Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Nabór na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.


Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

Miejsce wykonywania zadań:
Osiedlowy Dom Ludowy – 38-400 Krosno, Turaszówka ul. J. Pawła II 33

Zakres wykonywanych zadań:
1.    Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć w placówce, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, pozyskiwanie wiedzy na temat ewentualnych dysfunkcji występujących w rodzinie.
2. Organizacja zajęć komputerowych w placówce wsparcia dziennego oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącymi w nich udział.
3.  Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu.
4.    Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym.
5.    Współpraca z koordynatorem projektu.
6.    Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy placówki wsparcia dziennego.
7.    Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć.

Warunki zlecenia
Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w godzinach popołudniowych.
2. Konieczność przemieszczania się po terenie miasta Krosna w ramach wykonywanych zadań z podopiecznymi (wyjścia na pływalnię, do parku itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy Miasto Krosno.

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:
1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,
2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupelnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
3. Wykształcenie średnie, udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).
6.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka ( pok. 39) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 25 kwietnia 2017 r. – do godz. 15.00 ( decyduje data wpływu do MOPR Krosno) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 58
38-400 Krosno
Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:
Oferta na konkurs: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach utrzymania trwałości projektu pn: „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

Informacje dodatkowe:
Niezbędne dokumenty zawierające wyżej wymienione doświadczenia należy złożyć w oryginale, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Dokumenty nieodebrane w ramach naboru w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13-43-204-59 wew. 104
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2017-04-19
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2017-04-19 12:52

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie

OK.2111.10.2017.B                                                                                       Krosno, dnia 30 marca 2017  r.

 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora
Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie
    
                                                                                                                                  
  
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 4a  została wybrana i będzie zatrudniona Pani Magdalena Słyś zam. Krosno.  

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie a jej osoba została wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Magdalena Słyś  posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2017-03-30
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2017-04-03 07:46

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20.

                                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 137/15

                                                                                                                   Prezydenta Miasta Krosna

                                                                                                                    z dnia 6 maja 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Prezydent Miasta Krosna

ogłasza konkurs na stanowisko

 

 DYREKTORA

 

Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie,

ul. Wyspiańskiego 20.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 1 lub § 5 ust. 1 lub § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.).

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) koncepcję funkcjonowania zespołu i rozwoju szkoły, której oferta dotyczy,          

3) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

4) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 4,

6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,

7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) nie później niż na miesiąc przed złożeniem oferty,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013, poz. 1388),

13) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

14) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia ostatniej karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

17) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listownie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38 – 400 Krosno z podanym telefonem kontaktowym oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20” w terminie do dnia 22 maja 2015 r. włącznie  w godzinach pracy Urzędu. Oferty które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta Krosna, nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Krosna.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38 – 400 Krosno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni listownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2015-05-06
Publikujący Administrator - Admin 2015-05-07 09:56
Modyfikacja Administrator - Admin 2015-05-07 10:00

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona Pani Bożena Cząstka, zam. Krościenko Wyżne.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, a jej kandydatura została pozytywnie oceniona w ramach przeprowadzonego konkursu, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Administrator2014-04-15
Publikujący Administrator - Admin 2014-04-15 13:49
Modyfikacja Administrator - Admin 2014-04-15 13:55

OGŁOSZENIE Rady Nadzorczej Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie.

 

Załączniki:

Ogłoszenie Rady Nadzorczej MKS Plik pdf 838.07 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2012-05-17
Publikujący -

            Krosno, 22.12.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru  na stanowisko Kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży w MOSiR w Krośnie ul. Bursaki 41 został wybrany i będzie zatrudniony Pan Władysław Sokołowski  zam. Krosno.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAntoni Dębiec2010-12-23
Publikujący -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-10-18
Publikujący -

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie ul. Sportowa 8  została wybrana i będzie zatrudniona Pani Kinga Firlit – Liput zamieszkała w Krośnie.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-06-09
Publikujący -

Dyrektor Zespołu Krytych Pływalni  w Krośnie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-05-12
Publikujący -

OFERTA

Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego do zadania pn "likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Krosna" .Oferty należy składać w siedzibie Urzędu pokój nr 001 do dn. 23.05.2008r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych".

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAndrzej Lula2008-04-15
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 28 kwietnia 2017r. 02:39:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.