Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 ... 8 
Krosno, dnia 27 marca 2017 r.
PB.6733.3.2017.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 27 marca 2017 r. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Zakład w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Rusinka została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.3.2017.E dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działce o nr ewid. 1117/1 (na części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) położonej w Krośnie przy ul. Korczyńskiej, obręb Krościenko Niżne.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2017-03-27
Publikujący Ewa Tomoń 2017-03-27 10:27
Krosno, dnia 24 marca 2017 r.
PB.6733.2.2017.N
 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778  z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 24 marca 2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, działającego prze pełnomocnika p. Zdzisława Głowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELMIX Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Zdzisław Głowacki z siedzibą w  miejscowości Łajsce 142, 38-204 Tarnowiec, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.2.2017.Z dla przedsięwzięcia pod nazwą:
budowa energetycznej sieci kablowej doziemnej średniego napięcia SN 30kV. Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. 27/2, 28/3, 29/7, 29/1, 29/3, 29/5, 30/3, 41/1, 42, 43, 44/17, 44/18, 44/11, 44/20, 48/1, 50/3 położonych w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej i Okulickiego (obręb Przemysłowa).
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2017-03-27
Publikujący Ewa Tomoń 2017-03-27 10:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.7.2017.A
Krosno, dnia 21.03.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam, że:
 
W dniu 20 marca 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii Lotniczych" planowanego do realizacji przez Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2017-03-21
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-03-21 13:30
Krosno, dnia 20 marca 2017 r.
U.6733.19.2014.K
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 17 marca 2017 r. z urzędu została wydana decyzja uchylająca ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: U.6733.19.2014.K z dnia 28 listopada 2014 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Krosna z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno oraz ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa kompostowni, instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów organicznych przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2017-03-20
Publikujący Ewa Tomoń 2017-03-20 08:43

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Podmiot publikującySamorząd Województwa Podkarpackiego
Wytworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego2017-03-17
Publikujący Ewa Tomoń 2017-03-28 08:07
Modyfikacja Ewa Tomoń 2017-03-28 08:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Krosno, dnia 16 marca 2017 r.
Znak: UA.J.7331-2-21/2008
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. ) oraz art. 11f ust. 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w dniu 16 marca 2017 r. została wydana decyzja znak: UA.J.7331-2-21/2008 umarzająca
w całości prowadzone postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Krosna z dnia 08 kwietnia 2008 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Piłsudskiego w Krośnie, budowa parkingu przy ul. Krakowskiej – Kolejowej, rozbudowa odcinków ulic w rejonie skrzyżowania i parkingu oraz przebudowa infrastruktury technicznej” na działkach o nr ewidencyjnych gruntów:
420/2, 744/6, 566, 420/1, 557, 547/1, 533, 765, 746, 385, 546, 419, 417, 415, 760, 660, 658/1, 657, 550, 548, 418, 416, 755/1, 756, 659, 656, 569, 549 teren do czasowego zajęcia 534/1, 565 (Obręb Śródmieście);

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, a także z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 204 (II piętro).
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, ul. Staszica 2,  w dniach od 17.03.2017 r. do 31.03.2017 r., opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Krosna
w dniu 17.03.2016 r. i w prasie lokalnej - tygodniku Nowe Podkarpacie w dniu 22.03.2017 r.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2017-03-17
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2017-03-17 12:55

Obwieszczenie dotyczące projektu budowlanego dla GAZ-SYSTEM

Minister Infrastruktury i Budownictwa
zawiadamiam, że wydał decyzję z dnia 27 lutego 2017 r., znak: DAB.1.6631.1.2017.MD.3, utrzymującą w mocy decyzję Wojewodu Podkaprackiego z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 45/16, znak: I-X.7840.1.50.2016, z części I zatwierdzającą projekt budowlany w udzielającą pozwolenia na budowę dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, na budowę dla inwestycji "Budowa gazociągu  wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi w województwie podkarpackim  - etap I (powiat: sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto Krosno), i w części II pkt 1-5, oraz uchylającą ww. decyzję w części II pkt 6-7 i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.


