XML

Konsultacje Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

RI.042.55.3.2017.G                                         Krosno, dnia 14.03.2017 r.
 


OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KROSNA
 


działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Prezydent Miasta Krosna
zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu
„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
w dniach od 14.03.2017 r. do 28.03.2017 r.
 
 
Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Krosna, na podstawie której wyznaczono tzw. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W dokumencie umieszczono również projekty, których realizacja ma się przyczynić do rewitalizacji wyznaczonych obszarów.
Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” jest dostępny:
W dniach od 14.03.2017 r. do 28.03.2017 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.
 
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:
  • pocztą elektroniczną na adres: rewitalizuj@um.krosno.pl,
  • osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
  • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji”.
 
Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 20.03.2017 r. w godz. od 15.00 do 16.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2. 
Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: rewitalizuj@um.krosno.pl.
Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych zostanie opublikowany raport z konsultacji.
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 


Załączniki:
1.Formularz konsultacyjny                                                           
2.Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023              
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz konsultacji Plik doc 73.50 KB
Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 Plik pdf 12.71 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2017-03-14
Publikujący Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-03-14 00:00
Modyfikacja Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2017-03-14 14:47