Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU MIASTA KROSNA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) informuję, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.
2.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa:
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2015 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
  ( Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  (Dz. U 2016.1047).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016.2032).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.2017.1778).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2017.1201).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny
  (Dz.U. 2017.459).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2017.1289).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017,  poz. 2159 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2016, poz. 1943 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101. z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75poz. 690 z późn. zm. ).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).
 • Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 176).
 • Ustawa z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (teks jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406  poz. zm.).  
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym(Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z pózn. zm).
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z pózn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
  (Dz. U. z 2017, poz 1840.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  (Dz. U. z 2016, poz. 2134 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
  (Dz. U. z 2017 r., poz.1121 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
  (Dz. U. z 2016 r. Nr 185, poz. 1987 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2126 981 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy ( Dz. U. Nr 54, poz. 310 ).
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U.. z 2012 r., poz. 803 ).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz.291).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  ( Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821).
 •  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  (Dz. U. z 2015 r. poz.1340 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  (Dz. U. 2017 r. poz. 1892).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  (Dz. U. 2017 r. poz. 1892).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2016, poz. 487).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(t.j. Dz, U. z 2013 r. poz. 182 z póżn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 • Ustawa z dni 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736  z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  (Dz, U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tj. Dz.U. 2017 poz. 2168 ).
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017 poz.1464).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz..U.2017, poz. 657).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  (Dz.U.z 2016 r.,poz.1506 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  (Dz.U. 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. 2016 r. poz. 902 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (Dz. U. 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
 
4.  Zebrane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż określa to ustawa.
5.  Posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.
 
                                          Administrator Danych Osobowych
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarian Zoła - Administrator Bezpieczeństwa Informacji2017-12-22
Publikujący Marian Zoła 2017-12-20 00:00
Modyfikacja Marian Zoła 2018-01-25 08:39
Ostatnio dodane
Przetargi
data dodania: 2018-04-12
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-04-20
Newsletter
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 kwietnia 2018r. 05:34:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.