Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
„Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie”

ZMIANY:
2018-11-05 14:32:26: Dodano plik załącznik Nr 6 - załącznik graficzny.pdf
2018-11-05 14:32:05: Dodano plik załącznik Nr 5 - opinie i uzgodnienia.pdf
Więcej >>>
2018-11-05 14:31:41: Dodano plik załącznik Nr 4 - koncepcja.pdf
2018-11-05 14:31:21: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
2018-11-05 14:31:00: Dodano plik załącznik nr 2 - formularz oferty.doc
2018-11-05 14:30:38: Dodano plik Załącznik Nr 1c - Umowa powierzenia.docx
2018-11-05 14:30:15: Dodano plik Załącznik nr 1b - Wzór umowy nadzór autorski.doc
2018-11-05 14:29:47: Dodano plik Załącznik Nr 1a - Wzór umowy.docx
2018-11-05 14:29:13: Dodano plik zaproszenie do składania ofert.pdf
D.7011.74.2.2018.S                                                                 Krosno, dnia 05 listopada 2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie”.
D.7011.74.2.2018.S                                           Krosno, dnia 05 listopada 2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie”.
 
 1. Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego wraz z jednostronnym ciągiem pieszo rowerowym, budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicy (w technologii LED) jak i budową kanału technologicznego.  Budowa  obejmuje odcinek na długości ok. 650 m, zgodnie z załączoną koncepcją stanowiącą załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający wymaga zmiany przebiegu projektowanej drogi w stosunku do załączonej koncepcji poprzez jej częściowe przesunięcie do północnej granicy działek 35/1; 38; 41; 42; i 43 zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zaproszenia do składania ofert. Prace projektowe należy skoordynować z projektem „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego” będącym aktualnie w opracowaniu.
Szerokość ciągów pieszo – rowerowych należy liczyć bez krawężnika i obrzeża. Drogi dla rowerów należy wykonywać z nawierzchni asfaltowej w kolorze czerwonym. Nie należy stosować do wykonania drogi dla rowerów kostki brukowej betonowej, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie kostki brukowej betonowej bezfazowej 6cm. Obramowanie dróg dla rowerów należy wykonać za pomocą krawężników lub obrzeży betonowych o zaokrąglonych krawędziach.
Droga dla rowerów na przecięciu ze zjazdami zachowuje zarówno swój poziom niwelety, jak również ciągłość materiału, z którego jest wykonana (jeśli przez wjazd wykonany z kostki brukowej betonowej przebiega droga dla rowerów asfaltowa, na całej szerokości wjazdu zostaje ona asfaltowa – droga dla rowerów przecina wjazd, a nie wjazd drogę dla rowerów). Droga dla rowerów ma priorytet w stosunku do zjazdów.
 
1.2   Zakres dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać następujące opracowania:
Część pierwsza:
 1. Koncepcja drogowa wraz z wielobranżową analizą układu komunikacyjnego. Koncepcja ma być opracowaniem projektowym o wysokim stopniu szczegółowości i winna zawierać:
 • ustalenie przebiegu drogi wraz z określeniem jej układu geometrycznego,
 • rozwiązanie wysokościowe w zakresie niwelety drogi,
 • odwodnienie pasa drogowego,
 • rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
 • planowane koszty, uzasadnienie ekonomiczne.
W terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje wymaganą koncepcję i przedłoży ją Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej (2 egzemplarze w wersji papierowej, jeden egzemplarz w formie elektronicznej w formie edytowalnej i nieedytowalnej w następujących formatach: *pdf. *.xls, *.doc, *.dwg, *.dxf). Zamawiający w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania opracowanej koncepcji, zaakceptuje ją bądź zgłosi ewentualne uwagi. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i przedstawi koncepcję do ponownej akceptacji  w terminie 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego. Warunkiem przystąpienia przez wykonawcę do realizacji części drugiej jest zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy Zamawiający nie dotrzyma ww. 21 – dniowego terminu, Wykonawca będzie miał prawo żądać przedłużenia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia o ilość dni zwłoki Zamawiającego w ustosunkowaniu się do otrzymanej koncepcji.
 
