Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3


ZMIANY:
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko4.pdf
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko3.pdf
Więcej >>>
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko2.pdf
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko1.pdf
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji przedmiar.pdf
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji.xml
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji.puz
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik Projekt inst. elektrycznej - Wydział Kominkacji Staszica 2.pdf
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik ogłoszenie .doc
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ układ biurek.pdf
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie”
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
 
1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie”   
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu remont i modernizację sześciu pomieszczeń Wydziału Komunikacji zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w Krośnie.
Zakres prac:
  • Remont oraz częściowa wymiana stolarki drzwiowej
  • Wymiana opraw oświetleniowych
  • Roboty malarskie oraz wymiana posadzek w pomieszczeniach
  • Dostawa i montaż lad recepcyjnych do obsługi interesantów
  • Wymiana wertikali okiennych
  • Prace towarzyszące
 Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie wymiany opraw oświetleniowych oraz przedmiarze robót.
Data składania ofert:
2018-09-21 13:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2018-09-13 12:37:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-09-13 12:37:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-09-13 12:38:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ układ biurek 69.64 KbPlik pdf
2. ogłoszenie 39.00 KbPlik doc
3. Projekt inst. elektrycznej - Wydział Kominkacji Staszica 2 2.56 MBPlik pdf
4. SIWZ + Załączniki 86.00 KbPlik doc
5. UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji 17.80 KbPlik txt
6. UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji 34.14 KbPlik txt
7. UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji przedmiar 342.47 KbPlik pdf
8. UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko1 51.44 KbPlik pdf
9. UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko2 49.91 KbPlik pdf
10. UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko3 46.80 KbPlik pdf
11. UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko4 51.81 KbPlik pdf

Rejestr zmian
1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                         
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie „Barista I i II stopnia” dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w miesiącach wrzesień/październik 2018r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.Określenie szczegółowych warunków:
1. Zorganizowanie w miesiącach wrzesień/październik 2018r. szkolenia w ilości min. 30 godz. z tematyką obejmującą m.in.: podstawy teoretyczne, Espresso – część praktyczna, kawy mleczne, kawy deserowe, latte art., alternatywne metody parzenia kawy, warsztaty.
Miejsce szkolenia: sale w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie lub siedziba firmy szkoleniowej (preferowane miejsce szkolenia -  sale w ZSP2).
2. Wydania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”,
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c) w przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis usługa szkoleniowa w zakresie „Barista I i II stopnia” dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w miesiącach wrzesień/październik 2018r.
 
Data składania ofert:
2018-08-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-08-22 09:20:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-08-22 09:20:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie ofertowe - szkolenie barista 125.46 KbPlik doc
2. wzór oferty - szkolenie barista 1.98 MBPlik doc
3. wzór umowa - szkolenie barista 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:
80500000-9 – Usługi szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie „Projektowanie i stylizacja ubiorów” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 w miesiącu wrzesień 2018r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.Określenie szczegółowych warunków:
1. Zorganizowanie w miesiącu wrześniu 2018r. szkolenia w ilości max.40 godz. z tematyką obejmującą m.in.: analizę kolorystyczną, typy sylwetek oraz zasady doboru odpowiedniej garderoby, case study history, stylizacja ubioru personalna, metamorfoza wizerunku, stylizacja estradowa.
2. Wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
 
Data składania ofert:
2018-08-23 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-08-20 11:25:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-08-20 11:25:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie ofertowe 125.15 KbPlik doc
2. wzór umowy 2.00 MBPlik doc
3. wzór oferty 1.97 MBPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-08-02 12:31:14: Dodano plik załącznik nr 6 przedmiar.pdf
2018-08-02 12:30:55: Dodano plik Załącznik Nr 5 - STWiORB.docx
Więcej >>>
2018-08-02 12:30:32: Dodano plik Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.doc
2018-08-02 12:30:13: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
2018-08-02 12:29:54: Dodano plik Załącznik Nr 2 - Wykaz cen czynników produkcji.doc
2018-08-02 12:29:19: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
2018-08-02 12:28:50: Dodano plik 20180802120758643.pdf
2018-08-02 12:28:48: Dodano plik 20180802120758643.pdf
2018-08-02 12:28:04: Usunięto plik Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót.pdf
2018-08-02 12:27:56: Usunięto plik Załącznik Nr 4 - STWiORB.docx
2018-08-02 12:27:45: Usunięto plik Załącznik Nr 5 - Wzór umowy.doc
2018-08-02 12:27:32: Usunięto plik Załącznik Nr 7 - Rysunek orientacyjny.pdf
2018-08-02 12:26:25: Dodano plik Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót.pdf
2018-08-02 12:26:02: Dodano plik Załącznik Nr 4 - STWiORB.docx
2018-08-02 12:25:41: Dodano plik Załącznik Nr 5 - Wzór umowy.doc
2018-08-02 12:25:21: Dodano plik Załącznik Nr 7 - Rysunek orientacyjny.pdf
D.7011.46.2.2017.S                                                              Krosno, dnia 2 sierpnia  2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Białobrzegi,
dz. o nr ewid. 1580/1”