 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 244.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJadwiga Kuźnar2017-03-16
Publikujący Jadwiga Kuźnar 2017-03-27 08:19

Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego

Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego znak: SR.6341.2.8.2017.ZR z dnia 16 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok w Krośnie w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa przyłącza nN zasilającego dynamiczne tablice przystankowe w Krośnie na działkach nr ew. 1689/29 i 1688/1, obręb Śródmieście".
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
Wytworzył Starosta Krośnieński2017-03-16
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-03-21 08:26
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2017-03-21 08:31
Krosno, dnia 14 marca 2017 r.
PB.6733.1.2017.E
 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 14 marca 2017 r. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Zakład w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Rusinka została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.1.2017.E dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid. 27/9, 27/10, 27/11, 1387/2 położonych w Krośnie przy ulicy Leśnej (obręb Turaszówka).
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2017-03-14
Publikujący Ewa Tomoń 2017-03-14 10:41
    Krosno, dn. 10.03.2017 r.
 
znak: PB.6740.1.5.2017.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10.03.2017 r. znak: PB.6740.1.5.2017.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 17.01.2017r., złożonego przez Gminę Miasto Krosno, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
 
budowę kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami do budynków i kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisłok w km 150+240 brzeg lewy (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) na terenie Osiedla Tysiąclecia, na działkach nr ew.: 2/6, 6/2, 6/4, 6/5, 9/4, 26/4, 231/1, 236/6, 236/23, 236/29, 236/32, 236/34, 236/33, 236/35, 237/1, 237/2, 238/1, 238/2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa oraz na działkach nr ew. 1, 181, 229/1, 229/2, 230/2, 244, 245, 358/2, 362, 364, 366, 367, 368, 370/2, 374/1, 374/6, 375, 377, 378, 420/1, 487, 500, 501/1, 502, 504, 505, 509/8, 509/9, 509/13, 509/14, 509/15, 510/1, 510/2, 511, 512, 520, 521/2, 523/2, 524, 525, 526, 528/4, 527, 528/11, 528/20, 528/21, 529, 530, 532/1, 532/2, 533, 534/5, 534/3, 547/1, 547/2, 548, 549/1, 550, 552, 553, 556, 557, 574, 590, 591, 592, 599/1, 603/2, 604/2, 603/4, 604/1, 604/3, 609, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 612/1, 616/2, 616/3, 621, 623, 3169/2, 3169/3, 3169/4, 3169/5, 3169/6, 3169/8, 3169/10, 3169/14, 3170/2, 3170/4, 3170/6, 3181, 3182 w obrębie ewidencyjnym Śródmieście w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.03.2017 r. do 24.03.2017 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godzinach pracy urzędu.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2017-03-10
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2017-03-10 10:08
Prezydent Miasta Krosna, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 późn. zm.)
informuje
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji  projektu  pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne” ( zw. dalej PGN).

 

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 94.30 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Prezydent Miasta Krosna2017-01-27
Publikujący Anna Danecka 2017-01-27 13:38
Modyfikacja Anna Danecka 2017-01-27 13:38

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.1.2017.B
Krosno 10.01.2017 r.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Krośnieńskiego, ul. Bieszczadzka, 38‑400 Krosno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. odtworzenie trasy potoku Rzepniczanka w km 6+260 do 6+392 – działka nr ewid. 494/2 obręb Pietrusza Wola, budowę bystrotoków na potoku Rzepniczanka w km 6+310 i w km 6+373, przebudowę przepustu stałego w km 4+970,5 drogi powiatowej, przebudowę przepustu stałego drogi powiatowej, odtworzenie rowu otwartego – wylot W1 do przepustu średnicy 800 do potoku Rzepniczanka, odtworzenie rowu otwartego – wylot W2 do przepustu średnicy 1000 do potoku Rzepniczanka, przebudowę odcinka rowu przydrożnego w km 4+870 do 5+089 drogi, na terenie działek nr ew. 223/2, 228/3, 229/2, 230/2, 231/2, 236/2, 322/5, 325, 420/1, 420/3 i 494/2, obręb Pietrusza Wola, Gmina Wojaszówka.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu, ul. Staszica 2, pokój nr 15, tj. w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530,  w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2017-01-16
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-01-16 08:48

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.2.9.2016 z dnia 30.12.2016 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od lipca do końca grudnia 2016 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.


 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 639.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie2017-01-13
Publikujący Anna Danecka 2017-01-13 11:43
Modyfikacja Anna Danecka 2017-01-13 11:43

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.3.8.2016 z dnia 30.12.2016 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Jasiołka” Szczepańcowa w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od lipca do grudnia 2016 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.


