Przebudowa ulicy Zielonej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie”.

ZMIANY:
2019-12-03 14:30:32: Dodano plik Zapytanie.pdf
2019-12-03 14:30:32: Dodano plik Załącznik nr 2 - Wykaz osób.doc
Więcej >>>
2019-12-03 14:30:32: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 4.1.2. Profil podłużny ul.Zielonej.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 4.1.1. Profil podłużny ul.Zielonej.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.4 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.3 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.2 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.1 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 1 Orientacja.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik 2018_09_25 Decyzja ZRID 2.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik 2018_08_24 Postanowienie - odstępstwo Zielona.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik 2018_08_03 Upoważnienie do udzielenie zgody na odstępstwo.pdf
D.7011.58.2.2019.J                                                                 Krosno, dnia 03.12.2019 r.
 
                                                                 
 
                                                                           wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Zielonej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie.

D.7011.58.2.2019.J                                                                 Krosno, dnia 03.12.2019 r.
 
                                                                 
 
                                                                           wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Zielonej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie.
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla ww. zadania zgodnie z postanowieniem BA.6740.2.202.2013.D z dnia 24.08.2018 r.
Zakres opracowania będzie obejmował wykonanie:
- projektu docelowej organizacji ruchu obejmującego zastosowanie na odcinkach o nienormatywnych pochyleniach ul. Zielonej wygrodzeń z poręczami,
- materiałów do zgłoszenia robót w przypadku konieczności wykonania dodatkowych odcinków chodnika w miejscach w których nie będą spełnione warunki widoczności,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiaru robót,
- kosztorysu inwestorskiego.
Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej – 4 egz.) oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na pendrive w formacji edytowalnym (część opisowa
w formacie doc, część rysunkowa w formacie dwg, lub dxf oraz całość dokumentacji
w formacie pdf).
 
2. Termin realizacji zamówienia:      od dnia podpisania umowy,
                                                        do dnia 20.12.2019 r.
 
3.  Okres gwarancji:
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 24 miesięcy.
 
4. Warunki płatności:
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi po każdym miesiącu. Płatność nastąpi w terminie 7 dni
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis:
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Drogownictwa
ul. Staszica 2
38-400 Krosno
Oferta dla zadania pn. : Przebudowa ulicy Zielonej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie
NIE OTWIERAĆ PRZED 10.12.2019 r. przed godz. 10:00
 
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (Załącznik nr 1) wraz z wypełnionymi
i podpisanymi załącznikami nr 2), należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01.
 
7. Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2019 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 19, w dniu 10.12.2019 r. o godz. 10:00.
 
8. Zamawiający wymaga by oferent dysponował:
8.1 Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej (Załącznik Nr 2 – Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia).
 
9. Kryterium oceny ofert: cena - 100% 
 
10. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz. 700 – 1500 w pokoju nr 19 i pod numerem telefonu  0-13-47-436-19.
 
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych
w budżecie miasta.
 
12. Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści.
 
13. Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści złożonej oferty oraz jej załączników.
 
14. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
 
 
Otrzymują:
  1. Adresat
  2. A/a.
Data składania ofert:
2019-12-10 10:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-12-03 14:30:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-12-03 14:30:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-12-03 14:30:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2018_08_03 Upoważnienie do udzielenie zgody na odstępstwo 1.08 MBPlik pdf
2. 2018_08_24 Postanowienie - odstępstwo Zielona 695.85 KbPlik pdf
3. 2018_09_25 Decyzja ZRID 2 1.07 MBPlik pdf
4. Rys. 1 Orientacja 489.73 KbPlik pdf
5. Rys. 2.1 Plan sytuacyjny 1.87 MBPlik pdf
6. Rys. 2.2 Plan sytuacyjny 1.90 MBPlik pdf
7. Rys. 2.3 Plan sytuacyjny 1.51 MBPlik pdf
8. Rys. 2.4 Plan sytuacyjny 1.24 MBPlik pdf
9. Rys. 4.1.1. Profil podłużny ul.Zielonej 507.13 KbPlik pdf
10. Rys. 4.1.2. Profil podłużny ul.Zielonej 424.99 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 32.00 KbPlik doc
12. Załącznik nr 2 - Wykaz osób 32.00 KbPlik doc
13. Zapytanie 1.04 MBPlik pdf

Rejestr zmian