Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie

OK.2111.11.2018.B    
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza nabór na stanowisko
dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie

1. Określenie jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno.
2. Określenie stanowiska: dyrektor.
3. Wymiar etatu: pełny etat.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
•    wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.),
c) 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, w tym co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.),
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),
e) pełna zdolność do czynności prawnych,
f) korzystanie z pełni praw publicznych,
g) obywatelstwo polskie,
h) nieposzlakowana opinia,
i) bardzo dobra znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich stosowania, a w szczególności ustaw o: pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, finansach publicznych, pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, ustaw kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy, prawo zamówień publicznych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
•    wymagania dodatkowe:
a) co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej,
b) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
c) odporność na stres, asertywność,
d) komunikatywność i zdolność negocjowania,
e) umiejętność myślenia strategicznego, dyspozycyjność,
f) obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie,
g) umiejętność obsługi komputera,
h) umiejętność podejmowania decyzji, pracy pod presją czasu,
i) wysoka kultura osobista,
j) prawo jazdy kat. B;

5.  Zakres zadań:
a) kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) rzetelna realizacja zadań  w zakresie określonym w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie,
c) ustalanie organizacji i zasad funkcjonowania jednostki,
d) realizowanie prawidłowej polityki kadrowej,
e) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących  pracę MOPR,
f) zarządzanie mieniem oraz nadzór nad całokształtem gospodarki jednostki, zwłaszcza gospodarką finansowo-materiałową, funduszem płac i sprawozdawczością,
g) prawidłowe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi,
h) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce,
i) realizacja zadań z zakresu II poziomu kontroli zarządczej wobec jednostek nadzorowanych przez MOPR,
j) zawieranie umów, porozumień oraz wydawanie decyzji administracyjnych, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami,
k) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań MOPR,
l) koordynacja prac nad realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
ł) współpraca i sprawowanie nadzoru nad działalnością Domu Pomocy Społecznej Nr 1, Domu Pomocy Społecznej Nr 2, Środowiskowego Domu Samopomocy, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Krosno,
m) opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krosna z zakresu działalności statutowej MOPR oraz realizacja uchwał podjętych przez Radę Miasta Krosna,
n) opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krosna w zakresie powierzonych obowiązków oraz realizacja zarządzeń Prezydenta Miasta Krosna,
o) składanie sprawozdań z działalności MOPR, opracowywanie oceny i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
p) współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi,
r) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krosna,
s) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań.

6.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych do poziomu parteru,
b) praca siedząco-chodząca z przewagą wysiłku umysłowego, w tym przy komputerze wyposażonym  w monitor ekranowy,
c) praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,
d) praca wymagająca odporności na stres.

7.    Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie w miesiącu listopadzie 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
2)    cv opatrzone własnoręcznym podpisem z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierające w szczególności: informację o stażu pracy w pomocy społecznej, zajmowanych stanowiskach w tym stanowiskach kierowniczych oraz realizowanych zadaniach, zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie w tym specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, doświadczenie zawodowe w tym staż pracy w pomocy społecznej (np. zaświadczenia, zakresy czynności), wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, staż pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej, kwalifikacje i umiejętności, opinie, referencje,
4)    oświadczenia:
a) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem,
c) o posiadaniu polskiego obywatelstwa, opatrzone własnoręcznym podpisem,
d) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, opatrzone własnoręcznym podpisem,
5)  pisemna autorska koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie obejmującą max. do 5 stron A4 znormalizowanego tekstu, czcionka: Arial, rozmiar 11, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.
W przypadku dokumentów aplikacyjnych wystawionych w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz Regulamin zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Krosna, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1178/18 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Krosna.  
Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno w terminie do dnia 4 stycznia 2019 roku włącznie – decyduje data wpływu, w zamkniętej kopercie z napisem “Nabór na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie””.
Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie dalszych etapów postępowania.
Dodatkowych informacji udzielała będzie Oberc Katarzyna – Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli tel. 13 47 43 315.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a. W przypadku pytań o swoje dane osobowe kandydat może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.krosno.pl.

Podane dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez złożone na piśmie oświadczenie w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli, ul. Lwowska 28a, pok. 315. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kandydat uczestniczący w procedurze naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów naboru przez Urząd Miasta Krosna jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie, jednak nie dłużej niż 3 miesiące z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie.

W przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym naborze na stanowisku kierowniczym urzędniczym dane osobowe kandydata zostaną włączone do dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania.
Niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie.
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego.
Niedostarczenie wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Podanie przez kandydatów danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest dobrowolne, lecz nie podanie ich uniemożliwia udział w procedurze naboru.


Krosno, dnia 3 grudnia 2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2018-12-05
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2018-12-05 07:50

Informacja o wynikach naboru na stanowisko woźnej w Żłobku Miejskim w Krośnie

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2018-09-18
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2018-09-18 15:09

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Żłobku Miejskim w Krośnie

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2018-09-18
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2018-09-18 15:06

Informacja o wynikach naboru na stanowisko szefa kuchni w Żłobku Miejskim w Krośnie

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2018-09-18
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2018-09-18 15:12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w Żłobku Miejskim w Krośnie

Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2018-08-24
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:50
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:52

Ogłoszenie o naborze na stanowisko woźnej w Żłobku Miejskim

Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2018-08-24
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 10:00
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 10:01

Ogłoszenie o naborze na stanowisko szefa kuchni w Żłobku Miejskim w Krośnie

Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2018-08-24
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:56
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:57

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Dziale Finansowo - Księgowym (0,25 etatu) w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2017-04-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-05 10:24
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-05 10:26

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

MOPR. 1162-1/1/17                                                                                             
                                                                                                      Krosno, dnia 28 kwiecień 2017  r.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego mieszczącej się w Osiedlowym Domu Ludowym, 38-400 Krosno, Turaszówka, ul. J. Pawła II 33
- została wybrana i będzie zatrudniona Pani Aleksandra Orlik.
                                                                                                                      
 
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego. Osoba została wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną. Wymieniona wyżej osoba posiada należyte wykształcenie.
Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydatka jest należycie przygotowana do realizacji zadań przewidzianego na stanowisku wychowawcy placówki wsparcia dziennego.


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2017-04-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-04 12:19
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-04 12:22

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20.

                                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 137/15

                                                                                                                   Prezydenta Miasta Krosna

                                                                                                                    z dnia 6 maja 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Prezydent Miasta Krosna

ogłasza konkurs na stanowisko

 

 DYREKTORA

 

Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie,

ul. Wyspiańskiego 20.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 1 lub § 5 ust. 1 lub § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.).

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) koncepcję funkcjonowania zespołu i rozwoju szkoły, której oferta dotyczy,          

3) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

4) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 4,

6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,

7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) nie później niż na miesiąc przed złożeniem oferty,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013, poz. 1388),

13) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

14) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia ostatniej karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

17) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listownie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38 – 400 Krosno z podanym telefonem kontaktowym oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20” w terminie do dnia 22 maja 2015 r. włącznie  w godzinach pracy Urzędu. Oferty które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta Krosna, nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Krosna.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38 – 400 Krosno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni listownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2015-05-06
Publikujący Administrator - Admin 2015-05-07 09:56
Modyfikacja Administrator - Admin 2015-05-07 10:00

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona Pani Bożena Cząstka, zam. Krościenko Wyżne.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, a jej kandydatura została pozytywnie oceniona w ramach przeprowadzonego konkursu, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Administrator2014-04-15
Publikujący Administrator - Admin 2014-04-15 13:49
Modyfikacja Administrator - Admin 2014-04-15 13:55

OGŁOSZENIE Rady Nadzorczej Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie.

 

Załączniki:

Ogłoszenie Rady Nadzorczej MKS Plik pdf 838.07 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2012-05-17
Publikujący -

            Krosno, 22.12.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru  na stanowisko Kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży w MOSiR w Krośnie ul. Bursaki 41 został wybrany i będzie zatrudniony Pan Władysław Sokołowski  zam. Krosno.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAntoni Dębiec2010-12-23
Publikujący -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-10-18
Publikujący -

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie ul. Sportowa 8  została wybrana i będzie zatrudniona Pani Kinga Firlit – Liput zamieszkała w Krośnie.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-06-09
Publikujący -

Dyrektor Zespołu Krytych Pływalni  w Krośnie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-05-12
Publikujący -

OFERTA

Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego do zadania pn "likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Krosna" .Oferty należy składać w siedzibie Urzędu pokój nr 001 do dn. 23.05.2008r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych".

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAndrzej Lula2008-04-15
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 15 grudnia 2018r. 16:01:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.