Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła”

ZMIANY:
2018-09-12 11:30:53: Dodano wynik do przetargu
RI.041.84.5.2018.D                                                                                                Krosno, dnia 31.08.2018 r.
    
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro


GMINA  MIASTO KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989


OGŁASZA
że udzieli zamówienia na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się
o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła”.

1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji:
Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza  w Krośnie – wymiana źródeł ciepła” planowanego do złożenia
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Czysta energia, Działanie 3.3 - Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych.
 
Nabór wniosków nr RPPK.03.03.01-IZ-00-18-002/18:
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1951-3-3-1-realizacja-planow-niskoemisyjnych-wymiana-zrodel-ciepla-nr-naboru-rppk-03-03-01-iz-00-18-002-18
 
Na dokumentację aplikacyjną stanowiącą przedmiot zamówienia składają się:
 1. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie – Studium wykonalności
 2. Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie – Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu
 3. Załącznik nr 3.1 do wniosku o dofinansowanie – Część środowiskowa wniosku
  o dofinansowanie.
 
Gmina Miasto Krosno jako beneficjent „projektu parasolowego” przygotowuje, zleca
i koordynuje wymianę kotłów i instalacji c.o., c.w.u. i gazowej dla Mieszkańców Krosna, tj. osób fizycznych zamieszkujących domy jednorodzinne oraz Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych występujących w imieniu mieszkańców. Projekt zakłada zastąpienie starych nieefektywnych kotłów centralnego ogrzewania i pieców na węgiel i drewno nowoczesnymi gazowymi kotłami kondensacyjnymi. Ponadto realizowane będzie przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, modernizacja węzłów cieplnych w budynkach oraz przyłączenie do bloków ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej, połączone z likwidacją term gazowych
w mieszkaniach. 
 
Dokumentację aplikacyjną niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie projektu (Załączniki: nr 1, nr 2, nr 3.1 do wniosku) należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w Regulaminie konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia następujących dokumentów:
 
 1. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie – Studium wykonalności
Studium wykonalności należy przygotować zgodnie z Instrukcją do opracowania studium wykonalności – wymiana źródeł ciepła Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza – projekty „parasolowe”. Instrukcja jest zamieszczona na stronie naboru wniosków (załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu).
 
 1. Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie – Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu
Na podstawie zawartych w Specyfikacji informacji dokonywana jest ocena merytoryczna i tworzona jest lista rankingowa projektów. Kompletność i rzetelność wskazanych informacji jest niezbędna dla dokonania prawidłowej oceny. W niniejszym załączniku należy bardzo konkretnie odnieść się do wszystkich kryteriów jakościowych oceny merytorycznej obowiązujących dla danego naboru, stanowiących załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.
Wskazane przez wnioskodawcę informacje, wartości, kwoty, współczynniki muszą bazować na konkretnych danych źródłowych i być zgodne z wnioskiem, dokumentacją techniczną, specyfikacją dostaw/usług, studium wykonalności oraz załączonymi oświadczeniami i dokumentami.
 
 1. Załącznik nr 3.1 do wniosku o dofinansowanie – Część środowiskowa wniosku
  o dofinansowanie
Dokument wraz z instrukcją jego wypełniania jest udostępniony do pobrania na stronie naboru wniosków.
 
Dokumentację aplikacyjną niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie projektu (Załączniki: nr 1, nr 2, nr 3.1 do wniosku) należy sporządzić w formie papierowej w 2 egzemplarzach
w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej (np. PDF, doc). Obie wersje muszą mieć tą samą treść. Do Studium wykonalności – załącznika nr 1 do wniosku należy dodatkowo załączyć analizę finansową i ekonomiczną w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.
 
2. Termin realizacji zamówienia:
a) rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
b) zakończenie prac: do dnia 25 września 2018 roku.
 
3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
     Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy
i doświadczenia Wykonawcy muszą wykazać, iż dysponują wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, czego potwierdzeniem jest opracowanie przez Wykonawcę studium wykonalności dla co najmniej trzech projektów (które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania) z zakresu ochrony środowiska (poprawa jakości powietrza i/lub wymiana źródeł ciepła i/lub odnawialne źródła energii), w tym co najmniej jeden „projekt parasolowy”.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca   zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich przedmiotu i wartości, daty i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane – wzór wykazu zawiera załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
b) dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (np. poświadczenia, referencje).
3) Dokumenty wymienione w niniejszym dziale należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna tożsama znaczeniowo.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
2) Wykaz usług wraz z załącznikami – zał. 2
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 
5. Warunki płatności:
Dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja aplikacyjna zostanie odebrana na podstawie protokołu odbioru. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
 
Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch ratach:
I rata – 50% wynagrodzenia,
II rata – 50% wynagrodzenia.
Podstawą wystawienia faktury stanowiącej I ratę wynagrodzenia będzie informacja Zamawiającego przesłana na adres mailowy Wykonawcy o złożeniu dokumentacji aplikacyjnej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu dla naboru nr RPPK.03.03.01-IZ-00-18-002/18.
Podstawą wystawienia faktury stanowiącej II ratę wynagrodzenia będzie informacja Zamawiającego przesłana na adres mailowy Wykonawcy o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej projektu (rozumiana jako spełnienie przez projekt kryteriów merytorycznych dopuszczających) sporządzona na podstawie decyzji przekazanej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.
 
6. Gwarancja
Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia wszelkich poprawek dotyczących przedmiotu zamówienia, jakie pojawią się na każdym etapie oceny projektu aż do momentu ostatecznej oceny projektu przez Instytucję Zarządzającą Programem oraz doprowadzenia przedmiotu zamówienia do formy spójnej z pozostałą dokumentacją aplikacyjną.
 
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
 
8. Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).
 
Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – napis ”Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła”. Nie otwierać przed dniem 6 września 2018 r. przed godz. 14:00.
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 6 września 2018 r. o godz. 13:30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 302 w  dniu 6 września 2018 r. o godz. 14:00.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
- Pani Paulina Hanczyn – Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, hanczyn.paulina@um.krosno.pl
 
12. Sposób porozumiewania:
 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: hanczyn.paulina@um.krosno.pl.
 
13. Adres strony internetowej, na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
 
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
14. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
 
15. Załączniki do ogłoszenia
 1. Formularz oferty.
 2. Wykaz usług.
 3. Wzór umowy.
Data składania ofert:
2018-09-06 13:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTrojanowska Miranda 2018-08-31 14:08:00
PublikującyPaulina Hanczyn 2018-08-31 14:08:00
Modyfikował(a) Paulina Hanczyn 2018-09-12 11:30:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zal. 1. Formularz oferty 22.57 KbPlik doc
2. Zal. 2. Wykaz usług 33.50 KbPlik doc
3. Zal. 3. Wzór umowy 92.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 marca 2019r. 16:39:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.