 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 634.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie2017-01-13
Publikujący Anna Danecka 2017-01-13 11:45
Modyfikacja Anna Danecka 2017-01-13 11:45

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.1.13.2016 z dnia 30.12.2016 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od lipca do grudnia 2016 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 651.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie2017-01-13
Publikujący Anna Danecka 2017-01-13 11:33
Modyfikacja Anna Danecka 2017-01-13 11:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Krosno, dnia 02.01.2017 r
OS.6220.1.2017.A
 
OBWIESZCZENIE
 
 Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z wnioskiem, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu w/c do DN 150 od układu rozliczeniowego OGP Gaz-System do kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej Krosno Glass”, planowanego do realizacji na działkach ewidencjach nr Obręb Białobrzegi: 721, 720/2, 732, 553/1,718/1, 729/1, 729/2, 730, 383 (dr), 552/2, 521/10, 521/11, 521/6, 522, 556/3, 527, 557, 558, 559, 562, 563, 568, 569/2, 570/2, 574/5, 578, 546, 547, 548/1, 549/1, 550/1, 551/1, 552/1, Obręb Przemysłowa: 2/6, 3/37, 3/38,
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
1. W dniu 2 stycznia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
2. W dniu 2 stycznia 2017 r. Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), wystąpił pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
3. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną wraz z załącznikami oraz pisma skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres:      Urząd Miasta Krosna
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2017-01-02
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-01-04 13:34

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.52.2016.B
Krosno, 22.12.2016 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka istniejącej sieci gazowej w ramach budowy instalacji tankowania gazu LPG, na terenie istniejącej stacji paliw PKN Orlen nr 4354 w Krośnie, na działce nr ew. 1701/8, obręb Śródmieście oraz na działce nr ew. 1701/7, obręb Śródmieście, w Krośnie, gm. Krosno, pow. Krosno, woj. podkarpackie.
 
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-12-22
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-12-22 14:03

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.50.2016.B
Krosno 14.12.2016 r.
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1379/6 i 1380/3 położonych przy ul. Kopernika w Krośnie, woj. podkarpackie oraz wykonywanie robót i czynności, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok.
 
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-12-14
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-12-19 14:58

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.49.2016.B
Krosno 06.12.2016 r.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością MPGK Krosno Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni jednostanowiskowej, samoobsługowej w Krośnie przy ul. Lotników, działka nr ew. 351/22, obręb Przemysłowa, miasto Krosno.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-12-06
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-12-06 13:41

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.25.2016.JG.2 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej ze złoża Turaszówka na wniosek Pana macieja Nowakowskiegodziałającego z upoważnienia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2016-11-30
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-11-30 15:17
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-11-30 15:18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.47.2016.B     
Krosno 28.11.2016 r.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Łukasza Wyżykowskiego, Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, pełnomocnika Powiatu Brzozowskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach nr ew. 156, obręb Brzozów i nr ew. 4845 obręb Stara Wieś oraz części działki nr ew. 4850, obręb Stara Wieś, gm. Brzozów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 7+787 – 8+268 w miejscowości Stara Wieś i Brzozów, ul. Bema”.
 
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. 15, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30,  w piątek od 7:30 do 14:30 (tel. kontaktowy: 13 4743656).


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-11-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-11-29 14:09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Krosno, 18.11.2016 r.
OS.6220.38.2016.A
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam, że:
 
W dniu 15 listopada 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Montaż instalacji do produkcji brykietu na terenie firmy Panmar”, planowanego do realizacji przez PANMAR Czekańska, Szmyd Spółka Jawna, ul. Podkarpacka 16 b, 38-400 Krosno.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-11-18
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-11-18 14:17

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Krosno do 2030 roku”.

GK.602.2.2016.O                                                                                                      Krosno 15.11.2015 r.
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Krosno do 2030 roku”.
Prezydent Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). 
p o d a je    d o    p u b l i c z n e j    w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę, 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu  pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Krosno do 2030 roku”. 
Z treścią projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Krosno do 2030 roku” oraz treścią Prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentu, można zapoznać się:
  • w siedzibie Urzędu Miasta Krosno, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Staszica 2,
    38-400 Krosno, pok. 27, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 730-1630  wtorek-czwartek 730-1530 piątek 730-1430;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna, pod adresem: http://www.bip.umkrosno.pl. 
Uwagi i wnioski do projektów ww. dokumentów mogą składać wszyscy zainteresowani, w terminie, 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 14.12.2016r. (włącznie):
  • w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosno, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. 27, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 730-1630  wtorek-czwartek 730-1530 piątek 730-1430;,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: gk@um.krosno.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt Aktualizacji Założeń do Planu”.
Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosno odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 , pok. Nr 27 tel 134743629.
Zgłoszone uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe  uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.
 
