XML

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu

RI.042.55.7.2020.G                                                    Krosno, dnia 30.07.2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 30 lipca 2020 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
W oparciu o art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471). Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn.: Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.
Zgodnie z art. 47 ww. ustawy  Prezydent Miasta Krosna w dniu 08.07.2020 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.
Pismem z dnia 27 lipca 2020 r. znak: WOOŚ.410.1.14.2020.AP.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2020-07-31
Publikujący Izabela Urbanek 2020-07-31 11:11
Modyfikacja Izabela Urbanek 2020-07-31 11:12