuk.
 • Tablica samochodowa jednorzędowa zmniejszona (wg rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.) – 10 szt.
Tablice lub materiały służące do ich produkcji muszą posiadać certyfikat na zgodność z warunkami technicznymi wydanymi przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Każda zmiana wymogów i wzorów określonych w przepisach dotyczących tablic rejestracyjnych musi być uwzględniona przez wykonawcę i tablice dostarczane po dniu wejścia w życie przepisów określających nowe wymogi i wzory muszą im odpowiadać.
3. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie – 01.01.2018 r.
Zakończenie – 31.12.2018 r.
Terminy i ilość dostaw częściowych: pierwsza dostawa będzie realizowana w miesiącu styczniu 2018 roku, po podpisaniu umowy. Kolejna dostawa będzie realizowana w następnych miesiącach w terminie 3 dni od daty otrzymania przez wykonawcę informacji od Zamawiającego o aktualnym zapotrzebowaniu na przedmiot dostawy.
Sporadyczne zapotrzebowania na wtórniki tablic realizowane będą w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przez wykonawcę informacji od Zamawiającego o aktualnym zapotrzebowaniu na przedmiot dostawy (przesłanego faksem lub drogą elektroniczną).
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 • Tablice samochodowe (jedno i dwurzędowe)+ wtórniki - 55 %
 • Tablice motorowerowe + wtórniki - 4 %
 • Tablice na przyczepy (jedno i dwurzędowe)+ wtórniki - 4 %
 • Tablice motocyklowe/ciągnikowe + wtórniki - 4 %
 • Tablice indywidualne (jedno i dwurzędowe)+ wtórniki - 2 %
 • Tablice zabytkowe (jedno i dwurzędowe)+ wtórniki - 2 %
 • Tymczasowe tablice rejestracyjne - 3 %
 • Ramki do tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych jednorzędowych – 25 %
 • Tablica samochodowa jednorzędowa zmniejszona - 1%
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd Miasta Krosna Wydział Komunikacji i Transportu ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
Oferta na przetarg pn.: „Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych i ramek do tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Krosna”.
Nie otwierać przed 25 października 2017 r. przed godziną 11.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2017 r. do godz. 10.00 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2,  pokój nr  10 , w dniu 25 października 2017 r. o godz. 11.00.
8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Marcin Machowski - w poniedziałek - 7.30 – 16.30, wtorek - czwartek - 7.30 – 15.30, piątek - 7.30 - 14.30  tel. 13 47 43 714 - Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2 – pokój 10.

 
Data składania ofert:
2017-10-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKubit Grzegorz 2017-10-13 13:30:00
PublikującyKatarzyna Albrycht 2017-10-13 13:30:00
Modyfikował(a) Katarzyna Albrycht 2017-10-17 08:34:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ wraz z zał. 1 i 2 113.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 3 - wzór umowy 40.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 4 - wzór ramki do tablic rejestracyjnych 2.69 MBPlik doc
4. Ogłoszenie - informacje dodatkowe 10.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-10-17 14:51:37: Dodano plik mapa.pdf
2017-10-17 14:51:14: Dodano plik Wzór umowy.pdf
Więcej >>>
2017-10-17 14:50:50: Dodano plik SIWZ, Zał. Nr 1-3.doc
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na adaptację części budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przy ul. Czajkowskiego na potrzeby internatu dla Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie
Data składania ofert:
2017-10-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPolak Elżbieta 2017-10-17 14:49:00
PublikującyElżbieta Polak 2017-10-17 14:49:00
Modyfikował(a) Elżbieta Polak 2017-10-17 14:51:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ, Zał. Nr 1-3 124.00 KbPlik doc
2. Wzór umowy 275.79 KbPlik pdf
3. mapa 501.43 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2017-10-20 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2017-10-12 15:08:00
PublikującyWiktor Więcek 2017-10-12 15:08:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór oferty 1.97 MBPlik doc
2. wzór umowy 2.00 MBPlik doc
3. zapytanie ofertowe 16.46 KbPlik doc

Rejestr zmian
K.425.1.1.2017.B                                                                         Krosno, 13 października 2017 r.
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, tel. 13 47 43 560,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798


ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia na wynajem lodowiska syntetycznego o powierzchni 200 m², na okres jednego miesiąca, według określonej specyfikacji.
 
