XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie o decyzji nr 185/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie zmiany własnej decyzji znak: PB.6740.1.97.2022.U/K z dnia 29.11.2022 r. nr 236/2022

OBWIESZCZENIE z dnia 20.11.2023 r.
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej Kpa,
Prezydent Miasta Krosna ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno
 
zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 18.10.2023 r., decyzją znak: PB.6740.1.188.2023.U z dnia 20.11.2023 r.  został zatwierdzony zmieniony projekt zagospodarowania terenu oraz zmieniono decyzję własną znak: PB.6740.1.97.2022.U/K z dnia 29.11.2022 r.
Zmiana dotyczy:
  1. projektu zagospodarowania terenu (zmiana trasy na działce nr 1460 obręb ewid. Krościenko Niżne wymagająca uzyskania decyzji),
  2. zmiana charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących długości obiektu w zakresie przekraczającym 2%.
Pozostałe warunki decyzji znak: PB.6740.1.97.2022.U/K z dnia 29.11.2022 r. bez zmian.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna, Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa (I piętro, pokój nr 105) w godzinach pracy Urzędu.
Treść decyzji została zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna (https://bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia)
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 20.11.2023 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
OBWIESZCZENIE z dnia 20.11.2023 r.
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej Kpa,
Prezydent Miasta Krosna ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno
 
zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 18.10.2023 r., decyzją znak: PB.6740.1.188.2023.U z dnia 20.11.2023 r.  został zatwierdzony zmieniony projekt zagospodarowania terenu oraz zmieniono decyzję własną znak: PB.6740.1.97.2022.U/K z dnia 29.11.2022 r.
Zmiana dotyczy:
  1. projektu zagospodarowania terenu (zmiana trasy na działce nr 1460 obręb ewid. Krościenko Niżne wymagająca uzyskania decyzji),
  2. zmiana charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących długości obiektu w zakresie przekraczającym 2%.
Pozostałe warunki decyzji znak: PB.6740.1.97.2022.U/K z dnia 29.11.2022 r. bez zmian.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna, Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa (I piętro, pokój nr 105) w godzinach pracy Urzędu.
Treść decyzji została zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna (https://bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia)
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 20.11.2023 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-11-20
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-11-20 14:07