 
                                                                                           Prezydent Miasta Krosna                                                                                             
Załączniki;
  1. Projekt dokumentu pn.. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Krosna do 2030 roku.
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko w/w projektu.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-11-15
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2016-11-22 11:11
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2016-11-22 11:15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Krosno, dnia 15.11.2016 r.
OS.6220.24.2016.A
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm) i art. 49 oraz 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm) w związku z wnioskiem Firmy Handlowo Usługowej Gabło Sp. j. ul. Podkarpacka 2, 38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż nowoczesnej kabiny lakierniczej w istniejącym budynku serwisu stacji dealerskiej Volkswagen-Skoda należącej do Firmy Handlowo Usługowej GABŁO Spółka Jawna w Krośnie przy ul. Lwowskiej 39”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 
1.    W dniu 14 listopada 2016 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Montażu nowoczesnej kabiny lakierniczej w istniejącym budynku serwisu stacji dealerskiej Volkswagen – Skoda należącej do Firmy Handlowo Usługowej GABŁO Spółka Jawna w Krośnie przy ul. Lwowskiej 39”.
2.    Przy doręczeniu stronom ww. decyzji znajduje zastosowanie art. 49 Kpa. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, niniejsza decyzja będzie uważana za doręczoną w dniu 1 grudnia 2016 r., tj. po upływie 14-dniowego, ustawowego terminu liczonego od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowej decyzji.
3.    Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna w Krośnie w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-11-15
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-11-15 15:21
PB.6740.2.146.2016.D                                                                                Krosno, 2016-11-08
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23 z póź. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji Nr 4/2016
z dnia 4 listopada 2016 r. znak: PB.6740.2.146.2016.D
 
 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) w Krośnie” wydanej na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na  terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne. 
           
            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 8 listopada 2016 r. do 21 listopada 2016 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 16 listopada 2016 r.
 
            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-11-08
Publikujący Danuta Knap 2016-11-08 10:25

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161, z późn. zm.), Prezydent Miasta Krosna zaprasza do składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt w terminie do 18 listopada 2016 r.
Zgodnie z rozporządzeniem rzeczoznawcę powołuje Prezydent Miasta spośród osób, które:
1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4. ukończyły co najmniej zasadnicza szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5. ukończyły zasadniczą szkołę  zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6. mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Krosna
- i które złożą wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.
 Z wnioskiem mogą wystąpić również:
1. izba rolnicza, lub
2. związek zawodowy rolników, lub
3. organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
4. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
5. grupa producentów rolnych i ich związki w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Do wniosku należy dołączyć:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, jeżeli jest wymagane.
Dodatkowo informuję, że rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania, które wypłaca powiatowy lekarz weterynarii.

 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 893.72 KB
Oświadczenie Plik doc 16.10 KB
Oświadczenie Plik doc 16.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-11-07
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-11-07 15:24
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-11-07 15:36

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.44.2016.B
Krosno 02.11.2016 r.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie mieszaniny ścieków przemysłowych i socjalnych do kanalizacji miejskiej  z terenu stacji paliw nr 4354 w Krośnie, gm. M. Krosno, pow. M. Krosno, woj. podkarpackie.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-11-02
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-11-02 15:25
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
 
           Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz. U. z 2015 poz. 2031, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 02 listopada 2016 r. została wydana decyzja Nr 3/2016 znak: PB.6740.2.170.2016.Z o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w  Krośnie”, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
          O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na  tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.um krosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02-11-2016 r. do 15-11-2016 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 09-11-2016 r.
          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy,  lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-11-02
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-11-02 11:56

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.14.2013.AH.54 z dnia 28 października 2016 r. o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania żądanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".
Dodatkowo w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie.
Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w pokoju 46 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2016-10-28
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-11-02 13:57
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-11-02 14:03

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna w związku z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego

Krosno, dnia 26.10.2016r.
OS.6223.4.2016.D
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Działając na podstawie  art. 185 i  art. 218  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  poz. 672 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Krosno Glass Sp. z o.o., 38-400 Krosno,  ul. Tysiąclecia 13,  na prowadzenie  instalacji do produkcji szkła W- 2.
i n f o r m u j ę :
1) wniosek został umieszczony pod nr 515/2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL),
2) w dniach od 3 listopada 2016 r. do 24 listopada 2016 r.,  każdy może zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie.
Dokumenty są do wglądu Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna  ul. Staszica 2 (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu,  tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek w godzinach od 7:30 do 14:30.   
W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie pod adres:
Urząd Miasta Krosna
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-10-26
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-10-26 13:25
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 29 marca 2017r. 20:56:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.