Data składania ofert:
2017-10-20 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBłaż Małgorzata 2017-10-13 11:14:00
PublikującyMałgorzata Błaż 2017-10-13 11:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. oferta 33.00 KbPlik doc
2. wzór umowy 22.51 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-10-11 14:10:30: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2017-10-11 14:10:30: Dodano plik Dokumentacja.zip
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000 -7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45262300-4 Betonowanie
45233300 - 9 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 
Zakres prac obejmuje zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska.
 
Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  przedmiarze robót, a obejmuje między innymi:
 • Wykonanie inwentaryzacji układu elementów szklanych zamontowanych na konstrukcji pod kątem ponownego montażu w nowej lokalizacji,
 • Ostrożną rozbiórkę elementów szklanych rzeźby Anna i Stanisława, odczyszczenie szklanych elementów i przechowywanie w magazynie Wykonawcy w celu ponownego montażu,
 • Demontaż konstrukcji stalowej rzeźb – konstrukcja przewidziana do ponownego zamontowania w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym po uprzednim odczyszczenie powierzchni konstrukcji z nalotu i osadu,
 • Wykonanie robót ziemnych dla wykonania fundamentów żelbetowych,
 • Wykonanie fundamentów żelbetowych zgodnych z projektem budowlanym,
 • Montaż konstrukcji stalowej uprzednio zdemontowanej i odczyszczonej,
 • Montaż elementów szklanych z wymianą uszczelek i uszkodzonych śrub,
 • Wykonanie robót brukarskich, plac przy rzeźbach oraz chodnik łączący plac z ulicą (kostka betonowa szara dostosowana do kostki na istniejącym chodniku),
 • Wykonanie skarp i trawników przy terenie utwardzonym,
 • Wykonanie przyłącza elektrycznego do iluminacji rzeźb wraz z instalacją,
 • Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 • Wykonanie prac porządkowych w miejscach prowadzonych robót.
 • Koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Data składania ofert:
2017-10-17 13:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKamińska Kazimiera 2017-10-11 14:07:00
PublikującyPaweł Kustroń 2017-10-11 14:07:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2017-10-11 14:10:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja 37.41 MBPlik zip
2. SIWZ + Załączniki 83.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-10-10 14:35:31: Dodano plik Wzór umowy.pdf
2017-10-10 14:05:37: Dodano plik Szczegółowe specyfikacje techniczne.pdf
Więcej >>>
2017-10-10 14:05:37: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2017-10-10 14:05:37: Dodano plik Przedmiar.zip
2017-10-10 14:05:37: Dodano plik Projekt budowlany.zip
2017-10-10 14:05:36: Dodano plik Opinia geotechniczna.pdf
2017-10-10 14:05:36: Dodano plik Dokumentacja badań podłoża gruntowego.pdf
2017-10-10 14:05:36: Dodano plik Zdjęcia.zip
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej objętej dołączonym Projektem Budowlanym w zakresie od istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Lelewela do studni D16 (wraz z wpustem k16). Zakres zamówienia został zaznaczony na rysunkach nr 1 oraz 3 wchodzących w skład Projektu Budowlanego.
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:
 • prace przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu, wykonanie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • przełożenie wpustu drogowego zlokalizowanego w jezdni,
 • wykonanie przekroczenia pod drogą (ul. Lelewela),
 • wykonanie studni D16, D17 oraz nowego wpustu ściekowego k16,
 • ułożenie rur kanalizacji deszczowej od studni D16 (wraz z wpustem k16) do istniejącej studni w pasie drogowym ulicy Lelewela,
 • zasypanie wykopów oraz odtworzenie uszkodzonych nawierzchni, uporządkowanie terenu,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Data składania ofert:
2017-10-13 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2017-10-10 14:03:00
PublikującyPaweł Kustroń 2017-10-10 14:03:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2017-10-10 14:35:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zdjęcia 5.28 MBPlik zip
2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego 2.25 MBPlik pdf
3. Opinia geotechniczna 3.13 MBPlik pdf
4. Projekt budowlany 7.84 MBPlik zip
5. Przedmiar 104.52 KbPlik zip
6. SIWZ + Załączniki 119.00 KbPlik doc
7. Szczegółowe specyfikacje techniczne 888.83 KbPlik pdf
8. Wzór umowy 290.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-09-26 12:01:43: Usunięto plik Zaproszenie.pdf
2017-09-26 12:00:38: Dodano plik Zaproszenie.pdf
Więcej >>>
2017-09-26 12:00:15: Dodano plik Załącznika nr 2 – Przedmiaru robót.pdf
2017-09-26 11:59:47: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
2017-09-26 11:59:27: Dodano plik Zaproszenie.pdf
2017-09-26 11:58:57: Dodano plik Załącznik nr 1 - Oferta.doc
D.7011.56.2.2017.J                                                                            Krosno, dnia 26.09.2017 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
 
