Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko referenta - administratorta systemu.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGrażyna Gregorczyk - Naczelnik2018-06-19
Publikujący Jarosław Grześków - Jarosław Grześków 2018-06-19 08:03
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko referenta
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGrażyna Gregorczyk - Naczelnik2018-06-18
Publikujący Jarosław Grześków - Jarosław Grześków 2018-06-18 15:10

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie

                                                                                                                                      Załącznik Nr 1
                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 1319/18
                                                                                                                                       Prezydenta Miasta Krosna
                                                                                                                                         z dnia 24 maja 2018 r.
Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko Dyrektora
Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie
z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 38-400 Krosno

 
1. Do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, może przystąpić osoba która spełnia obowiązkowo następujące warunki:
1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
2) posiada obywatelstwo polskie;
3) posiada co najmniej 5 - letni staż pracy zawodowej;
4) posiada co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych (tj. jednoosobowych, wyodrębnionych organizacyjnie w strukturze jednostki, podlegających bezpośrednio zarządzającemu daną jednostką) lub prowadziła przez co najmniej 3 lata własną działalność gospodarczą w zakresie działalności kulturalnej lub posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów z zakresu działalności artystycznej, wystawienniczej lub kuratorskiej;
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.);
8) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
9) posiada znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury.

2.    Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe) stawiane kandydatom:
1) wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny sztuk plastycznych lub historii sztuki lub kulturoznawstwa lub związane z zarządzaniem kulturą;
2) co najmniej 3 - letni staż pracy w instytucjach kultury;
3) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych na realizację projektów kulturalnych;
4) znajomość jednego z języków obcych Unii Europejskiej na poziomie komunikatywnym, w szczególności języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego;
5) umiejętności organizacyjno-menadżerskie;
6) doświadczenie w dziedzinie marketingu, promocji i reklamy;
7) doświadczenie w realizacji remontów i inwestycji.
3.    Oferta składana do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:
1) wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;
2) życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem, z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: okresach zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych (tj. jednoosobowych, wyodrębnionych organizacyjnie w strukturze jednostki, podlegających bezpośrednio zarządzającemu daną jednostką) lub prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie działalności kulturalnej lub samodzielnym realizowaniu projektów z zakresu działalności artystycznej, wystawienniczej lub kuratorskiej, zawierający dane osobowe (w tym: adres do korespondencji, numer telefonu kandydata), opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2016 r. poz. 922 z późn. zm.);
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających: staż pracy, w tym na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (tj. jednoosobowym, wyodrębnionym organizacyjnie w strukturze jednostki, podlegającym bezpośrednio zarządzającemu daną jednostką) lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności kulturalnej lub samodzielne realizowanie projektów z zakresu działalności artystycznej, wystawienniczej lub kuratorskiej (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia, wypis w Rejestru Przedsiębiorców);
5) pisemną autorską koncepcję programowo-organizacyjną dostosowaną do realiów finansowych, lokalowych i kadrowych funkcjonowania Biura Wystaw Artystycznych obejmującą max. do 10 stron A4 znormalizowanego tekstu, czcionka: Arial, rozmiar 11, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;
6) czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
e) że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) do celów związanych z przeprowadzanym konkursem oraz na posługiwanie się treściami koncepcji programowo-organizacyjnej kandydata w trakcie posiedzeń Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora,
g) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
4. Kandydat  który spełnia wymagania dodatkowe, dołącza do oferty kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.  
5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Kserokopie dokumentów muszą zawierać na pierwszej lub ostatniej stronie datę i klauzulę „za zgodność z oryginałem str. od ...do..." oraz czytelny podpis kandydata.
6. Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest złożenie kompletu dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1-6. Oferta powinna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.
7. Autorska koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania Biura Wystaw Artystycznych powinna opierać się na dotychczasowym dorobku instytucji i być zgodna z jego tradycją.
Koncepcja programowo-organizacyjna powinna obejmować: plan działalności, plan rozwoju instytucji, program edukacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem form edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, plan organizacyjny dla instytucji, w tym: projekt struktury organizacyjnej, plan polityki finansowej z uwzględnieniem pozabudżetowych środków finansowych, plan współpracy instytucji z innymi podmiotami oraz twórcami na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, plan promocji Biura Wystaw Artystycznych. Koncepcja powinna również uwzględniać działania związane z wykorzystaniem nowej przestrzeni powstałej w ramach realizacji projektu: „Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie” oraz organizację wystaw związanych z tradycją szklarską Miasta Krosna także poza Biurem Wystaw Artystycznych.
8. Wniosek kandydata o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie – NIE OTWIERAĆ" należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria Ogólna, Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. włącznie, do godziny 14.30 (decyduje data wpływu). Dokumenty, które zostaną złożone w innej formie albo wpłyną do Urzędu Miasta Krosna po wyżej określonym terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i podlegają zwrotowi.
9. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,
II etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
10. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie drogą pisemną i będzie kierowana na adres wskazany przez kandydata w ofercie.
11. Przez złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
12. Postępowanie konkursowe rozpocznie się w dniu 29 maja 2018 r.
13. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków ustala się na dzień 15 września 2018 r.
14. Z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie oraz projektem ”Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie” kandydaci na stanowisko dyrektora mogą się zapoznać w Wydziale Kultury i Sportu, Urząd Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, po uprzednim telefonicznym umówieniu tel. 13 47 43 334.
15. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.), Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Biura Wystaw Artystycznych oraz program jej działania. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
16. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od 3 do 7 lat.
17. Przystępując do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych. Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie i wyłonienia kandydata, który zostanie zatrudniony na wymienionym wyżej stanowisku.
18. Powyższe dane osobowe są przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Kandydat uczestniczący w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a  także ma prawo żądania usunięcia danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie ich uniemożliwia udział w wymienionej wyżej procedurze konkursowej.
  
