Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego

K.526.2.32.2018.C                                                                    Krosno, 17.12.2018 r.

 
 

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr LXVI /1476/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2019.

OGŁASZA OTWARTY   KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2019 roku.
 
I.  RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ PRZEZNACZONYCH  ŚRODKÓW :   
 
Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich  w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego do kwoty 34.000,00 zł
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania  w 2019 r. wynosi 34.000,00 zł zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2019.
 
Na realizację w/w zadań w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 32.000,00 zł.
Na realizację w/w zadań w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 34.000,00 zł.
 
 
II.  PODMIOT UPRAWNIONY:
Podmiotem uprawnionym  do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn.zm.). Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o dotację za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną lub na podstawie upoważnienia do bezpośredniego wykonania zadania.
 
III. FORMA REALIZACJI:  
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
 1.  Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn.zm.).
 2.  W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie
  o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z którymi zostanie zawarta umowa na realizację zadania publicznego, mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust.3 ustawy, niebędącymi stronami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 4. Prezydent Miasta Krosna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia, że:
  1. podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
  2. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność  merytoryczną lub finansową oferenta.
 
V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 23 grudnia 2019 r. Podmioty, które będą realizowały zadania  od dnia 02 stycznia 2019 r. do czasu zawarcia umowy finansują zadanie ze środków  własnych na własną odpowiedzialność. W przypadku otrzymania dofinansowania na  zadania które będą realizowane od dnia
  2 stycznia 2019 r. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy będą mogły być rozliczone jako wkład własny. Natomiast  koszty te nie będą mogły być rozliczone jako koszty sfinansowane z  przyznanej dotacji. Koszty sfinansowane z dotacji będą rozliczane od dnia zawarcia umowy na realizację zadań o której mowa w pkt. 5.
 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z zawartymi przepisami i standardami.
 3. Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży – uczniów krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 4.  Adresatami zadania są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów
   i szkół ponadgimnazjalnych .
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje  umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Krosno a Zleceniobiorcą.
         6. W przypadku gdy podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu przedsięwzięcia   kalkulacja winna być ujęta w    
             kwotach netto.
         7. Dokumenty księgowe dotyczące realizowanego zadania winny być opisane w sposób określony w załączniku nr 2 do
             Zarządzenia.
 
VI. KOSZTY:
     1. Za kwalifikowane  uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które:
 1. są niezbędne do realizacji zadania;
 2. zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz umowie zawartej z Oferentem;
 3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
 4. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
 5. poparte są stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Oferenta.
 
      2. Kosztów kwalifikowanych nie stanowią w szczególności:
 1. koszty nie związane z realizacją zadania;
 2. koszty poniesione na przygotowanie oferty;
 3. koszty zakupów inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych;
 4. koszty poniesione po terminie zakończenia realizacji projektu.
 
VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:
 1. Oferty na zadania  należy składać w  formie pisemnej w terminie do dnia  7 stycznia  2019 r. do  godz. 1630 w Kancelarii Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę podmiotu składającego ofertę, nazwę zadania zgodną z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa.
 3. Przesyłki pocztowe muszą dotrzeć do Urzędu Miasta Krosna w terminie określonym
  w punkcie 1.
 4. Oferty które wpłyną po w/w terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.
 
VIII. WYMOGI FORMALNE:
 1. Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa załącznik nr 1, nr 3  i nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300). Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, pok. 335 lub pobrać ze strony www.cwop.krosno.pl (zakładka ogłoszenia i konkursy).
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 3. Oferta powinna być wypełniona czytelnie we wszystkich miejscach i rubrykach oraz opieczętowana w wymaganych miejscach. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana piszemy: „nie dotyczy” lub wstawiamy cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.
 4. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularzy o których mowa w pkt 1.
 5. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
IX. OFERTA KONKURSOWA POWINNA ZAWIERAĆ:
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy  zadanie  publiczne.
 5.  Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających  wykonanie zadania, w tym o planowanej wysokości środków finansowych na  realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
 6.  Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
                                                                                              
X. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI :
 1. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu  r-k bankowego z podaniem  numeru.
 
XI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:
 1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna.
 2. Wnioski rozpatrywane będą  w dwóch etapach :
Ocena formalna wniosku - Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne, niespełniające wymagań określonych szczegółowo w pkt. VIII i IX ogłoszenia lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Za uchybienia formalne uznaje się brak załączników określonych w pkt. X ogłoszenia.
Oferta, która spełni wymogi formalne, zostanie poddana ocenie merytorycznej przez członków Komisji konkursowej.
         Przy ocenie merytorycznej wniosków będą  brane pod uwagę następujące kryteria:
   a)  możliwość realizacji zadania – maksymalnie 5 pkt;
   b)  planowane koszty realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego  
        zadania -  maksymalnie 15 pkt;
   c)  proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje i doświadczenie osób,  
        przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie - maksymalnie 15 pkt;
   f)   rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania dotacji w latach poprzednich –
        maksymalnie 5 pkt (organizacja, która dotychczas nie współpracowała z Gminą    
        Miasto Krosno otrzymuje maksymalną ilość punktów).
Maksymalnie oferta może uzyskać 40 punktów. Nie przyjmuje się do realizacji oferty, która otrzyma mniej niż 20 punktów.
3.  Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Krosna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Prezydenta jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4.  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 1 lutego 2019 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, opublikowanie na stronie internetowej www.cwop.krosno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych
 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna, adres: Krosno, ul. Lwowska 28a, um@um.krosno.pl, dane kontaktowe inspektora ochrony              danych: iod@um.krosno.pl
 1. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą przedstawiciela ustawowego osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z organizacją otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2019 r.
 2. Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie.
 3. Dostęp  do  danych  posiadają  uprawnieni  pracownicy Urzędu Miasta Krosna. Dane zostaną udostępnione członkom Komisji Konkursowej.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych,  określone w art. 15-18 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ  na  podejmowanie  decyzji  mogących  wywołać  skutki  prawne lub  w  podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 
1. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
2.     Zastrzega się prawo do unieważnienia otwartego konkursu ofert jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
3.      Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu przy ul. Lwowskiej 28 a, pok. 335,  tel. (13) 47-43- 335.
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zarządzenie Plik pdf 752.34 KB
Ogłoszenie Plik pdf 4.99 MB
druk oferty Plik doc 209.00 KB
powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-12-17
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-12-17 15:22
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-12-18 15:00
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 20:01:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.