Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 ... 9 

PB.6740.2.179.2017.D                                                                                Krosno, 2019-04-18

Nr rej. 2/2017

O B W I E S Z C Z E N I E

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z póź. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 2/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’ w następujących obrębach ewidencyjnych :

a)    jednostka ewidencyjna Chorkówka 180701_2, obręb ewidencyjny Świerzowa Polska 0012,

b)     jednostka ewidencyjna Jedlicze 180704_5, obręb ewidencyjny Potok 0009,

c)    jednostka ewidencyjna miasto Krosno 186101_1, obręb ewidencyjny Turaszówka (0001),

d)    jednostka ewidencyjna miasto Krosno 186101_1, obręb ewidencyjny Polanka (0002),

e)    jednostka ewidencyjna miasto Krosno 186101_1, obręb ewidencyjny Przemysłowa (0003)

 na działkach wymienionych w ww. decyzji.

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-04-18
Publikujący Danuta Knap 2019-04-18 12:37
Krosno, dnia 17 kwietnia 2019 r.
PB.6733.4.2019.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 17 kwietnia 2019 r. na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.4.2019.E dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa budynku Komendy Miejskiej Policji w Krośnie o schody zewnętrzne na działkach o nr ewid. 2541/25 i 2541/26 położonych w Krośnie przy ul. Lwowskiej, obręb Śródmieście”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-04-17
Publikujący Ewa Tomoń 2019-04-17 11:39
                                                                                                                                                Krosno, dnia 17 kwietnia 2019 r.
Znak: PB.6733. 7. 2019.H
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. dalej: k.p.a.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 15 kwietnia 2019 r. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Rusinka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 3371/5, 3371/10, 3371/12, 3371/14 położonych w Krośnie przy ul. Korczyńskiej, obręb Krościenko Niżne”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-04-17
Publikujący Agnieszka Henczel - Agnieszka Henczel 2019-04-17 14:48
Modyfikacja Agnieszka Henczel - Agnieszka Henczel 2019-04-17 15:03

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

WOOŚ.420.7.1.2018.PM.26
Rzeszów, dnia 15 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Michała Hula, reprezentującego Prezydenta Miasta Krosna, z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Malinowa Góra w Krośnie”;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
W dniu 15 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Malinowa Góra w Krośnie”.
W dniach od 17 kwietnia 2019 r. do 20 maja 2019 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 44 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w godzinach pracy tych Urzędów.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2019-04-15
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-04-17 12:06

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

WOOŚ.420.7.1.2018.PM.25
Rzeszów, dnia 15 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Michała Hula, reprezentującego Prezydenta Miasta Krosna, z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Malinowa Góra w Krośnie”;
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 
W dniu 15 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Malinowa Góra w Krośnie”.
Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 44 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38- 400 Krosno, w godzinach pracy tych Urzędów.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 14 dni licząc od dnia 17 kwietnia 2019 r.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2019-04-15
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-04-17 12:12
PB.6740.2.13.2019.D                                                                                Krosno, 2019-04-12
Nr rej. 1/2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z póź. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji Nr 1/2019
z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak: PB.6740.2.13.2019.D
 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie” wydanej na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na  terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Turaszówka.
            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 12.04.2019 r. do 26.04.2019 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 17 kwietnia 2019 r.
            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-04-12
Publikujący Danuta Knap 2019-04-12 11:41
                                                                                                                                                          Krosno, dnia 12.04.2019 r.
Znak: PB.6733. 5. 2019.H
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm)
zawiadamiam, 
 
