Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury

K.526.22.2018.D                                                       Krosno, 30.04.2018 r.

 
 

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr L /1072/17 z dnia 28 października 2017 r.  w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego w 2018 r.
OGŁASZA
 
 OTWARTY   KONKURS  OFERT  
i zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2018 roku.
I. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ PRZEZNACZONYCH  ŚRODKÓW :   
 
Organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta do kwoty 100.000 zł.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury w 2018 r. wynosi 170.000,00 zł zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.
 
Na realizację w/w zadań w 2016 roku przeznaczono kwotę w wysokości:85.000,00 zł
Na realizację w/w zadań w 2017 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 95.000,00 zł 
       
 
II. PODMIOT UPRAWNIONY:
Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817). Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o dotację za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną lub na podstawie upoważnienia do bezpośredniego wykonania zadania.
 
III. FORMA REALIZACJI:  
 
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
 
 IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817). 
2. Zadanie realizowane będzie przez jeden podmiot wyłoniony w drodze ogłoszonego konkursu.
3. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną,
w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa
i obowiązki każdej organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
4. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z którymi zostanie zawarta umowa na realizację zadania publicznego, mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust.3 ustawy, niebędącymi stronami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
5. Prezydent Miasta Krosna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia, że:
a) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
 
1. Termin realizacji zadań ustala się od dnia 30 kwietnia do dnia 17 sierpnia 2018 r. Podmiot, który będzie realizował zadanie od dnia 27 kwietnia 2017 r. do czasu zawarcia umowy finansuje zadanie ze środków własnych na własną odpowiedzialność. W przypadku otrzymania dofinasowania na zadanie które będzie realizowane od 30 kwietnia 2017 r., koszty poniesione przed datą zawarcia umowy będą mogły być rozliczone jako wkład własny. Natomiast koszty te nie będą mogły być rozliczone jako koszty sfinansowane z przyznanej dotacji. Koszty sfinansowane z dotacji będą rozliczone od dnia zawarcia umowy.
2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z zawartymi przepisami i standardami.
3. W ramach zadania Oferent jest zobowiązany do: organizacji kursu mistrzowskiego w zakresie doskonalenia nauki gry min. na skrzypcach, altówce i wiolonczeli  z udziałem min. 20 uczestników i min. 6 pedagogów prowadzących zajęcie (w tym pedagogów zagranicznych), organizacji minimum czterech koncertów w Krośnie (w tym min. jednego z udziałem gwiazdy).
4. Adresatami zadań są mieszkańcy miasta Krosna.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Zleceniobiorcą.
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
7. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej procentowy udział środków własnych w całkowitym koszcie zadania powinien zostać zachowany jak w ofercie.  
8. Wartość wkładu własnego Oferenta w zadaniu powinna wynieść min. 20 % łącznych kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania.
9. Na wkład własny oferenta składają się środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego i niefinansowe (wkład osobowy i wkład rzeczowy). Za środki niefinansowe uważa się środki własne o charakterze osobowym lub rzeczowym, nie powodującym powstanie faktycznego wkładu pieniężnego. Jako wkład osobowy rozumie się nieodpłatną, dobrowolną pracę przy realizacji zadania publicznego, które jest przedmiotem wniosku. Jako wkład rzeczowy rozumie się przedmioty służące realizacji zadania publicznego, które jest przedmiotem wniosku.
10. Kalkulacja wartości wkładu rzeczowego dokonywana jest w zakresie w jakim wkład ten będzie wykorzystywany podczas realizacji zadania publicznego i powinna być wyliczona według obowiązujących cen rynkowych.
11. Wkład osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków nie może przekroczyć 10% kosztu całkowitego poniesionego na realizację zadania.
12. Wolontariat to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość jednej godziny pracy wolontariusza ustala się do kwoty 20 zł.
13. Wkładem rzeczowym są przedmioty służące realizacji zadania publicznego, które jest przedmiotem wniosku. Kalkulacja wartości wkładu rzeczowego dokonywana jest w zakresie w jakim wkład ten będzie wykorzystywany podczas realizacji zadania publicznego i powinna być wyliczona według obowiązujących cen rynkowych.
14. Wartość wkładu rzeczowego przedstawionego we wniosku na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć 10% kosztu całkowitego poniesionego na realizację zadania.
15. Wkład rzeczowy przedstawiony we wniosku rozliczony będzie na podstawie oświadczenia Zleceniobiorcy przedstawiającego szczegółową kalkulację wartości wniesionego do zadania wkładu rzeczowego w zakresie w jakim wkład ten został wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego wyliczonej według obowiązujących cen rynkowych.
16. W przypadku gdy podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu przedsięwzięcia kalkulacja winna być ujęta w kwotach netto.
 