Część druga:
1) Opracowanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia  wodno – prawnego zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r o prawie wodnym (Dz.U.2017.1566 ) na rzecz Prezydenta Miasta Krosna w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowej inwestycji (co najmniej 1 egzemplarz operatu wodno - prawnego zostanie dostarczony Zamawiającemu przez wykonawcę wraz z kompletem dokumentacji),
 1. Projekt budowlany – 5 egz. wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych, opinii, pozwoleń, decyzji, uzgodnień, w tym uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej i odstępstw, stanowiący podstawę do wydania decyzji
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania
  i realizacji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496.) wraz
  z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami. Projekt winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1129) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).
 2. Projekty wykonawcze – po 4 egz.:
3.1) projekt drogowy obejmujący budowę drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie, droga klasy D, kategoria ruchu KR3. Projekt wykonawczy branży drogowej winien zawierać profile podłużne zjazdów publicznych i indywidualnych.
3.2) projekt kanalizacji deszczowej,
3.3) projekt elektryczny oświetlenia ulicznego,
3.4) projekt kanału technologicznego,
3.5) branża teletechniczna,
3.6) projekt rozbiórek,
3.7) projekt wycinki,
3.8) projekt nasadzeń,
3.9) projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia terenu. Aktualne mapy obrazujące lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie objętym niniejszym opracowaniem można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej: https://krosno.webewid.pl/is2/iEwid/
3.10) projekt oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa   ruchu drogowego, łącznie z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu,
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz.,
 2. Przedmiar robót (oddzielnie dla każdej branży) – po 3 egz.,
 3. Kosztorys inwestorski (oddzielnie dla każdej branży) – po 3 egz.,
 4. Kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na opisanych zgodnie z tematem zadania nośnikach CD/DVD w wersji nieedytowalnej (*.pdf)
  i edytowalnej (*.xls, *.doc, *.dwg, *.dxf), część kosztorysowa w formacie  *.zuz, *.xml) – 2 szt.
Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą zostać przygotowane
z uwzględnieniem podziału kosztów przebudowy tych sieci – zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 32 oraz 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.).
Podczas opracowywania dokumentacji technicznej Wykonawca na bieżąco będzie kontaktował się z Zamawiającym celem uzyskania akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych.
 
1.3. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 1. aktualizację podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego opracowaniem,
 2. opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
 3. przedłożenie Zamawiającemu przed złożeniem wniosku o wydanie warunków technicznych oraz przed złożeniem na naradę koordynacyjną planu sytuacyjnego celem umożliwienia wniesienia przez Zamawiającego uwag,
 4. oznaczenie w Projekcie Zagospodarowania Terenu nowej trasy przestawianych ogrodzeń, które ulegają przebudowie,
 5. uzgodnienie z Zamawiającym nowej lokalizacji obiektów małej architektury
  w przypadku ich kolizji z projektowaną inwestycją,
 6. ujęcie w projekcie wykonawczym oraz części kosztorysowej rozbiórki
  i przestawienia istniejących ogrodzeń kolidujących z inwestycją,
 7. projektowanie przebudowy zjazdów do granicy pasa drogowego w technologii takiej jak dla całego odcinka rozbudowywanej ulicy. Odcinki dowiązania należy odtworzyć w istniejącej technologii,
 8. uzyskanie kopii mapy ewidencyjnej gruntów i wypisów z rejestru gruntów dla terenu objętego opracowaniem w zakresie niezbędnym do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRID,
 9. przygotowanie (w zależności od potrzeb) i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji (w tym decyzji pozwolenia wodno-prawnego), opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwoleń, warunków, odstępstw i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi wraz z ich uzyskaniem (wszelkie dokumenty winny być uzyskane na Prezydenta Miasta Krosna - Zarządcę Dróg na terenie Miasta Krosna),
 10. przeprowadzenie ewentualnych badań i ekspertyz potrzebnych do opracowania projektu,
 11. przygotowanie opracowań projektowych wynikających z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikających z przyjętych rozwiązań,
 12. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i pytania (w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej) zawarte w pismach mieszkańców skierowanych do Zamawiającego,
 13. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (na sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa ryczałtowa),
 14. pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających, bądź wynikłe z przyjętych rozwiązań projektowych,
 15. przygotowanie i wykonanie na własny koszt operatów geodezyjnych - podziałowych
 16. złożenie w imieniu Zarządcy drogi wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 
1.4. Do obowiązków wykonawcy należeć  będzie ponadto:
 1. wsparcie i doradztwo w pracach komisji przetargowej na wezwanie Zamawiającego,
 2. przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej związanych
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 
Wszystkie opracowane wnioski o uzyskanie warunków oraz wymaganych decyzji i pozwoleń należy przygotować w imieniu Prezydenta Miasta Krosna. 
 
