Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
„Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, posiadającego stosowne uprawnienia, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie”.

ZMIANY:
2017-08-21 09:50:40: Dodano wynik do przetargu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy/opinii w celu określenia czy działania właścicieli działek o numerach ewidencyjnych 166/1 i 166/5, obręb Przemysłowa, Krosno polegające na zmianie ukształtowania powierzchni w/w działek, poprzez nawiezienie mas ziemnych, kruszywa i innych materiałów, doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz w przypadku stwierdzenia zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie tj. przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
OS.6331.2.2017.B                                                                                     Krosno, 31.07.2017 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.)
 
GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON 000526989, tel. 13 47 43 656, fax. 13 47 43 624,  e-mail: os@um.krosno.pl, www.krosno.pl,
 
ogłasza
że udzieli zamówienia na wykonanie usługi pn.
„Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, posiadającego stosowne uprawnienia, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie”.
 
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy/opinii w celu określenia czy działania właścicieli działek o numerach ewidencyjnych 166/1 i 166/5, obręb Przemysłowa, Krosno polegające na zmianie ukształtowania powierzchni w/w działek, poprzez nawiezienie mas ziemnych, kruszywa i innych materiałów, doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz w przypadku stwierdzenia zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie tj. przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
2. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
3.  Opis przedmiotu zamówienia:
1. Ekspertyza/opinia powinna zawierać:
a) opis istniejącego stanu wody na gruncie,
b) dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,
c) czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak – to czy została ona wywołana działaniami właścicieli działek o nr geod. 166/1 i 166/5, obręb Przemysłowa, Krosno, czy została wywołana innymi czynnikami - wskazać jakimi);
d) czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej, (jeśli tak to, z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);
e) kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;
f) na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie;
g) czy dochodzi do zalewania działek sąsiednich i jaka jest tego przyczyna;
h) pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działek o nr ew. 166/1 i 166/5, obręb Przemysłowa, Krosno, w stosunku do działek sąsiednich (czy jest położona wyżej bądź niżej, określić o ile);
i) wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;
j) czy nawiezienie mas ziemi spowodowało zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych;
k) czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich (jeżeli tak to wyszczególnić);
l) wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;
m) wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania o którym mowa w art. 29 ust. 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.
3. W trakcie przygotowywania ekspertyzy/opinii należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Urzędu Miasta Krosna.
4. Po sporządzeniu opinii/ekspertyzy i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii/ekspertyzy, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Prezydenta Miasta Krosna.
5. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Naczelny Sąd Administracyjny.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miasta Krosna opinie/ekspertyzę o której mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
II. TERMIN REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie umowy od momentu jej podpisania do dnia 15 września 2017 r.
 
III. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić łączną kwotę brutto ……. zł (słownie: ……. złotych).
2. Zamawiający będzie finansować zamówienie z rachunku podstawowego w Pekao SA nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.
3.Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w …….. nr ………….., w terminie 14 dni od daty otrzymania.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przekazania Zamawiającemu opinii/ekspertyzy, o którym mowa w pkt I.1.
 
IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
  1. Do czasu zakończenia postępowania administracyjnego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień w formie pisemnej lub ustnej dotyczących wykonanej opinii technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia.
  2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:
  • odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
  • zwłoki w wykonaniu prac objętych umowa w wysokości 0,2% wynagrodzeniu umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,
  1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
  2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego karę umowną.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę/by upoważnioną/ne.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno w pokoju nr 11 (Biuro Obsługi Obywatela). Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd  Miasta Krosna
ul. Staszica 2
38-400 Krosno
                   Oferta na: „Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie”.
 
Nie otwierać przed 10 sierpnia 2017 r. przed godziną 13.00.
 
Termin składania ofert upływa  dnia 10 sierpnia 2017 r. o godz. 15:30.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr  15, w dniu 11.08.2017 r. o godz. 10:00.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w Ogłoszeniu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
  3. Kryterium oceny ofert i wyboru oferty jest cena.
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Małgorzata Bocianowska, nr tel.: 13 4743656
mail: bocianowska.malgorzata@um.krosno.pl
 
Data składania ofert:
2017-08-10 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-08-01 14:45:00
PublikującyDorota Nitka 2017-08-01 14:45:00
Modyfikował(a) Dorota Nitka 2017-08-21 09:50:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Druk oferty 27.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 września 2018r. 12:09:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.