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2018-05-29
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2018-05-29 07:23

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Dziale Finansowo - Księgowym (0,25 etatu) w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2017-04-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-05 10:24
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-05 10:26

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

MOPR. 1162-1/1/17                                                                                             
                                                                                                      Krosno, dnia 28 kwiecień 2017  r.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego mieszczącej się w Osiedlowym Domu Ludowym, 38-400 Krosno, Turaszówka, ul. J. Pawła II 33
- została wybrana i będzie zatrudniona Pani Aleksandra Orlik.
                                                                                                                      
 
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego. Osoba została wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną. Wymieniona wyżej osoba posiada należyte wykształcenie.
Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydatka jest należycie przygotowana do realizacji zadań przewidzianego na stanowisku wychowawcy placówki wsparcia dziennego.


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2017-04-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-04 12:19
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-04 12:22

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20.

                                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 137/15

                                                                                                                   Prezydenta Miasta Krosna

                                                                                                                    z dnia 6 maja 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Prezydent Miasta Krosna

ogłasza konkurs na stanowisko

 

 DYREKTORA

 

Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie,

ul. Wyspiańskiego 20.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 1 lub § 5 ust. 1 lub § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.).

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) koncepcję funkcjonowania zespołu i rozwoju szkoły, której oferta dotyczy,          

3) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

4) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 4,

6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,

7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) nie później niż na miesiąc przed złożeniem oferty,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013, poz. 1388),

13) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

14) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia ostatniej karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

17) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listownie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38 – 400 Krosno z podanym telefonem kontaktowym oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20” w terminie do dnia 22 maja 2015 r. włącznie  w godzinach pracy Urzędu. Oferty które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta Krosna, nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Krosna.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38 – 400 Krosno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni listownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2015-05-06
Publikujący Administrator - Admin 2015-05-07 09:56
Modyfikacja Administrator - Admin 2015-05-07 10:00

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona Pani Bożena Cząstka, zam. Krościenko Wyżne.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, a jej kandydatura została pozytywnie oceniona w ramach przeprowadzonego konkursu, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Administrator2014-04-15
Publikujący Administrator - Admin 2014-04-15 13:49
Modyfikacja Administrator - Admin 2014-04-15 13:55

OGŁOSZENIE Rady Nadzorczej Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie.

 

Załączniki:

Ogłoszenie Rady Nadzorczej MKS Plik pdf 838.07 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2012-05-17
Publikujący -

            Krosno, 22.12.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru  na stanowisko Kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży w MOSiR w Krośnie ul. Bursaki 41 został wybrany i będzie zatrudniony Pan Władysław Sokołowski  zam. Krosno.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAntoni Dębiec2010-12-23
Publikujący -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-10-18
Publikujący -

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie ul. Sportowa 8  została wybrana i będzie zatrudniona Pani Kinga Firlit – Liput zamieszkała w Krośnie.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-06-09
Publikujący -

Dyrektor Zespołu Krytych Pływalni  w Krośnie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-05-12
Publikujący -

OFERTA

Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego do zadania pn "likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Krosna" .Oferty należy składać w siedzibie Urzędu pokój nr 001 do dn. 23.05.2008r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych".

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAndrzej Lula2008-04-15
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2018r. 18:24:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.