że na wniosek Prezydenta Miasta Krosna (pismo znak: PB.6733. 5. 2019.H z dnia 25.03.2019 r.) w dniu 04.04.2019 r. zostało wydane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie znak: RR-IV.760.2.10.2019.ADS uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 5,5MPa zasilającego stację gazową redukcyjno – pomiarową Krosno  ul. Korczyńska. Inwestycja planowana na działkach o nr ewid. 3371/1, 1060 położonych w Krośnie przy ul. Korczyńskiej – obręb Krościenko Niżne.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-04-12
Publikujący Agnieszka Henczel - Agnieszka Henczel 2019-04-12 11:14
Modyfikacja Agnieszka Henczel - Agnieszka Henczel 2019-04-12 11:17
OS.6220.13.2018.A
Krosno, 12.04.2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych, GAZ-SYSYTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33 100 Tarnów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Witolda Olszewskiego, Wiertconsulting Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska 29a, 60-432 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwustronnego kątowego zespołu zaporowo – upustowego DN300/100, MOP = 5,5 MPa na gazociągu DN300 relacji Strachocina – Warzyce w miejscowości Krosno wraz z likwidacją podziemnego kurka kulowego”, realizowanego na działce nr ew.728, obręb Białobrzeska, Krosno;
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 
W dniu 12 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwustronnego kątowego zespołu zaporowo – upustowego DN300/100, MOP = 5,5 MPa na gazociągu DN300 relacji Strachocina – Warzyce w miejscowości Krosno wraz z likwidacją podziemnego kurka kulowego”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2019-04-12
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-04-12 14:25
                                                                                                                                                   Krosno, dnia 11 kwietnia 2019 r.
 Znak: PB.6733.3.2019.H
 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
zawiadamiam,
 
że w dniu 11 kwietnia 2019 r. na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
ul. Fredry 12
, 38 – 400 Krosno działającego przez pełnomocnika Pan Jacka Surdyka, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.3.2019.H dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną – inwestycja planowana na działkach o nr ewid.: 682, 631, 566, 592, 594, 597/2, 547/1 położonych w Krośnie przy ul. A. Lewakowskiego i ul. Kolejowej, obręb Śródmieście”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-04-11
Publikujący Agnieszka Henczel - Agnieszka Henczel 2019-04-11 11:16
PREZYDENT MIASTA KROSNA
             38-400  KROSNO          
              ul. Lwowska 28a
.............................................................................................
 (oznaczenie organu wydającego pismo)
      Krosno, 11.04.2019 r.
 
znak: PB.6740.2.7.2019.A
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 11.04.2019 r. Nr 108/2019 znak: PB.6740.2.7.2019.A zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku złożonego w dniu 16.01.2019 r., przez „BGD” Spółkę z o. o., z siedzibą ul. Krakowska 105, 33-100 Tarnów, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego: budowę stacji paliw z urządzeniami technicznymi w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej na działcenr ewid. 265/3 w obrębie ewidencyjnym  0007 Suchodół.

Informacja o wydaniu decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 11.04.2019 r. do 25.04.2019 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-04-11
Publikujący Agata Ziarkowska 2019-04-11 10:05
WOOŚ.420.7.1.2019.NH.13
Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2019 r.
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 27 lutego 2019 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., działającego przez Pełnomocnika Pana Józefa Jamro, TITUTO Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopalnianej w Krośnie”,
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, opinii z dnia 25 marca 2019 r., znak: PSNZ.4540.21.2019, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
2) o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, opinii z dnia 02 kwietnia 2019 r., znak: RZ.RZŚ.436.175.2019.JS, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
3) o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienia, w którym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2019-04-10
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-04-11 08:41

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie

RZ.ZUZ.1.421.460.2018.JT
Krosno, 8 kwietnia 2019 r.
OBWIESZCZENIE
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)
zawiadamia,
że została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.04.2019 r. znak: RZ.ZUZ.1.421.460.2018.JT udzielająca ASA GLASS spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lotników 4A, 38-400 Krosno pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych oraz odprowadzenie do powierzchniowych wód płynących potoku Marzec (działka nr ewid. 364/1, obreb Przemysłowa, jednostka ewidencyjna Miasto Krosno) istniejącym betonowym wylotem o średnicy 500 mm oczyszczonych wód opadowych iub roztopowych.
Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10 przedmiotową decyzję podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Starostwa Powiatowego w Krośnie, Urzędu Miasta Krosna i Urzędu Gminy Chorkówka.
Decyzję uważa się za doręczoną stronie postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2019-04-08
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-04-15 10:27
RZ.ZUZ. 1.421.167.2018. KW
OBWIESZCZENIE
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie działając na podstawie art. 49, art. 61 §4 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 389 pkt 1, 6 i 9, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Michała Hula- pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna, złożonego w dniu 1 kwietnia 2019 r.,
zawiadamia o
I. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krosna pozwoleń wodnoprawnych na:
1) wykonanie urządzeń wodnych - budowa wylotów WL-3, WL-4, WL-4.1 wraz z umocnieniem dna i skarp;
2) wykonanie urządzenia wodnego polegającego na przebudowie istniejących rowów otwartych na kanały zamknięte wraz z umocnieniem dna i skarp wlotów do kanałów;
3) usługę wodną na odprowadzanie do urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacyjny;
4) likwidację i budowę odcinków drenaży melioracyjnych;
5) prowadzenie kanału technologicznego w rurze osłonowej pod istniejącym potokiem.
W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki o nr ewid.: 383, 389, 402, 403, 425, 426/4, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 427/1, 431/2, 433, 439/4, 464, 501, 541, 549, 550, 551, 552, 553, 566/1, 600/1,1386/5, 1386/15 położone w m. Krosno.
II. zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego wszczętego w ww. sprawie i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
więcej
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2019-04-05
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-04-11 08:58
OS.6220.24.2018.A

OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącej linii do obróbki powierzchniowej dla potrzeb procesu cynowania galwanicznego ", planowanego do realizacji na terenie Zakładu WIETPOL AEROSPACE Sp. z o.o. Sp. K. w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 6b, 38-400 Krosno.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),
Prezydent Miasta Krosna:
1) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:
  • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, jeśli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, pok. 15, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek 7:30 - 16:30, od wtorku do czwartku 7:30 - 15:30 oraz w piątek 7.30 - 14:30),
  • składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej), w terminie 30 dni, tj. od 05.04.2019 r. do 05.05.2019 r., na adres: Urząd Miasta Krosna – Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, 38-430 Krosno; poczta elektroniczna – os@um.krosno.pl.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2019-04-03
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-04-05 11:44
OS.6220.30.2018.A

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z wnioskiem firmy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Rzeszów, ul. 8-Marca 8, 35 065 Rzeszów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Zakrzewskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrzno-kablowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno – Strzyżów”, realizowanego na terenie Gminy Krościenko Wyżne, Gminy Korczyna, Gminy Miasto Krosno oraz Gminy Wojaszówka;
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 
W dniu 2 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrzno-kablowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno – Strzyżów”, realizowanego na terenie Gminy Krościenko Wyżne, Gminy Korczyna, Gminy Miasto Krosno oraz Gminy Wojaszówka.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2019-04-02
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-04-05 12:23
OS.6220.30.2018.A
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z wnioskiem firmy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Rzeszów, ul. 8-Marca 8, 35 065 Rzeszów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Zakrzewskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrzno-kablowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno – Strzyżów”, realizowanego na terenie Gminy Krościenko Wyżne, Gminy Korczyna, Gminy Miasto Krosno oraz Gminy Wojaszówka;
PREZYDENT MIASTA KROSNA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
W dniu 2 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrzno-kablowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno – Strzyżów”, realizowanego na terenie Gminy Krościenko Wyżne, Gminy Korczyna, Gminy Miasto Krosno oraz Gminy Wojaszówka.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2019-04-02
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-04-05 12:15
Znak: PB.6740.2.179.2017.D
Nr rej. 2/2017                                                                                              Krosno, 2019-01-14
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu postanowienia z dnia 14.01.2019 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D
 
 
w przedmiocie zmiany terminu na uzupełnienie dokumentacji projektowej do dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’.
           
            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu.
          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14.01.2019 r. do 28.01.2019 r., oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-01-14
Publikujący Danuta Knap 2019-01-14 15:39

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

Zawiadomieniem z dnia 21.12.2018 r. znak: RZ.ZUZ.1.421.584.2018.TB Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie informuje o wszczęciu i  zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosnoo udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną w w/w zakresie, w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie wraz z infrastrukturą wewnętrzną obejmującą budowę sieci instalacji odwadniających z urządzeniami oraz przebudowa istniejącej infrastruktury w tym sieci elektrycznej i urządzeń wodnych oraz budową konstrukcji zabezpieczającej skarpę osuniętej drogi, na terenie obejmującym działki o nr ew.: 2672, 2680, 2684/2, 2698/7, 2698/3, 2698/4 położone w Krośnie, obręb Białobrzegi".
Dokumenty w sprawie wyłożone są do wglądu w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. nr 514, w godz. pracy Zarządu Zlewni.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2018-12-21
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-01-02 15:14
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2019-01-02 15:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.4.2018.A
Krosno, 14.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA

 
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji włókna szklanego, na działce nr ewid. 3/23, obręb 3 Przemysłowa, Krosno.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 79 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentacji sprawy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia oraz w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656), a także składania wniosków i uwag w formie pisemnej bezpośrednio w urzędzie lub drogą pocztową oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: um@um.krosno.pl,
 
w terminie 17.12.2018 r. – 16.01.2019 r.
 
Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie: http://www.bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-12-14
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-12-14 12:05
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-12-14 13:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.30.2018.A
Krosno, dnia 06.12.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1. W związku z wnioskiem firmy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Zakrzewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa dwutorowej napowietrzno-kablowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno – Strzyżów”, planowanego do realizacji na terenie: Gminy Krościenko Wyżne (m. Krościenko Wyżne), Gminy Korczyna (m. Korczyna), Gminy Miasto Krosno oraz Gminy Wojaszówka (m. Odrzykoń).
2. Zgodnie z art. 75 ust. 4 cyt. ustawy, w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast. Z przedmiotowego wniosku wynika, że największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, położona jest na terenie Gminy Miasto Krosno.
3. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 cyt. ustawy, Prezydent Miasta Krosna wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Rzeszowie o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
4. Stosownie do zapisu art. 36 § 1 ustawy Kpa informuję, że sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie (tj. wydanie postanowienia, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w myśl art. 63 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy), nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 4 stycznia 2019 r. ze względu na konieczność zaopiniowania planowanego przedsięwzięcia przez organy opiniujące.
5. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz pismami skierowanymi do organów opiniujących, jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
6. W niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cyt. ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kpa – niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, Urzędu Gminy Korczyna oraz Urzędu Gminy Wojaszówka oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędów.
7. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-12-06
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-12-07 10:58

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie znak: RZ.ZUZ.1.421.588.2018.KK z dnia 29 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Miasto Krosno, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzen wodnych - obiektu budowlanego typu liniowego oraz robót budowlanych wykonanych na obszrze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisłok w m. Krosno na dz. nr ewid. 121/5, 121/7, 178/2 obr. Śródmieście w ramach projektu pt.: Budowa oświetlenia przy ul. Mostowej w Krośnie - dobudowa punktów oświetleniowych.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2018-11-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-11-30 14:01
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-11-30 14:02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OBWIESZCZENIE
z dnia 27.11.2018r.

 
       Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA

 
o wydaniu postanowienia z dnia 27.11.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 września 2018 r. znak: PB.6740.2.115.2018.Z, udzielającej Prezydentowi Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”. Sprostowanie polega na tym, że w treści punktu 4 na stronie 2 decyzji, zawierającego oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren, które na mocy prawa, stają się własnością Gminy Miasta Krosna, w wykazie zamiast działki o nr ewid. 877/1 (877/4) winna być działka nr ewid. 877/4 (877/1). Ponadto na stronie 5 decyzji, w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 (2.1 do 2.14) – mapa w skali 1 : 1000 zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne powinno być Suchodół.
            Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A, II piętro, pokój 204, tel. 134743204, w godzinach pracy Urzędu.
            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.
Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-11-28
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-11-28 09:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.25.2018.A
Krosno, dnia 14.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1. W związku z wnioskiem z dnia 11 października 2018 r., firmy IVORY Energy Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 9B, 43-100 Tychy, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Agnieszkę Czucha, uzupełnionym dnia 8 listopada 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Instalacja kotła olejowego i zbiornika na paliwo płynne”, planowanego do realizacji na działce nr ew. 228/10, obręb Polanka, Krosno.

2. W dniu 14 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

3. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz pisma skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).

Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-11-14
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-11-14 15:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.16.2018.A
Krosno, dnia 05.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 05.11.2018 r. wydana została decyzja znak: OS.6220.16.2018.A o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego obiektu zlokalizowanego na działce nr ewid. 376/18 w Krośnie dla potrzeb instalacji wytopu, wyrobu i obróbki szkła”.
Decyzja ta została wydana na wniosek firmy Studio Borowski Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Bolesławieckim 87, 59-720 Raciborowice Górne.
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, 38-430 Krosno, pokój nr 15, w godzinach pracy urzędu  tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-11-05
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-11-06 09:13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2018 r. znak: WOOŚ.4260.7.8.2017.AD.36 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, reprezentowanego przez Pana Zdzisława Syzdek Członka Zarządu oraz Pana Jana Guzik Prokurenta Dyrektora ds. technicznych, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie” przy ul. Białobrzeskiej.
Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
W dniu 5 października 2018 r. Inwestor przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, komplet uzupełnień do Raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko,
W dniach od 7 listopada 2018 r. do 6 grudnia 2018 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, Raportem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty te znajdują się do wglądu w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 41 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane, Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2018-11-02
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-11-07 10:07

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie znak: RZ.ZUZ.1.421.346.2018.KK z dnia 24 października 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PHUT „Kruczek" Paweł Kruczek, ul. Armii Krajowej 6A, 36-200 Krosno pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie podczyszczonych wód bytowych i przemysłowych do kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.o. z projektowanego budynku garażowego i myjni samoobsługowej na terenie działki o nr ewid. 439/8 obr. Turaszówka w m. Krosno.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2018-10-24
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-10-29 08:06
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-10-29 08:08
    
  Krosno, dn. 09.10.2018 r.
 
znak: PB.6740.1.94.2018.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 09.10.2018 r. znak: PB.6740.1.94.2018.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 24.08.2018 r., złożonego przez Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
budowę budynku magazynowo-biurowego Centrum Logistycznego, budynku portierni, budynków produkcyjnych, układu dróg wewnętrznych, parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz etapowaniem inwestycji – dwa etapy i rozbiórką kolidujących elementów zagospodarowania nadziemnego i podziemnego, na działkach nr ew. 417, 3/67, 3/69, 3/78, 3/79, 3/75, 3/73, 3/71, 3/52, 3/51, 3/36, 3/34, 3/35, 3/33 i 2/6 w obrębie Przemysłowa przy ul. Tysiąclecia 13 w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 09.10.2018 r. do 23.10.2018 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2018-10-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:04
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:09

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE OBWIESZCZENIEM ZNAK: WOOŚ.420.7.1.2018.PM.7 Z DNIA : 5 PAŹDZIERNIKA 2018 R., ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
I. W dniu 3 października 2018 r. wszczęto postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Malinowa Góra w Krośnie”.
II. W dniu 5 października 2018 r., pismem znak: WOOŚ.420.7.1.2018.PM.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
III. W dniu 5 października 2018 r., pismem znak: WOOŚ.420.7.1.2018.PM.6 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 44 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2018-10-05
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-10-08 16:13
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-10-08 16:31

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie z dnia 25 września 2018 r. znak: RZ.ZUZ.1.421.347.2018.JT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krosna, pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarty lub zamknięty sytem kanalizacji do urządzeń wodnych (rowu) oraz na wykonanie urządzenia wodnego (rowu) w zakresie przebudowy istniejącego wylotu, w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie wraz z zabezpieczeniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem".
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2018-09-25
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-09-28 14:29
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-10-29 08:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.605.15.2018.A    
Krosno, dnia 20.09.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zaktualizowanego dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zaktualizowanego dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy, wnioskiem z dnia 7 września 2018 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie  uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w zaktualizowanego dokumentu.
W odpowiedzi na ww. wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismem znak: WOOŚ.410.1.90.2018.AP.2 z dnia 18 września 2018 r.) poinformował, iż dla ww. projektu aktualizacji Planu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Natomiast Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej (znak: SNZ.9020.1.101.2018.RD z dnia 13 września 2018 r.) uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji w/w dokumentu.
Projekt aktualizacji PGN dotyczy uszczegółowienia działań wynikających z założeń obowiązującego dokumentu o rozbudowę opisu w zakresie planowanego do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta energia DZIAŁANIE 3.3 Poprawa jakości powietrza PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych. Zakres zaplanowanych inwestycji nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko. Wprowadzone zmiany nie będą wpływać na zmianę oddziaływania jakie zostało określone w pierwotnym dokumencie.
Mając na uwadze treść art. 49 ww. ustawy, jak również uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, a w szczególności charakter wprowadzonych zmian do ww. dokumentu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zaktualizowanego dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-09-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-09-21 12:36
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2019r. 17:26:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.