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U z 2013r. poz. 1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.).
Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) przy uwzględnieniu regulacji zawartych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) w szczególności jej art. 32 oraz art. 39 ust. 5 związanymi z wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.).
 
Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz wszelkie opracowania niezbędne do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania.
 
 1. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
 1. rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie prac:
 1. część pierwsza - do 60 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……………………… r. (koncepcja drogowa wraz z wielobranżową analizą układu komunikacyjnego).
 2. część druga - do dnia 29.11.2019 r. (przez zakończenie prac projektowych Zamawiający rozumie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji oraz zawiadomienie właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ZRID)
 
3.  Okres gwarancji:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 2 lat gwarancji jakości z rozszerzeniem z tytułu rękojmi za wady. Termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych, wykonanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem umowy (nie dłużej niż 5 lat).
Bieg terminu okresu gwarancji jakości oraz okresu rękojmi za wady, jak również pozostałe warunki i obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady określone zostały we wzorze umowy.
       
4. Warunki płatności:
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać fakturą końcową wystawioną po prawidłowym wykonaniu kompletnego zadania i podpisaniu protokołu odbioru.
Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
 
5. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na druku „formularz oferty”   stanowiącym załącznik nr. 2 do „Zaproszenia do składania ofert”.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis tytułu zamówienia „Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie” – Wydział Drogownictwa UM Krosna. Nie otwierać przed 15-11-2018r. przed godz. 12:00.
                           
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z załącznikami należy złożyć
w Urzędzie Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01 lub ul. Staszica 2 w biurze podawczym.
 
6. Termin składania ofert upływa dnia  15-11-2018r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 31, w dniu 15-11-2018r. o godz. 12:00.
 
7. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Zamawiający wymaga by oferent dysponował osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w niżej wymienionych specjalnościach:
 • inżynieryjnej drogowej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.
 
 1. zdolność techniczna lub zawodowa.
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługą związaną z przedmiotem zamówienia.
Za usługę związaną z przedmiotem zamówienia uznaje się usługę polegającą na opracowaniem dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy drogi/ulicy minimum klasy D o długości co najmniej 500 m.
 
Wykonawca do oferty załączy kopie następujących dokumentów:
 • uprawnienia budowlane przez osoby ujęte w wykazie personelu przewidzianego do realizacji zamówienia,
 • aktualne (ważne na dzień złożenia oferty Zamawiającemu) zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł,
 • aktualny odpis CEIDG lub KRS
 
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy
w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących jej treści.
 
8. Wadium i termin związania z ofertą
8.1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiące złotych). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione jedynie w pieniądzu na rachunek Zamawiającego w banku Pekao S.A. 64 1240 1792 1111 0010 6150 0157. Liczy się data i godzina wpływu wadium na konto Zamawiającego.
 
Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1a do niniejszego zaproszenia i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po wyborze oferty.

 
Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 
8.2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
10. Kryterium oceny ofert: cena - 100% 
 
