Zapytanie ofertowe nr 3/2018

ZMIANY:
2018-09-11 10:52:22: Dodano plik Oświadczenie_zal_3.docx
2018-09-11 10:51:56: Dodano plik Formularz_oferty_zal_2.docx
Więcej >>>
2018-09-11 10:51:25: Dodano plik specyfikacja_do_zapytania_ofertowego_zal_1.pdf
2018-09-11 10:50:22: Dodano plik zapytanie_ofertowe_3_2018.pdf
zakup i dostawa wyposażenia wnętrza oddziału Żłobka Miejskiego
w Krośnie
utworzonego w ramach projektu pt. „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie” nr RPPK.07.04.00-18-0023/18, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Żłobek Miejski w Krośnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/ robót budowlanych*

I. Opis przedmiotu zamówienia
zakup i dostawa wyposażenia wnętrza oddziału Żłobka Miejskiego
w Krośnie
utworzonego w ramach projektu pt. „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie” nr RPPK.07.04.00-18-0023/18, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

II. Zamówienie obejmuje:

zakup i dostawa wyposażenia wnętrza oddziału Żłobka Miejskiego w Krośnie

Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i wyładunek przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

39515000 - 5 – Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne,
44115810 – 0 – Karnisze do zasłon i żabki
39514100 - 9 – Ręczniki,
39530000 – 6 – Dywany, maty i dywaniki

III. Termin i miejsce realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 27 września 2018 roku;

2. Miejsce realizacji zamówienia: Żłobek Miejski w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno,

 
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca/Oferent zobowiązany jest do dostawy wyposażenia wnętrza zakupionego w ramach zamówienia w całości.

2. Wykonawca/Oferent zobowiązany jest do dostarczenia zaproponowanego wyposażenia wnętrza, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.

3. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesiące.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi najpóźniej do dnia 25.09.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie przez strony umowy protokołu odbioru.

5. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
  z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
 
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych oświadczeń (stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, szczegółowo opisanych w pkt. IV od 1 do 6 zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.

V. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku postępowania:
Dopuszcza się zmianę warunków umowy wyłącznie w przypadku, gdy:
1. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót/dostaw, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełniają łącznie warunki:
1) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
2) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest pani Wiesława Golenia, Dyrektor Żłobka Miejskiego w Krośnie, sposób porozumienia się:
 1. pocztą elektroniczną – zlobek.krosno@onet.pl
 
VII. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 
VIII. Warunki płatności
Wykonana przez Wykonawcę usługa zostanie odebrana na podstawie protokołu odbioru. Odbiór będzie miał miejsce w Żłobku Miejskim w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru usługi.
Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
 
IX. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY”.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 
X. Termin i forma złożenia oferty
1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
2. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę wyposażenia wnętrza do oddziału Żłobka Miejskiego w Krośnie”, na kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta.
c. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.
d. Termin składania ofert – 18.09.2018r., godz.10.00, 
siedziba Zamawiającego – ul. Prochownia 4a, 38-400 Krosno
 
XI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium:
 – cena oferty brutto – 100 %
Cena „C”- 100 % – liczba punktów, w  ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny brutto najtańszej oferty przez cenę brutto oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru:
C=(Cmin/Cb)x100
gdzie:
C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,
Cmin. – cena najtańszej oferty,
Cb – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
 
XII. Inne postanowienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców po otrzymaniu ofert,
 2. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 3. jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
Data składania ofert:
2018-09-17 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRajchel Agnieszka 2018-09-10 00:00:00
PublikującyAgnieszka Rajchel 2018-09-11 00:00:00
Modyfikował(a) Agnieszka Rajchel 2018-09-11 10:52:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie Ofertowe 3/2018 2.11 MBPlik pdf
2. Specyfikacja do zapytania ofertowego załącznik nr 1 421.50 KbPlik pdf
3. Formularz oferty - Załącznik nr 2 70.79 KbPlik doc
4. Oświadczenie - Załączniki nr 3 68.48 KbPlik doc

Rejestr zmian