Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych

Na podstawie art. 32, w związku z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017r, poz. 2101 - tekst jednolity)
zawiadamiam
 
o czynnościach wznowienia znaków granicznych (wyznaczenia punktów granicznych), nieruchomości położonej w gminie Krosno, obręb Białobrzegi, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 306/9, ujawnionej w Księdze Wieczystej nr KS1K/00114369/9 stanowiącej własność: z działkami sąsiednimi nr.: 306/7,306/8,306/2,304/2,309,350/3.

Powyższe czynności odbędą się na gruntach w/w nieruchomości w dniu 27 lipiec 2018 r. o godz. 9.30
w Krosno - Białobrzegi

Załączniki:

Zawiadomienie - szczegóły Plik pdf 98.92 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2018-07-19
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-19 10:00
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-19 10:00

OGŁOSZENIE z dnia 19 lipca 2018r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne" (jedn. tekst Dz.U. z 201 lv. poz. 2101 ze zmianami) § 44, pkt. 2, § 49 ust.l Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 1034 ze zmianami) 
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA zawiadamia
 
o wydaniu decyzji z dnia 19 lipca 2018r. dotyczącej dokonania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków dla miasta Krosna - obręb nr 2 - Polanka poprzez wydzielenie z działek ewidencyjnych numer 468/1 i 468/2 położonych przy ul. Bolesława Chrobrego dawnej parceli drogowej numer 49/29 wpisanej w księdze wieczystej numer KSl K/00014019/0 i uwidocznienie jej jako odrębnej nieruchomości.

Z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28A -I piętro pokój nr 124.

Pouczenie o przysługującym środku odwoławczym zawarte jest w decyzji.

Wyżej wymienioną decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Załączniki:

Ogłoszenie - szczegóły Plik pdf 356.27 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2018-07-19
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-19 09:57
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-19 09:58

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży. Działka 614 i 613 obręb Polanka

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży. Działka 614 o pow. 8149m2  i 613 o pow. 3217m2 Krosno, obręb Polanka  ul. ks.J.Popiełuszki

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

Szczegóły Plik pdf 428.91 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2018-07-11
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-11 11:00
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-11 11:00

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży. Działka 1566 obręb Suchodół

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży. Działka numer 1566 o pow. 921 m2 Krosno, obręb Suchodół ul. B. Prusa

Szcegóły w załączniku

Załączniki:

Szczegóły Plik pdf 403.06 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2018-07-11
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-11 11:11
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-11 11:27

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży. Działka numer 2670/12 obręb Śródmieście

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży. Działka numer 2670/12 o pow. 303 m2 Krosno, obręb Śródmieście ul. Mickiewicza

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

Szczegóły Plik pdf 413.91 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2018-07-11
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-11 11:33
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-11 11:33

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży. Działka 2763/2 obręb Śródmieście

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży. Działka numer 2763/2 o pow. 72m2 Krosno, obręb Śródmieście ul. Różana

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

Szczegóły Plik pdf 402.15 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2018-07-11
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-11 11:15
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-11 11:35

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K O M U N I K A T
    
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z  2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
 
i n f o r m u j e
     
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a został wywieszony do publicznej wiadomości oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu w BIP na okres 21 dni tj. od dnia 11.07.2018r. do dnia 31.07.2018r. włącznie, wykaz z informacją o nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Krosno, przeznaczonej do dzierżawy oznaczonej jako działka nr 1183/4 położona przy ul. Batorego w Krośnie, obręb Śródmieście.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2018-07-11
Publikujący Joanna Dubiel 2018-07-11 07:30
Modyfikacja Joanna Dubiel 2018-07-10 13:49
OGŁOSZENIE NR G.6620.8.218.2017.C
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
W SPRAWIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
 
Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) Prezydent Miasta Krosna informuje, że przystąpiono do modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej MIASTO KROSNO.

Po wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych projekt operatu opisowo -- kartograficznego, zostanie wyłożony na okres 15 dni roboczych, do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Urzędu Miasta Krosna.

Załączniki:

Szczegóły Plik pdf 537.99 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2018-07-10
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-11 11:45
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2018-07-11 11:45

Informacja Prezydenta Miasta Krosna

Informacja
Prezydenta Miasta Krosna

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 10 lipca 2018 r. do dnia 30 lipca 2018 r.

Dotyczy lokali użytkowych:
1) lokalu użytkowego, położonego na piętrze budynku przy ul. F.Czajkowskiego 1 w Krośnie, o powierzchni użytkowej 19.25 m2 wraz z proporcjonalnie przypadającą częścią pomieszczeń wspólnych;
2) lokalu użytkowego, położonego na piętrze budynku przy ul. F.Czajkowskiego 1 w Krośnie, o powierzchni użytkowej 31.90 m2 wraz z proporcjonalnie przypadającą częścią pomieszczeń wspólnych;
3) lokalu użytkowego, położonego na I piętrze budynku przy ul. ks. S. Decowskiego 46 w Krośnie o powierzchni użytkowej 75 m2.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Strzępek - Kierownik2018-07-06
Publikujący Natalia Urbanek 2018-07-10 07:45
Modyfikacja Natalia Urbanek 2018-07-10 07:46

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 1072/129 o pow. 370 m2 przy ul. Korczyńskiej,

- w trybie przetargu oznaczonej numerem 2424/4 o pow. 1702 m2 przy ul. Piastowskiej.

 

Załączniki:

wykaz dz. 1072-129 Plik pdf 327.53 KB
wykaz dz.2424-4 Plik pdf 307.54 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-06-19
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-21 13:37
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-21 13:40

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 4/63 o pow. 450 m2, przy ul. Tysiąclecia.

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-06-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-13 12:48
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-13 12:50

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonej numerem 263/16 o pow. 277 m2 przy ul. Bieszczadzkiej,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2762/3 o pow. 25 m2, 2762/4 o pow. 22 m2 przy ul. Różanej, 2191/2 o pow. 1518 m2 przy ul. Białobrzeskiej.

 

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-06-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-13 12:51
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-13 12:56
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 lipca 2018r. 04:49:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.