Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie

OK.2111. 13 .2017.B     
Prezydent Miasta Krosna
 ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie
1. Określenie jednostki: Zespół Krytych Pływalni w Krośnie, ul. Sportowa 8, 38-400 Krosno.
2. Określenie stanowiska: Dyrektor.
3. Wymiar etatu: pełny etat.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

•    wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 5 - letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.),
d) pełna zdolność do czynności prawnych,
e) korzystanie z pełni praw publicznych,
f) obywatelstwo polskie,
g) nieposzlakowana opinia,
h) bardzo dobra znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich stosowania, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

•    wymagania dodatkowe:
a) co najmniej 2- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym stanowisku pracy, którego zakres obowiązków wymagał zarządzania lub kierowania zespołem pracowników,
b) studia podyplomowe z zakresu zarządzania infrastrukturą sportową i rekreacyjną lub menedżer sportu,
c) doświadczenie menedżerskie,
d) komunikatywność i zdolność negocjowania,
e) kreatywność i zaangażowanie,
f) obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, asertywność,
g) wysoka kultura osobista,
h) zdolność zapobiegania konfliktom,
i) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
j) umiejętność myślenia strategicznego,
k) odporność na stres,
l) umiejętność współpracy z innymi jednostkami,
m) biegła znajomość obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu,
n) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. umiejętność rozpoznania sytuacji, oceny ryzyka i podjęcia działań, w złożonych lub obarczonych ryzykiem okolicznościach,
o) umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, podejmowania samodzielnych decyzji i rozwiązywania problemów, analizy i syntezy informacji, dobrej organizacji pracy własnej, skutecznej komunikacji,
p) prawo jazdy kat. B.

5.  Zakres zadań:
a) kierowanie działalnością Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
b) prowadzenie właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami eksploatacji obiektów Zespołu Krytych Pływalni, w tym: prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej pływalni,
c)organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia obiektów Zespołu Krytych Pływalni placówkom oświatowym, zakładom pracy, instytucjom, organizacjom, osobom fizycznym na cele rehabilitacyjne, rekreacyjne i sportowe,
d) dbałość o utrzymanie w należytym stanie urządzeń i obiektów oddanych do zarządzania,
e) popularyzacja sportu, kultury fizycznej i rekreacji  na terenie miasta Krosna,
f) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta,
g) realizowanie polityki kadrowej, w tym: zapewnienie wykwalifikowanej kadry do prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych,
h) zarządzanie mieniem Zespołu i odpowiedzialność za działalność jednostki,
i) integrowanie działań zorientowanych na rozwój i modernizację jednostki,
j) pozyskiwanie środków finansowych unijnych i z innych źródeł na działalność statutową Zespołu,
k) opracowywanie sprawozdań, informacji i analiz dotyczących działalności Zespołu.

6.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
•    stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku,
•    praca siedząco-chodząca z przewagą wysiłku umysłowego,
•    praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, wymagająca sprawności obu rąk,
•    praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,
•    praca wymagająca dobrej ostrości wzroku, dobrego słuchu i wysiłku głosowego,
•    praca wymagająca odporności na stres,
•    praca wymagająca przemieszczania się między budynkami w których zlokalizowany jest Zespół Krytych Pływalni.

7.    Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W Zespole Krytych Pływalni w miesiącu maju 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
•    list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
•    cv opatrzone własnoręcznym podpisem z opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska i realizowane zadania) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r., poz.  922),
•    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy), kwalifikacje i umiejętności, opinie, referencje,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).  
Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku włącznie – decyduje data wpływu, w zamkniętej kopercie z napisem “Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie”.
Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie dalszych etapów postępowania.
Dodatkowych informacji udzielała będzie Katarzyna Oberc – Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli tel. 13 47 43 315.


Krosno, dnia 14 czerwca 2017 r.

Załączniki:

Oświadczenie Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2017-06-14
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2017-06-16 09:58

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka
w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie został wybrany i będzie zatrudniony Pan Tomasz Jełowicki, zam. w Ustrzykach Dolnych.