VI. KOSZTY:
1. Za kwalifikowane uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które:
1) są niezbędne do realizacji zadania;
2) zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz w umowie zawartej z Oferentem;
3) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
4) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
5) poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Oferenta.
2. Z dotacji Gminy Miasto Krosno mogą być pokryte wydatki:
1) wynagrodzenia pedagogów i artystów wypłacane na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, honoraria;
2) noclegów i wyżywienia pedagogów i artystów;
2) transportu i przejazdu artystów, delegacje, diety;
3) wydatki związane z działaniami promocyjnymi zadania;
4) koszty obsługi logistycznej związanej z realizacja zadania;
5) koszt wynajmu sceny wraz z zapleczem, nagłośnieniem i oświetleniem;
6) ubezpieczenie wydarzenia.
3. Kosztów kwalifikowanych nie stanowią w szczególności:
1) koszty nie związane z realizacją zadania;
2) koszty poniesione na przygotowanie oferty;
3) koszty zakupów inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych;
4) koszty obsługi prawnej i księgowej zadania;
5) koszty poniesione po terminie zakończenia realizacji projektu.
 
VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:
1. Oferty na zadania  należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 1630 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a.
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę podmiotu składającego ofertę, nazwę zadania zgodną z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa.
3. Przesyłki pocztowe muszą dotrzeć do Urzędu Miasta Krosna w terminie określonym
w punkcie 1.
4. Oferty które wpłyną po w/w terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.
 
VIII. WYMOGI FORMALNE:
 
1. Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa załącznik nr 1, nr 2  i nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, pok. 334 lub pobrać ze strony www.cwop.krosno.pl (zakładka ogłoszenia i konkursy).
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
3. Oferta powinna być wypełniona czytelnie we wszystkich miejscach i rubrykach oraz opieczętowana w wymaganych miejscach. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana piszemy: „nie dotyczy” lub wstawiamy cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.
4. Załączniki spełniają wymogi ważności, gdy są podpisane przez osoby uprawnione.
W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz opatrzona datą potwierdzenia. Jeżeli osoby uprawnione nie  dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem
z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
5. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.
 
IX. OFERTA KONKURSOWA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.
2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
4. Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.
5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
                                                                                              
X. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI :
 
1. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu r-ku bankowego z podaniem numeru.
 
XI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:
 
1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna.
2. Wnioski rozpatrywane będą w dwóch etapach:
1) Ocena formalna wniosku - podmioty, które złożą oferty i w stosunku do których Komisja uzna uchybienia formalne będą wzywane do uzupełnienia brakujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wysłania zawiadomienia. Za uchybienia formalne uznaje się brak załączników określonych w pkt.10 ogłoszenia;

2)Oferty, które spełniły wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej. Przy ocenie merytorycznej wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania – maksymalnie 5 pkt,
b) planowane koszty realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - maksymalnie 15 pkt,
c) proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje i doświadczenie osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie - maksymalnie 15 pkt,
d)udział środków finansowych własnych Oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł  - maksymalnie 30 pkt,
e) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna  członków - maksymalnie 15 pkt,

f) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania dotacji w latach poprzednich – maksymalnie 10 pkt (organizacja, która dotychczas nie współpracowała z Gminą Miasto Krosno otrzymuje maksymalną ilość punktów)
3. Maksymalnie oferta może uzyskać 90 punktów. Nie przyjmuje się do realizacji oferty, która otrzyma mniej niż 45 punktów.
4. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Krosna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Prezydenta jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, opublikowanie na stronie internetowej www.cwop.krosno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 
1. W przypadku, gdyby przyznana dotacja będzie niższa od wnioskowanej, oferent przedkłada niezwłocznie korektę harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania przedstawionego w ofercie.
2. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu
w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3. Zastrzega się prawo do unieważnienia otwartego konkursu ofert jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
4.Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu przy ul. Lwowskiej 28 a, pok. 334, tel. (13) 47-43- 334.
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ogłoszenie Plik pdf 4.42 MB
wzór oferty Plik doc 234.50 KB
Zarządzenie nr 1292/18 Plik pdf 586.79 KB
powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-04-30
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-04-30 14:20
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-12-17 15:10
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 stycznia 2019r. 07:37:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.