Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km 0+000 do 0+130 w Krośnie”

ZMIANY:
2018-04-11 14:46:58: Dodano plik 2. Zapytanie ofertowe.pdf
2018-04-11 14:34:10: Dodano plik 3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
Więcej >>>
2018-04-11 14:33:45: Dodano plik Dokumentacja geolog-inżynierska.rar
D.7011.28.2.2018.J                                                               Krosno, dnia 11 kwietnia 2018 r.
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
 
Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km 0+000 do 0+130 w Krośnie”.

D.7011.28.2.2018.J                                                               Krosno, dnia 11 kwietnia 2018 r.
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
 
Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km 0+000 do 0+130 w Krośnie”.
 
1. Opis zakresu przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego
w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km 0+000 do 0+130 w Krośnie”
. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W związku
z tym przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie warunki postawione przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym między innymi posiadać uzgodnienia Państwowego Instytutu Geologicznego oraz opinię Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków przy Wojewodzie Podkarpackiem w Rzeszowie. Zamawiający zleca opracowanie dokumentacji budowlanej w miejscu występowania czynnego osuwiska. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej zabezpieczenia osuwiska wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1982R ( ul. S. Okrzei ) i drogi gminnej Nr 119558R (ul. Prządki) w miejscowości Krosno oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Zakres opracowania przedmiotu zamówienia obejmuje:
Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500 oraz ewentualnie projektów podziału nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania wraz
z wypisami z rejestru gruntów dla działek objętych przedmiotowym zadaniem.
Wykonanie projektu budowlanego w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.
Opracowanie projektu wykonawczego w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzgodnieniami w trzech egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna, jeżeli zachodzić będzie konieczność jego opracowania.
Wykonanie przedmiaru robót w dwóch egzemplarzach wersja elektroniczna oraz kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w trzech egzemplarzach + wersja elektroniczna.
Rozpoznanie usytuowania urządzeń obcych kolidujących z realizacją przedmiotowego zadania i ewentualne opracowanie projektów ich przełożenia, jeżeli z uzyskanych warunków wyniknie konieczność ich przebudowy oraz uwzględnienie tych prac w kosztach realizacji projektu.
Wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii, a w szczególności opinii Państwowego Instytutu Geologicznego oraz opinii Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków przy Wojewodzie Podkarpackiem w Rzeszowie.
Uzyskanie zgody wszystkich właścicieli nieruchomości, na których będą realizowane prace, poza pasem drogowym drogi powiatowej Nr 1982R ( ul. S. Okrzei ) i drogi gminnej Nr 119558R ( ul. Prządki ) w miejscowości Krosno,  jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy - w czterech egzemplarzach. Uzyskanie pozytywnej opinii geotechnicznej dla przedstawionych w opracowanej dokumentacji budowlanej rozwiązań;
Przygotowanie innych niezbędnych dokumentów, oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania na Gminę Miasto Krosno prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji na podstawie tej dokumentacji.
Dokumentacja budowlana objęta zamówieniem powinna być wykonana zgodnie
z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem. Dokumentacja powinna być sporządzona m.in. w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124), Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.735 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463)
Dodatkowe wytyczne do opracowania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w opracowanej dokumentacji (rysunki, opisy techniczne), w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku, gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa. Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach;
Przedmiar robót winien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw pozycji cenników dla potrzeb kosztorysowania oraz podaniem obliczeń ilości przedmiarowych robót. Ilości robót w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie dokumentacji i obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów;
Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie należy opracować odrębnie (lub wydzielić elementami) dla stabilizacji osuwiska, dla robót drogowych i ewentualnie dla przełożenia sieci uzbrojenia terenu.
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Winno się dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji, a wynikające z błędów dokumentacji technicznej Wymagania branżowe dla przełożenia sieci uzbrojenia terenu, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania;
Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca.
Dokumentacja powinna być wykonana z uwzględnieniem następujących opracowań:
Karty rejestracyjnej osuwiska wraz z opinią Państwowego Instytutu Geologicznego; Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z opinią Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.
Wykonawca załączy do projektu oświadczenie, że projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego, w związku z realizacją przedmiotowego zadania przed organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będzie wykonywanie obowiązków, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto obejmować będzie wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
 
Kompletny przedmiot zamówienia powinien zostać złożony na nośniku elektronicznym
z zapisem na DVD w formacie ogólnodostępnym edytowalnym (część opisowa w formacie *.doc, *.xls oraz całość dokumentacji w formacie pdf) w dwóch egzemplarzach.
 
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową do realizacji zamówienia jeżeli:
1) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jeden projekt budowlano - wykonawczy zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudową korpusu drogowego.
2) wykaże, że skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w:
a) specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 
3. Termin realizacji zamówienia               
  • Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
  • zakończenie: 16.11.2018 r.
4. Istotne warunki zamówienia.
4.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu zamówienia, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4.2. Warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe płatne w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
4.3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, spisany w dniu odbioru przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia.
4.4. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
4.5 Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści.
4.6 Zamawiający poinformuje wykonawców na ich adresy e-mail podane w ofercie o złożonych ofertach oraz zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4.7 Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
4.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4.9 Oferty złożone po czasie nie będą rozpatrywane.
4.10 W przypadku uzyskania dwóch identycznych ofert cenowych  o wyborze zadecyduje termin złożenia oferty (wcześniej złożona oferta – wyższe miejsce).
4.11 Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą w zakresie szczegółów realizacji zamówienia.
4.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zakończenia postępowania bez wyboru oferty,
- ustalenia wzoru umowy na wykonanie zamówienia.
 
5. Sposób przygotowania oferty:
5.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
5.2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna zawierać wymagane załączniki.
5.3. Na kopercie należy umieścić napis:
Urząd Miasta Krosna
Wydział Drogownictwa
ul. Staszica 2, 38-400 Krosno
Oferta na:
Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km 0+000 do 0+130 w Krośnie”.
NIE OTWIERAĆ PRZED 19.04.2018 r. przed godz. 12:00
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28A lub przy ul. Staszica 2 w Krośnie.
 
Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2018 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica, pokój nr 16, w dniu 19.04.2018 r. o godz. 12.00.
 
6.  Kryteria wyboru ofert
Kryterium wyboru ofert – 100% cena.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Jakub Jaskulski i Bożena Pelczar – Inspektorzy w Wydziale Drogownictwa w Krośnie, ul. Staszica 2 (pokój nr 19), tel. (0-13) 47 43 619.
 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,
w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych w budżecie miasta.
 
8. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
Data składania ofert:
2018-04-19 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-04-11 14:30:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-04-11 14:31:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-04-11 14:46:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja geolog-inżynierska 25.03 MBPlik rar
2. Załącznik nr 1 - formularz oferty 47.50 KbPlik doc
3. Zapytanie ofertowe 2.85 MBPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 marca 2019r. 13:55:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.