 
Data składania ofert:
2018-08-09 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-09 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-08-02 12:21:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-08-02 12:21:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-08-02 12:31:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 908.62 KbPlik pdf
2. Zaproszenie 908.62 KbPlik pdf
3. Druk oferty 33.00 KbPlik doc
4. Wykaz czynników 35.50 KbPlik doc
5. Wykaz osób 36.00 KbPlik doc
6. Wzór umowy 154.00 KbPlik doc
7. Stwiorb 104.21 KbPlik doc
8. Przedmiar 290.65 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ławek parkowych opisanych jakościowo
w załączniku nr 2 – kalkulacja asortymentowo-ilościowa oferty.
Data składania ofert:
2018-07-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-07-11 14:22:00
PublikującyDorota Nitka 2018-07-11 14:25:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. kalkulacja cenowa 34.50 KbPlik doc
2. Załacznik nr 1 - druk oferty 32.00 KbPlik doc
3. Zapytanie ofertowe 60.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-03 15:30:25: Dodano plik oferta+zał..docx
2018-07-03 15:29:01: Dodano plik 2-Zaproszenie do składania ofert Rynek 5.doc
Więcej >>>
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik plan zagosp.20161129_0001 X5 (1).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik plan zagosp.20161129 X6 (1).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik Opis techniczny nowy xx (1).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (3).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik DSC_0280.JPG
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik DSC_0279.JPG
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik DSC_0278.JPG
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik Rynek 5.jpg
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik I - 3 - rynek 5 (2).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik I - 4 - rynek 5 (1).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik I - 1 - rynek 5-8 - format A1 (1).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 17 - Wizualizacja 1 - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 21 - Wizualizacja 5 - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 20 - Wizualizacja 4 - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 19 - Wizualizacja 3 - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 18 - Wizualizacja 2 - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 03 - Rynek 5 (5).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 02 - Rzut posadzki - format A1 (2).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 04 - Rynek 5 - Schody - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 01 - Rzut posadzki - format A1 (2).pdf
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie”
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przeprowadzenie prac remontowych podcienia kamienicy Rynek 5 w Krośnie. 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni i wymiana jej na nową wraz z wykonaniem nowych warstw podbudowy i warstw izolacyjnych. Zakres prac remontowych i budowlanych obejmują również tynki sklepień podcienia wraz z uporządkowaniem instalacji elektrycznych widocznych w strefie ciągów pieszych.
 
Data składania ofert:
2018-07-18 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2018-07-03 15:20:00
PublikującyMarta Rymar 2018-07-03 15:19:43
Modyfikował(a) Marta Rymar 2018-07-03 15:30:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. PB - 01 - Rzut posadzki - format A1 (2) 230.55 KbPlik pdf
2. PB - 04 - Rynek 5 - Schody - A3 1.36 MBPlik pdf
3. PB - 02 - Rzut posadzki - format A1 (2) 229.61 KbPlik pdf
4. PB - 03 - Rynek 5 (5) 1.58 MBPlik pdf
5. PB - 18 - Wizualizacja 2 - A3 1020.17 KbPlik pdf
6. PB - 19 - Wizualizacja 3 - A3 469.41 KbPlik pdf
7. PB - 20 - Wizualizacja 4 - A3 872.16 KbPlik pdf
8. PB - 21 - Wizualizacja 5 - A3 492.88 KbPlik pdf
9. PB - 17 - Wizualizacja 1 - A3 592.21 KbPlik pdf
10. I - 1 - rynek 5-8 - format A1 (1) 5.58 MBPlik pdf
11. I - 4 - rynek 5 (1) 2.52 MBPlik pdf
12. I - 3 - rynek 5 (2) 3.31 MBPlik pdf
13. Rynek 5 420.08 KbPlik image
14. DSC_0278 4.26 MBPlik txt
15. DSC_0279 4.39 MBPlik txt
16. DSC_0280 4.31 MBPlik txt
17. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (3) 116.57 KbPlik pdf
18. Opis techniczny nowy xx (1) 137.97 KbPlik pdf
19. plan zagosp.20161129 X6 (1) 1.30 MBPlik pdf
20. plan zagosp.20161129_0001 X5 (1) 1.16 MBPlik pdf
21. SIWZ 576.50 KbPlik doc
22. oferta+zał. 20.77 KbPlik doc

