XML

Informacja

MENU PODMIOTOWELogo MZS8

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół nr 8
 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Prochownia 7
 • Dyrektor: p. Marta Habrat
 • Nr telefonu: szkoła +48134743820, +48134743821;
                      przedszkole +48134321605, +48134743822
 • Fax: +48134322441
 • Skrzynka ePUAP: /MZS8_Krosno/SkrytkaESP
 • E-mail: mzs8@mzs8krosno.pl
 • Adres strony www: www.mzs8krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 8  wchodzi:

 • Przedszkole Miejskie nr 3 - prowadzi  działalność wychowawczą, dydaktyczną  i opiekuńczą w 6 oddziałach: 1 oddziały 3-latków, 2 oddziały 4-latków, 2 oddziały 5-latków i  1 oddział 6-latków. Oddziały 3-4-latków umieszczono w budynku przy ulicy Prochownia 4 a, natomiast 5-6-latki zajmują I piętro w Szkole Podstawowej nr 8 -  ul. Prochownia 7. Przedszkole realizuje  programy edukacyjne i wychowawcze przygotowujące  dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.
 • Szkoła Podstawowa nr 8 - prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 18 oddziałach (7 oddziałów w klasa I-III i 11 w klasach IV-VIII). Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów, umożliwiając w ten sposób dalszą edukację. W szkole działa świetlica oraz stołówka.III. Struktura organizacyjna

 • Dyrektor Zespołu - p. Marta Habrat
 • Z-ca Dyrektora - p. Małgorzata Błaszczyk
 • Główny księgowy - p. Barbara Pudło
 • Kierownik gospodarczy - p. Wiktor Więcek


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty - plik
 • Akt założycielski - plik
 • Statuty: MZS8 - plik, SP8 - plik, PM3 - plik


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony we czwartek  od  godz. 8.00 do 9.00
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
 • Główny księgowy przyjmuje strony od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00
 • Kierownik gospodarczy przyjmuje strony od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00
 • Pedagodzy szkolni: poniedziałek: 10.30 - 14.30; wtorek: 9.00 - 14.30; środa: 8.30 - 11.30;
  czwartek: 10.00 - 13.00; piątek: 9.00 - 12.30
 • Biblioteka czynna: poniedziałek: 8.00 - 14.00; wtorek: 8.00 - 14.00; środa: 8.00 - 12.30; 
 • czwartek: 8.00 - 14.00; piątek: 8.00 - 12.30
 • Świetlica czynna: od poniedziałku do piątku w godz. od 6.45 do 7.45 i od 11.30 do 16.00
 • Pielęgniarka szkolna pracuje we: wtorek, środę i piątek w godz. od 8.00 do 14.30

 

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy 2024 - plik
 • Środki trwałe - 5 706 573,13 zł
 • Budynki - 3 065 225,12 zł
 • Bilans (za 2023 r.) - plik
 • Informacja dodatkowa - plik
 • Rachunek zysków i strat - plik
 • Zestawienie zmian funduszu - plik
 • Regulamin wystawianie i przesyłania faktur elektronicznych - plik

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

 

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Archiwum dokumentacji szkolnej,
 • Ewidencja akt osobowych pracowników,
 • Ewidencja czasu pracy,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Księga  zastępstw,
 • Księgi inwentarzowe,
 • Księgi Protokołów Rad Pedagogicznych,
 • Księgi Protokołów Rad Rodziców,
 • Księgi uczniów,
 • Rejestr korespondencji,
 • Rejestr legitymacji pracowniczych,
 • Rejestr legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 • Rejestr zaświadczeń różnych.

Sposób udostępniania:

 • Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły,
 • Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Sporządzane są odpisy i duplikaty świadectw, kart rowerowych uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.

 

Dokumentacja klasowa:

 • Dzienniki lekcyjne,
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy. Nauczyciele i wychowawcy powini umożliwić dostęp rodzicom do wyżej wymienionych dokumentów z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,

Rodzice mają możliwość wglądu  do dokumentów szkolnych dostępnych w bibliotece szkolnej:

 • Statut Szkoły,
 • Podstawy Programowe.

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów:

Szkoła wydaje świadectwa, karty rowerowe, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Ponadto szkoła na wniosek rodzica, może wydać zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania.IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - plik
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania informacji publicznej - plik
 • Regulamin udostępniania informacji publicznej, wniosek - plik

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.
Wniosek do pobrania
 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłMarta Habrat2013-03-21
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 8 2013-03-21 10:02
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 8 2024-05-09 19:57