Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Przeprowadzenie kontroli sprawozdań wraz z zestawieniem dokumentów księgowych w ramach realizacji projektu pn.”Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2014-2020” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ZMIANY:
2017-01-04 12:43:28: Dodano wynik do przetargu
2016-12-19 13:12:43: Dodano plik Zał. nr 1 formularz oferty.doc
RI.042.55.7.2016.G                                                                                                Krosno, dnia 19.12.2016 r.
 
OGŁOSZENIE
Dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro
 
 
GMINA MIASTO KROSNO
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. (13) 43 675 43
Faks (13) 43 628 65; NIP 684-00-13-798; REGON 000526989
 
Ogłasza że udzieli zamówienia na:
Przeprowadzenie kontroli sprawozdań wraz z zestawieniem dokumentów księgowych w ramach realizacji projektu pn.”Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2014-2020” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Kontrola obejmować będzie analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.
 
Rewident zobowiązany będzie zapoznać się i realizować zamówienie zgodnie z Regulaminem Konkursu dotacji dostępnym na stronie http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/89-aktualnosci/602-konkurs-dotacji oraz wszelkimi innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
- Szacowana wartość projektu po uwzględnieniu postępowań przetargowych wynosi:
ok. 65 000,00 zł
- Okres realizacji projektu: 10.2016 r. – 03.2017 r.
- Planowane do rozliczenia wydatki (mogą ulec zmianie): dodatek specjalny do wynagrodzenia w ramach Zarządzania projektem (płatne miesięcznie), wynagrodzenie wykonawcy Programu Rewitalizacji (wynagrodzenie obejmuje całość działań przewidzianych na opracowanie programu w projekcie, płatne jednorazowo) oraz wynagrodzenie biegłego rewidenta (płatne jednorazowo).
- Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia ustalone zostaną w treści umowy.

 1. Termin wykonania zamówienia:
  01.01.2017 r. – 24.03.2017 r.
  Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem projektu planowane jest złożenie 2 dwóch raportów.
   
 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia warunków
a) Warunki udziału:
Rewident musi spełniać jeden z niżej wymienionych warunków:
- Rewident lub firma jest członkiem krajowego organu lub stowarzyszenia księgowych lub biegłych rewidentów, która z kolei należy do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), lub
- Rewident lub firma jest członkiem krajowego organu bądź krajowej instytucji zrzeszających księgowych lub biegłych rewidentów. Pomimo że organizacja ta nie jest członkiem IFAC, Audytor zobowiązuje się do realizacji tego zlecenia zgodnie ze standardami IFAC, lub
- Rewident lub firma są zarejestrowani jako biegli rewidenci w rejestrze publicznym organu nadzoru publicznego w kraju członkowskim UE zgodnie z zasadami nadzoru publicznego ustanowionymi w dyrektywie 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (mającej zastosowanie w odniesieniu do audytorów i firm audytorskich mających siedzibę w krajach członkowskich UE), lub
- Rewident lub firma są zarejestrowani jako biegli rewidenci w rejestrze publicznym organu nadzoru publicznego w kraju trzecim i rejestr ten podlega zasadom nadzoru publicznego ustanowionym w ustawodawstwie danego kraju (dotyczy audytorów i firm audytorskich mających siedzibę w kraju trzecim).
b) Ocena spełnienia warunków
Zamawiający dokonana oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację dokumentów potwierdzających wpis do określonego rejestru i/lub oświadczenie o wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanymi standardami.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Oferta odpowiadająca wymogom formalnym wg dołączonego formularza oferty (załącznik nr 1) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 2. Dokument potwierdzający wpis do rejestru lub oświadczenie zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3  
  Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 1. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 1. Kryterium oceny ofert: cena 100%
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy
w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
 1. Warunki płatności:
Wypłata wynagrodzenia nastąpi po realizacji zamówienia, podpisaniu protokołu odbioru i przedłożeniu faktury/rachunku, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
 1.  Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna). Koperta powinna być oznaczona:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
OFERTA NA: Usługi biegłego rewidenta w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020”
Nie otwierać przed dniem 29.12.2016 r. przed godziną 10:30
 
Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2016 r. o godz. 10:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2016 r. o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój 304.
 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Izabela Urbanek – inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a: poniedziałek – czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w piątek w godzinach od 7:30 do 14:30
Sposób porozumiewania:
 1. telefonicznie – nr 13 47 43 304
 2. mailowo na adres: urbanek.izabela@um.krosno.pl
     11. Adres strony internetowej na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15.04.2014 r.
 
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 1. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
   -  zmiany treści ogłoszenia;
   -  żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
Data składania ofert:
2016-12-29 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTrojanowska Miranda 2016-12-19 09:00:00
PublikującyTomasz Penar 2016-12-19 13:10:00
Modyfikował(a) Marcin Kustroń 2017-01-04 12:43:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór oferty 69.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 maja 2018r. 02:31:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.