Uzasadnienie wyboru:
Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Informatyka w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, a jego osoba została wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pan Tomasz Jełowicki posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2017-05-30
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2017-05-30 10:32

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie

                                                                                                                               Krosno  26.05.2017
  Informacja  o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy
w Dziale Finansowo Księgowym w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie.
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowy w Dziale Finansowo Księgowym w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a została wybrana i będzie zatrudniona Pani Renata Lawera zam. Krosno.

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne  wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko księgowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie a jej osoba została najwyżej  oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Renata Lawera posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę dające gwarancje należytego wykonywania zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2017-05-26
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2017-05-26 12:50

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

MOPR. 1162-1/1/17                                                                                             
                                                                                                      Krosno, dnia 28 kwiecień 2017  r.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego mieszczącej się w Osiedlowym Domu Ludowym, 38-400 Krosno, Turaszówka, ul. J. Pawła II 33
- została wybrana i będzie zatrudniona Pani Aleksandra Orlik.
                                                                                                                      
 
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego. Osoba została wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną. Wymieniona wyżej osoba posiada należyte wykształcenie.
Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydatka jest należycie przygotowana do realizacji zadań przewidzianego na stanowisku wychowawcy placówki wsparcia dziennego.


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2017-04-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-04 12:19
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-04 12:22

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Dziale Finansowo - Księgowym (0,25 etatu) w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2017-04-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-05 10:24
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-05 10:26

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie

OK.2111.10.2017.B                                                                                       Krosno, dnia 30 marca 2017  r.

 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora
Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie
    
                                                                                                                                  
  
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 4a  została wybrana i będzie zatrudniona Pani Magdalena Słyś zam. Krosno.  

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie a jej osoba została wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Magdalena Słyś  posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2017-03-30
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2017-04-03 07:46

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20.

                                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 137/15

                                                                                                                   Prezydenta Miasta Krosna

                                                                                                                    z dnia 6 maja 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Prezydent Miasta Krosna

ogłasza konkurs na stanowisko

 

 DYREKTORA

 

Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie,

ul. Wyspiańskiego 20.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 1 lub § 5 ust. 1 lub § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.).

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) koncepcję funkcjonowania zespołu i rozwoju szkoły, której oferta dotyczy,          

3) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

4) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 4,

6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,

7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) nie później niż na miesiąc przed złożeniem oferty,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013, poz. 1388),

13) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

14) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia ostatniej karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

17) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listownie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38 – 400 Krosno z podanym telefonem kontaktowym oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20” w terminie do dnia 22 maja 2015 r. włącznie  w godzinach pracy Urzędu. Oferty które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta Krosna, nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Krosna.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38 – 400 Krosno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni listownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2015-05-06
Publikujący Administrator - Admin 2015-05-07 09:56
Modyfikacja Administrator - Admin 2015-05-07 10:00

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona Pani Bożena Cząstka, zam. Krościenko Wyżne.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, a jej kandydatura została pozytywnie oceniona w ramach przeprowadzonego konkursu, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Administrator2014-04-15
Publikujący Administrator - Admin 2014-04-15 13:49
Modyfikacja Administrator - Admin 2014-04-15 13:55

OGŁOSZENIE Rady Nadzorczej Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie.

 

Załączniki:

Ogłoszenie Rady Nadzorczej MKS Plik pdf 838.07 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2012-05-17
Publikujący -

            Krosno, 22.12.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru  na stanowisko Kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży w MOSiR w Krośnie ul. Bursaki 41 został wybrany i będzie zatrudniony Pan Władysław Sokołowski  zam. Krosno.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAntoni Dębiec2010-12-23
Publikujący -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-10-18
Publikujący -

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie ul. Sportowa 8  została wybrana i będzie zatrudniona Pani Kinga Firlit – Liput zamieszkała w Krośnie.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-06-09
Publikujący -

Dyrektor Zespołu Krytych Pływalni  w Krośnie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-05-12
Publikujący -

OFERTA

Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego do zadania pn "likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Krosna" .Oferty należy składać w siedzibie Urzędu pokój nr 001 do dn. 23.05.2008r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych".

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAndrzej Lula2008-04-15
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 czerwca 2017r. 21:07:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.