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2018-07-06 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-06-28 14:35:00
PublikującyDorota Nitka 2018-06-28 14:52:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-07-02 13:45:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Część opisowa 319.38 KbPlik pdf
2. Druk oferty 37.50 KbPlik doc
3. Karta techniczna B 05 TREX 224.98 KbPlik pdf
4. karta techniczna Motor 2 224.45 KbPlik pdf
5. Karta techniczna huśtawka h2 298.54 KbPlik pdf
6. Karta techniczna samolot 338.36 KbPlik pdf
7. Karta techniczna kuter 330.80 KbPlik pdf
8. Kosztorys ofertowy 135.37 KbPlik pdf
9. Przedmiar 191.92 KbPlik pdf
10. Rysunek Z1 784.48 KbPlik pdf
11. Rysunek Z2 1.70 MBPlik pdf
12. Rysunek Z3 1.50 MBPlik pdf
13. Specyfikacja - załacznik nr 1 55.50 KbPlik doc
14. SSTWiRB 119.95 KbPlik pdf
15. strona tytuowa P 122.44 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-02 13:45:21: Dodano plik załącznik nr 2 - formularz oferty.doc
2018-07-02 13:44:46: Dodano plik zaproszenie do składania ofert.pdf
Więcej >>>
2018-07-02 13:44:24: Dodano plik załącznik Nr5 - Inwentaryzacja obiektu.pdf
2018-07-02 13:43:48: Dodano plik załącznik Nr4 - przegląd 5-letni.pdf
2018-07-02 13:43:23: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
2018-07-02 13:42:45: Dodano plik Załącznik Nr 1 - Wzór umowy.docx
D.7011.45.2.2017.S                                                        Krosno, dnia 2 lipiec 2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego wraz
z koncepcją remontu/przebudowy zlokalizowanego w ciągu ulicy Drzymały nad rzeką Wisłok w Krośnie”.

 
Data składania ofert:
2018-07-06 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-07-02 13:43:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-07-02 13:43:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-07-02 13:45:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy 50.97 KbPlik doc
2. Wykaz osób 40.50 KbPlik doc
3. Przegląd 1.54 MBPlik pdf
4. Inwetaryzacja 1.61 MBPlik pdf
5. Oferta 33.00 KbPlik doc
6. Zaproszenie 1.35 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-21 14:21:21: Dodano plik wzór umowy zakwaterowania.doc
2018-06-21 14:20:54: Dodano plik wzór oferty zakwaterowania.doc
Więcej >>>
2018-06-21 14:20:20: Dodano plik ogłoszenie zapytanie ofertowe zakwaterowania.docx
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi zakwaterowania i wyżywienia dla 2 stażystów, odbywających staż  w Boguchwale w miesiącu lipcu w ramach realizowanego projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.
Usługa zakwaterowania i wyżywienia dla 2 stażystów odbywających staż w Boguchwale  w miesiącu lipcu 2018r. w dniach: 2.07.–  6.07.;   9.07. –  13.07.;   16.07.- 20.07.;   23.07.   –  27.07.2018r.
razem: 16 noclegów, 16 śniadań, 20 obiadów, 16 kolacji na osobę,
wyżywienie wg schematu:
poniedziałki                                       -           obiad, kolacja
wtorki, środa czwartki                       –          śniadanie, obiad, kolacja
piątki                                                  -           śniadanie, obiad
I. Określenie szczegółowych warunków:
- 1 pokój  2-osobowy, przy każdym  pokoju dostęp do  węzła sanitarnego;
- konieczne jest całodobowe zapewnienie ciepłej wody;
- zamówienie realizowane w jednym miejscu;
- obiekt musi być czysty, estetyczny i bezpieczny, z niezniszczonym wyposażeniem (meble,    kafelki, armatura łazienkowa);
- przyjazd stażystów na miejsce zakwaterowania w każdy poniedziałek , wyjazd w każdy piątek po   obiedzie, w godzinach popołudniowych.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości osób i tym samym ilości dób noclegowych. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
 
Data składania ofert:
2018-06-26 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-06-21 14:19:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-06-21 14:19:00
Modyfikował(a) Wiktor Więcek 2018-06-21 14:21:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie zapytanie ofertowe zakwaterowania 14.70 KbPlik doc
2. wzór oferty zakwaterowania 1.97 MBPlik doc
3. wzór umowy zakwaterowania 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-11 14:46:58: Dodano plik 2. Zapytanie ofertowe.pdf
2018-04-11 14:34:10: Dodano plik 3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
Więcej >>>
2018-04-11 14:33:45: Dodano plik Dokumentacja geolog-inżynierska.rar
D.7011.28.2.2018.J                                                               Krosno, dnia 11 kwietnia 2018 r.
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
 
Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km 0+000 do 0+130 w Krośnie”.
Data składania ofert:
2018-04-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-04-11 14:30:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-04-11 14:31:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-04-11 14:46:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja geolog-inżynierska 25.03 MBPlik rar
2. Załącznik nr 1 - formularz oferty 47.50 KbPlik doc
3. Zapytanie ofertowe 2.85 MBPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 września 2018r. 11:51:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.