XML

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA OKRESOWEJ KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W 2014ROKU.

Krosno, 13.05.2014

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

Ul. Blich 2 , 38-400 Krosno

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych w 2014 r. :

 

 1. Budynek główny Centrum Dziedzictwa Szkła, ul. Blich 2, powierzchnia użytkowa: 1578 m2; działka nr 2166/9

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1,5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

 1. Piwnice Przedprożne , ul. Rynek, powierzchnia użytkowa: 219,82 m2; działka nr 2250/4

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

 1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów w 2 egzemplarzach, zawierających ocenę stanu technicznego wraz z zaleceniami napraw elementów obiektów.

 

 1. Maksymalny termin realizacji zamówienia 12.06.2014 r.

 

 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 1. Zaświadczenie/decyzja o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych
  do wykonywania ww. czynności lub kserokopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

IV. Miejsce składania ofert:

 1. Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy: m.florian@miastoszkla.pl

w tytule wpisując „Przeglądy okresowe obiektów budowlanych 2014”
w terminie do 27 maja 2014 r. do godz. 1530.

V. Opis sposobu obliczania oferty:

 1. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usług, o których mowa w części II ust. 1 i 2 niniejszego zapytania.
 2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena brutto.

 

Załącznik Nr 1

                                                                      

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o .o.

ul. Blich 2

38-400 Krosno

Tel. 13 444 00 34

Tel. kom. 512 824 650

e-mail: m.florian@miastoszkla.pl

 

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY

do zapytania z dnia 13 maja 2014 r.

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. oferuję:

 

1.  Za przeprowadzenie kontroli okresowej obiektów budowlanych w 2014 r.:

 1. Budynek główny Centrum Dziedzictwa Szkła, ul. Blich 2, powierzchnia użytkowa: 1578,60 m2; działka nr 2166/9

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1,5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

 

 1. Piwnice Przedprożne , ul. Rynek, powierzchnia użytkowa: 219,82 m2; działka nr 2250/4

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

 

i sporządzenia protokołów w 2 egzemplarzach, zawierających ocenę stanu technicznego wraz z zaleceniami napraw elementów obiektów.

 

Cena netto ....................... zł + podatek  ...... % VAT (.................. zł) = cena brutto ................................ zł (słownie: ………………………………………………….………...………..).

 

 

 

 

....................................., dnia …...........................               

                                                                                                

                                                                                                ……………………………….

                                                                                                             (pieczęć i podpis)

 

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2014-05-13
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2014-05-13 13:32