„Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie”

ZMIANY:
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik Zaproszenie.pdf
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ul. Decowskiego.doc
Więcej >>>
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ul. Decowskiego.doc
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 1 - TOP ul. Decowskiego.docx
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Decowskiego.pdf
D.7011.47.2.2019.T                                                       Krosno, dnia 29 sierpnia 2019 r.
 
                                                                                              wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie”

D.7011.47.2.2019.T                                                                                             Krosno, dnia 29 sierpnia 2019 r.
 
                                                                                              wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie”
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie”, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami m.in.:
 1. ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.);
 2. ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2018.2068 z późn. zm.);
 3. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U.2016.124 z pózn. zm.);
 4. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (t. j. Dz.U.2015.331 z późn. zm.);
 5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz.U.2013.1129);
 6. oraz inne obowiązujące przepisy i normy, według których należy wykonać przedmiot zamówienia.

 1. Zakres zadania obejmuje wykonanie usługi projektowo-kosztorysowej obejmującej opracowanie:
 1. projektów wykonawczych:
 1. branży drogowej (dla KR1) – działka nr ewid 1552/2
- na odcinku od dz. nr 1213 do 1568 (obręb ewid. Polanka) wykonać projekt przebudowy do parametrów drogi klasy D
- na odcinku od dz. nr 1568 (obręb ewid. Polanka) do dz. nr 1536/1 (obręb ewid. Polanka) zaprojektować nakładkę mineralno-bitumiczną
 1. branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa – na całej długości działki nr ewid. 1552/2,
 2. branży teletechnicznej – kanał teletechniczny oraz kanał dla przewodów elektrycznych oświetlenia ulicznego wraz ze studzienkami rewizyjnymi - na całej długości działki nr ewid. 1552/2,
 1. operatu wodno-prawnego i pozwolenie wodno-prawnego  (w razie potrzeby),
 2. przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego,
 3. kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na nośnikach CD/DVD
 1. Ilość opracowań – wg Tabeli Opracowań Projektowych (załącznik nr 1)
 2. Zalecenia dla Wykonawców
         Zaleca się dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogę być niezbędne w przygotowaniu oferty.
         Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizowania czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, tak aby postęp prac dawał gwarancję zakończenia ich w terminie umownym. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 1. Istniejący stan zagospodarowanie terenu
         Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego:
 1. Droga gminna
Jest to droga o nawierzchni bitumicznej o szerokość ok. 2,4m – 2,8m.
 1. Urządzenia obce
Na obszarze przewidzianym pod inwestycję występują urządzenia obce. Aktualne mapy obrazujące lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie objętym niniejszym opracowaniem można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej: https://krosno.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy.
 
2. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
 1. rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie prac: 12.12.2019 r. (przez zakończenie prac będących przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji).
 
3.  Okres gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji jakości i z rozszerzeniem z tytułu rękojmi za wady.
 
4. Warunki płatności
Rozliczenie za wykonanie przedmiotowego zadania będzie się odbywać fakturą końcową wystawioną po prawidłowym wykonaniu kompletnego zadania i podpisaniu protokołu odbioru.
Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
 
5. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na druku „formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 2 do „Zaproszenia do składania ofert”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis tytułu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie” – Wydział Drogownictwa UM Krosna. Nie otwierać przed 06.09.2019 r. przed godz. 10:00.
 
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z załącznikami należy złożyć
w Urzędzie Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01 lub ul. Staszica 2 w biurze podawczym.
 
7. Termin składania ofert upływa dnia  06.09.2019 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 31, w dniu 06.09.2019 r. o godz. 10:00.
 
8. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Zamawiający wymaga by oferent dysponował następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w nw. specjalnościach (min. 2 osoby z każdej branży tj. 1 projektant i 1 sprawdzający):
 • inżynieryjnej drogowej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
 1. zdolność techniczna lub zawodowa:
    W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże wykonanie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej remontu/budowy/przebudowy drogi/ulicy min. klasy Z o długości co najmniej 200 m.
    Poprzez dokumentację projektową rozumie się opracowanie, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odebrane Protokołem odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnym dokumentem.
      Wykonawca do oferty załączy kopie następujących dokumentów:
 • uprawnienia budowlane osób ujęte w wykazie personelu przewidzianego do realizacji zamówienia,
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 
10. Kryterium oceny ofert: cena - 100% 
 
11. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz.: poniedziałek: 730 - 163º; wtorek – czwartek: 730 - 153º; piątek: 730 - 143º w pokoju nr 19 i pod numerem telefonu  0-13-47-436-19.
 
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych w budżecie miasta.
 
13. Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści.
 
14. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
Załączniki:
 1. tabela opracowań projektowych – zał. nr 1
 2. formularz oferty – zał. nr 2
 3. wykaz personelu przewidziany do realizacji zamówienia – zał. nr 3
 4. plan sytuacyjny – zał. nr 4
 
Data składania ofert:
2019-09-06 09:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-08-30 12:20:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-08-30 12:20:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-08-30 12:20:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Decowskiego 1.30 MBPlik pdf
2. zał nr 1 - TOP ul. Decowskiego. 24.71 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ul. Decowskiego 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ul. Decowskiego 46.00 KbPlik doc
5. Zaproszenie 2.20 MBPlik pdf

Rejestr zmian