11. Istotne zmiany w umowie
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
 1. w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy,
 2. w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i innych przepisów prawa w przypadku, gdy mają one wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
 3. opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania zatwierdzeń poszczególnych elementów/części dokumentacji,
 4. opóźnień jednostek opiniujących i uzgadniających w wydaniu warunków technicznych/uzgodnień/odstępstw,
 5. opóźnień w uzyskaniu ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wynikających z procedur odwoławczych,
 6. wezwania wystosowanego do wykonawcy przez organy administracji państwowej lub samorządowej prowadzące postępowania administracyjne niezbędne dla wykonania umowy, do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów - o ile wezwanie nie jest następstwem wadliwości lub niekompletności złożonej dokumentacji. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni zakreślonych przez organ do wykonania wezwania, ale nie dłużej niż okres faktycznego wykonania tego wezwania,
 7. niezałatwienia przez organy administracji państwowej lub samorządowej w terminie określonym ustawą, sprawy administracyjnej, której zakończenie niezbędne jest dla wykonania umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni, o które organ przedłużył postępowanie administracyjne,
 8. objęcie w trakcie wykonania umowy zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni niezbędnych do wykonania umowy z uwzględnieniem powyższych okoliczności,
 9. odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni niezbędnych dla wydania oraz wykonania decyzji i zaleceń organów ochrony konserwatorskiej,
 10. opóźnień w uzyskaniu operatów geodezyjnych – podziałowych;
 11. zawieszenia realizacji usług przez Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni zawieszenia. Wykonawca nie jest uprawniony do zawieszenia wykonania umowy,
 12. w przypadku wystąpienia w okresie umownego terminu wykonania umowy okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty lub podpisania umowy i nie jest przez niego zawiniona. Wykonawcy przysługuje prawo żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni, w których te okoliczności uniemożliwiły wykonywanie jakichkolwiek prac związanych z wykonaniem umowy,
 13. wystąpienie szczególnych trudności w pozyskiwaniu przez wykonawcę materiałów wyjściowych do wykonania umowy, których nie można było przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności przed zawarciem umowy.
  O zaistnieniu takich okoliczności wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia informacji o ich wystąpieniu, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na tę okoliczność. Wykonawca zobowiązany jest wraz z wnioskiem o zmianę terminu przedłożyć dowody wykazujące wystąpienie niniejszej przesłanki, wskazując długość trwania oraz czynności podejmowane przez wykonawcę w celu jej usunięcia. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni, w których z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę nie było możliwe pozyskanie dokumentów, których brak uniemożliwiał prowadzenie jakichkolwiek prac związanych z realizacją umowy,
 14. konieczność uzyskania odstępstwa  od warunków techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 9 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni niezbędnych do uzyskania odstępstwa,
 15. udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia, którego przedmiot pozostaje w bezpośrednim związku i istotnie wpływa na termin wykonania umowy o ilość dni, w których wykonawca faktycznie nie mógł wykonywać żadnych czynności związanych z wykonywaniem umowy oczekując na uzyskanie przedmiotu takiego zamówienia,
 16. w przypadku, gdy Zamawiający nie dotrzyma 21 – dniowego terminu w akceptacji koncepcji, Wykonawca będzie miał prawo żądać przedłużenia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia o ilość dni zwłoki Zamawiającego w ustosunkowaniu się do otrzymanej koncepcji,
 17. zmiany przepisów prawa.
2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
 1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 2. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 3. zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
 4. w przypadku ograniczenia zakresu prac projektowych określonych w pkt. 1.2 i 1.3. o wartość niewykonanych usług.
3. Inne zmiany:
a) w zakresie ograniczenia prac projektowych wg tabeli poszczególnych opracowań projektowych załączonej do oferty, jeśli takie ograniczenia będą niezbędne do prawidłowej realizacji umowy,
b) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze i/lub projektowe,
4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
 
12. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz:
 • poniedziałek: 730 - 163º;
 • wtorek – czwartek: 730 - 153º;
 • piątek: 730 - 143º
w pokoju nr 31 i pod numerem telefonu  0-13-47-439-02.
 
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych w budżecie miasta.
 
14. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
Załączniki:
 1. wzory umów:
 • umowa podstawowa,
 • umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • umowa o powierzenia danych osobowych,
 1. formularz oferty,
 2. wykaz personelu przewidziany do realizacji zamówienia,
 3. koncepcja,
 4. załącznik graficzny,
 5. opinie i uzgodnienia.
Data składania ofert:
2018-11-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-15 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-11-05 14:28:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-11-05 14:29:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-11-05 14:32:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 3.35 MBPlik pdf
2. Wzór umowy 60.66 KbPlik doc
3. Wzór umowy 109.00 KbPlik doc
4. Umowa 46.48 KbPlik doc
5. Formularz 74.00 KbPlik doc
6. Wykaz osób 45.00 KbPlik doc
7. Koncepcja 1.21 MBPlik pdf
8. Opinie i uzgodnienia 2.55 MBPlik pdf
9. Załącznik graficzny 2.65 MBPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2019r. 20:03:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.