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty: 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Suchodół, dz. o nr ewid. 2130/1, 2131/1, 2148/5, 2136/1, 2146/1, 2137/3, 2150/1, 2153/1, 2152/1, 2149/1, 2154/1, 2155/6
 
 
Data składania ofert:
2017-10-02 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2017-09-26 11:58:00
PublikującyJakub Jaskulski 2017-09-26 11:58:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2017-09-26 12:01:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 835.33 KbPlik pdf
2. Oferta 32.00 KbPlik doc
3. Wykaz osób 32.00 KbPlik doc
4. Przedmiar robót 293.44 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska.
Data składania ofert:
2017-08-25 13:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2017-08-16 08:56:00
PublikującyMaria Gancarz 2017-08-17 08:56:00
Modyfikował(a) Maria Gancarz 2017-08-17 08:59:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + załączniki + materiały przetargowe 37.21 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-07-24 11:32:01: Dodano plik Krościenko piętro.pdf
2017-07-24 11:31:32: Dodano plik SIWZ, Zał. Nr 1-3.doc
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Dzielnicowego Domu Ludowego „Puchatek” w Krośnie zlokalizowanego na działce nr ew. 2805/1, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne.

Dokumentacja projektowa winna uwzględniać następujący zakres rzeczowy robót:
 1. Modernizacja kuchni zlokalizowanej na piętrze budynku, która po modernizacji powinna spełniać wymagania sanitarne do pełnej obsługi kuchennej tj. do przygotowywania i wydawania posiłków dla ok. 50 osób,
 2. Przygotowanie dla w/w funkcji zaplecza wraz z magazynkiem (napoje produkty itp.),
 3. Zabezpieczenie wejścia na strych, które znajduje się obok wejścia do kuchni na klatce schodowej.
Data składania ofert:
2017-07-31 12:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2017-07-24 11:30:00
PublikującyPaweł Kustroń 2017-07-24 11:30:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2017-07-24 11:32:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ, Zał. Nr 1-3 134.50 KbPlik doc
2. Rzut piętra 483.99 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000 - 7 Roboty budowlane
45223100 - 7 Montaż konstrukcji metalowych 
45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 
 
Data składania ofert:
2017-07-10 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-06-30 13:50:00
PublikującyDorota Nitka 2017-06-30 13:55:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie+ załączniki 1-3 100.50 KbPlik doc
2. Armii Krajowej 1.20 MBPlik zip
3. Kolejowa 1 1.17 MBPlik zip
4. Kolejowa 2 1.10 MBPlik zip
5. Popiełuszki 1.03 MBPlik zip

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 22 października 2017r. 03:03:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.