Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

obwieszczenie

Krosno, 26.10.2018 r.

Znak: PB.6740.2.179.2017.D

Nr rej. 2/2017                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

           

                 Na podstawie art. 11 d  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), zawiadamiam, że  na wniosek :

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A

 

działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Niemczyka, z  dnia 31.10.2017 r. (uzupełnionego i zmodyfikowanego w dniu 28.09.2018 r.), zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’, (od km 0+000,00 do km 3+643,00), na poniższych działkach:

 

I.              Działki objęte liniami rozgraniczającymi:

 

 


L.p.

Nr TERYT działki po podziale

Nr TERYT działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi